17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019
ދީޕިކާގެ މެންޓަލް ހެލްތު ފައުންޑޭޝަނުން ލެކްޗާތަކެއް

ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރަން މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އުފެއްދި ފައުންޑޭޝަން "ލިވް ލަވް، ލާފް ފައުންޑޭޝަން" ނަފުސާނީ އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން ހާއްސަ ލެކްޗާ ސީރީޒެއް ފަށައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
ބެޑްމިންޓަން ތަރި ސިންދޫ ބޭނުމީ އޭނާގެ ރޯލަށް ދީޕިކާ

އިންޑިއާގެ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުތައް ހެދުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިހާތަނަށް އެކަހަލަ ކިތަންމެ ފިލްމެއް ގެނެސްދީފައިވާ އިރު، ކުރިއަށް ވެސް ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާތަކެއް އަންނަން އެބަ ހުއްޓެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ލީޑް ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމު "ތުއްރަމް ޚާން" އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައިފި އެވެެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ސައުތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ދަލްގޫރް ސަލްމާން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ދަ ޒޯޔާ ފެކްޓާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 1
"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރޯލެއް އަނުޝްކާ އަށް؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރީގެ ފިލްމު "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ވާހަކައެއް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ކެރިއަރު ބިނާކުރީ އަމިއްލަ އަށް: ދީޕިކާ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ހޯދި ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއް ވެސް ހޯދީ އަމިއްލަ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 6
ދީޕިކާ އިނީ ބަލިވެ؟

މިދިޔަ އަހަރު އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގްއާ ކައިވެނިކުރި ބަތަލާ ދީޕިކާ އިނީ އަލަތު ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ ކަމަށް ބުނެ، އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޭނުން ވަރަށް ގަދައަށް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019
ލަވްގެ ފިލްމަށް ދީޕިކާ ސޮއި ނުކުރާކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަން، އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކު ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ސޮއި ނުކުރާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ދީފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލްގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު "ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" ގެ ޓީޒާ މާދަމާ ދައްކައިލަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 1
ފަރާގެ ފިލްމަކަށް ސޮއެއް ނުކުރަން: ރިތިކް

ފަރާ ހާން ހަދަން އުޅޭ "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތޭ" ގެ ރިމެކަށް ސޮއިކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ރިތިކް ރޯޝަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ލަވްގެ ފިލްމަށް ދީޕިކާ ސޮއިކުރަން ފޭނުން ދެކޮޅު

ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކެއް ކުރެވިފައިވާތީ އޭނާގެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރަން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އަށް ގޮވާލައި ފޭނުންތަކެއް ޓްވިޓާ އާ އިންސްޓަގްރާމް #ނޮޓްމައިދީޕިކާ ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހޭޝްޓެގެއް ދައުރުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 26 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ގެ އާ ލަވައެއް އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
ފަރާގެ އާ ފިލްމުގައި ރިތިކާއި ދީޕިކާ؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ސޮއިކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ކޮބައި ކަމެއް އަދިވެސް ރަސްމީކޮށް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެ ވާހަކަ މިހާތަނަކަށް ފަރާ އާއި ރޯހިތު ވެސް މީޑިއާތަކާ ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019
ކްރިކެޓް ތަރި ކަޕިލްގެ ގޮތުގައި ރަންވީރު ދައްކާލައިފި

އިންޑިއާ އިން 1983 ގައި ކާމިޔާބުކުރި ކްރިކެޓް ވޯޑް ކަޕަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު "83" ގައި އޭރު ޓީމްގެ ކެޕްޓަނަކަށް ހުރި ކަޕިލް ދޭވްގެ ރޯލުން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019
މި އަހަރުގެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕަށް ވެސް ފިލްމެއް ހަދައިފާނެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އައިސީސީ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް އިންޑިއާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި ނަމަ، އެކަމަށް ބިނާކޮށް ވެސް ފިލްމެއް ހަދާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ހާން މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ކްރިކެޓް ފިލްމު "83" ގެ ކޯ-ޕްރޮޑިއުސަރު މަދޫ މަންޓޭނާ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
"ނަޗް ބަލިޔޭ 9" ފަށާނީ ރަންވީރާއި ދީޕިކާއާ އެކު

ސްޓާ ޕްލަސްގެ މަގުބޫލު ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ" ގެ 9 ވަނަ ސީޒަން ވަރަށް ގްރޭންޑްކޮށް ފަށަން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މި ފަހަރު މި ޝޯ ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ ސަލްމާން ހާން ކަމަށްވާތީ، ޝޯގެ ހާއްސަކަން އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރު ވެސް ވެގެން ދާނެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 1
އަނޫގާރް ހުރީ ދީޕިކާ އިންތިޒާރުގައި

ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫ ހަދަން އުޅޭ ފިލްމު "އިމްލީ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ވަނީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
"ޕީކޫ" ފުރަތަމަ ލިބުނީ އަހަންނަށް: ޕަރިނީތީ

ދެހާސް ފަނަރައިގައި ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޕީކޫ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ވުރެ ކުރިން ލިބުނު ކަމަށް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019
"83" އިން ދީޕިކާ އަށް 14 ކްރޯޑް ރުޕީސް

ކައިވެންޏަށް ފަހު ފިރިމީހާ ރަންވީރު ސިންގްއާ އެކު ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "83" އަށް ބަތަލާ ދީޕިކާ ސޮއިކުރީ 14 ކްރޯޑް ރުޕީސް (2,016,560 ޑޮލަރު) އަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.