14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 2
ޑިޖިޓަލް ހެލްތުކެެއާގެ ވެބިނާއެއް ދިރާގުން ބާއްވައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ޕެރެޑައިމް ޝިފްޓް އިން ޑިޖިޓަލް ހެލްތު ކެއާ"ގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ސެމިނާއެއް ދިރާގުން ބާއްވައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020
"ފޯންމީޓިން 130"ހިދުމަތް ދިރާގުން މިއަހަރުވެސް ދެނީ

ލޯފަން މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއާޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީވީއައިއެސްއެމް) އަށް ދިރާގުން ދޭ ހާއްސަ ޑިޖިޓަލް މުއާސަލާތުގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ "ފޯންމީޓިން 130" މިއަހަރު ވެސް ދޭން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 11
ދިރާގު ޓީވީ ޕްރޮމޯޝަން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އަލަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ މަހުގެ ފީ ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 5
ގޭމްކުޅުމަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި

މޯބައިލް ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 1
ދިރާގުން "ވޫހޫ" ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކުރަނީ

ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންޓެކްޓްލެސް ޑިޖިޓަލް ވޮއިސް އެސިސްޓެންޓް "ވޫހޫ" ތައާރަފު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 1
ދިރާގު ސްޓްރީމިން ބަންޑެއްޔަށް ޓިކްޓޮކް އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ސްޓްރީމިން ބަންޑެއްޔަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް "ޓިކްޓޮކް" އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 6
ދިރާގު ބިޒް ފައިބަބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑުބަދަލެއް

ދިރާގުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ، ބިޒް ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 8
އެއްފަހަރާ ގިނަ ބައެއްގެ ހުން ބެލޭ ސިސްޓަމެއް ދިރާގުން

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުން ކޮށްގެން މީހުންގެ ހުން ބަލައިލެވޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާމަލް މާސް ސްކްރީނިން ސޮލިއުޝަން، "އާލީ ވާނިން އެލާޓް އެންޑް ރެސްޕޮންސް (އީވާރު)" ދިރާގުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 9
އަމިއްލަ ސްކޫލުތަކަށް ޑޭޓާ ދޭނެ ގޮތެއް ދިރާގުން ބަލަނީ

މި ހާލަތަށް ބަލައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކަށް ޑޭޓާގެ ދެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މެނޭޖްމަންޓުން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 29
ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލަށް މަރުހަބާ ކިޔަން: ދިރާގު

ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާތަކާއި ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ އަށް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 24, 2020 26
ދިރާގަށް ގަދަކަމުން ވަންނަން އުޅުނު މީހަކު ފުލުހަށް

ދިރާގުގެ ހެޑް އޮފީހަށް މާސްކު ނާޅައި މިއަދު ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް، ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 5
ދިރާގުން ނޯޓް 20ގެ ފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

ސެމްސަންގުން އެންމެ ފަހުން ބާޒާރަށް ނެރުނު "ގެލެކްސީ ނޯޓް 20" އާއި "ނޯޓް 20 އަލްޓްރާ 5ޖީ" ފޯނަށް ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 5
ދިރާގުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދިރާގުގެ ޚިދުމަތްތަކަށް މިއަދު ބުރޫއަރައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 2
ދިރާގު ޓީވީގެ އާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ މަހުގެ ފީ ހިލޭ

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އަލަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ މަހުގެ ފީ ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 3
ދިރާގު "މަމެން"ގެ ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްގެން ހިލޭ ޑޭޓާ

ދިރާގު "މަމެން" މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓާޓްއަޕް މުބާރާތް ރާއްޖެއަށް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓާޓްއަޕް މުބާރާތް، ސީޑްސްޓާސް ވޯލްޑް (އެސްއެސްޑަބްލިޔު) މުބާރާތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020 37
ދިރާގުގެ ނިންމުމުން އެކަށީގެންވާ ލުޔެއް ލިބޭނެ: މަލީހް

އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑާ އެކު، ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމުން، ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލު އެކަމަށް...

August 01, 2020 20
އިތުރު ޑޭޓާ އާއި ސްޕީޑާ އެކު، ދިރާގުން ހެޔޮ ބަދަލެއް

ދިރާގުން ހޯމް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑު ޕެކޭޖުތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
ދިރާގު ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް މަޑުއްވަރީއަށް

އެންމެ ހަލުވި ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިރާގުގެ ފައިބަ ބްރޯޑް ބޭންޑުގެ ހިދުމަތް ރ. މަޑުއްވަރީއަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 8
މިނިވަން ދުވަހަށް ދިރާގުން 55 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ

ރާއްޖޭގެ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަހާ ގުޅިގެން 55 ޕަސެންޓް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 3
ދިރާގުން އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑަށް 157މިލިއަން ބަހަނީ

މި އަހަރުގެ އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 157.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 1
ދިރާގު ޓީވީ އާއި ފައިބަ އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް މާވަށަށް

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތާއި ހަލުވި ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭ ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތް ލ. މާވަށަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.