30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 9
ދަރުމަވަންތަ ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވާތީ އަދުރޭ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ!

ސިއްހީ ޚިދުމަތަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެންނަން އިމާރާތްކުރި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވުމާއި ކުރީ ސަރުކާރުން ދިން ނަން ބަދަލުކުރުމަކީ އަވަށްޓެރި ގައުމެއްގެ ނުފޫޒާ ހެދި ބިރުން ކުރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ތުހުމަތު ކުރައްވައި އިދިކޮޅު ޕީއެންސީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 1
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީއެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށް ވާ، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 13
ދަރުމަވަންތައިގެ ދެ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ދަރުމަަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ދެ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 186
އެންމެ އުހުން ފެނުނު ހިތްގައިމުކަމާއި ކުރިއެރުން!

މުޅި ތަން އޮތީ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޚާއްސަކޮށްފަ އެވެ. އެއް ފަރާތުގައި ހޭނައްތާ ކޮޓަރި އެވެ. އަނެއް ފަރާތުގައި، އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ރަނގަޅު ވަންދެން ބާއްވާ ވޯޑެވެ. މެދުގައި ހުރީ ހަތަރު ތިއޭޓަރެވެ. އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މި ޒަމާނުގެ މެޝިނަރީޒެވެ. މިއީ، މާލޭގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތުގެ 12 ވަނަ...

16 ޖޫން

June 16, 2019 121
ފިޒިއޮތެރަޕީގައި ދަރުމަވަންތަ އެންމެ ކުރީ ސަފަށް

ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ޚިދުމަތަށް ވަރުގަދަ ސެޓަޕަކާ އެކު، މުޅިން އަލަށް 13 ފަރުވާއެއް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 141
އަގުބޮޑު ހޮސްޕިޓަލުގެ ތިން ފްލޯ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ!

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމެންޓުން ލީކުވުމާއި ޑެންޓަލް ޑިޕާޓްމެންޓަށް ހޯދި ސާމާނު އެތަނަށް ނުވެއްދުމުގެ އިތުރުން ތިން ފްލޯއެއް ބޭކާރުވެ، ބޭނުން ނުކުރެވުމުގެ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 36
ހޮސްޕިޓަލަށް ދިން ނަންތަކާ މެދު ވިސްނަން އެދެފި

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ދިވެހި ނަންތަކާ މެދު ބަހުގެ އެކަޑަމީން އިތުރަށް ވިސްނުމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 1
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

May 28, 2019 142
ދަރުމަންވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންތައް ބޮޑު ޖޯކަކަށް!

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަކަށް ދިޔައީމެވެ. އެއީ އިންޑިއާގެ އެންޔޫ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި މޫތުގުރުދާ ނިޒާމާއި ވިޔަނަވަރު ސިއްހަތާ...

22 މެއި

May 22, 2019 17
އެތެރެހަށި އަދި ކުޑަކުދިންގެ އޯޕީޑީ ދަރުމަވަންތައަށް

އައިޖީއެމްއެޗުން ދެމުން އައި އެތެރެހަށީގެ ހާއްސަ ބަލިތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ބަލިތަކުގެ އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 26
ދަރުމަވަންތަ ހުރިހާ ފްލޯއެއް ޖުލައި މަހު ބޭނުންކުރަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރަން އިމާރާތް ކުރި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މި މަހުގެ ތެރޭގައި އޯޕީޑީ (ޑޮކްޓަރުން ބަލާ ކޮޓަރިތައް) ބަަދަލުކޮށް، މުޅި އިމާރާތް ޖުލައި މަހު ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ސަލީމް (ކުޑަ ބަންދޭ) މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 9
މެޑިކަލް ކޮލެޖާ މެދު ޑރ. ޝީޒާގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވިދާނެ ކަމަކަށް، މީގެ ދެތިން އަހަރު ދުވަހު ކުރިއަށް ބެއްޔަސް، ދަރިވަރުންގެ ހިތަކަށް ނާރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކާ އެކު އެ ބިންގާ މިހާރު ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފެށި އެމްބީބީއެސްގެ ފުރަތަމަ ކޯސް، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 71
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިމާރާތް ކުރި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 179
ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލުގެ އާ ޚިޔާނާތްތަކެއް، ރައީސް ކޯފާވެއްޖެ

"މިތާ ހުރެ ވާހަކަ ދައްކާ އިރު ދުރުން ފެންނަން ހުންނާނެ އުސް އިމާރާތެއް، ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަން ދާއިމަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް ބިނާކޮށްފައި ހުރި އިމާރާތެއް."

07 މާޗް

March 07, 2019
ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ކުރިމަތިލީ 29 ދަރިވަރުން

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަށާ މެޑިކަލް ކޮލެޖުގައި ކިޔެވުމަށް 29 ދަރިވަރަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 51
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އޭޕްރީލް މަހު ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނުވާނެ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 164
ރީތި އިމާރާތެއް: ހިޔާނާތުގެ އަގު 1.5 ބިލިއަންގައި!

އައިޖީއެމްއެޗުގެ އާ އިމާރާތް، 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަކީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހޯއްދަވައި ދެއްވި "ފަރުވާއެއް" ކަމަށް އެ ސަރުކާރުގެ ވެރިން ވިދާޅުވި އެވެ. ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ކުރިއަރުވަން ގެންގުޅުއްވި ވިސްނުންފުޅާ އެކު އަރަމުން އައީ ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ އުސް...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 41
އަމީންގެ ހާސްކަމެއް ނެތް، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނެ!

އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންއަށް ބޮޑު ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުވި އެވެ. ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންފައިނުވާ ބޭފުޅަކަށް ވުމާ އެކު ކުރިމަތިވި...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 15
އާ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުންކުރަން ފެށޭނީ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ދެކުނުން އޮތް ބިމުގައި ހެދި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް ފެށޭވަރުވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 18
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ފެބްރުއަރީގައި ނިމޭނެ: ނާޒިމް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލު މަސައްކަތްތަކުގެ 95 ޕަސެންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހަށް އެތަން އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް...

November 14, 2018 56
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަކީ ހިންގި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް:ނާޝިދު

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ދެކުނުން އޮތް ބިމުގައި ހެދި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަކީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ "ބޮޑު ޖަރީމާއެއްގެ" ގޮތުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ...

11 ޖުލައި

July 11, 2018 7
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން ފަސްކޮށްފި

މި މަހު 26 ގައި ހުޅުވަން ކުރިން ހަމަޖެއްސި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.