17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 2
ދިރާގުން ސީބީއެމާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ހިދުމަތެއްދެނީ

ދިރާގާއި ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) އާ ގުޅިގެން އެ ބޭންކްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު ޕޭ ވޮލެޓްތަކަށް ކަސްޓަމަރުގެ ބޭންކިންް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 14
ސާއިދަށް ދިރާގުން ދިނީ ފޯނަކާއި އެއްލައްކަ ރުފިޔާ

ދިރާގުގެ އެމްބެސެޑަރު ހަސަން ސާއިދު، މި އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރަން މެޑަލް ހޯދުމުން އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން އޭނާ އަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ މިއަދު ދީފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 2
ދިރާގު ރޯޑް ރޭހަށް ފަޚުރުވެރި އެވޯޑެއް

އޭޝިއާގެ ކުޅިވަރު އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑް "އެސްޕީއައިއޭ އޭޝިއާ 2019" ދިރާގު ރޯޑް ރޭހަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019
ދިރާގުން "ގާލްސް ޓު ކޯޑު" ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ވުމަން އިން ޓެކް އާއި ދިރާގު ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ގާލްސް ޓު ކޯޑް" ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 12
ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރައިފި

ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތަށް ބުރޫއަރާފައިވާ ކަމަށް، އެ ކުންފުނިން މިއަދު އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 4
ދިރާގު ރޭސް، އޭޝިއާގެ ބޮޑު އެވޯޑެއްގެ ނޮމިނޭޝަނުގައި!

އޭޝިއާގެ ކުޅިވަރު އިންޑަސްޓްރީގެ އޮސްކާގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ އެސް.ޕީ.އައި.އޭ އޭޝިއާ އެވޯސްގެ ފަސް ކެޓަގަރީއަކަށް، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ދުވުމުގެ ރޭސް ކަމަށްވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ މިދިޔަ އަހަރާއި މި އަހަރުގެ އިވެންޓް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ސްޓާޓްއަޕް ވީކެންޑުގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމަކަށް ފިޝް ބިޑް

ދިރާގާއި ސްޕާކް ހަބް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ޓެކް ސްޓާސް ސްޓާޓްއަޕް ވީކެންޑް" ގެ އެއްވަނަ، މަސްވެރިކަމަށް ހާއްސަ ވެބްސައިޓެއް އުފެއްދި "ފިޝް ބިޑް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
ދިރާގު ޓީވީ ކާށިދޫ އާއި ކެޔޮދޫއަށް!

ދިރާގު ޓީވީގެ ހިދުމަތް ކ. ކާށިދޫ އާއި ވ. ކެޔޮދޫގައި ތައާރަފް ކޮށްފި އެެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ޑިޒްނީ: ކުޑައިރުން ފެށިގެން ދިވެހިންނާ ގުޅިފައި!

އަހަރެމެން ކުޑައިރު، އެންމެ އުފާވާ ގަޑިއަކީ ކާޓޫނު ބަލާ ގަޑި އެވެ. އަދި އެ މީހަކު އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ ކާޓޫން ނުވަތަ ފިލްމެއް އަންނަ ގަޑިއަށް ގޭގެ ހުރިހާ ކޮއްކޮމެން، ދައްތަމެން އަދި...

November 07, 2019
"ޓެކް ސްޓާސް ސްޓާޓަޕް ވީކެންޑް" އަންނަ ހަފުތާގައި

ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބް ގުޅިގެން ބާއްވާ "ޓެކް ސްޓާސް ސްޓާޓަޕް ވީކެންޑް" އަންނަ ހަފުތާގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 7
އެލިއޫޑްގެ އެ ދުވުމުގައި ފާހިރު ދިވެހި ދިދަ ހިިފައިގެން

ދެ ގަޑިއިރަށް ވުރެ އަވަހަށް މެރަތަންއެއް ޖެހި ފުރަތަމަ އިންސާނާއަށް ވުމަށްޓަކައި، ކެންޔާގެ އެލިއޫޑް ކިޕްޗޯޖް ދުވަމުން ދިޔަ ވީޑިއޯ އާއި ބައެއް ފޮޓޯތައް ފެނުނު ބައެއް ދިވެހިންގެ ލޮލުގައި އެއް ކަމެއް އަޅައިގަތެވެ: ދުވުން އޮތް ތަނުގައި ދިވެހި ދިދަ ހިފައިގެން މީހަކު ހުރި ތަނެވެ. އެއީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އޮސްޓްރިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެއްސެއް...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 4
ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑް ބޭންޑް ހިލޭ ގުޅައިދެނީ

ފައިބާ ބްރޯޑް ބޭންޑް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 7
ކަނޑުގެ އުޅަނދުތައް ދިރާގުން މިހާރު ޓްރެކް ކުރެވޭނެ

ކަނޑުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ލައިވް އަޕްޑޭޓް ބަލާލެވޭ "ޓްރެކިން ސާވިސް" ދިރާގުން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 3
5ޖީ: އިންޓަނެޓް އަގު ހެޔޮކުރަން ހުރަހަކަށް ވެދާނެތަ؟

ދުނިޔެ އަށް 5ޖީ މުއާސަލާތީ ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރުފުކޮށް އޭގެ ފަސޭހަ އެއްބަޔަކު ހޯދަން ވެސް ފަށައިފި އެވެ. ބައްރުތަކަށް މި ޓެކްނޮލޮޖީ ގެނައުމަށް، ގައުމުތަކުން ކުރަން އޮތީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކަށް މިއީ ނުހަނު ބޮޑު ހޭދައެކެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 1
"ދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް" މި ބުދަ ދުވަހު

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދިރާގުން ބާއްވާ "ދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް" އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 9
މަގޭ މެމޯ: ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ދިރާގުން ފަސޭހަކޮށްދެނީ

ދިރާގުން "މަގޭ މެމޯ" ގެ ނަމުގައި، ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދާނެ ފަސޭހަ ހިދުމަތެއް ތައާރަފްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

October 18, 2019 9
ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ދިރާގުން ދޫކުރަން ފަށައިފި

އެޕަލް އިން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު އައިފޯން 11 އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ އާއި 11 ޕްރޯ މެކްސް އަށް ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑާ ކުރި މީހުންނަށް އެ ފޯނުތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 27
ދިރާގާއި އުރީދޫގެ އައިފޯން ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ

މިދިޔަ ހުރުކު ވިލޭރޭ އުރީދޫ އާއި ދިރާގުން އައިޕޯނު 11 ގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ފޯނުގެ ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 1
ދިރާގުން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

އެޕަލް ކުންފުނިން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު އައިފޯން 11 އަދި 11 ޕްރޯގެ ޕްރީ އޯޑަރު ދިރާގުން ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

October 11, 2019 5
ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުން 7 ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ދިރާގުގެ މި އަހަރުގެ ރޯޑް ރޭހުން ހަތް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 1
"ދިރާގު މާލެ އޯޕަން" ގައި 198 ފެތުންތެރިން

ދިރާގާއި ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ "ދިރާގު މާލެ އޯޕަން" ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި 198 ފެތުންތެރިއަކު ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ސްވިމް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019
ދިރާގު ޕޭ އަށް މިހާރު އަމިއްލައަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެ

ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓުގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ދިރާގު ޕޭ އަށް އަމިއްލަ އަށް ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 7
ޔޫއެފްސީގެ މެޗުތައް ދިރާގު ޓީވީން ލައިވް ކުރަނީ

އަލްޓިމެޓް ފައިޓިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް (ޔޫއެފްސީ) ގެ މެޗުތައް ދިރާގު ޓީވީން ލައިވް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.