10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 6
ދިރާގު ރޯޑްރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ދިގު ދުވުމުގެ އިވެންޓްކަމުގައިވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 4
މި އަހަރުގެ ރަން ލާރި އެވޯޑު 17 ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެ

ކޮންމެ އަހަރަކު މީރާ އަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ރަން ލާރި އެވޯޑު މި އަހަރު 17 ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 9
މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގަށް 210 މިލިއަންގެ ފައިދާ

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 210 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިރާގަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 51
ދިރާގުން ރާއްޖެ އަށް 5ޖީ ތައާރަފްކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 5ޖީގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 15
އަޕްގްރޭޑިންގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ: ދިރާގު

ދިރާގުގެ ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 20
ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއެރީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން ކުރިއަށް ދާތީ

ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތަކަކަށް ބުރޫއަރާފައި ވަނީ ބިޒްނަސް ސަޕޯޓް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްގެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ގެންދާތީ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 3
ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ސެޕްޓެމްބަރު 20 ގައި!

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ދިގު ދުވުމުގެ އިވެންޓްކަމުގައިވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓް ސެޕްޓެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019
އޭންޖަލް ހެކްގެ އެއްވަނައަށް "ޓީމް ސްޓޭލައިޓް"

ދިރާގާއި އެމްއެމްއޭ އަދި ސްޕާކް ހަބް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޭންޖަލް ހެކްގް ދެވަނަ ހެކަތޯން ޓީމް ސްޓޭލައިޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 3
އޭންޖަލް ހެކްގެ ދެވަނަ ހެކަތޯން ފަށައިފި

ދިރާގާއި އެމްއެމްއޭ އަދި ސްޕާކް ހަބް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ހެކަތޯން، އޭންޖަލް ހެކް ގެ ދެވަނަ ހެކަތޯން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 2
ކެއާ ސޮސައިޓީގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ

ކެއާ ސޮސައިޓީން ކުރިއަށްގެންދާ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 4
ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދިވެހި ކާޓޫން ދިރާގު ޓީވީން

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދިވެހި ކާޓޫނެއް ކަމަށްވާ "ކާއިލް އާއި ލޫލޫ" މިހާރު ދިރާގު ޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް (ވީއޯޑީ) އިން ބެލޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 38
ދިރާގުން "ގިގަ ސްޕީޑް" ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ސިކުންތަކު އެއް ޖީބީގެ ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ލިބޭ "ގިގަ ސްޕީޑް"ގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 3
ނިކެލޯޑިއަންގެ ޝޯތައް މިހާރު ދިރާގު ޓީވީން!

ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ކުޑަކުދިންގެ ޓީވީ ޗެނަލް ކަމަށްވާ ނިކެލޯޑިއަންގެ ޝޯތައް މިހާރު ދިރާގު ޓީވީގެ ވީޑިއޯ އޮން ޑިމާންޑް (ވީއޯޑީ) ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ބެލޭނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 31
ދިރާގުގެ މޮބައިލް ނެޓްވޯކުގައި މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ

ދިރާގުގެ މޮބައިލް ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުމަށާއި ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވެ، ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ރެ އިން ފެށިގެން ބުރޫ އަރައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 1
ރާޅު ގުޑީގެ ހަރަކާތްތައް އެކި ރަށްރަށަށް

ދިރާގާއި ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ބާއްވާ ރާޅު ގުޑީގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ވެސް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019
ދިރާގުން މި އަހަރު ވެސް ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާދީފި

މިއަދު ފާހަގަކުރާ ފިތުރު އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، މާލޭގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ކުޑަކުދިންނަށް މި އަހަރު ވެސް އީދު ހަދިޔާ ދީފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 9
ދިރާގުން ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް

ދިރާގުން ކީރިތި ޤުރުއަނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ހިންގާ ކޯސްތައް މެގަ އެކްސެސް ނެޓްވޯކް ސޮލިއުޝަން މެދުވެރިކޮށް ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކިޔަވަދެވޭނެ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދީފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ކަށަވަރެއް ނުވޭ

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަށް އެތަނުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

May 26, 2019 16
ޕާކުތަކަށް ދިރާގުން ހިލޭ ވައިފައި ދީފި

މުޅި ރާއްޖެ ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ޕާކުތަކުގައި ދިރާގުން ހިލޭ ވައިފައި ދޭން ހޮޓްސްޕޮޓްތައް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 2
ބޭނުން އަދަދަކަށް ވައިބާ ސްޓިކާ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން، ވައިބާގެ ޕްރިމިއަމް ސްޓިކާ ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 1
ދިރާގުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި

މި ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ރޯދަ މޮމެންޓްސް" ގެ ނަމުގައި ދިރާގުން ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.