28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 27
އިންތިޚާބަށް ބޭރުގެ ބާރުތަކުގެ ނުފޫޒަށް މަސައްކަތް ކުރޭ

އަންނަ މަހުގެ 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް، ބޭރުގެ އިސްތިއުމާރީ ބާރުތަކުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 24
ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ

ދިވެހިންނަކީ ސުލްހަ އަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ވިޔަސް މިހާރު ރާއްޖެ އަށް ފެތުރެމުން އަންނަ ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ވިސްނުންތަކާ ދެކޮޅަށް، އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖެ ވެސް މި ކަމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވާން ޖެހޭ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 56
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އެދެފި

ގައުމުގެ އަމާންކަން ނަގާލަން ބަޔަކު ރާވަމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ފޭސްބުކްގައި ލިޔުއްވީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ގޮތެއްގައި ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ހާޒިރުކޮށްދޭން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 5
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ސެކިއުރިޓީ ދޭން ފަށަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެ ބޭފުޅުންގެ ރަނިން މޭޓުންނަށް އަންނަ މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސެކިއުރިޓީ ދޭން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 5
ހެލިކޮޕްޓަރު ބާއްވާ މުއްދަތު އިތުރެއް ނުކުރޭ: ސަރުކާރު

ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް އިންޑިޔާ އިން ގެނެސްފައި އޮތް ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ދެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނި ނަމަވެސް، ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު އެކަން ދޮގު ކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 20
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ސީއެމްބިއުލާންސެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ސީ އެމްބިއުލާންސެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 33
ސިފައިންގެ އިސް އޮފިސަރަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)ގެ ކޯސްޓު ގާޑުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި މޭޖަ އަބްދުލް މުހްސިން މުހައްމަދު ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަކިކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 22
ދެވަނަ ހެލިކޮޕްޓަރު ވެސް އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާލަނީ

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން ގެނެސްފައި އޮތް ދެ ވަނަ ހެލިކޮޕްޓަރު ވެސް އެ ގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 25
ފެބްްރުއަރީ 1ގައި ރައީސް ގެންގުޅުއްވީ ނާސިރުގެ އުކުޅު

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނާކާމިޔާބުކޮށްލެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރު ބޭނުންކުރެއްވި އުކުޅުތަކުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު، ރައީސް ޔާމީނަށް ރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2018 57
ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލައަކީ ބޮޑު ރޭވުމެއް: މިނިސްޓަރު

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކަށް ކަނޑުމަތިން މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި، ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލަ އަކީ ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގި ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 20
ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ބަންދެއް ނުކުރޭ: އެމްއެންޑީއެފް

ބްރިގޭޑިއަ ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 62
ތެޔޮ ބޯޓާ އަޅުގަނޑާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް: ޒިޔާދު

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ރާއްޖޭގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ކުރީގެ ކާނަލް، އަހްމަދު ޒިޔާދާ ގުޅުން އޮތް ބޯޓެއް ކަމަށް ކުރަމުންދާ ތުހުމަތު އޭނާ މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 30
ތެޔޮ ބޯޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ނެގި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާއި ރާއްޖޭގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކުން ކަނޑުމަތީގައި މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރަނިކޮށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާއިރު އެ ބޯޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 8
ރާއްޖެއާ ކުޅޭނެ ފުރުސަތެއް އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ނުދޭނެ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމާއި އިސްތިގްލާލަށް ބުރޫއަރާ ވަރުގެ ކަމެއް އެއްވެސް ގައުމަކުން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު، ރާއްޖޭގެ އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ނުދޭނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 23
ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ ސިފައިން ނުފޮނުވާނެ: ޑިފެންސް

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހޫނުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކަންކަން ހައްލު ކުރުމަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ރާއްޖެ އަށް ނުފޮނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 21
ގައުމަށް ނުރައްކާ މައުލޫމާތު ފަތުރަންޏާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ މައުލޫމާތާއި ކޮންޓެންޓް ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކާ މެދު އިތުރު އިންޒާރެއް ދިނުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން މިރޭ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 11
ބަޔަކު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތް ފެއިލް ކޮށްލެވިއްޖެ

ބަޔަކު ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ފެއިލް ކޮށްލެވި، ނުރައްކާތެރި ދަނޑިވަޅަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 36
ދޭން އުޅޭ ހަމަލާގެ ތަފްސީލަށް މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުމެއް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ، އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގެ ސެކިއުރިޓީ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ވަރުގަދަ ކުރުމުން، އެ ގެއްލުމުގެ ތަފްސީލް ދިނުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަށް މައުމޫން ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 4
ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އެދުނު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުން ރާއްޖެ އަންނަ ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރަން ހުށަހެޅި ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 15
ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 9.9 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 9.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (152 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އެހީއެއް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.