30 މާޗް

March 30, 2020
ދީޕިކާގެ "އިންޓާން" އިން ރިޝީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ

ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ގޮތަށް ދާދި ފަހުން އިއުލާންކުރި ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ރިމެކުން ރިޝީ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "83" އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 25 ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020
ރަންވީރުގެ "83" އަންނަ މަހު ނާޅުވާނެ

ކައިވެންޏަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އެކީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު "83" އަންނަ މަހު ނާޅުވަން ނިންމައިފިި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ހާތީ މޭރޭ ސާތީ" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަރުޖުން ކަޕޫރާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ އެކީގައި ކުޅެފައިވާ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ސަންދީޕް އޯރް ޕިންކީ ފަރާރް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 1
މުހިއްމީ ކޮންޓެންޓް، ވަކި ތަނެއްގެ ފިލްމެއް ނޫން: ދީޕިކާ

ފިލްމަކަށް ސޮއިކުރާ އިރު، އެ ފިލްމަކީ ކޮން ތަނެއްގެ، ކޮން ބަޔަކު ހަދާ ފިލްމެއްތޯ ބެލުން މުހިއްމު ނޫން ކަމަށާއި ކޮންޓެންޓްގެ ގޮތުން ވަރުގަދަ ފިލްމެއް ނަމަ އެ ފިލްމަކަށް އެއްބަސްވާނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކީން ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020
ރަންބީރްގެ މައިންބަފައިންގެ ރޯލަށް ދީޕިކާގެ ދެމަފިރިން

މީގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ފެންޓަސީ ޓްރިލޮޖީ "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ދެވަނަ ބައި ވަނީ ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒްކުރާ، ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ޚާންގެ ކްރިކެޓް ފިލްމު "83" ގައި ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ފެންނާނެ ގޮތުގެ ފޮޓޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 1
ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އޮފު ކެނޑުނީ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް ޖަޒުބާތީކޮށް ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭން ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާގެ ފިލްމުތަކުން ފެންނާނެ މައިގަނޑު އަނެއް ތަފާތަކީ ފިލްމުގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން އެކި ދިމަދިމާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ގިނަކަމެވެ. ވަރަށް ގިނަ ލޮކޭޝަންތައް އަބަދުވެސް...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020
"މަހާބާރަތު" އަކީ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމު: ދީޕިކާ

ފިލްމު "މަހާބާރާތު" އަކީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމު ކަމަށާއި މި ފިލްމަކީ މިހާތަނަށް މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށް ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 1
"ޗެންނައި އެކްސްޕްރެސް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ފެނިދާނެ

ދެހާސް ތޭރަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޗެންނައި އެކްސްޕްރެސް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހެދުމުގެ ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020
ދީޕިކާ އާއި ކާތިކް އެކީގައި ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ

ދާދި ފަހުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކާތިކް އާރިޔަންގެ ވާހަކަ އެންމެ ބޮޑަށް މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވުނީ ދެ ތަރިން މުމްބާއީ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ބޭރުގައި ނެށުމުގެ ސްޓެޕެއް ޖެއްސި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންނެވެ. އޭގައި ފެންނަނީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާތިކްގެ "ޕަތީ ޕަތުނީ އޯރް ވޯ" ގެ ލަވަ "ދީމީ ދީމީ" ގެ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "މައިދާން" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
"ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ފިލްމުގައި ދީޕިކާ އާއި ރިޝީ

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ރިމޭކެއް ހަދަން ނިންމައި، އެ ފިލްމުގެ މައިގަނޑު ކާސްޓުންނަށް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ރިޝީ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ކަބީރު ޚާންގެ ކްރިކެޓް ފިލްމު "83" ގެ މައިގަނޑު ކާސްޓުންގެ ވަކިވަކި ސްޓިލް ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކައިލުމަށް ފަހު، މޯޝަން ޕޯސްޓަރެއް ވެސް...

January 27, 2020
"ކްރިޝް 4" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދީޕިކާ އަށް؟

ރިތިކް ރޯޝަން ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅޭ "ކްރިޝް" ސީރީޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ދީޕިކާގެ ޓިކްޓޮކް ޗެލެންޖަކާ އެކު ފާޑުކިޔުންތަކެއް

މި މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ޗަޕާކް" ގައި ކުޅުނު، އެސިޑް ހަމަލާއަކުން މޫނުމަތީގެ ސިފަ ގެއްލުނު މީހެއްގެ ކެރެކްޓާ އަކީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކަމުދާ އެއް ލުކް ފެންނަ ފިލްމު ކަމަށް ބުނެ އެ ލުކް ޓިކްޓޮކް ޗެލެންޖަކަށް ދީޕިކާ ހުޅުވައިލުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
ޕްރަދީޕްގެ ހުށަހެޅުން ދީޕިކާ ދޫކޮށްލައިފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ހުށަހަޅައި އޭނާ އެއްބަސްވާނެކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ވެސް ދީފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަދީޕް ސަރްކާރުގެ ފިލްމު އެންމެ ފަހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސާރާ އަލީ ޚާނާއި ކާތިކް އާރިޔަން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އާ ފިލްމު "ލަވް އާޖް ކަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 2
"ޗަޕާކް" ދެއްކުން މަޑުޖައްސާލަން ކޯޓް އަމުރެއް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ފިލްމު "ޗަޕާކް" ރިލިޒްކުރި އިރު ކޯޓުން އެންގި ގޮތަށް ކްރެޑިޓް ނުދިން މައްސަލާގައި، ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ފިލްމު ދެއްކުން މަޑުޖައްސައިލަން ދިއްލީ ހައި ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
"ސަލްމާނާއެކު ނުފެންނަނީ ކަމުދާ ސްކްރިޕްޓެއް ނެތުމުން"

ސަލްމާން ޚާނާ އެކީގައި މިހާތަނަށް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި އޮތް މައިގަނޑު ސަބަބު ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކިޔައިދީފި އެވެ.