05 ޖުލައި

July 05, 2020 2
ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ވެބިނާއެއް ދިރާގުން ބާއްވައިފި

ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށް ދިރާގުން ވާޗުއަލް ސެމިނާ (ވެބިނާ) އެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 2
ދިރާގު ޕްލޭ އަށް ސޮނީގެ ޗެނަލްތައް

ދިރާގުން ތައާރަފުކުރި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެޕްލިކޭޝަން "ދިރާގު ޕްލޭ" މެދުވެރިކޮށް ސޮނީގެ ޗެނަލްތައް ބަލައިލެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 3
ސްޓިންގްރޭ: ތަފާތު މޫޑުތަކުގެ ލަވަތައް، އެއް ތަނަކުން

ގޭގައި އެކި ކަންކަމުގައި އުޅޭއިރު ތަފާތު "ޖޯންރާތަކު"ގެ ލަވަ އަޑު އަހާލަން ބޭނުންވާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. މިކަމަށް މިހާރު އޮތް އެއް ހައްލަކީ ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރި "ސްޓިންގްރޭ" މިއުޒިކް އެޕްލިކޭޝަނެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 18
ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޫސްޓާއިން އިތުރު އެލަވަންސް!

ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑް ބޭންޑް ބޫސްޓާ ތަކުން އިތުރު އެލަވަންސާއި މޮބައިލް ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 4
ދިރާގާއި އާސިލްސްއިން "ތަކުރު ވޯސް"ގެ ނަމުގައި ގޭމެއް

ދިރާގާއި ރާއްޖޭގެ ގޭމް ޑިވެލޮޕާއެއް ކަމަށްވާ "އާސިލްސް" އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އޮންލައިން މަލްޓި ޕްލެޔާ ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެއްފަހަރާ ކުޅެވޭ މޯބައިލް ގޭމެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 7
ދިރާގުން ހިއްސާއަކަށް 12ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި

ދިރާގުން އެ ކުންފުނީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 12ރ. ގެ މަގުން ބަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 2
ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ދިރާގު "މައި އެކައުންޓް" ބޭނުންކުރޭ

ގޭގައި ތިބެން ޖެހޭ މިދުވަސްކޮޅު ދިރާގުގެ ހިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް "މައި އެކައުންޓް" ބޭނުން ކުރުމަށް ދިރާގުން އެދިއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 9
މާސްކާއި އަންގި ކަނޑުތަކަށް ދިޔަ ނުދީ: ދިރާގު

އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލަން ޖެހޭ މާސްކާއި އަންގި ފަދަ ތަކެތިން ކަނޑު ފަރުތައް ސަލާމަތް ކުރުމަށް، އެ ތަކެތި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ދިރާގުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 3
"ދިރާގު ޕްލޭ" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް

"ދިރާގު ޕްލޭ" ގެ ނަމުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަފާތު ކޮންޓެންޓް ސްޓްރީމް ކުރެވޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

June 06, 2020 13
އުރީދޫ-ދިރާގު ކޭބަލް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އަޅައި ނިމޭނެ

ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދޭ ދެ ކުންފުނި، ދިރާގާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އަޅަން ނިންމާފައިވާ ސަބްމެރިން ކޭބަލް މި އަހަރު ފަހުކޮޅު އަޅައި ނިމޭނެ...

26 މެއި

May 26, 2020 8
ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް ޖޫންގައި ވެސް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑާއި މޮބައިލް ފޯނުތަކަށް ދީފައިވާ ހިލޭ ޑޭޓާ އާއި ޑިސްކައުންޓް އަންނަ މަހު ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 7
ދިރާގުން ވަގުތީ ހިޔާތަކަށް އީދު ސައި ދީފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގެ ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދިރާގުން އީދު ސައި ދީފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020
ދިރާގު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިފަހަރު އޮންލައިންކޮށް

ދިރާގު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 8
މުނިފޫހިފިލުވަން ދިރާގުން އާ އެޕްލިކޭޝަނެއް

މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް "ދިރާގު ޕްލޭ" ގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

May 21, 2020 2
ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ތިބ މީހުންނަށް ދިރާގުން އެހީވަނީ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޓާޓޯ އާއި އެމްބީއޭއެމްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުޑް ސަޕޯޓު ޕްރޮގްރާމަށް"...

18 މެއި

May 18, 2020 2
ފިތުރުޒަކާތް ދައްކަން ދިރާގުން ތަފާތު ގޮތްތަކެއް

މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ދެކުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދިރާގުން އެކި ޕްލެޓްފޯމުތައް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 5
ރީލޯޑް ކޮށްލަން ދިރާގުން ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް

ދިރާގުގެ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ރީލޯޑް ކޮށްލެވޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދީފި އެވެ.

May 12, 2020 31
ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ޑޮންގްލް ދޭން މަޝްވަރާކުރަނީ

ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ޑޮންގްލް ދިނުމަށް، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު...

09 މެއި

May 09, 2020 12
ދިރާގުން ބިލް ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބިލް ދެއްކުމުގައި މާލީ ގޮތުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 09, 2020 16
ދިރާގު "ނައުއެމްވީ" އެޕް އަވަހަށް ޑައުންލޯޑްކޮށްލާ!

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ، ދިރާގުން މުހިންމު މައުލޫމާތާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް "ނައުއެމްވީ" ގެ ނަމުގައި...

03 މެއި

May 03, 2020 16
ސާމްޕަލް ނަގަން ދިރާގުން 15 ކިއޮސްކު ހަދިޔާ ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ނަގަން 15 ކިއޮސްކު ދިރާގުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް މިއަދު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 1
ދިރާގުން އެޑިއުކޭޝަން ޒޯނެއް ގާއިމްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތައް ބަންދު ކޮށްފައި ވާތީ، ރިމޯޓް އެޑިއުކޭޝަނަށް މަގުފަހިކޮށް، ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން "އެޑިއު ޒޯން" ގެ ނަމުގައި ދިރާގުޓީވީ ވީއޯޑީ ޕްލެޓްފޯމުގައި ހާއްސަ އެޑިއުކޭޝަން ޒޯނެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 5
ރޯދައަށް ހާއްސަކޮށް ދިރާގުން އިތުރު ޑޭޓާ ދެނީ

ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަކޮށް ދިރާގުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާ ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 8
ދިރާގު ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން: 75ރ. އަށް 3ޖީބީ ޑޭޓާ

ދިރާގުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 75ރ. އަށް 3 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.