08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 22
ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގައި ހަދާ އެންމެ ބޮޑު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް، ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 2
ދިރާގުން 4 ހޮސްޕިޓަލަކަށް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރު

‎ދިރާގުން ހަތަރު އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަކަށް އޮކްސިޖަން ކޮންސެންޓްރޭޓަރު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 1
ސެއިންޓްރެޖިސް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިިފި

ދ. ވޮށްމުލީގައި ތަރައްގީކުރި އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓް، "ސެއިންޓް ރެޖިސް މޯލްޑިވްސް" ޓޫރިސްޓުންނަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިިފި އެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮޓެލް ޗެއިން، އެމެރިކާގެ މެރިއޮޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ހިންގާ އެންމެ އަގު ބޮޑު އެއް ބްރޭންޑުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވާ ފުރަތަމަ ރިސޯޓެވެ. އެމެރިކާގެ ސްޓާ ވުޑް އާއި މެރިއޮޓް...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 48
މި މޫނުގެ މަތިން ހަނދާން އެބަހުރިތަ؟

އައިޝަތު ޝަނާޔާ ޝަރީފް އޭ ބުނުމުން އެއީ ކޮން ކުއްޖެއް ކަން ނޭނގި ދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ މޫނު ފެނުމާ އެކު އެއީ ކޮން ކުއްޖެއްކަން ނޭނގިދާނީ ވަރަށް މަދު މީހަކަށެވެ. އެއީ، މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލި މޫނެކެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 8
ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮށްމުލި ސެޕްޓެމްބަރު 1 ގައި ހުޅުވަނީ

ދ. ވޮށްމުލީގައި ތަރައްގީކުރާ "ސެއިންޓް ރެޖިސް މޯލްޑިވްސް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 1 ގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 2
ދ. ކަނޑިންމައިގައި ހަދާ ރިސޯޓް ހުޅުވަނީ

ދ. ކަނޑިންމާގައި ތަރައްގީކުރާ ރިސޯޓް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 1
ދިރާގު 4ޖީ: މި ފަހަރު ދ. ލ. އަދި ރ. އަށް

ދިރާގުން ފޯރު ކޮށްދޭ 4ޖީގެ ހިދުމަތް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ތިން ސަރަހައްދަކަށް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.