22 ޖުލައި

July 22, 2019
ލަވްގެ ފިލްމަށް ދީޕިކާ ސޮއިކުރަން ފޭނުން ދެކޮޅު

ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަން އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުކެއް ކުރެވިފައިވާތީ އޭނާގެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރަން ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އަށް ގޮވާލައި ފޭނުންތަކެއް ޓްވިޓާ އާ އިންސްޓަގްރާމް #ނޮޓްމައިދީޕިކާ ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ހޭޝްޓެގެއް ދައުރުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 26 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ގެ އާ ލަވައެއް އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
ފަރާގެ އާ ފިލްމުގައި ރިތިކާއި ދީޕިކާ؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ސޮއިކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ކޮބައި ކަމެއް އަދިވެސް ރަސްމީކޮށް ސާފެއް ނުވެ އެވެ. އެ ވާހަކަ މިހާތަނަކަށް ފަރާ އާއި ރޯހިތު ވެސް މީޑިއާތަކާ ހިއްސާއެއް ނުކުރެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019
ކްރިކެޓް ތަރި ކަޕިލްގެ ގޮތުގައި ރަންވީރު ދައްކާލައިފި

އިންޑިއާ އިން 1983 ގައި ކާމިޔާބުކުރި ކްރިކެޓް ވޯޑް ކަޕަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު "83" ގައި އޭރު ޓީމްގެ ކެޕްޓަނަކަށް ހުރި ކަޕިލް ދޭވްގެ ރޯލުން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ފެންނާނެ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019
މި އަހަރުގެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕަށް ވެސް ފިލްމެއް ހަދައިފާނެ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ އައިސީސީ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް އިންޑިއާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި ނަމަ، އެކަމަށް ބިނާކޮށް ވެސް ފިލްމެއް ހަދާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ހާން މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ކްރިކެޓް ފިލްމު "83" ގެ ކޯ-ޕްރޮޑިއުސަރު މަދޫ މަންޓޭނާ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
"ނަޗް ބަލިޔޭ 9" ފަށާނީ ރަންވީރާއި ދީޕިކާއާ އެކު

ސްޓާ ޕްލަސްގެ މަގުބޫލު ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ" ގެ 9 ވަނަ ސީޒަން ވަރަށް ގްރޭންޑްކޮށް ފަށަން މިހާރު އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މި ފަހަރު މި ޝޯ ޕްރޮޑިއުސްކުރަނީ ސަލްމާން ހާން ކަމަށްވާތީ، ޝޯގެ ހާއްސަކަން އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރު ވެސް ވެގެން ދާނެ އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 1
އަނޫގާރް ހުރީ ދީޕިކާ އިންތިޒާރުގައި

ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫ ހަދަން އުޅޭ ފިލްމު "އިމްލީ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ވަނީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
"ޕީކޫ" ފުރަތަމަ ލިބުނީ އަހަންނަށް: ޕަރިނީތީ

ދެހާސް ފަނަރައިގައި ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޕީކޫ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ވުރެ ކުރިން ލިބުނު ކަމަށް ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019
"83" އިން ދީޕިކާ އަށް 14 ކްރޯޑް ރުޕީސް

ކައިވެންޏަށް ފަހު ފިރިމީހާ ރަންވީރު ސިންގްއާ އެކު ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމު "83" އަށް ބަތަލާ ދީޕިކާ ސޮއިކުރީ 14 ކްރޯޑް ރުޕީސް (2,016,560 ޑޮލަރު) އަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 1
"83" ގައި ރަންވީރުގެ އަންބަކީ ދީޕިކާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ރަންވީރުގެ ސިންގުގެ ފިލްމު "83" ގައި އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ރޯލް، އަންހެނުން ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ކުޅޭނެކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
"ކިކް 2" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ރޯހިތު ޝެޓީއެއް ނޫން

ސަލްމާން ހާން 2015 ގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައި ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ރޯހިތު ޝެޓީ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެ ފިލްމު ގެނެސްދޭ ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ނަދިއަދްވާލާ ގްރޭންޑްސަން އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާންގެ "ޖަވާނި ޖާނެމަން" އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިިފި އެވެ.

June 06, 2019
ރަންބީރާއި އާލިއާ އަދި ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރުގެ ޓުއާއެއް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ހަތަރި ތަރިއަކު ޑާންސް ޓުއާއަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019
"ކިކް 2" އިން ވެސް ޖެކްލިން ފެންނާނެ: ސަލްމާން

ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ވަނީ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ފިލްމަށް އޭނާ ސޮއިކުރިކަން ކަށަވަރު ނުވެ އޮއްވައި، ސަލްމާން ވަނީ "ކިކް 2" އިން ވެސް ފުރަތަމަ ބައިގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ފެންނާނެކަން ޔަގީންކޮށް ދީފަ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ޗެހެރޭ" ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން ފެނިގެންދާ ގޮތް ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019
ސަލްމާންގެ "ކިކް 2" އަށް ދީޕިކާ

ސަލްމާން ހާން ފިލްމު "ކިކް" ގެ ދެ ވަނަ ބައިގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 1
ކަންގަނާ އަށް ހުށަހެޅި "އިމާލީ" ދީޕިކާ އަށް

ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫ، ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތަށް ހުށަހެޅި ފިލްމު "އިމާލީ" އޭނާ ދޫކޮށްލުމުން އެ ފިލްމު ދީޕިކާ ޕަދްކޯނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޝޫޓިން ފެށި ދީޕިކާ ޕަދްކޯންގެ އާ ފިލްމު "ޗަޕާކް" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ނިންމާލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަކާޝް ޖާ އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކުރިން ވެސް ރޭވި ގޮތަށް ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމު "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިން މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.