23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 38
އަސްކަރީ ބޯޓުތައް ނުގެނެވެނީ ބަހައްޓާނެ ތަން ނުހެދޭތީ

ރާއްޖޭގައި ވައިގެ އަސްކަރީ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ބޭނުންވާ އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓުތައް ނުގެނެވި ލަސްވަނީ ބަހައްޓާނެ ތަން ނުހެދޭތީ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 11
ގުދަންކުރުމާ ގުޅޭ އާ އުސޫލު އަންނަ މަހު އާންމުކުރަނީ

މުދާ ރައްކާކުރުން ނުވަތަ ގުދަން ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކުލަވާލި އުސޫލު އަންނަ މަހު އާއްމުކުރާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 5
ބޮޑުބެރު ވީޑިއޯ ލަވައާއެކު ގައުމީ ލަވަ އަލްބަމް ނެރެފި

މި އަހަރުގެ ގައުމީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ނެރޭ ގައުމީ ލަވަ އަލްބަމް، ބޮޑުބެރު ލަވަ ހިމެނޭ ވީޑިއޯ އަލްބަމެއްގެ ގޮތުގައި މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 6
ދީނީ ހައްދުފަހަނައެޅުން ހުއްޓުވުމަށް މެންކު އެހީވަނީ

ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުން ހުއްޓުވުމަށް ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 5
އަސްކަރީ ދާއިރާއިން އެމެރިކާގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު

އަސްކަރީ އެކި ދާއިރާތަކުން އެމެރިކާގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމު ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 64
"ވެރިކަން ދިފާއުކުރުމަކީ ސިފައިންގެ ވަރުގަދަ ޒިންމާ"

އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ދިފާއު ކުރުމާއި ހިމާޔަތް ކުރުމަކީ ސިފައިންގެ މައްޗަށް ގާނޫނުއަސާސީން މަތިކުރާ އެންމެ ވަރުގަދަ ޒިންމާ އާއި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި އަމާނާތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 6
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވަނީ

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުމަށް އިންޑިޔާގެ ލަވްލީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރަސްޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން...

September 28, 2016 8
"ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅު އިސް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވާނެ"

ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަކީ އެންމެ އިސް ގައުމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 5
ހަނގުރާމައަށް ދާން އުޅުނު ތިން މީހަކު ހިފަހައްޓައިފި

ހަނގުރާމަކުރަން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރަން އުޅުނު ތިން މީހަކު ހިފަހައްޓައި، ބޭރުގައި ޓެރެރިޒަމްގެ އަމަލު ހިންގަން އުޅުނު މީހަކު ގެނެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 3
މާފިލާފުށީގައި އަސްކަރީ ހާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް

ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ހާއްސަ ތަމްރީނުތަކެއް ޅ. މާފިލާފުށީގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 7
ނައުޝާދުގެ ވަޒީފާ އިޔާދަކޮށްދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ ސާޖެންޓް ނައުޝާދު އަލީގެ ވަޒީފާ އިޔާދަކޮށް ދިނުމަށާއި ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރި ތާރީހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް އޭނާ އަށް ލިބެން ޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް 14 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދިނުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަނެއްކާ ވެސް މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 10
އަލިފާން ނިއްވާނެ ނިޒާމެއް މަގުތަކުގައި ގާއިމުކުރަނީ

އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަގުތަކުގައި ހައިޑްރަންޓްތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 46
"ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބައިބައިވުމެއް ނެތް"

ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުނުވުމަށާއި ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުންތަކެއް އުފެދިފައިނުވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 29
ސިފައިންގެ ވާޖިބު ހަނދާންކޮށްދޭން ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް

ކޮންމެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ވެސް ސިފައިންނަކީ ފަސްނުޖެހި ގައުމުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ބައެއް ކަން ހަނދާންކޮށްދޭން ހާއްސަ ޖަލްސާއެއް ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2016 74
ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާ ވަރުގަދަކުރަން ދެ ގައުމެއް އެހީވަނީ

ވައިގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން. ރާއްޖެއަށް އެހީވުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުން. ރާއްޖެ އަށް ގެންނަަ ހަނގުރާމަ މަތީ ކޮންމެ ބޯޓެއްގެ އަގު މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާއިރު، މިއީ އަސްކަރީ ބޯޓުތަކެއް ރާއްޖެ ގެންނަ ފުރަތަމަ ފަހަރު.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 20
ނަޝީދުގެ ބޮޑީގާޑަކާއި އިތުރު ބަޔަކު ބަންދުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބޮޑީގާޑަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް ސިފައިންގެ ބައެއް މީހުން ސިފައިންގެ މައި މަރުކަޒުގައި ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 7
ޑިފެންސްގެ އިމާރާތަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ އާ އިމާރާތް ބިނާކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދޭން ބުނި 80 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 43
އިންޑިއާ އިން ދިން އެއް ހެލިކޮޕްޓަރު އަނބުރާ ފޮނުވާލަނީ؟!

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރި ދެ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ތެރެއިން އެކަތި އަނބުރާ ފޮނުވާލަން ސަރުކާރުން ވިސްނަމުން ދާކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 8
ސިފައިން ސިޔާސީ ކަންކަމާ ދުރުވާން ގޮވާލައްވައިފި

އެއްވެސް މާނައެއްގައި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިނުވަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ދިވެހި ސިފައިންނަށް ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 12
ޑްރޯންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުން ރަނގަޅު: ޝާފީ

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދު ފިޔަވައި މާލޭގެ އެހެން ހިސާބެއްގައި ޑްރޯން ބޭނުންކުރާ ނަމަ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނަގަން ޖެހުމަކީ ސަލާމަތީ ގޮތުން ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ފޮޓޯ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ފޮޓޯގްރާފަރު މުހައްމަދު ޝާފީ މިއަދު ބުނެފ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 3
ބަންޑާރަކޮށީގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ބަންޑާރަކޮށީގައި އަޅާ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ ރަސްމީކޮށް ރޭ އަޅައިފި އެވެ.