24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020
ދިރާގު "ނައުއެމްވީ"ން މިހާރު އެންޖީއޯތަކަށް އެހީވެވޭނެ

ދިރާގުން މި އަހަރު އަލަށް ތައާރަފުކުރި ލައިފްސްޓައިލް މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން، "ނައުއެމްވީ" މެދުވެރިކޮށް، ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020
ދިރާގާއި ފޯޓިނެޓް ގުޅިގެން ސައިބަ ސެކިއުރިޓީ ވެބިނާއެއް

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސައިބަ ސެކިއުރިޓީ އާ ބެހޭ ވެބިނާއެއް ދިރާގާއި ފޯޓިނެޓް ގުޅިގެން ބާއްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ދިރާގުން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ކޮމްޕިއުޓާ ލެބަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ވަސީލަތްތަކެއް ދިރާގުން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 4
ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޫސްޓާއިން ދެގުނަ ޑޭޓާ

ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ބޫސްޓާ އެކްޓިވޭޓް ކޮށްގެން ދެ ގުނަ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 22
ޓެލެކޮމް ހިދުމަތް ދެނީ ގެއްލުންވާ ގޮތަށް: ބޮންޑޭ

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޓެލެކޮމް ހިދުމަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންވެ ހަމައެކަނި އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ބޮޑެތި ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް ކަަމަށް ބުނެ އެކަން ހުއްޓުވަން ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 10
ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ޗެނަލްތައް ދިރާގު ޕްލޭއަށް

މޮބައިލް ފޯނުންނާއި މޮބައިލް ޑިވައިސްތަކުން އޮންލައިންކޮށް ޓީވީ އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަފާތު ކޮންޓެންޓް ސްޓްރީމް ކުރުމަކީ މިހާރު މުނިފޫހިފުލުވުމަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ކޮށްއުޅޭ ކަންތަކެވެ. އެގޮތުން ދިރާގުން މިވަނީ ފޯނުން ލައިވް ޓީވީ އަދި ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑުގެ ގިނަ ކޮންޓެންޓުތައް ބަލާލެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަސްޓަމަރުންނާ...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 2
ދިރާގުން ހޮސްޕިޓަލިޓީ ދާއިރާއަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް

ހޮސްޕިޓާލިޓީ ދާއިރާ އަށް މުހިންމު "މިޝަން ކްރިޓިކަލް" ހިދުމަތްތައް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 26
ދިރާގުގެ ފައިދާ 18 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓާގައި ދިރާގަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 586.7 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއަކާ އެކު 158.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 7
ދިރާގުން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލަނީ

ދިރާގުން އައިފޯނު 12 އަދި އައިފޯނު 12 އަށް ޕްރޯ ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވައިލާނެ އެވެ. މި ފުރުސަތު ދިރާގުން ހުޅުވައިލާނީ މިރޭ 12:00 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް www.dhiraagu.com.mv މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑާ ކުރެވޭނެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 1
ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް މުއްޔަށް

ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތް މ. މުއްޔަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 14
ދިރާގު ޓީވީ ޕްރޮމޯޝަން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް

ދިރާގު ޓީވީއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިރާގުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ މުއްދަތު މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 7
ދިރާގު ޕޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގުޕޭ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ފަސް ޕަސެންޓު އަނބުރާ ލިބޭ ކޭޝް ބެކް ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 2
"ދިރާގުޕޭ" މެދުވެރިކޮށް މީރާ އަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ޓެކްސް ފިޔަވާ އެހެނިހެން ފައިސާ ބަލައިގަތުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ މީރާގެ އޮންލައިން ހިދުމަތް "ވާރުޕޭ" އިން "ދިރާގުޕޭ" މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 15
ދިރާގުގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގާއެކު ހޭދަވި އުފާވެރި ވަގުތުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކޮށްގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 8
ދިރާގު: ޑިޖިޓަލް ތަޖުރިބާ ފަހިކޮށްދިން ކުންފުނި

މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތަކީ ޤައުމުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަނބެވެ. މިއީ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަސާސްކަމަށް ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ވެފައިވާ...

October 01, 2020 1
ކޮވިޑް ބަލިމަޑުކަމުގައި ދިރާގުގެ އެހީ އެތައް ގޮތަކުން

ކޮވިޑް-19 އަކީ ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަޖުބޫރުވި ހާލަތެކެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުން ފެށިގެން ވިޔަފާރިކުރުމާ ހަމައަށް، ތަފާތު ހިދުމަތް...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 1
ދިރާގު ޕްރިޕެއިޑް ޕްލޭންތަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ދިރާގުގެ މޮބައިލް ޕްރީޕެއިޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، "ޕްރީޕެއިޑް ކޮމްބޯ ޕްލޭންސް" ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

September 30, 2020 2
ފިޔަވަތީގެ ކްލާސްތަކަށް ދިރާގުން ހިލޭ އިންޓަނެޓު

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ "ފިޔަވަތީ"ގެ ކުދިންނަށް އޮންލައިން ކްލާސް ހިންގަން ހިލޭ އިންޓަނެޓު ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 2
ޑިޖިޓަލް ހެލްތުކެެއާގެ ވެބިނާއެއް ދިރާގުން ބާއްވައިފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ޕެރެޑައިމް ޝިފްޓް އިން ޑިޖިޓަލް ހެލްތު ކެއާ"ގެ ނަމުގައި އޮންލައިން ސެމިނާއެއް ދިރާގުން ބާއްވައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020
"ފޯންމީޓިން 130"ހިދުމަތް ދިރާގުން މިއަހަރުވެސް ދެނީ

ލޯފަން މީހުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބްލައިންޑް އެންޑް ވިޝުއަލީ އިމްޕެއާޑް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީވީއައިއެސްއެމް) އަށް ދިރާގުން ދޭ ހާއްސަ ޑިޖިޓަލް މުއާސަލާތުގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ "ފޯންމީޓިން 130" މިއަހަރު ވެސް ދޭން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 11
ދިރާގު ޓީވީ ޕްރޮމޯޝަން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީ އަށް އަލަށް ސަބްސްކްރައިބް ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދެ މަހުގެ ފީ ހިލޭ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 5
ގޭމްކުޅުމަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި

މޯބައިލް ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.