05 މާޗް

March 05, 2018 20
ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ބަންދެއް ނުކުރޭ: އެމްއެންޑީއެފް

ބްރިގޭޑިއަ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 62
ތެޔޮ ބޯޓާ އަޅުގަނޑާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ޒިޔާދު

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ރާއްޖޭގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރީގެ ކާނަލް، އަހްމަދު ޒިޔާދާ ގުޅުން އޮތް ބޯޓެއް ކަމަށް ކުރަމުންދާ ތުހުމަތު އޭނާ މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 30
ތެޔޮ ބޯޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ނެގި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާއި ރާއްޖޭގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކުން ކަނޑުމަތީގައި މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާއިރު އެ ބޯޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 8
ރާއްޖެއާ ކުޅޭނެ ފުރުސަތެއް އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ނުދޭނެ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމާއި އިސްތިގްލާލަށް ބުރޫއަރާ ވަރުގެ ކަމެއް އެއްވެސް ގައުމަކުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، ރާއްޖޭގެ އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ނުދޭނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 23
ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ނުފޮނުވާނެ: ޑިފެންސް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ރާއްޖެ އަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 21
ގައުމަށް ނުރައްކާ މައުލޫމާތު ފަތުރަންޏާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ މައުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިރޭ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 11
ބަޔަކު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތް ފެއިލް ކޮށްލެވިއްޖެ

ބަޔަކު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފެއިލް ކޮށްލެވި، ނުރައްކާތެރި ދަނޑިވަޅަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 36
ދޭން އުޅޭ ހަމަލާގެ ތަފްސީލަށް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުމެއް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ވަރުގަދަ ކުރުމުން، އެ ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލް ދިނުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަށް މައުމޫން ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 4
ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އެދުނު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުން ރާއްޖެ އަންނަ ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ހުށަހެޅި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 15
ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 9.9 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 9.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (152 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އެހީއެއް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 7
"ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިއްޖެ"

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި، ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލްވެފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

November 07, 2017 7
ރޮހިންޖާފަންޑަށް ލިބުނު އެހީ ހަފުތާއެއް ތެރޭ ފޮނުވަނީ

ރޮހިންޖާގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު 18 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަނގްލަދޭޝްގެ ރެޑްކްރެސެންޓާ ހަވާލު ކުރާނެ...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 8
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުރަނީ ކޮން ކަމެއް؟

މި ޖީލުގެ މީހުން މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ އަށް މިއަދު 29 އަހަރު ފުރުނީ އެވެ. މިހާރުގެ ކުޑަކުދިންނާއި 20 އަހަރުން ދަށުގެ ޒުވާނުންނަށް އެ ދުވަހުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަން ހަނދާން ނުހުރުމުގެ އިތުރުން ތަސައްވުރު ވެސް ނުކުރެވޭނެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 15
ހައްދުފަހަނައެޅުމާ ދެކޮޅަށް ގައުމީ ޕްލޭނެއް ނެރެފި

ހައްދުފަހަނައެޅުމާއި ޓެރަރިޒަމްއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެކުލަވާލި ގައުމީ ޕްލޭން މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 15
ދުނިޔޭގެ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ބޮޑުވޭ: މިނިސްޓަރު

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ތަފާތު ހާދިސާތައް ދިމާވުމުގެ ފުރުސަތު ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 65
ރޮހިންޖާ އަށް އެހީވާން ސަރުކާރުން އެކައުންޓު ހުޅުވައިފި

ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތާ ގުޅިގެން ހާއްސަ އެކައުންޓުތަކެއް ހުޅުވައި، ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 3
ސައުދީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ގޮއްވާލަން އައިއެސްއިން އުޅެފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ގޮއްވާލަން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަލާމަތީ އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 13
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރަން ޖެހޭ:ދުންޔާ

ހަނގުރާމަ އަށް ސީރިއާ އަށް ދާން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މެލޭޝިއާގެ ފުލުހުން ދެ ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކުރުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި، ރާއްޖެ އިން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރަން ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 20
ވަކިވަކި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުން

އެމްއެންޑީއެފްގެ ވެރިންގެ އަމުރަށް ސިފައިން އަމަލުކުރަމުން ދިއުމުގައި ވަކިވަކި ސިފައިން ކުރާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ ވަކިވަކި ސިފައިން އުފުލަން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެފަދަ ކަންކަމުގެ ޒިއްމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ސިފައިންގެ މުއައްސަސާއިން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލާ ބެހޭ ގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެކި ގޮތަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރަމުން އެބަ...

23 މެއި

May 23, 2017 23
"ސިފައިންގެ ފްލެޓް އެޅި މީހުންނަށް އިތުރު ފައިސާދިން"

ސިފައިންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ "ސިފްކޯހިޔާ"ގެ މަސައްކަތް ކުރި ކުންފުންޏަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށް، ޑިފެންސް މިިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 52
ގާސިމް ފްރޭމްކުރަން އުޅޭ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ!

ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ތަނެއްގައި ދެ ބަޑި ބާއްވައި އޭނާ ފްރޭމްކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.