04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 34
ދަރުމަވަންތައިގެ އާ އިމާރާތް 74 މިލިއަނަށް އެސްޖޭއަށް

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް އަޅަން، 74.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 18
ދަރުމަވަންތައިގެ އާ އިމާރާތް ވިލާ ކޮލެޖު ކައިރީގައި

ދަރިމަވަންތަ ސްކޫލް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުރި ބިމުގައި ހަދަން އުޅުނު އެ ސްކޫލްގެ އާ އިމާރާތް، ވިލާ ކޮލެޖު ކުރިމަތީގައި އޮތް ހުސް ބިމުގައި އަޅަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 30
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ކްލާސްރޫމުތައް އޭސީކޮށްފި

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ހުރިހާ ކްލާސްރޫމެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އޭސީކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 58
މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލް ފެނިއްޖެ، އެތިއެތިކޮޅުން!

މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ފޮނި އުއްމީދަކާ އެކު ވަޅުލި ޓައިމް ކެޕްސޫލްގެ ބައިތަކާއި އޭގައި ރައްކާކުރި ބައެއް އެއްޗެހި މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 61
ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ވެސް ބާރުގަދައީ ގޭންގު؟

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ޑިސިޕްލިން ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ އެ ކުދިން އިސްލާހު ކުރުމަށް ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ޓީޗަރުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟ ބޮޑު ހަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ދަރިންގެ ތައުލީމަށް ގުރުބާން ވަމުން އަންނަ...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 11
ދަރުމަވަންތަ ކުއްޖާއަށް ހަމަލަދިން ބަޔަކު ދޫކޮށްލައިފި

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ކުއްޖާގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރު ކުރި ބަޔަކު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 15
ދަރިވަރަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުނުކުރޭ

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލިތާ ހަފުތާއެއްވީއިރު ވެސް އެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 16
ވަޅި ހެރި މައްސަލާގައި މީހަކު އަދި ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ

ސްކޫލު ނިންމާފައި ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތިން ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރެއްގެ ގަޔަށް ވަޅިހެރި މައްސަލާގައި މީހަކު އަދި ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 20
ދަރިވަރަށް ހަމަލާދިނީ ގޭންގަކަށް ނިސްބަތްވެއޭ ބުނެފައި!

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ގުރޭޑް ނުވައެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އެ ދަރިވަރު ހޯދަން އިއްޔެ ސްކޫލު ނިމުނު ގަޑީގައި ގުރޫޕަކުން ސްކޫލު ކައިރީގައި ތިއްބެވެ. އޭނާ ގެންދަންވެގެން ސްކޫލް ހޯލް ތެރެއަށް ވެސް އެ މީހުން ވަނެވެ. އެކަމަކު ގްރޫޕާ އެކު އޭނާ ދިޔަނުދީ ހުއްޓުވީ ކުލާސް ޓީޗަރެވެ.

January 18, 2018 3
ހައްޔަރުކުރި އެއް ކުއްޖެއްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް (ޓީއެސް) ގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކުރި ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް 15 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ބަންދަށް 10...

January 18, 2018 50
ދެ ހަމަލާ އިން އަނެއްކާވެސް ބިރުވެރިކަމެއް!

ސްކޫލުގައި ދެ ދަރިވަރެއްގެ މެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލައެއްގެ ބަދަލުހިފަން ގޭންގްތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ގޮވައިގެން ގޮސް ސްކޫލަށް ވަދެ ދަރިވަރުންނަށް ހަމަލާ ދޭ ހިސާބަށް ކަންކަން...

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 32
ދަރިވަރަށް ވަޅިން ހަމަލަދިނީ ފަސް މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން

ސްކޫލު ނިންމާފައި ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަށް މިއަދު ވަޅިން ހަމަލާދީފައި ވަނީ ފަސް މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

January 17, 2018 97
ޒަހަމްވި ކުއްޖާ އަށް ވަނީ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައި

ސްކޫލު ނިންމާފައި ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 3
ސްކޫލު ގައިޑް - ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ދުލުން

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސްކޫލްތަކުގައި ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ފުރިހަމައެއް ނޫނެވެ. ދަރިވަރުން ގިނަ ބޮޑެތި ސްކޫލުތަކުގައި ވެސް ކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. އެކަމަކު ދަރިވަރުންގެ މި ޝަކުވާތައް ގިނަ ފަހަރަށް މެނޭޖްމެންޓަށް އޮންނަނީ ނޭނގި އެވެ. އެހެންވެ މި ފަހަރުގެ ގައިޑްގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ދަރިވަރުން، އެކުދިންނަށް ސްކޫލުގެ މާހައުލުން މަދުވާ ނުވަތަ...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 8
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ބާ އިމާރާތް ތަޅާލަން ހަވާލުކޮށްފި

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމަށްޓަކައި، އެ ސްކޫލުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހުރި ތިން އިމާރާތެއް ތަޅާލަން، "އައިއެސްއެޗް މޯލްޑިވްސް" އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 1
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ރިފްހާން

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަހުމަދު ރިފްހާން ރަޝީދު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 8
ތައުލީމީ ފަންޑުން ދޫކުރި ގިނަ ލޯނު އަނބުރާ ނުދައްކާ

މިދިޔަ 22 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތައުލީމީ ފަންޑުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރި ބައެއް ލޯނު، އެތައް އަހަރެއް ވީއިރު ވެސް އަނބުރާ ނުދައްކާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 1
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތް އަންނަ އަހަރު އަޅަނީ

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އާ އިމާރާތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.