22 ޖޫން

June 22, 2019
ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަކުން ސިއްހަތު އަންދާޒާކުރެވިދާނެ؟

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން، ހާއްސަކޮށް ފޭސްބުކްގައި މީހުން އާންމުކުރާ ޕޯސްޓްތަކުން ވެސް އެ މީހެއްގެ ސިއްހީ ހާލަތު އަންދާޒާ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019
ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުން ދުރުވާން ކަސްރަތު މުހިންމު

ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަ މެދުއުމުރުގެ އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ބިރު ވަކިން ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019
ޖަންކް ފުޑުން ނަފްސާނީ ބައްޔަކަށް ހުށަހެޅިދާނެ

ޖަންކް ފުޑަށް ދެވިހިފައިވާ ނަމަ އެކަމާ ދުރުވޭތޯ މަސަައްކަތް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ޖަންކް ފުޑުގެ ސަބަބުން މީހާ ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ހުށަހެޅެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ހިއްސާކުރުމުން ސިކުނޑިއަށް ލުއިވޭ

ކުރިމަތިވާ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ އެހެން މީހުންނާ ހިއްސާކުރާ ދެމަފިރިންގެ ގުޅުން ބަދަހިވެފައި އުފާވެރި ކަމަށް ސާވޭއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019
ދީޕިކާގެ ޑިޕްރެޝަނުގެ ވާހަކަ ކުޑަކުދިންގެ ފޮތަކަށް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯންއަކީ އޭނާ އަށް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނު ވޭން ގަދަ ޑިޕްރެޝަނުގެ ވާހަކަ ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް، ހިއްސާކުރި ފުރަތަމަ އޭ ލިސްޓް ބަތަލާ އެވެ. މިހާރު ބޮލީވުޑް އެންމެ ކާމިޔާބު ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދީޕިކާ ޑިޕްރެޝަނުގެ ވާހަކަ ދެއްކީ 2015 ގަ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 1
ބިރުވެރި ހުވަފެނަކީ ނަފުސާނީ ބަލީގެ އަލާމާތަކަށް ވެދާނެ

ބިރުވެރި ނުވަތަ ހިތްދަތިވާ ކަހަލަ ހުވަފެން ފެނުމަކީ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމުގެ ނިޝާނަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
ޑިޕްރެޝަނުން ހިތުގެ ބަލިތަކާއި އާތުރައިޓްސް

ޑިޕްރެޝަނާއި އެންޒައިޓީއަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކާއި އާތުރައިޓްސް ފަދަ ބަލިތަކަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 1
ހިތްހަމަޖެއްސުން، އުމުރުން ދުވަސްވާ މީހުންނަށް އެހީއެއް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދުވެސް ދޭ އިރުޝާދަކީ ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅޭށެވެ. އެގޮތުން އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް، ވަކިން ހާއްސަކޮށް އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދުން މުހިއްމު ކަމަށާއި އެއީ ސިއްހީ ގޮތުން ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތަކުން ދުރުކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އިރުޝާދު ދެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
އައިސީޔޫން ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ބިރު

އިންޓެސިވް ކެއާ ޔުނިޓް (އައިސީޔޫ) ގައި ފަރުވާ ދޭ މީހުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ބިރު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 18
ފްލެޓަކުން ފުންމާލަން އުޅުނު މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް ހުންނަ އަންހެނަކު ހުޅުމާލޭ ފްލެޓެއްގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ފުންމާލަން އުޅެނިކޮށް ސިފައިން މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 4
ނަފްސާނީ ބަލިތައް: ކުށްހީތަކާއި ހޯދަން އުނދަގޫ ފަރުވާ

ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވާހަކަދެކެވެން ފަށާފައިވާ މި ވަގުތު، ގިނަ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ޚާއްސަކޮށް، އެފަދަ ބަލިތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ލިބެން...

October 10, 2018
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމުން ޑިޕްރެޝަނަށް ދިޔަ: ކެރިކް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޯބަރު 10) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން 2009 ވަނަ އަހަރު ބާސެލޯނާ އަތުން ބަލިވުމުން ޑިޕްރެޝަނަށް ގޮސް ދެ އަހަރު ވަންދެއް އެ ބަލި ތަހައްމަލުކުރި ކަމަށް މެންޗެސްޓާ...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018
ޖެސިކާގެ ވަޒީފާއަކީ "ބައްދައިލުން"

ރަސްމީ ވަޒީފާއަކީ އެހެން މީހުންގެ ގައިގައި ބައްދައިލުން ކަމަށް ބުނެފި ނަމަ ބައެއް މީހުން ހައިރާން ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު، ތިން ދަރިން ތިބި ޖެސިކާ އޯނީލްގެ އަށް މި ވަޒީފާއިން އަހަރަކު 58،000 ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބެ އެވެ. ހަފުތާކަށް ބަލައިފި އެވްރެޖްކޮށް 1،100 ޑޮލަރު ލިބެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 2
ފަލަ އަންހެން ކުދިންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ބިރު ބޮޑު

ކުޑައިރު އަދި ފުރާވަރުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ފަލަ (އޮބީސް) ކުދިންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ނުރައްކާ، ހިކިކޮށް ތިބޭ ކުދިންނާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 6
ސެފްރޯން ތެލުގެ ފައިދާތައް ގިނަ

ކާ އެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރަން ސެފްރޯން ބޭނުން ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިއީ ކިތަންމެ އަގު ބޮޑު އެއްޗަކަށް ވިޔަސް ކެއުންތަކާއި ތަފަތު ބުއިންތަކުގެ ރަހަ ވެސް މީރުކޮށްލަން ސެފްރޯނަކީ ދޫކޮށް ނުލެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 1
ފަށުފުލުން ދޭން އުޅުނު މެސެޖުން ބޮޑު މައްސަލައެއް

"ޑިޕްރެޝަން"، "އެންޒައިޓީ" އަދި "ބައިޕޯލާ" ފަދަ ލަޒުފުތައް ފަށުފުލުގައި ލިޔެ، އެމެރިކާގެ ގަހަނާ ބްރޭންޑަކުން އުފެއްދި ފަށްތަކަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018
އާލިއާގެ ދައްތަ ޝާހީން ޑިޕްރެޝަނާ ބެހޭ ފޮތެއް ލިޔަނީ

ޝާހީން ބަޓް މަޝްހޫރީ ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓްގެ ދައްތަގެ ގޮތުގަ އެވެ. ޝާހީނަކީ މަހޭޝް ބަޓާއި ބަތަލާ ސޯނީ ރާޒްދާންގެ ދެ އަންހެން ދަރިންގެ ތެރެއިން ދޮށީ ދަރިފުޅެވެ. އާއިލާގެ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާގައި އުޅުނަސް، ޝާހީނަކީ ތަންކޮޅެއް ލޯ ޕްރޮފައިލްކޮށް އުޅޭ މީހެކެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 2
ނިދި ނަގާލައި ފޯނާ ކުޅޭ ނަމަ ޑިޕްރެޝަންގެ ބިރު

އަތުން މޮބައިލް ފޯނު ދޫވި ވަގުތެއް ހަނދާން އެބަ ހުރި ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް މީހުން ނިދަން އެނދަށް އަރާ ގޮތަށް ވެސް ފޯނާ ކުޅެލަ ކުޅެލައި އިރު އަރާއިރު ވެސް ތިބެ އެވެ. މިކަން އާދައަކަށް ނަހަދާށެވެ. ސިއްހީ ބޮޑު މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް މީހާ ވެއްޓި ދާނެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018
ޑިޕްރެޝަނަށް އަދިވެސް ފަރުވާ ހޯދަން: ޒައިރާ

ދީޕިކާ ޕަދްކޯނާއި ކަރަން ޖޯހަރް ފަދަ ބޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒު ގަދަ ފަންނާނުން ޑިޕްރެޝަނަށް ފަރުވާ ހޯދިކަން ހާމަކުރުމާ އެކު އެފަދަ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކުރާ މީހުން މިހާރު ގިނަ ވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން އަދި އެންމެ 17 އަހަރުގެ ޒައިރާ ވަސީމް ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޑިޕްރެޝަނާ ހަނގުރާ ކުރި ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ތަޖުރިބާތައް ވެސް...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018
ތާޒާކޮށް ހުންނަން، ތާޒާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ

ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދު ވެސް ދޭ ނަސޭހަތެއް އޮވެ އެވެ؛ ވީހާ ވެސް ގިނައިން ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ކާށެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ތާޒާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކާށެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 4
ޑިޕްރެޝަނާ ހަނގުރާމަކުރިން: ރޮކް

ހިތްދަތިކަމާއި ވޭނަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އުމުރުން ވަރަށް ޅަ އިރު، ޑިޕްރެޝަނާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް، ދަ ރޮކްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޑްވޭން ޖޯންސަން ބުނެފި އެވެ.