27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 1
ރާއްޖޭގެ 60 ޕަސެންޓަށް އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް

އުރީދޫ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހަލުވި ސްޕީޑްތަކުގެ ހިދުމަތް ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަށް އަށް ތައާރަފްކޮށް، ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 60 ޕަސެންޓަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018
ހަކުރު ބަލި ޖެހޭ ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިން ވެސް ގިނަ

ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ހަކުރު ބަލި ޖެހޭ މިންވަރު ގިނަކަމަށް ޑައެބީޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ (ޑީއެސްއެމް)ގެ ސީއީއޯ އައިޝަތު ޝިރުހާނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 12
ވޯޓު ލާން ކިޔޫގައި ތިބޭތާ ދެ ދުވަސް!

މާދަމާ އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ދެން މާ ގިނަ ވަގުތެއް ނެތެވެ. ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ވަގުތު މިއަދު ހައެއް ޖަހާއިރު ހަމަވާ އިރު، ރަށްރަށުގެ މީހުން މިހާރު ފޯރި ހިއްޕާލާފައިވަނީ އެހެން ކަމަކަށެވެ. އެންމެ ކުރިން ވޯޓު ލާން، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކިޔުއަށް އެރުމަށެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 53
ރައީސް ކަން ކުރައްވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަހަތުން: އިބޫ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަމިއްލަފުޅަށް އިސްނަންގަވައިގެން ކަމެއް ކުރައްވަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު އަބަދުވެސް ކަންކަން ކުރައްވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކަމެއް...

September 17, 2018 22
"ރައީސް އުޅުއްވަނީ ރައްޔިތުން ހުސްބުޅީގައި ބާނަން"

ރައްޔިތުންނަކީ ހުސްބުޅީގައި ގަންނަން މުށިމަސްތަކެއް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހީފުޅުވާ ކަމަށާއި ވައުދުތައް ނުފުއްދަވައި ހުސްބުޅީގައި ބާނަން އުޅުނަސް ރައީސަށް އެކަން...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 31
އިސްލާމީ ދައުވަތު ދިނުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީން ފެތުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަކު މީގެ ކުރިން އެކަން އޮތީ އެހެން ނޫން ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 14
ކެމްޕޭނަށް ޝަހީމް ދ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ދ. އަތޮޅަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 34
އިދިކޮޅުގެ ވައުދުތަކަށް ރައީސް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

މި މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ވައުދުތަކުގެ ފެންވަރާއި ވިސްނުން ދަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 16
ރައީސް، އއ. އާއި އދ. އަދި ކުޑަހުވަދު އަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އއ. އާއި އދ. ގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އަދި ދ. ކުޑަހުވަދު އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 3
ކުޑަހުވަދޫގައި ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ބިދޭސީއަކަށް ރޭ ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 12
ހަ ރަށެއްގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ސޯޝަލް ހައުސިން ސްކީމްގެ ދަށުން ހަ ރަށެއްގައި 500 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 2
ދިރާގު ފައިބާ ނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ކުޑަހުވަދު އަށް

ދިރާގުގެ ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ދ. ކުޑަހުވަދު އަށް އިއްޔެ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 3
މޫދަށް އެރި އުޅުނު ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި މިއަދު މޫދަށް އެރި އުޅުނު 16 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018
ކުޑަހުވަދޫގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތައް ހިންގަނީ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 4
ދެބެއިންގެ މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން 4 ކުއްޖަކު ހައްޔަރު

ދ، ކުޑަހުވަދޫގައި، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެކުދިންގެ މެދުގައި ހިންގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ހަތަރު ކުޑަކުއްޖަކާއި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
ފަހު މެޗުން މާޅޮހާއި ކުޑަހުވަދޫ އެއްވަރުވެއްޖެ

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި އއ. މާޅޮހާއި ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކުޅުނު ފަހު މެޗު މިއަދު ހަވީރު 3-3 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 2
ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް މިލަންދު އަށް ހަމަޖެހުމެއް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ދ. ކުޑަހުވަދޫ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅާ އެކު ށ. މިލަންދޫން މިރޭ ހަަމަޖެހިލައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 7
ނިއު ފަސް ބެލުމެއް ނެތި ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

ދެ ވަނަ ހާފުގެ ލަނޑުތަކާ އެކު 3-0 އިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބަލިކޮށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 66
70،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެދިއްޖެ: ރައީސް

ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގައި އުފެއްދެވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވައުދުވެވަޑައިގަތް 94،000 ވަޒީފާގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 70،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެދިއްޖެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 01, 2017 46
ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު 21 އެއާޕޯޓު އޮންނާނެ: ޒަމީރު

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ނިމޭ އިރު، ރާއްޖޭގައި 21 އެއާޕޯޓު އޮންނާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ލީޑަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 01, 2017 15
ދާލު އެއާޕޯޓް ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓް ރަސްމީކޮށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 5
ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް ގްރީން މުހިއްމު މެޗަކަށް

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ދ. ކުޑަހުވަދޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަކީ މި ވަގުތު ހާލަތު އޮތް ގޮތުން ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްްގައި އޮވެ ނިންމާލަން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް މުހިއްމުކަން ބޮޑު މެޗެކެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 12
މޯހަންގެ ޖަވާބު: "މިއީ އަހަރެން ކޮށްދޭ ހިދުމަތެއް"

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކުޅުނު 10 މެޗުގެ ތެރެއިން އަށް މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، އަނެއް ދެ މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މޮޅެއް ނުލިބި އޮތްއިރު ބައިކޮޅަށް ވަނީ 27 ގޯލު ވަދެފަ އެވެ. ޖެހުނީ އެންމެ ތިން ލަނޑެވެ. ކުޑަހުވަދޫގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނީ މި ނަތީޖާތަކަށް ފަރުވާލެއް ނެތް ކަމަށާއި...