23 މެއި

May 23, 2020
ދިރާގު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މިފަހަރު އޮންލައިންކޮށް

ދިރާގު އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 8
މުނިފޫހިފިލުވަން ދިރާގުން އާ އެޕްލިކޭޝަނެއް

މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް "ދިރާގު ޕްލޭ" ގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

May 21, 2020 2
ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ތިބ މީހުންނަށް ދިރާގުން އެހީވަނީ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޓާޓޯ އާއި އެމްބީއޭއެމްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުޑް ސަޕޯޓު ޕްރޮގްރާމަށް"...

18 މެއި

May 18, 2020 2
ފިތުރުޒަކާތް ދައްކަން ދިރާގުން ތަފާތު ގޮތްތަކެއް

މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ދެކުމަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ދިރާގުން އެކި ޕްލެޓްފޯމުތައް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 5
ރީލޯޑް ކޮށްލަން ދިރާގުން ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް

ދިރާގުގެ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ރީލޯޑް ކޮށްލެވޭނެ ގޮތްތައް ފަހިކޮށްދީފި އެވެ.

May 12, 2020 31
ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ޑޮންގްލް ދޭން މަޝްވަރާކުރަނީ

ސަރުކާރު ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އިންޓަނެޓް ޑޮންގްލް ދިނުމަށް، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު...

09 މެއި

May 09, 2020 12
ދިރާގުން ބިލް ދެއްކުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބިލް ދެއްކުމުގައި މާލީ ގޮތުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 09, 2020 16
ދިރާގު "ނައުއެމްވީ" އެޕް އަވަހަށް ޑައުންލޯޑްކޮށްލާ!

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ، ދިރާގުން މުހިންމު މައުލޫމާތާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ކޮންޓެންޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް "ނައުއެމްވީ" ގެ ނަމުގައި...

03 މެއި

May 03, 2020 16
ސާމްޕަލް ނަގަން ދިރާގުން 15 ކިއޮސްކު ހަދިޔާ ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ނަގަން 15 ކިއޮސްކު ދިރާގުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީއަށް މިއަދު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 1
ދިރާގުން އެޑިއުކޭޝަން ޒޯނެއް ގާއިމްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސްކޫލްތަކާއި ކޮލެޖްތައް ބަންދު ކޮށްފައި ވާތީ، ރިމޯޓް އެޑިއުކޭޝަނަށް މަގުފަހިކޮށް، ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން "އެޑިއު ޒޯން" ގެ ނަމުގައި ދިރާގުޓީވީ ވީއޯޑީ ޕްލެޓްފޯމުގައި ހާއްސަ އެޑިއުކޭޝަން ޒޯނެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 5
ރޯދައަށް ހާއްސަކޮށް ދިރާގުން އިތުރު ޑޭޓާ ދެނީ

ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަކޮށް ދިރާގުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާ ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 8
ދިރާގު ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން: 75ރ. އަށް 3ޖީބީ ޑޭޓާ

ދިރާގުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 75ރ. އަށް 3 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 1
ދިރާގުގެ ވީޑިއޯއިން އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ރީތި މެސެޖެއް

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް އަޅުގަނޑުމެން މަރުހަބާ ކިޔަން މި ޖެހުނީ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. އެހެން އަހަރުތަކުގައި ރަހުމަތްތެރިންނާ އެކު މާހެފުމާއި ރޯދަ ވީއްލުންތައް ރޭވި ނަމަވެސް މި އަހަރު އެކަން ކުރެވޭކަށް އަދި ނެތެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 2
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 16
ދިރާގު ޓީވީން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް ގެނެސްދެނީ

މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ކޮންޓެންޓް ހެދުމުގައި މަޝްހޫރު އިންޑިއާހެ ކޮންޓެންޓް ޕްރޮވައިޑަރެއް ކަމަށްވާ "ޝެމަރޫ އެންޓަޓެއިންމެންޓް ލިމިޓެޑް" އާ ގުޅިގެން ދިރާގު ޓީވީން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 18
ދިރާގުން ސިވިލް ސާވެންޓުންނަށް ހިލޭ އިންޓަނެޓް ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައި ވުމުން، މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން އޮފީސް މަސައްކަތްކުރަން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ ވިއުގަތަކަށް ހިލޭ ވަދެވޭނެ ގޮތް ދިރާގުން ހަދައިދީފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020
ދިރާގު ޕޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑެތި އޮފާތަކެއް ދެނީ

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އޮފާތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 30
ދިރާގުން 50-140 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ ޑޭޓާ ހިލޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ދީފައިވާ ޑޭޓާގެ މިންވަރު 50-140 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް ދެ މަހަށް...

March 31, 2020 29
އިންޓަނެޓް އަގު ހެޔޮކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތް ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ހެޔޮ އަގުގައި އަދި މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދޭން މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުގައި ސަރުކާރުން މިއަދު...

30 މާޗް

March 30, 2020 16
އިންޓަނެޓްގެ އަގު ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހެޔޮވާނެ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް، ކޮވިޑް-19 އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 71
ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް ދިރާގުން ހިލޭ ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް

އިންޓަނެޓުގެ ޒަރީއާ އިން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށް ލުއިތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސްކޫލް ކުދިންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް 30 ދުވަހުގެ ހިލޭ ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް ދިރާގާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ...

March 29, 2020 21
ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުތަކަށް 10 ޖީބީ ހިލޭ

ދިރާގުގެ ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑު ބޭނުން ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު 10 ޖީބީ ހިލޭ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 62
އިންޓަނެޓުހިދުމަތަށް ލުޔެއް ގެނައުމުގެ މަޝްވަރާ ކުރިއަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި މީހުން ގޭގައި ތިބުމަށް ސަރުކާރުން ބާރު އަޅާއިރު، ގިނަ ބަޔަކު މި ދުވަސްވަރު އިންޓަނެޓުގެ ބޭނުން ކުރާތީ އެ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ލުޔެއް ގެނައުމުގެ މަޝްވަރާ އަދިވެސް ކުރިއަށް ދަނީ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 16
ދިރާގުން ބުނީ "ބޯޑަށް ނުބަލާ ގޭގައި މަޑުކޮށްލާށޭ"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާންމުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަށް އެއްވެ ނޫޅުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސް ކުރަމުން އަންނަ އިރު އެކަމަށް އަޅާނުލާ މިހާރު ވެސް މަގުތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މީހުން ނުކުމެ އުޅެ އެވެ. ގޯޅިތަކުގެ ކަންމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބޭ ޒުވާނުންނާއި ސައިކަލްތަކުގައި ބުރު ޖަހަން ދުއްވާ...

24 މާޗް

March 24, 2020 4
ކޮވިޑް-19: ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރޭ

ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ "ދިރާގު ޕޭ"ގެ ހިދުމަތް މި ދުވަސްކޮޅު ބޭނުން ކުރުމަށް އެތަނުން އެދެފި އެވެ.

March 24, 2020 4
ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ އެޑް-އޮން ތަކުން ޑިސްކައުންޓް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހުރިހާ އެޑް-އޮންތަކުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.