14 މެއި

May 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ޗެހެރޭ" ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން ފެނިގެންދާ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" އަށް ދީޕިކާ

ސަލްމާން ހާން ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެ ވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 1
ކަންގަނާ އަށް ހުށަހެޅި "އިމާލީ" ދީޕިކާ އަށް

ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫ، ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތަށް ހުށަހެޅި ފިލްމު "އިމާލީ" އޭނާ ދޫކޮށްލުމުން އެ ފިލްމު ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޝޫޓިން ފެށި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ އާ ފިލްމު "ޗަޕާކް" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ނިންމާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަކާޝް ޖާ އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން ވެސް ރޭވި ގޮތަށް ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިން މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާނީ މުކަރްޖީ "މަރުދާނީ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

March 28, 2019 1
ލަކްޝްމީގެ ގޮތުގައި ދީޕިކާ ދައްކާލައިފި

އެސިޑް ހަމަލާއެއްގެ ޝިކާރަކައަކަށްވި އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ސޯޝަލް އެކްޓިވިސްޓް ލަކްޝްމީ އަގަރްވާލްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ޗަޕާކް" ގައި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި...

23 މާޗް

March 23, 2019 8
ދީޕީކާ އަށް އެންމެ ރީތީ ދިވެހިރާއްޖެ

ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ދުނިޔެއިން އެންމެ ރީތި ތަނަކީ ރާއްޖެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގްއާ ކައިވެނިކޮށް، ދެ ތަރިންގެ ސިއްރު ހަނީމޫން ހޭދަކުރީ ވެސް ރާއްޖޭގަ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ މަހުގެ ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ބެޑްމިންޓަން ތަރި ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ރޯލް، ޝްރަދާ ކަޕޫރު ކުޅެން ސޮއިކޮށް، މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ބެޑްމިންޓަންގެ ތަމްރީނުތަކެއް ވެސް ހެދި ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ސައިނާ" ގެ ބަތަލާއަކަށް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމި އެޑްވެންޗަ ފިލްމު "ޖަންގްލީ" މި މަހުގެ 29 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019
ރަންވީރަށް ވެސް މެގްނާގެ ފިލްމެއް

ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޗަޕާކް" ޑައިރެކްޓްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ މެގްނާ ގުލްޒާރު، ދީޕިކާގެ ފިރިމީހާ ރަންވީރު ސިންގަށް ވެސް ފިލްމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 1
"ޗަޕާކް" ގައި ދީޕިކާ ވަރަށް ތަފާތު ވާނެ: މެގްނާ

މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ޗަޕާކް" އިން ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ފެންނާނީ އޭނާއަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭހާ ތަފާތުކޮށް ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު މެގްނާ ގުލްޒާރު ބުނެފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019
ފަރާގެ އައު ފިލްމުން ދީޕިކާ ފެނިދާނެ

ރޯހިތުގެ ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް، ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށްދޭ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 1
ބަންސާލީގެ ތައުރީފު ދީޕިކާ އަށް

ދީޕިކާ ޕަދްކޯންއަކީ މިހާތަނަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރި އެންމެ ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ކަމަށް ބުނެ، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަށް އޭނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 1
އިމްތިއާޒްގެ ފިލްމަކުން ސާރާ އާއި ކާތިކް ފެންނާނެ

ސާރާ އަލީ ހާނާއި ކާތިކް އާރިޔަން ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން، ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ ފިލްމެއް ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއްވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 12
ކައިވެންޏަށް ފަހު ރަންވީރަށް ތިން ކަމެއް މަނާ

ރަންވީރު ސިންގް ބުނާ ގޮތުން ކައިވެނި ވަރަށް އުފާވެރި އެވެ. އޭނާ އާއި އަންހެނުން އަދި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ ދިރިއުޅުން މިހާރު ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ. އަދި ކައިވެންޏަށް ފަހު ދެ މީހުން ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ޒިންމާދާރު ދެ މީހުންނަށްވެ، އެކަކަކު އަނެކަކަށް އޮންނަ އިތުބާރާއި ލޯބި ވެސް އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
"ގަލީ ބޯއި" ގެ ރޯލެއް ރަންބީރަށް ހުށަހެޅި

އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި ރިލީޒްކުރާ ރަންވީރު ސިންގްގެ ފިލްމު "ގަލީ ބޯއި" ގެ ރޯލެއް ރަންބީރު ކަޕޫރަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019
ދީޕިކާގެ ޑިޕްރެޝަނުގެ ވާހަކަ ކުޑަކުދިންގެ ފޮތަކަށް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯންއަކީ އޭނާ އަށް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު ވޭން ގަދަ ޑިޕްރެޝަނުގެ ވާހަކަ ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް، ހިއްސާކުރި ފުރަތަމަ އޭ ލިސްޓް ބަތަލާ އެވެ. މިހާރު ބޮލީވުޑް އެންމެ ކާމިޔާބު ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދީޕިކާ ޑިޕްރެޝަނުގެ ވާހަކަ ދެއްކީ 2015 ގަ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އިޝްތިހާރުތަކުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވިރާޓާއި ދީޕިކާ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ބްރޭންޑްތައް އެންޑޯޒްކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ކަމަށް ޑަފް އެންޑް ފެލްޕުން ބުނެފި އެވެ.