24 މާޗް

March 24, 2020 4
ކޮވިޑް-19: ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރޭ

ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ "ދިރާގު ޕޭ"ގެ ހިދުމަތް މި ދުވަސްކޮޅު ބޭނުން ކުރުމަށް އެތަނުން އެދެފި އެވެ.

March 24, 2020 4
ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ އެޑް-އޮން ތަކުން ޑިސްކައުންޓް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގު ހޯމް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހުރިހާ އެޑް-އޮންތަކުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 2
ދިރާގު ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރުތައް ހަފުތާއަކަށް ބަންދު

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ކޮންޓްރޯލްކުރަން، މީހުން ބައްދަލުވެ އުޅުން މަދުކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި ދިރާގު ކަސްޓަމާ ސާވިސް ސެންޓަރުތައް ހަފުތާއަކަށް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 1
މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާއިން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތަށް ބަލައި، ދިރާގުގެ މަމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން، މިމަހު ނަގާ މަމެން ޑޭޓާ އެޑް-އޮންތަކުން 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 13
ދިރާގުން މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑޭޓާ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 2
ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިރާގުން ޑިސްކައުންޓް ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވާ އުނދަގޫތަކަށް ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓްތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 25
ކޮވިޑް-19:ދިރާގުން 30 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ހިލޭ ދެނީ

ކޮވިޑްް-19 އާ ގުޅިގެން ދިރާގުގެ ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 30 ޕަސެންޓް ޑޭޓާ ހިލޭ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

March 15, 2020 1
އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ދަރިވަރުން ގޭގައި ކިޔެވުމަށް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު...

13 މާޗް

March 13, 2020 19
ކޮވިޑް-19: ފޯނު ސާފުކުރާނެ ގޮތް ދިރާގުން ކިޔައިދީފި

އަތް ދޮވެފީމެވެ. އެންމެ ރަނގަޅެވެ. އެކަމަކު އަތް ދޮވެގެން ވެސް، އަހަރެމެންނަށް މި އަތްލެވެނީ ހަޑިވެފައިވާ ފޯނެއްގައި ކަމެއް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ފާހަނާއަށް ވުރެ، ގިނަ އިރުތަކެއްވަންދެން އަމިއްލަ އަތުގައި ގެންގުޅޭ ފޯނުގައި ހިމެނޭ ޖަރާސީމު 10 ޕަސެންޓު ގިނަ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020 2
ދިރާގުގައި "މައިންގެ ކޮޓަރިއެއް" ހުޅުވައިފި

ދިރާގުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މައިން އެ މީހުންގެ ދަރިންނަށް ގާތުން ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ހާއްސަ ކޮޓަރިއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 3
ސެމްސަންގުގެ އާ ފޯނުތައް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި

ސެމްސަންގުން މިއަހަރު ނެރުނު އެ ކުންފުނީގެ އާ ފޯނު ސީރީޒް، އެސް 20 އާއި އެސް 20 ޕްލަސް އަދި އެސް 20 އަލްޓްރާ 5ޖީ ފޯނުތައް ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ރޭ ނެރެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 3
ދިރާގުން "ސްޓިންގް ރޭ" މިޔުޒިކް އެޕް ތައާރަފުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ގިނަ ލަވަތަކެއް އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން އަޑު އަހާލެވޭ "ސްޓިންގް ރޭ" މިޔުޒިކް އެޕް ދިރާގުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 3
މަމެން ބައިސްކަލު ރޭހުން ވަނަ ހޯދާނީ ކޮން ސްކޫލެއް؟

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދިރާގުން އަންނަނީ، މުޖުތަމައުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރު ކުރުމަށްފަޓަކާއި ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތައް ބާއްވަމުންނެވެ. ސްކޫލު ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް، މިދިޔަ ދެ އަހަރުން ފެށިގެން ދިރާގާއި ބައިކު މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "މަމެން އިންޓަ ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް" މި މަގްސަދުގައި ދިރާގުން ބާއްވާ...

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 1
ދިރާގުގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ދިރާގުގެ ބޯޑަށް އެ ކުންފުނީގެ އާއްމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
"ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ ގައުމީ ކަމެއް"

ޒުވާނުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ދިރާގުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް ގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަކީ ގައުމީ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 5
ދިރާގުން 5ޖީ ސަޕޯޓްކުރާ ވާވޭގެ ފޯނު ތައާރަފްކޮށްފި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ 5ޖީ ނެޓްވޯކް ތައާރަފު ކުރި ކުންފުނި، ދިރާގުން އެ ނެޓްވޯކް ސަޕޯޓު ކުރާ ވާވޭ މޭޓް 20 އެކްސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 5
ސްކޫލްތަކުގައި ހޮލޯގޯ ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދެނީ

ހޮލޯގޯ އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 6
ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް މާދަމާއިންފެށިގެން ކެނޑޭނެ

ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކާ ގުޅިގެން، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހު ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ދަންވަރުގެ ގަޑިތަކުގައި މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 06, 2020 1
އެލައިޑްގެ ޕޮލިސީތައް ދިރާގު ޕޭއިން މިހާރު ނެގޭނެ

ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް، ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ޕޮލިސީތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

February 06, 2020 1
ދިރާގުން ހިއްސާއަކަށް 12ރ. ބަހަން ހުށަހަޅަނީ

ދިރާގުން އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާއަކަށް 12ރ. ބެހުމަށް ކުންފުނީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ އަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 27
ދިރާގު-އުރީދޫ ކޭބަލާއެކު، ކުރިއެރުން އަންނާނެ

ދިރާގާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން އާ ސަބްމެރިން ކޭބަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަކީ، ދިވެހިން ދެކޭ "ޑިޖިޓަލް ދިވެހިރާއްޖެ" ގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް އަޅާ ވަރަށް މުހިންމު...

February 05, 2020 4
މަމެން އިންޓަސްކޫލް ބައިސްކަލް މުބާރާތް މާޗު 14 ގައި

ދިރާގާއި ބައިކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ "މަމެން އިންޓް ސްކޫލް ސައިކްލިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ތިން ވަނަ ބުރު އަންނަ މާޗު 14 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 10
ދިރާގުން އިތުރު ސަބްމެރިން ކޭބަލެއް އަޅަނީ

ދިރާގުން ދެވަނަ ސަބްމެރިން ކޭބަލެއް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 3
ފިލްމީ ތަރި އައްޒަގެ ޝޯތަކެއް ވެސް ދިރާގު ޓީވީއަށް!

ފިލްމީ ތަރި މަރިޔަމް އައްޒަ އާއެކު އާ ޝޯތަކެއް އުފެއްދުމަށް ދިރާގުން އެއްބްސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 3
"ޖެންގޯ ގާލްސް މާލެ" ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި

ދިރާގާއި ވުމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން 'ޖެންގޯ ގާލްސް މާލެ' ނަމުގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިންމާލައިފި އެވެ.