01 ޖޫން

June 01, 2020 13
ކުލި ނުދެއްކި ރަށަށް ބަދަލުވާ އަދަދު އިތުރުވަނީ!

ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ

26 މެއި

May 26, 2020 28
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ދުވާލަކަށް 50 ކޭސް ގިނައެއްނޫން

މަގުމައްޗަށް ރޭ ވެއްޓިފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ އިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާ ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްް ވެފައި ކަމަށް އެންއޯއައިސީ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 18
ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން މުޖުތަމައުގައި ބަލި އޮންނާނެ

ރިލީފް ޕެކޭޖްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޑިސްކައުންޓްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 20
72 ޕަސެންޓް ހޭދަކުރީ އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް: އަމީރު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކަނޑައި ނޯޕޭ ލީވް ދީފައިވާޔީ، ސަރުކާރުގެ ރިކަވަރީ ޕެކޭޖްގެ ލޯނު ދޫނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ލޯނަށް އެދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 73
ކަރަންޓީނުގަައި ހުރި މީހަކު އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19، 80 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާއިރު އެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްބާރުލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 48
12 ބިލިއަނުން ބަޖެޓް ދަރަނިވެދާނެ: އަމީރު

މި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޑެފިސިޓް ވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި ދައުލަތަށް ލިބެމުން އަންނަ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވަމުންދާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 2
އަލާމާތްތަކާ އެކު ޕެރެޑައިސްގައި މޮނީޓަރިން ހާލަތު!

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ދެ ބިދޭސީއަަކާއި އަށް ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ކޮވިޑްގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމާ ގުޅިގެން އެ ރިސޯޓު މޮނީޓަރިން ހާލަތަކަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 2
ކޮވިޑް 19: އެންމެ ހާލު ބޮޑުވި މީހާ މިހާރު ރަނގަޅު

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ބަލި ހާލު ވަރަށް ބޮޑުވި އިޓަލީ ޓޫރިސްޓުގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ ސެންޓަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 8
ދަރުމަންތައިގައި އިތުރު ދެ މީހަކު އެޑްމިޓް

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ދެ މީހެއްގެ އިތުރުން މި ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދެ މީހަކަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 20
މާލޭގައި އުޅޭ އައްޑޫ މީހުންނާ ކައުންސިލް ބައްދަލުކުރަނީ

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިރޭ މާލޭގައި ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 88
އުމަރުގެ ހަރަކާތް ބާއްވަން އެއްވެސް ތަނެއް ނުލިބުނު

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ރޭވި ހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް އެއްވެސް ތަނެއް ނުލިބުމުން ހަރަކާތް މިއަދު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 6
ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއާއަށް ދިން ދަރުބާރުގެ އަތުލައިފި

ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއާގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓު ބާއްވަން ދަރުބާރުގެ ދިނުމަށް ފަހު އެތަން އަތުލާފައިވާ ކަމަށް، އެ އިވެންޓު އިންތިޒާމުކުރާ މޯލްޑިވްސް އެކްޒިބިޝަން އެންޑް ކޮންފަރެންސް ސާވިސަސް (މެކްސް) އިން ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 17
އިދިކޮޅު ބޮޑު ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަން އެމްޑީޕީ އަށް ދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ޖަލްސާ ފަސް ކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 52
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ދަރުބާރުގެ ދެނީ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ބަދަލުގައި، ދަރުބާރުގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަން އެމްޑީޕީ އަށް ދޫކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 35
"ކައިވެނިކުރަން ދޭންވީ ބްރިޖެއް ނޫން، ދަރުބާރުގެ"

ކައިވެނި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވީ މާލެ އާއި ހުޅުލޭ ގުޅާލާ ބްރިޖް މަތީގައި ނޫން ކަމަށާއި ދަރުބާރުގެ ފަދަ އިމާރާތްތައް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 54
ރައީސް ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އަރުވައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިނަށް މިރޭ އަރުވައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 13
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އުކުޅަހުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީން މި މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވާ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ސަރުކާރުން ދޫނުކުރުމުން، އއ. އުކުޅަހުގައި އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 33
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ދުލެއް ނުކުރި

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ މި މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވާ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ދޫނުކުރާ ގޮތަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018
މަތީ ތައުލީމުގެ އެކްސްޕޯ މާދަމާ ފަށަނީ

މަތީ ތައުލީމްގެ ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދީ، ވަގުތުން ކޯސްތަކަށް އެޕްލައި ކުރެވޭ ގޮތަށް ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކެރިއާ އެކްސްޕޯ ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 10
ދަރުބާރުގޭ ކުލިން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބައޮތް

އެކި ބޭނުންތަކަށް ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.