01 ޖުލައި

July 01, 2019 4
ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދިވެހި ކާޓޫން ދިރާގު ޓީވީން

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދިވެހި ކާޓޫނެއް ކަމަށްވާ "ކާއިލް އާއި ލޫލޫ" މިހާރު ދިރާގު ޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް (ވީއޯޑީ) އިން ބެލޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 38
ދިރާގުން "ގިގަ ސްޕީޑް" ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ސިކުންތަކު އެއް ޖީބީގެ ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބޭ "ގިގަ ސްޕީޑް"ގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 3
ނިކެލޯޑިއަންގެ ޝޯތައް މިހާރު ދިރާގު ޓީވީން!

ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ކުޑަކުދިންގެ ޓީވީ ޗެނަލް ކަމަށްވާ ނިކެލޯޑިއަންގެ ޝޯތައް މިހާރު ދިރާގު ޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް (ވީއޯޑީ) ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ބެލޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 31
ދިރާގުގެ މޮބައިލް ނެޓްވޯކުގައި މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ

ދިރާގުގެ މޮބައިލް ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުމަށާއި ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވެ، ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ރެ އިން ފެށިގެން ބުރޫ އަރައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 1
ރާޅު ގުޑީގެ ހަރަކާތްތައް އެކި ރަށްރަށަށް

ދިރާގާއި ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ ރާޅު ގުޑީގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ވެސް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019
ދިރާގުން މި އަހަރު ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާދީފި

މިއަދު ފާހަގަކުރާ ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މާލޭގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް މި އަހަރު ވެސް އީދު ހަދިޔާ ދީފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 9
ދިރާގުން ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް

ދިރާގުން ކީރިތި ޤުރުއަނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ހިންގާ ކޯސްތައް މެގަ އެކްސެސް ނެޓްވޯކް ސޮލިއުޝަން މެދުވެރިކޮށް ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކިޔަވަދެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދީފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ކަށަވަރެއް ނުވޭ

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށް އެތަނުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

May 26, 2019 16
ޕާކުތަކަށް ދިރާގުން ހިލޭ ވައިފައި ދީފި

މުޅި ރާއްޖެ ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ޕާކުތަކުގައި ދިރާގުން ހިލޭ ވައިފައި ދޭން ހޮޓްސްޕޮޓްތައް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 2
ބޭނުން އަދަދަކަށް ވައިބާ ސްޓިކާ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން، ވައިބާގެ ޕްރިމިއަމް ސްޓިކާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 1
ދިރާގުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

މި ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ރޯދަ މޮމެންޓްސް" ގެ ނަމުގައި ދިރާގުން ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 2
ދިރާގުން ބައިސްކޯފާ ގުޅިގެން މަދަހަ އަލްބަމެއް ނެރެފި

ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓް ސްޓްރީމްކުރާ އެޕްލިކޭޝަން، ބައިސްކޯފާ ގުޅިގެން ދިރާގުން މަދަހަ އަލްބަމެއް ނެރެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2019 8
ދިރާގު 'ތަށިބަރި މޫވްމެންޓް' ރީތި އާދަކާދައިގެ ދިރުން

ރޯދަ ވީއްލަން ކުޑަތަންވެފައިވަނިކޮށް، ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖެހުމުން ހުޅުވާލި އިރު ލިބުނީ ރިހި ކުލައިގެ ތަށިބަރިއެކެވެ. އޭގައި ބަތާއި ކުކުޅާއި ފޮނި ބޯކިބާ ހުއްޓެވެ. އޭގައި ހަރުކޮށްފައި އިން ޓެގްކޮޅު، ހައިރާންކަމާ އެކު ކިޔާލީމެވެ. #ތަށިބަރިމޫވްމެންޓް ޖަހާފައިވާ އެ ލިޔުންކޮޅުގައި "މިއީ ރޯދަ މަހުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން...

12 މެއި

May 12, 2019 4
ދިރާގު ޕޭގެ ހިދުމަތް ލޯކަލް މާރުކޭޓަށް ވެސް!

ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ވެސް ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުނިން ފަހިކޮށްދީފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019 1
ދިރާގުން މި އަހަރު ވެސް ހާއްސަ އެހީތެރިކަމެއްގައި

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ދިރާގުން ސްޕެޝަލް ރޯދަ ބަންޑަލްސް ޕެކޭޖު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާގެ ބައެއް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 20
ރޯދަ މަހަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް

މާދަމާ ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019
ދިރާގުން ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޔޫއެންޑީޕީ)ގެ ސަސްޓެއިނަބްލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލް ޕްރޮގްރާމުގައި ދިރާގުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 15
ހިއްސާއަކަށް 11.91ރ. ބަހަން ދިރާގުން ނިންމައިފި

ހިއްސާއަކަށް 11.91ރ. ބަަހަން ދިރާގުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ނިންމައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 3
ދިރާގުން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ބައިސްކަލް ރޭހެއް ބާއްވަނީ

"މަމެން އިންޓަ ސްކޫލް ބައިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ނަމުގައި ދިރާގާއި ބައިކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަ ބައިސްކަލް ރޭހެއް ބާއްވަން ނިންމައިިފި އެވެ،

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 5
ލަންކާއަށް ކުރާ ކޯލްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ލަންކާގައި މިއަދު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމަށް ގުޅާ ފޯނު ކޯލްތަކުގެ އަގު އުރީދު އާއި ދިރާގުން ވެސް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019
ވަރުގަދަ "ލީން ސްޓާޓްއަޕް ވޯކްޝޮޕް" ކުރިއަށްދަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސްޓާޓްއަޕް ވޯކްޝޮޕް "ލީން ސްޓާޓްއަޕް މެޝިން" ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބް ގުޅިގެން ފަށައިފި އެވެ.