07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 56
އިމާދުއްދީނުން ވަކިކުރި ވެރިން އެހެން ތަންތަނަށް

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުން އިއްޔެ ވަކިކުރި އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އިބްރާހިމް ޝާތިރު ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓު އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއީއައި) އަށް އަދި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ...

February 07, 2020 71
އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ވެރިން ވަކިކޮށްފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އިބްރާހިމް ޝާތިރާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި ޝަކީބާ އަލީ އަދި ލަތީފާ ހަސަން މިއަދު އެ ސްކޫލްގެ މަގާމުތަކުން ވަކިކޮށްފި އެވެ....

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 64
ޕްރިންސިޕަލުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ބުނިތާ ދެ އަހަރު

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރި ފަދައިން ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންގެ ވެސް މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނިތާ ދެ އަހަރު ވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު، މުސާރަ ބޮޑުނުކޮށްދޭތީ ބައެއް ޕްރިންސިޕަލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.