16 ޖުލައި

July 16, 2019 3
ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ސެޕްޓެމްބަރު 20 ގައި!

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ދިގު ދުވުމުގެ އިވެންޓްކަމުގައިވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓް ސެޕްޓެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019
އޭންޖަލް ހެކްގެ އެއްވަނައަށް "ޓީމް ސްޓޭލައިޓް"

ދިރާގާއި އެމްއެމްއޭ އަދި ސްޕާކް ހަބް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޭންޖަލް ހެކްގް ދެވަނަ ހެކަތޯން ޓީމް ސްޓޭލައިޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 3
އޭންޖަލް ހެކްގެ ދެވަނަ ހެކަތޯން ފަށައިފި

ދިރާގާއި އެމްއެމްއޭ އަދި ސްޕާކް ހަބް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ހެކަތޯން، އޭންޖަލް ހެކް ގެ ދެވަނަ ހެކަތޯން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 2
ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ

ކެއާ ސޮސައިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 4
ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދިވެހި ކާޓޫން ދިރާގު ޓީވީން

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދިވެހި ކާޓޫނެއް ކަމަށްވާ "ކާއިލް އާއި ލޫލޫ" މިހާރު ދިރާގު ޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް (ވީއޯޑީ) އިން ބެލޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 38
ދިރާގުން "ގިގަ ސްޕީޑް" ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ސިކުންތަކު އެއް ޖީބީގެ ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބޭ "ގިގަ ސްޕީޑް"ގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 3
ނިކެލޯޑިއަންގެ ޝޯތައް މިހާރު ދިރާގު ޓީވީން!

ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ކުޑަކުދިންގެ ޓީވީ ޗެނަލް ކަމަށްވާ ނިކެލޯޑިއަންގެ ޝޯތައް މިހާރު ދިރާގު ޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް (ވީއޯޑީ) ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ބެލޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 31
ދިރާގުގެ މޮބައިލް ނެޓްވޯކުގައި މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ

ދިރާގުގެ މޮބައިލް ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުމަށާއި ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވެ، ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ރެ އިން ފެށިގެން ބުރޫ އަރައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 1
ރާޅު ގުޑީގެ ހަރަކާތްތައް އެކި ރަށްރަށަށް

ދިރާގާއި ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ ރާޅު ގުޑީގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ވެސް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019
ދިރާގުން މި އަހަރު ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާދީފި

މިއަދު ފާހަގަކުރާ ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މާލޭގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް މި އަހަރު ވެސް އީދު ހަދިޔާ ދީފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 9
ދިރާގުން ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް

ދިރާގުން ކީރިތި ޤުރުއަނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ހިންގާ ކޯސްތައް މެގަ އެކްސެސް ނެޓްވޯކް ސޮލިއުޝަން މެދުވެރިކޮށް ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކިޔަވަދެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދީފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ކަށަވަރެއް ނުވޭ

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށް އެތަނުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

May 26, 2019 16
ޕާކުތަކަށް ދިރާގުން ހިލޭ ވައިފައި ދީފި

މުޅި ރާއްޖެ ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ޕާކުތަކުގައި ދިރާގުން ހިލޭ ވައިފައި ދޭން ހޮޓްސްޕޮޓްތައް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 2
ބޭނުން އަދަދަކަށް ވައިބާ ސްޓިކާ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން، ވައިބާގެ ޕްރިމިއަމް ސްޓިކާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 1
ދިރާގުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

މި ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ރޯދަ މޮމެންޓްސް" ގެ ނަމުގައި ދިރާގުން ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 2
ދިރާގުން ބައިސްކޯފާ ގުޅިގެން މަދަހަ އަލްބަމެއް ނެރެފި

ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓް ސްޓްރީމްކުރާ އެޕްލިކޭޝަން، ބައިސްކޯފާ ގުޅިގެން ދިރާގުން މަދަހަ އަލްބަމެއް ނެރެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 8
ދިރާގު 'ތަށިބަރި މޫވްމެންޓް' ރީތި އާދަކާދައިގެ ދިރުން

ރޯދަ ވީއްލަން ކުޑަތަންވެފައިވަނިކޮށް، ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖެހުމުން ހުޅުވާލި އިރު ލިބުނީ ރިހި ކުލައިގެ ތަށިބަރިއެކެވެ. އޭގައި ބަތާއި ކުކުޅާއި ފޮނި ބޯކިބާ ހުއްޓެވެ. އޭގައި ހަރުކޮށްފައި އިން ޓެގްކޮޅު، ހައިރާންކަމާ އެކު ކިޔާލީމެވެ. #ތަށިބަރިމޫވްމެންޓް ޖަހާފައިވާ އެ ލިޔުންކޮޅުގައި "މިއީ ރޯދަ މަހުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން...

12 މެއި

May 12, 2019 4
ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް ލޯކަލް މާރުކޭޓަށް ވެސް!

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ވެސް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުނިން ފަހިކޮށްދީފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 1
ދިރާގުން މި އަހަރު ވެސް ހާއްސަ އެހީތެރިކަމެއްގައި

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ދިރާގުން ސްޕެޝަލް ރޯދަ ބަންޑަލްސް ޕެކޭޖު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާގެ ބައެއް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 20
ރޯދަ މަހަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް

މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019
ދިރާގުން ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫއެންޑީޕީ)ގެ ސަސްޓެއިނަބްލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލް ޕްރޮގްރާމުގައި ދިރާގުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.