08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 1
މައުލޫމާތު ބަދަލުވާ އައިޑީކާޑު ހެދުން މެދުކަނޑާލަނީ

މައުލޫމާތު ބަދަލުވެގެން އައިޑީކާޑު ހައްދައިދިނުން އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރު) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 24
ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް ވިއްކާ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ

އާންމުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނޭ އެޕެއް ބަޔަކު ވިއްކާ މައްސަލަ އަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 96
އެތައް ބައެއްގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޭޓާ ބޭސް ވިއްކަނީ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، އެތައް ބައެއްގެ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ހިމެނޭ ޑޭޓާ ބޭސްއެއް ވިއްކާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 12
ލެކްސްޓަން އިން ހަމައެކަނި މަސައްކަތް ބަލާލީ:ޑީއެންއާރު

އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންގައި ބޭނުންކުރާ ސިސްޓަމްތަކެއްގެ މައުލޫމާތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް ދޭން ރާއްޖެ އައި ބޭރުގެ ލެކްސްޓަން ގްރޫޕުން، ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރު) އަށް ދިޔައީ އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ބަލާލަން ކަމަށް، ޑިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ފަރީދާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 5
ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު އެކުލަވައިލަނީ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވޯޓާސް ލިސްޓު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 70
މުންޑޫ ފަޅުކުރި ގަރާރު ބާތިލުކޮށް، މާފަށް އެދެފި

ލ. މުންޑޫގައި މީހުން ދިރިއުޅެނިކޮށް، އެއީ ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ނެރުއްވި ގަރާރު ބާތިލުކުރައްވައި މުންޑޫ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މިރޭ...

September 23, 2016 19
"މުންޑޫގައި މީހުން ނޫޅޭ ކަމަށް ނިންމުނީ އޮޅުމަކުން"

ފަޅުރަށެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ކަނޑައެޅުއްވި ލ. މުންޑޫގައި މީހުން ނޫޅޭ ކަމަށް ނިންމައި ރައީސް އޮފީހަށް މައުލޫމާތު ދެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ބުނެ، އެ ކަމުގައި...