26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ވީޑިއޯ ގޭމް އުފައްދަނީ

އިނގިރޭސީ ޖާސޫސީ އެޖެންޓް ޖޭމްސް ބޮންޑަށް ބިނާކޮށް މުޅިން އޮރިޖިނަލް ވާހަކައަކަށް ވީޑިއޯ ގޭމެއް އުފެއްދުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020
އިންގްލެންޑް-އައިސްލެންޑް މެޗު އަލްބޭނިއާގައި؟

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 10) - މި މަހު 18 ވަނަ ދުވަހު އިންގްލެންޑާއި އައިސްލެންޑް ބައްދަލުކުރާ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ މެޗު ކޮވިޑް-19ގެ ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާ ހެދި އަލްބޭނިއާގައި ބާއްވަން މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ލެގޯ އާއި އެޑިޑާސް ގުޅިގެން އާ އުފެއްދުންތަކެއް

މީގެ ކުރިން ވެސް ޕްރޮޖެކްޓެއްގައި އެކީގައި މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވާ، ކުޅިވަރު ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެޑިޑާސް އާއި ކުޅޭ އެއްޗެހި އުފައްދާ ލެގޯ ގްރޫޕް ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފިި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020
ހިޔާލު ތަސްވީރަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އަންނަނީ

އިންސާނުންގެ ސިކުނޑި އަށް ވެރިވާ ހިޔާލުތައް ތަސްވީރެއްގެ ގޮތުގައި ކުރަހައިދޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އީޖާދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރިސާޗަރުންގެ ޓީމަކުން ފަށައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 2
ޕްލާސްޓިކްގައި ޕެކްކުރުން ލެގޯ އިން ހުއްޓާލަނީ

ލެގޯގެ އުފެއްދުންތައް ޕެކްކުރަން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ލޯފަން ކުދިންގެ ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރެފި

ހަތް ގައުމަކަށް ބްރެއިލް ބްރިކްސް ނެރުނު އިރު، އިތުރު 20 ގައުމަކަށް އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ

27 ޖޫން

June 27, 2020 3
ޑެންމާކް ބޮޑުވަޒީރުގެ ކައިވެނި ތިން ފަހަރަށް ފަސްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި މި އަހަރުގެ ވަރަށް ގިނަ ކައިވެނިތައް ވަނީ ތާވަލުން ކައްސާލައިގެން އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ކެންސަލްކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތައް ވަނީ ކުރިން ބާއްވަން ނިންމިހާ ކުލަގަދަކޮށް ބޭއްވެން ނެތުމުން ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ބާއްވައިފަ އެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންގެ ކައިވެނީގެ...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020
"ލެގޯ މީހުން" އުފެއްދި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ކުޅޭ ސާމާނު ލެގޯގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނެރުނު ލެގޯ މިނިފިގާޒް އުފެއްދި ޖެންސް ނިގާޑް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019 17
ރާއްޖެ-އީޔޫ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން އަހަރަކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނެ

ރާއްޖެ އާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ދެ ފަރާތުގެ އިސް އޮފިޝަލުންގެ ބައްދަލުވުންތައް ގަވާއިދުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

June 28, 2019
ފިރިހެނުންނަށް ޖަންކް ފުޑްގެ ނުރައްކާ މާ ބޮޑު

ޖަންކް ފުޑުން ސިއްހަތަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކީ މިހާރު ސިއްރެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް މިހާރު އައިސްފައިވާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާ އެކު، ޖަންކް ފުޑަކީ ވަރަށް ގިނަ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
ލޯފަން ކުދިންނަށް ބްރެއިލް ލެގޯ ނެރެނީ

ލޯފަން ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބްރެއިލް ލެގޯ ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 10
ހަމަލާގައި ޑެންމާކުގެ ބިލިއަނަރުގެ ތިން ކުދިން މަރުވި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 22) - ސްރީ ލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި ޑެންމާކުގެ މަޝްހޫރު ބިލިއަނަރު އެންޑާސް ހޮޗް ޕޮވްލްސެންގެ ހަތަރު ކުދިންގެ ތެރޭން ތިން ކުދިން މަރުވި...

April 22, 2019 8
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
ކުރީގެ އިންފެކްޝަންތަކާއި ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ގުޅުމެއްވޭ

ކުޑައިރު ޖެހޭ އިންފެކްޝަންތަކާއި ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމާ ގުޅުމެއްވާ ކަން ޑެންމާކުގައި ހެދި ދިރާސާއަކުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 2
މޫނު ބުރުގާ އެޅި ޑެންމާކުގެ އަންހެނަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޯޕެންހޭގަން (އޮގަސްޓް 4) - އާއްމު ތަނެއްގައި މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅުނު ޑެންމާކުގެ އަންހެނަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018
އިރާގުގެ 18 މީހަކަށް ބަދަލުދޭން ޑެންމާކަށް ޖެހިއްޖެ

އިރާގު ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ އިރާގުގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ 18 މީހަކަށް ޑެންމާކް ސަރުކާރުން ބަދަލު ދޭން ކޮޕަންހޭގަން ކޯޓުން ޑެންމާކް ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 9
ޑެންމާކުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކޮށްފި

ކޯޕެންހޭގަން (ޖޫން 1) - އާއްމު ތަންތަނުގައި މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރާ ބިލެއް ޑެންމާކުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 1
ނޫސްވެރިޔާ ކިމް މަރާލިކަމުގެ ކުށުގައި މެޑްސަން ޖަލަށް

ކޯޕެންހޭގަން (އެޕްރީލް 25) - ސްވިޑަންގެ ނޫސްވެރިޔާ ކިމް ވޯލް މަރާލި ކަމުގެ ކުށް، ސަބްމެރިން އުފައްދާ ޑެންމާކުގެ ޕީޓާ މެޑްސަންގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018
"އާފްޓާ ދަ ވެޑިން" ގައި ޖޫލިއަން އާއި މިޝެލް

ދެހާސް ހަތެއްގެ އޮސްކާގެ އެންމެ މޮޅު ފޮރިން ލެންގްއޭޖް ފިލްމަށް ވާދަކުރި ޑެންމާކްގެ ފިލްމް "އާފްޓާ ދަ ވެޑިން" ގެ ރިމެކިން އަށް ޖޫލިއަން މޯ އާއި މިޝެލް ވިލިއަމްސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 2
ޑެންމާކްގެ ޕްރިންސް ހެންރިކް އަވަހަރާވެއްޖެ

ޑެންމާކްގެ ޕްރިންސް ހެންރިކް އަވަހާރަވެއްޖެ ކަމަށް ޝާހީގަނޑުވަރުން ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 4
ޑެންމާކުން ގެއްލުނު ނޫސްވެރިޔާގެ ބޯ ފެނިއްޖެ

ކޯޕެންހޭގަން (އޮކްޓޯބަރު 8) - ޑެންމާކުގެ ސަބްމެރިންއެއްގައި ދަތުރަކު ދިޔަ ފަހުން ސްވިޑަންގެ ނޫސްވެރިޔާ ކިމް ވޯލް ގެއްލުނުތާ ދެ މަސް ދުވަސް ފަހުން އޭނާގެ ބޯ ފެނިއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 2
ވިހަ ހުރި 20 ޓަނުގެ ބިސް ޑެންމާކުން ވިއްކައިފި

ކޯޕެންހޭގަން (އޮގަސްޓް 11) - އިންސެކްޓިސައިޑް ހިމެނޭ 20 ޓަނުގެ ބިސް ޑެންމާކުން ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުޑް ސޭފްޓީ އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.