17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 1
ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އޮފު ކެނޑުނީ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ވަރަށް ޖަޒުބާތީކޮށް ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭން ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާގެ ފިލްމުތަކުން ފެންނާނެ މައިގަނޑު އަނެއް ތަފާތަކީ ފިލްމުގެ ވާހަކައިގެ ތެރެއިން އެކި ދިމަދިމާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ގިނަކަމެވެ. ވަރަށް ގިނަ ލޮކޭޝަންތައް އަބަދުވެސް...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020
"މަހާބާރަތު" އަކީ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމު: ދީޕިކާ

ފިލްމު "މަހާބާރާތު" އަކީ ކެރިއަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމު ކަމަށާއި މި ފިލްމަކީ މިހާތަނަށް މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށް ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 1
"ޗެންނައި އެކްސްޕްރެސް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ފެނިދާނެ

ދެހާސް ތޭރަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޗެންނައި އެކްސްޕްރެސް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހެދުމުގެ ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅޭ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020
ދީޕިކާ އާއި ކާތިކް އެކީގައި ފިލްމަކުން ފެނިދާނެ

ދާދި ފަހުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކާތިކް އާރިޔަންގެ ވާހަކަ އެންމެ ބޮޑަށް މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވުނީ ދެ ތަރިން މުމްބާއީ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ބޭރުގައި ނެށުމުގެ ސްޓެޕެއް ޖެއްސި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންނެވެ. އޭގައި ފެންނަނީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާތިކްގެ "ޕަތީ ޕަތުނީ އޯރް ވޯ" ގެ ލަވަ "ދީމީ ދީމީ" ގެ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "މައިދާން" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020
"ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ފިލްމުގައި ދީޕިކާ އާއި ރިޝީ

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ދި އިންޓާން" ގެ ހިންދީ ރިމޭކެއް ހަދަން ނިންމައި، އެ ފިލްމުގެ މައިގަނޑު ކާސްޓުންނަށް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ރިޝީ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ކަބީރު ޚާންގެ ކްރިކެޓް ފިލްމު "83" ގެ މައިގަނޑު ކާސްޓުންގެ ވަކިވަކި ސްޓިލް ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކައިލުމަށް ފަހު، މޯޝަން ޕޯސްޓަރެއް ވެސް...

January 27, 2020
"ކްރިޝް 4" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދީޕިކާ އަށް؟

ރިތިކް ރޯޝަން ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅޭ "ކްރިޝް" ސީރީޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ދީޕިކާގެ ޓިކްޓޮކް ޗެލެންޖަކާ އެކު ފާޑުކިޔުންތަކެއް

މި މަހުގެ 10 ގައި ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ޗަޕާކް" ގައި ކުޅުނު، އެސިޑް ހަމަލާއަކުން މޫނުމަތީގެ ސިފަ ގެއްލުނު މީހެއްގެ ކެރެކްޓާ އަކީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކަމުދާ އެއް ލުކް ފެންނަ ފިލްމު ކަމަށް ބުނެ އެ ލުކް ޓިކްޓޮކް ޗެލެންޖަކަށް ދީޕިކާ ހުޅުވައިލުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020
ޕްރަދީޕްގެ ހުށަހެޅުން ދީޕިކާ ދޫކޮށްލައިފި

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ހުށަހަޅައި އޭނާ އެއްބަސްވާނެކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ވެސް ދީފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަދީޕް ސަރްކާރުގެ ފިލްމު އެންމެ ފަހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސާރާ އަލީ ޚާނާއި ކާތިކް އާރިޔަން ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީގެ އާ ފިލްމު "ލަވް އާޖް ކަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 2
"ޗަޕާކް" ދެއްކުން މަޑުޖައްސާލަން ކޯޓް އަމުރެއް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ފިލްމު "ޗަޕާކް" ރިލިޒްކުރި އިރު ކޯޓުން އެންގި ގޮތަށް ކްރެޑިޓް ނުދިން މައްސަލާގައި، ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ފިލްމު ދެއްކުން މަޑުޖައްސައިލަން ދިއްލީ ހައި ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
"ސަލްމާނާއެކު ނުފެންނަނީ ކަމުދާ ސްކްރިޕްޓެއް ނެތުމުން"

ސަލްމާން ޚާނާ އެކީގައި މިހާތަނަށް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވި އޮތް މައިގަނޑު ސަބަބު ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކިޔައިދީފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ މި އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ރޮމޭންޓިކް ތުރިލާ "މަލަންގް" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައި، ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީޚު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020
"މަހާބާރަތު" ރިތިކަށް ހުށަހެޅި ވާހަކަ ދީޕިކާ ދޮގުކޮށްފި

ދާދި ފަހުން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ސޮއިކުރި ފިލްމު "މަހާބާރަތު" އަށް ރިތިކް ރޯޝަން ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދީޕިކާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
ލަވްގެ ފިލްމު ދޫކޮށެއް ނުލަން: އަޖޭ

އަޖޭ ދޭވްގަން މިދިޔަ އަހަރު ސޮއިކުރި ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަންގެ ފިލްމު އޭނާ ދޫކޮށްލީ ކަމަށް މީޑިއާ އިން ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް، އާލިއާ ބަޓް ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ގަންގްބާއީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 1
އަންނަ މަހު ކޮން ފިލްމުތަކެއް؟

މިއީ، ބޮލީވުޑަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމަކާއި ކްރިޓިކުންގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފު އޮހުނު އެތައް ފިލްމެއް ވެސް މި އަހަރު ބެލުންތެރިންނާ ހަމަށް އައިސްފައިވެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ދީޕިކާގެ "ޗަޕާކް" ގެ ސްކްރިޕްޓަށް ދައުވާކޮށް ކޯޓަށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ފިލްމު "ޗަޕާކް" ގެ ސްކްރިޕްޓަކީ ކޮޕީ ކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށް ބުނެ، ކްރެޑިޓް ނުދިން މައްސަލައިގައި ލިޔުންތެރިޔަކު މުމްބާއީ ހައި ކޯޓަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019
"ބުރައްމަސްތުރާ 2" ގައި ރަންވީރާއި ދީޕިކާ؟

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާގެ ބަޓްގެ ފެންޓަސީ/އެޑްވެންޗަ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ދެވަނަ ބައި ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯނާއި ރަންވީރު ސިންގް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019
ދީޕިކާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ލިބުމުން އަނަންޔާ އުފަލުން

ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަކީ ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ބަތަލާއެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކީގައި ފިލްމެއް ކުޅެން ލިބުމަކީ ވިޝް ލިސްޓްގައި ހެޔޮ ފާހަގައެއް ލާން ލިބުނު ފުރުސަތެއް ކަމަށް ޒުވާން...

December 24, 2019
އާލިއާގެ ފިލްމުގައި ރަންބީރާއި ދީޕިކާގެ ފެނިލުންތަކެއް

އާލިއާ ބަޓް ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "ގަންގްބާއީ" ގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމުގެ ހާއްސަ ފެނިލުންތަކުން ކުރީގެ ދެ ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ...