14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 24
އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް އިންޓަނެޓްގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 14, 2019 16
އަމާޒަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީ ފުޅާކުރުން: ރައީސް

މިއީ ޑިޖިޓަލް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ޒަރީއާ އިން މުޅި ދުނިޔެ، ކުޑަކުޑަ އަވަށަކަށް ބަދަލުވެފައިވާ ޒަމާނެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ މަންފާ، ވީހާ ގިނަ...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019 2
އެންމެ ވަރުގަދަ ސްޓާޓަޕް ވޯކްޝޮޕް ބާއްވަނީ

ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސްޓާޓްއަޕް ވޯކްޝޮޕް ކަމުގައިވާ "ލީން ސްޓާޓްއަޕް މެޝިން" ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 1
ދިރާގު ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގު ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ޚިދުމަތް ހިލޭ ގުޅައިދީ 30 ޕަސެންޓު ޑޭޓާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

April 02, 2019 6
ދިރާގު ޓީވީން ދެ އެޑް-އޯން ޕެކޭޖް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގު ޓީވީން ދެ އެޑް-އޯން ޕެކޭޖް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019
ދިރާގުން ޑެސްކަޕް 2019 މުބާރާތް ބާއްވައިފި

ދިރާގު މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ 15 ވަނަ އަހަރީ ފުޓްސަލް މުބާރާތް "ޑެސްކަޕް 2019" ނިމިއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 5
ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ދިރާގުން ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް 50 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓާ އެކު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019
"ސްޓާޓްއަފް ގްރައިންޑް"ގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން ބާއްވައިފި

އަލަށް ވިޔަފާރިއަށް ނުކުންނަ ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިތަކުގެ ވާހަކަ ގެނެސްދީ ވިޔަފާރިތައް ގުޅުވާލަދިނުމަށް އެހީވުމަށް ދިރާގާއި ސްޕާކްހަބުން ބާއްވާ "ސްޓާޓްއަޕް ގްރައިންޑް އެކްސް" ބާއްވައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 1
ޑައުން ސިންޑްރޮމް އެސޯސިއޭޝަނަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ

ޑައުން ސިންޑްރޮމް އެސޯސިއޭޝަނުން ހދ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ސްޕީޗް ތެރެޕީ އެސެސްމެންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
ސީއޮކްމާގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގައި

ދިރާގުން އިންތިޒާމުކުރި ސައުތު އީސްޓް އޭޝިއާ އެންޑް އިންޑިއަން އޯޝަން ކޭބަލް މެއިންޓެނެންސް އެގްރީމެންޓް (ސީއޮކްމާ)ގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ބަޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 9
ޕެރަމޯޓާގައި ފެށި ދަތުރު ފ. އަތޮޅުން ނިންމާލައިފި

ޕެރަމޯޓާގައި ރާއްޖެ ވަށައި އުދުހުމުގެ ދަތުރު ފ. އަތޮޅުން އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 4
ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ރީލޯޑް ކުރުމުން 20 ޕަސެންޓް އިތުރު ކްރެޑިޓް!

ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ކޮންމެ ރީލޯޑަކަށް 20 ޕަސެންޓަށް އިތުރު ކްރެޑިޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް، އިޖްތިމާއީ ރޮނގުން ވިދާލައިފި

އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކަށް ބިނާކޮށް، އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް މެރެތޮންސް އެންޑް ޑިސްޓެންސް (އެއިމްސް) އިން ދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސޯޝަލް އެވޯޑްގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019 3
އެސް10 ދިރާގުން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތައާރަފްކޮށްފި

ދިރާގުން ރާއްޖެއަށް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 އާއި އެސް10 ޕްލަސް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019
ޕެރަމޯޓާ ހަރަކާތުގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު ވެއްޖެ

ދިރާގުން "މޯލްޑިވްސް ޕެރަމޯޓާސް 2019" ހަރަކާތުގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަށް ވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 5
ދިރާގުގެ 100 ޕަސެންޓް ފައިދާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަނީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދިރާގަށް ލިބުނު 905 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 31
އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ފަށާފައވާ ކަމަށާއި އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތައް ތިބީ ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުންވެފައި ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 34
އިންޓަނެޓުގެ އަގު ބޮޑު، އަގު ހެޔޮވާން ޖެހޭ: މަލީހު

ދުނިޔޭގެ 26 ގައުމެއްގެ އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ދިރާސާ ކުރިއިރު، ރާއްޖެ ހިމެނެނީ އޭގެ ތެރެއިން ހަތް ވަނައިގައި ކަމަށާއި އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 9
ދިރާގުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރަނީ

ދިރާގުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 27, 2019 4
ކޯޓުތައް އެއްވިއުގައަކުން ގުޅުވާލުމުގެ ދެވަނަ މަޝްރޫއެއް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓުތައް އެއް ވިއުގާ އަކުން ގުޅުވައިލުމުގެ ދެވަނަ މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ދިރާގާ އެކު މިއަދު...

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 4
ދިރާގު އެޕަށް ކުރިމަތިވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

ދިރާގުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ކުރިމަތިވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ އެ ކުންފުނިން މިއަދު ހައްލުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 2
ދިރާގު އެޕާއި މައި އެކައުންޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ކެނޑިފައި

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، ދިރާގުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019
ސޮލަރެލް މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސް ދިރާގު ޕޭއިން

ދިރާގު ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓްގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް، ސޮލަރެލް އިންޝުއަރެންސްގެ މޮޓޯ އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.