20 މެއި

May 20, 2020 7
މެޑިކަލް ޓީމަށް ތޯރިގު ދެއްވީ 100

އުމުރު ދެ ބައި ވަނީ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ގައި އެޅި ވޭނާއި އެ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާ މުހައްމަދު ތޯރިގް މީގެ ކުރިން ކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. ނިއުމޯނިޔާގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމެޔަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބޮޑުކަމުން ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ނާޒުކުވެ، 12 ދުވަހު އައިސީޔޫގައި ބޭއްވި އެވެ. މީގެ ކުރިން ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވިއަސް ކޮވިޑް-19 އިން...

18 މެއި

May 18, 2020 12
އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ޖެހި ހާލުބޮޑުވެގެން ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުން އައި އެކަކު ހާލު ރަނގަޅުވެ ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 27
ކޮވިޑް ބަލީގައި ތިންވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި ރާއްޖޭގައި ތިންވަނަ މީހަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 7
ޓްރީ ޓޮޕް އަށް ކޮވިޑް ބަލީގެ މީހުން ގެންދަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

May 06, 2020 9
މަނަދޫ ކޭސް: ޕޮޒިޓިވް، ނެގެޓިވް، ޕޮޒިޓިވް

ނ. މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ ދެ ވަނަ ޓެސްޓު ނެގެޓިވް ވުމުން ކުރި ތިން ވަނަ ޓެސްޓުން އޭނާ އަނެއްކާ ވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 06, 2020 7
ކޮވިޑް19: ވެންޓިލޭޓަރުގައި ދެ މީހުން، ހާލު ސީރިއަސް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ އިތުރު މީހަކަށް ވެންޓިލޭޓަރު ގުޅައި ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މީގެ ކުރިން...

03 މެއި

May 03, 2020 19
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ދިވެއްސަކު ވެންޓިލޭޓަރަށް ލައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު ދިވެއްސެއްގެ ހާލު ބޮޑުވެ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ބާއްވައިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ޖެހުނު މީހަކު ވެންޓިލޭޓަރަށް ލީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 8
ޑީއެޗް-11ގައި ފަރުވާދިން އެކަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑީއެޗް-11 ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދިން އެކަކުގެ ހާލު އެއްކޮށް ރަނގަޅުވެ އެމީހާ ޑީއެޗް-17 އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެފި...

May 02, 2020 1
ބޭނުންވާވަރަށް އޮކްސިޖަން އެބަހުރި: ޑރ.އަލީ ނަޒީމް

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާއިރު، މިހާރަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އޮކްސިޖަން އެބަހުރި ކަމަށް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރު ޑރ. އަލީ ނަޒީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 22
ކޮވިޑް-19:މަރުވި މީހާގެ ފިރިމީހާ ވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން މަރުވި ފުރަތަމަ މީހާގެ ފިރިމީހާ ވެސް އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އައިސީޔޫގައި މިއަދު ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

April 30, 2020 26
ކޮވިޑް ފަރުވާ އަށް ޓްރީ ޓޮޕް ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލައިފި

މާލެތެރޭގައި، ކޮވިޑް-19 ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރި، ކޮންމެ ދުވަހަކު ޕޮޒިޓިވްވާ ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު...

April 30, 2020 14
ޕޮޒިޓިވްވި ވިޔަފާރިވެރިޔާ އައީ ޕާކިސްތާނުގައި ހުރެފައި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން، ހާލު ބޮޑުވެގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ "ޑީއެޗް11" އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ޕާކިސްތާންގެ އުމުރުން 48 އަަހަރުގެ މީހާ...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 4
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހަަކަށް އޮކްސިޖަން ދެނީ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކަަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮކްސިޖަން ދީގެން ފަރުވާދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 13
ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް

މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން ދުވަސްވީ ދިވެހި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގުރޫޕް (ޓެގް) ގެ މެމްބަރު ޑރ. މޫސާ ހުސައިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 34
ވައިރަހާ ކުރިމަތިލި ނަރުހުން އެނބުރި ޑިއުޓީއަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ޕޮޒިޓިވްވެ އެންމެ ސީރިއަސްވި ކޭސްތަކުގައި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމާ އެކު ފަރުވާގައި އަމަލީ ގޮތުން އުޅުނު އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަރަންޓީނަށް ފަހު އެނބުރި އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 16
ކޮވިޑްގެ ސީރިއަސް ހާލަތަކަށް ޓްރީޓޮޕް އޮތީ ތައްޔާރަށް

ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ސީރިއަސްވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 3
ކޮވިޑް-19: ރަނގަޅުވި ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން އައި މީހުންގެ ތެރެއިން މިއަދު ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 10
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭން 13 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭގައި ފަރުވާކުރަމުން އައި 15 މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ދިވެހިން ފިޔަވައި އެންމެންގެ ވެސް ބަލި ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 19
200 އެނދުގެ އައިސީޔޫއެއްގެ ކަންކަން ކުރިއަށް

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ބާރަށް ފެެތުރި ގިނަ ބަޔަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ޖެހިއްޖެ ނަަމަ 200 އެނދުގެ އައިސީޔޫއެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 4
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ފަރުވާ ދެނީ އެކަކަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ އެންމެ މީހަކަށް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 6
ހޮސްޕިޓަލަށް ދާ މީހުން ހުން ހުރިތޯ ބަލަން ފަށައިފި

ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، އައިޖީއެމްއެޗާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާ މީހުންގެ ހުން ހުރިތޯ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 8
ދަރުމަންތައިގައި އިތުރު ދެ މީހަކު އެޑްމިޓް

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ދެ މީހެއްގެ އިތުރުން މި ބައްޔަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދެ މީހަކަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 54
ހާލުބޮޑުވުމުން ފަރުވާދޭން ހުރީ ދަރުމަވަންތަ އެކަނި

ކޮވިިޑް-19 ޖެހޭ ބަލި މީހެއްގެ ހާލުބޮޑުވެގެން ފަރުވާދޭން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ފަރުވާދޭން މިވަގުތު ހުރީ ދަަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އެކަނި ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 42
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހަކު ދަރުމަވަންތައަށް ބަދަލުކުރަނީ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ފަރުކޮޅުފުށީގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ގާތުން މޮނިޓާ ކުރުމަށްޓަކައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.