29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 4
ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑް ބޭންޑް ހިލޭ ގުޅައިދެނީ

ފައިބާ ބްރޯޑް ބޭންޑް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 7
ކަނޑުގެ އުޅަނދުތައް ދިރާގުން މިހާރު ޓްރެކް ކުރެވޭނެ

ކަނޑުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ލައިވް އަޕްޑޭޓް ބަލާލެވޭ "ޓްރެކިން ސާވިސް" ދިރާގުން ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 3
5ޖީ: އިންޓަނެޓް އަގު ހެޔޮކުރަން ހުރަހަކަށް ވެދާނެތަ؟

ދުނިޔެ އަށް 5ޖީ މުއާސަލާތީ ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރުފުކޮށް އޭގެ ފަސޭހަ އެއްބަޔަކު ހޯދަން ވެސް ފަށައިފި އެވެ. ބައްރުތަކަށް މި ޓެކްނޮލޮޖީ ގެނައުމަށް، ގައުމުތަކުން ކުރަން އޮތީ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކަށް މިއީ ނުހަނު ބޮޑު ހޭދައެކެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 1
"ދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް" މި ބުދަ ދުވަހު

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދިރާގުން ބާއްވާ "ދިރާގު ސްޕެޝަލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް" އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 9
މަގޭ މެމޯ: ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ދިރާގުން ފަސޭހަކޮށްދެނީ

ދިރާގުން "މަގޭ މެމޯ" ގެ ނަމުގައި، ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދާނެ ފަސޭހަ ހިދުމަތެއް ތައާރަފްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

October 18, 2019 9
ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ދިރާގުން ދޫކުރަން ފަށައިފި

އެޕަލް އިން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު އައިފޯން 11 އަދި އައިފޯން 11 ޕްރޯ އާއި 11 ޕްރޯ މެކްސް އަށް ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ޕްރީއޯޑާ ކުރި މީހުންނަށް އެ ފޯނުތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 27
ދިރާގާއި އުރީދޫގެ އައިފޯން ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ

މިދިޔަ ހުރުކު ވިލޭރޭ އުރީދޫ އާއި ދިރާގުން އައިޕޯނު 11 ގެ ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލިތާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ ފޯނުގެ ސްޓޮކް ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 1
ދިރާގުން ފަހުގެ އައިފޯނުތައް ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި

އެޕަލް ކުންފުނިން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު އައިފޯން 11 އަދި 11 ޕްރޯގެ ޕްރީ އޯޑަރު ދިރާގުން ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

October 11, 2019 5
ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުން 7 ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ދިރާގުގެ މި އަހަރުގެ ރޯޑް ރޭހުން ހަތް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 1
"ދިރާގު މާލެ އޯޕަން" ގައި 198 ފެތުންތެރިން

ދިރާގާއި ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން، އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ "ދިރާގު މާލެ އޯޕަން" ފެތުމުގެ މުބާރާތުގައި 198 ފެތުންތެރިއަކު ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ސްވިމް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް ހުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019
ދިރާގު ޕޭ އަށް މިހާރު އަމިއްލައަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެ

ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓުގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ދިރާގު ޕޭ އަށް އަމިއްލަ އަށް ފައިސާ ޖަމާ ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 7
ޔޫއެފްސީގެ މެޗުތައް ދިރާގު ޓީވީން ލައިވް ކުރަނީ

އަލްޓިމެޓް ފައިޓިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް (ޔޫއެފްސީ) ގެ މެޗުތައް ދިރާގު ޓީވީން ލައިވް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 6
ދިރާގުން ޓީޗަރުންނަށް އޭ ޕްލަސް އޮފާއެއް

ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ދިރާގުން ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ "އޭ ޕްލަސް" އޮފާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 25
ދިރާގު: 31 އަހަރު، ތަރައްގީގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތަކީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަނބެވެ. މި ޒަމާނުގައި މި ހިދުމަތާ ނުލައި އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަދި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މަދު މީސްކޮޅެއް ދިރިއުޅޭ ގައުމެކެވެ. އެހެންވެ، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 5
ފުވައްމުލަކުގައި އަންހެންކުދިންނަށް ކޯޑިން ދަސްކޮށްދެނީ

ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން، އަންހެންކުދިންނަށް ކޯޑިން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 5
ދިރާގު ޓީވީން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ދިރާގު ޓީވީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ގައިޑުގެ ޕެޓްރޯލް ލީޑާސް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ނިންމާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލްތަކުގެ ގާލް ގައިޑުންނާއެކު ބޭއްވި 21 ވަނަ ޕެޓްރޯލް ލީޑާސް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
ދިރާގާއި ގާލްގައިޑް ގުޅިގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް

ދިރާގުން ގާލްގައިޑް އެސޯސިއޭޝަނާ ގުޅިގެން އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ 21 ވަނަ ޕެޓްރޯލް ލީޑާސް ޓްރެއިނިން ކޭމްޕުގައި "ސާފް ސްމާޓް"ގެ ނަމުގައި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.

September 04, 2019 4
ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގުގެ ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 2
ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ދިރާގު ޕްރީ ސްކޫލު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 4
ދިރާގު ޓީވީން ދިވެހި ފިލްމް "ބަވަތި" ދައްކަނީ

ދިރާގު ޓީވީން "އައި ފިލްމްސް" ގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު "ބަވަތި" އެ ޓީވީގެ އޮން ޑިމާންޑް ޕްލެޓްފޯމަށް ގެނައުމަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

August 21, 2019 3
ދިރާގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 ލޯންޗްކޮށްފި

ދިރާގުން ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 10 އާއި 10 ޕްލަސް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށް ޕްރީ އޯޑަރަށް މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

August 21, 2019
ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ކޯޕަރޭޓް މެމްބަޝިޕް ދިރާގުން އާކޮށްފި

ދިރާގުން ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ކޯޕަރޭޓް މެމްބާޝިޕް އާކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 8
"ދިރާގު ޕޭ": ރޯޑްރޭހުގެ ބައިވެރިންނަށް ޑިސްކައުންޓެއް

ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާއިރު "ދިރާގު ޕޭ" މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް 50 ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް އެ ކުންފުނިން ދެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 6
ދިރާގު ރޯޑްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ދިގު ދުވުމުގެ އިވެންޓްކަމުގައިވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.