01 ޖުލައި

July 01, 2020
"ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި "83" އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް

ކޮވިޑް-19އާ ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުނާ ހެދި ސިނަމާތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތާވަލުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
ދީޕިކާ އަކީ ހުނަރުން ފުރިގެންވާ ބަތަލާއެއް: ކަބީރް

ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު "83" ގެ ބަތަލު ރަންވީރު ސިންގަށް ތައުރީފުކުރުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމުގެ ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ރަންވީރުގެ އަންހެނުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ވެސް ކަބީރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020
ނަފްސާނީ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ދީޕިކާގެ އެހީއެއް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަކީ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް، އެކަމަށް އެހީވެދޭން ފައުންޑޭޝަނެއް ވެސް ހިންގަމުން އަންނަ ބަތަލާއެކެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރޭގައި އުޅެން ޖެހި ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު ކަންކަމުން ކުރިމަތިވި ވޭންތައް އޭނާ އަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެ އެވެ. އެއާ އޭނާ އާންމުންނާ...

25 ޖޫން

June 25, 2020
ދީޕިކާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޝަރަފެއް: ސިދަންތު

ދީޕިކާ ޕަދްކޯނާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުމަކީ ހުވަފަނެއް ހަގީގަތަކަށްވުން ކަމަށާއި ކެރިއަރުގެ އެހާ ކުރީކޮޅުގައި މި ވަރުގެ ޝަރަފެއް ލިބުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ބަތަލު ސިދަންތު ޗަތުރަވެދީ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 2
ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ: ދީޕިކާ

ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ސިއްރުނުކޮށް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހީ ހޯދައިގެން މިކަމުން ސަލާމަތް ވެސް ވެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އޭނާގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ ހަނދާން އާކޮށް ދީފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
ޒޯޔާގެ އާ ފިލްމުގައި ރަންވީރާއި ކެޓްރީނާ

ޑައިރެކްޓަރު ޒޯޔާ އަޚްތަރުގެ އާ ފިލްމު ކެޓްރީނާ ކެއިފާއި ރަންވީރު ސިންގް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 2
ކާތިކް ބޭނުމީ ދީޕިކާ ކަހަލަ އަންބެއް

ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ބޭނުންވަނީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކަހަލަ އަންބެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަން ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 1
ދީޕިކާ އަށް ވީ ވައުދެއް ނުފުއްދި އެބައޮތް: ރަންވީރް

އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ކައިވެނީގެ ކުރިން ވީ ވައުދެއް އަދި ނުފުއްދި އެބަ އޮތް ކަމަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަދި އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ސައިން ލެންގްއޭޖް ރަސްމީކުރަން ރަންވީރުގެ ޕެޓިޝަނެއް

އިންޑިއާގައި މިހާރު ރަސްމީ ބަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަސްތަކުގެ ތެރެއަށް އިންޑިއަން ސައިން ލެންގްއޭޖް (އައިއެސްއެލް) ހިމަނަން ގޮވާލައި، އެކަމަށް ހާއްސަ ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ފަށައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020
"އިންޓާން" ގައި ދީޕިކާއާ އެކު އަމީތާބް ކަމަށް ވެދާނެ

އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރް މަރުވި އިރު، ކުޅެން ސޮއިކޮށްފައި އޮތް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ރިމެކުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯންއާ އެކު ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ދެން އެންމެ ބޮޑީ އަމީތާބް ބައްޗަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެެ.

11 މެއި

May 11, 2020
"83" ގެ ސްކްރިޕްޓަށް ދޮޅު އަހަރު ނެގި: ކަބީރް

މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" ގެ ސްކްރިޕްޓް ނިންމަން ދޮޅު އަހަރު ނެގި ކަމަށާއި މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހުނު ފިލްމު ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރް ޚާން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 1
"ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގައި ރަންބީރާއި ދީޕިކާ؟

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން އިއުލާންކުރި ފިލްމު "ބައިޖޫ ބަވްރާ" ގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ގިނަ އެވެ. މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ފިލްމުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ރަންވީރު ސިންގް އާއި އާލިއާ ބަޓެވެ. އޭގެ ކުރިން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ނަން ވެސް މި ފިލްމާ އެކު ތިލަވެގެން...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020
ޕްރަބާސްއާ އެކު ކިއާރާ އަށް ފިލްމެއް؟

"ބާހްބަލީ" ގެ ބަތަލު ޕްރަބާސްއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެން ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ ކިއާރާ އަދުވާނީ އަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020
"83" އަށް 143 ކްރޯޑް ހުށަހެޅި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ކުރިން މި މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރަން އޮއްވައި ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ފަސްކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ޚާންގެ ކުޅިވަރު ފިލްމު "83" ގެ ޑިޖިޓަލް ރައިޓްސް ހޯދަން، މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމަކުން ބޮޑު އަގެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ބުނާ ވާހަކަ އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާވާ ރިލައިންސް އެންޓަޓައިންމަންޓިން...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020
"ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި "83" ސްޓްރީމެއް ނުކުރާނެ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރި، މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމަކަށް ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ވާހަކަ އެ ދެ ފިލްމުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަނާ ހަވާލުވެފައިވާ ރިލައިންސް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020
ޝަކޫން ހަދާ ފިލްމު ވަރަށް ތަފާތުވާނެ: ދީޕިކާ

ޑައިރެކްޓަރު ޝަކޫން ބަޓްރާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ ފުރަތަމަ ފިލްމު ވަރަށް ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމާ ދޭތެރޭ ކުރެވޭ އުންމީދުތައް ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020
ދީޕިކާގެ "އިންޓާން" އިން ރިޝީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ

ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ގޮތަށް ދާދި ފަހުން އިއުލާންކުރި ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ރިމެކުން ރިޝީ ކަޕޫރް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "83" އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 25 ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020
ރަންވީރުގެ "83" އަންނަ މަހު ނާޅުވާނެ

ކައިވެންޏަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އެކީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު "83" އަންނަ މަހު ނާޅުވަން ނިންމައިފިި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ހާތީ މޭރޭ ސާތީ" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.