24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 20
މާލޭގައި އުޅޭ އައްޑޫ މީހުންނާ ކައުންސިލް ބައްދަލުކުރަނީ

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އައްޑޫ ރައްޔިތުންނާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިރޭ މާލޭގައި ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 88
އުމަރުގެ ހަރަކާތް ބާއްވަން އެއްވެސް ތަނެއް ނުލިބުނު

ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ރޭވި ހަރަކާތް ބޭއްވުމަށް އެއްވެސް ތަނެއް ނުލިބުމުން ހަރަކާތް މިއަދު ފަސްކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 6
ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއާއަށް ދިން ދަރުބާރުގެ އަތުލައިފި

ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއާގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓު ބާއްވަން ދަރުބާރުގެ ދިނުމަށް ފަހު އެތަން އަތުލާފައިވާ ކަމަށް، އެ އިވެންޓު އިންތިޒާމުކުރާ މޯލްޑިވްސް އެކްޒިބިޝަން އެންޑް ކޮންފަރެންސް ސާވިސަސް (މެކްސް) އިން ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 17
އިދިކޮޅު ބޮޑު ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަން އެމްޑީޕީ އަށް ދޫކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ޖަލްސާ ފަސް ކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 52
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަލްސާ ބާއްވަން ދަރުބާރުގެ ދެނީ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު ޖަލްސާ އެއް ބޭއްވުމަށްޓަކައި މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގެ ބަދަލުގައި، ދަރުބާރުގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަން އެމްޑީޕީ އަށް ދޫކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 35
"ކައިވެނިކުރަން ދޭންވީ ބްރިޖެއް ނޫން، ދަރުބާރުގެ"

ކައިވެނި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭންވީ މާލެ އާއި ހުޅުލޭ ގުޅާލާ ބްރިޖް މަތީގައި ނޫން ކަމަށާއި ދަރުބާރުގެ ފަދަ އިމާރާތްތައް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 54
ރައީސް ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް އަރުވައިފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިނަށް މިރޭ އަރުވައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 13
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އުކުޅަހުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީން މި މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވާ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ސަރުކާރުން ދޫނުކުރުމުން، އއ. އުކުޅަހުގައި އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 33
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ދުލެއް ނުކުރި

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ މި މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވާ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ދޫނުކުރާ ގޮތަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018
މަތީ ތައުލީމުގެ އެކްސްޕޯ މާދަމާ ފަށަނީ

މަތީ ތައުލީމްގެ ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދީ، ވަގުތުން ކޯސްތަކަށް އެޕްލައި ކުރެވޭ ގޮތަށް ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކެރިއާ އެކްސްޕޯ ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 10
ދަރުބާރުގޭ ކުލިން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބައޮތް

އެކި ބޭނުންތަކަށް ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 18
ދަރުބާރުގޭ މަރާމާތަށް ސިވެކަށް އިތުރު ތިން މިލިއަން!

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާއާ ގުޅިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ޖާފަތް ބާއްވަން ކުރި މަރާމާތަށް ސިވެކުން އިތުރު ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 1
ހޮޓެލް އޭޝިއާ، މިތަނުން ނުލިބޭ އެއްޗެއް ނެތް!

ހޮސްޕިޓަލިޓީ އިންޑަސްޓްރީ ތެރޭ ހިމެނޭ ވިޔަފާރިތަކަށް (ރިސޯޓް، ގެސްޓް ހައުސް، ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެފޭ، މިއިން ކޮންމެ ނަމެއްގެ ތެރެ އަށް ފެތުނަސް) ދިމާވާ ކޮންމެ މައްސަލައަކަށް ވެސް މި ތަނުގައި ހައްލު އެބައޮތެވެ. ހިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 2
ހޮޓެލް އޭޝިއާ ފެއާ 175 ބައިވެރިންނާއެކު ފަށައިފި

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ބޮޑު މުބާރާތެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ މައުރަޒު "ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް" 175 ބައިވެރިވެރިންނާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 12
ފޯރިގަދަ ފެޝަން ޝޯއަކާ އެކު މެރިން އެކްސްޕޯ ނިމިއްޖެ

ލިވަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ބްލަކްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ، ފޯރިގަދަ ފެޝަން ޝޯއަކާ އެކު ރޭ ނިންމާލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 2
މޫދަށް ނޭރި، ކަނޑު އަޑި ތަަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު!

މޫދަށް ނޭރި، ކަނޑު އަޑި ތަަޖުރިބާ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުސަތު "ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ ޒޯނެއް" މެދުވެރިކޮށް މެރިން އެކްސްޕޯ އިން ދީފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017
މުޅިން އާ ކަންތައްތަކާ އެކު މެރިން އެކްސްޕޯ ފަށައިފި

ލިވަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ، މުޅިން އާ ކަންތައްތަކަކާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2017
ފުުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ފެއާ އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ، ފުޑް އެންޑް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އޭޝިޔާ މޯލްޑިވްސް (އެފްއެޗްއޭއެމް) އަންނަ މަހު ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 30
އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރާނެ ތަނެއް އަދިވެސް ނުލިބޭ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ބޭފުޅުން ހުވާ ކުރައްވާނެ ތަނެއް އަދިވެސް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 99
ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހުވާކުރަން ދަރުބާރުގެ ނުދިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގެ ދޫނުކުރި ކަމަށް، މިހާރުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.