10 ޖޫން

June 10, 2020 4
ކުޅުންތެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަލައިގަންނަން: ބައްސާމް

ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުދާތީ އާއި މުބާރާތްތައް މަދުވުމާ ގުޅިގެން ކުޅުންތެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ބަލައިގަންނަ ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ލީގު ކުޅެގެން ފަރުޖައްސައިލެވެން ނެތް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 6
ކްލަބްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ: މަހުލޫފު

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތަކަށް ވެވުނު ވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަބަދު ސަރުކާރުން ނޫނީ އެފްއޭއެމުން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދީގެން އެހީވުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގޮތްތަކެއް ވެސް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 6
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން އޮގަސްޓް މަހު؟

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި، ކުރިން ރޭވި ގޮތަށް އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނުފެށޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޮގަސްޓް މަހު ލަސްވެގެން ފެށޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 3
އަންނަ ސީޒަނުގެ ބައެއް މެޗުތައް ހުޅުމާލެ ދަނޑަށް

އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގައި ބައެެއް މެޗުތައް ހުޅުމާލޭގައި ސިންތެޓިކް އެތުލެޓިކްސް ޓްރެކުގައި އޮތް ދަނޑުގައި ކުޅެވޭގޮތް ހެދުމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 5
ޝަރުތަކާ އެކު ނިލަންދޫ އަށް ލީގުން ފުރުސަތު ދީފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ޝަރުތުތަކާ އެކު ކޮންޑިޝަނަލް ލޯކަލް ލައިސެންސަކާ އެކު ލީގުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެފްއޭއެމުން ދީފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 4
ލައިސަންސް ހޯދަން ނިލަންދޫ އަށް ފަހު ފުރުސަތުދީފި

މާދަމާ ފަށާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން އަށް ކްލަބަކަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާއިރު، ލައިސަންސް ނެގުމަށް ފ. ނިލަންދޫ އަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 7
އެހީއަށް އެދުމުން ކްލަބްތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދެނީ

އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތަކުގެ ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދުމުން ކޮންމެ ކްލަބަކަށް 200،000ރ. ދިނުމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 2
ފޯކައިދޫ އަތުން މޮޅުވެ ޓީސީން އަލުން ލީޑުފުޅާކޮށްފި

މުހައްމަދު ސާމިރުގެ ހެޓްރިކާ އެކު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 5-1 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އަލުން ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018
ފެހެންދޫ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ބ. ފެހެންދޫ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 2
ހަތް ގޯލުން މޮޅުވެ ޓީސީ ލީޑުފުޅާކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ތ. ތިމަރަފުށި އަތުން 7-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 7
"އުފާކުރެވެން ނެތް، ފުޓްބޯޅައިގެ ހާލަތު މާ ދެރަ"

މާޒިޔާ އަށް މި ވަގުތު މާލީ މައްސަލަތަކެއް ނެތުމުން އެކަމާ އުފާކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި އެއީ އެހެން ޓީމުތައް އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އޮތީ މާ ދެރަކޮށް ކަމަށްވާތީ ކަމަށް މާޒިޔާގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 5
ދަގަނޑޭގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ޓީސީ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އަލަށް ގުޅުނު ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު، ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ފ. ނިލަންދޫ އަތުން 6-1 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 8
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މި ފަހަރު ދިރާގު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މުވާސަލާތީ ކުންފުނި ދިރާގުން ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ސްޕޮންސާކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2017 4
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު މާޅޮހުން ފޯމު ދަމަހައްޓައިފި

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު އެންހެލް މުނޯޒްގެ ހެޓްރިކާ އެކު 5-1 އިން ށ. މިލަންދޫ އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައި އއ. މާޅޮހުން ފޯމު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 15
ބޮސްނިއާގެ ވަރުގަދަ ޑިފެންޑަރެއް މާޒިޔާ އަށް

ޔޫރަޕްގެ ތިން ގައުމެއްގެ އެއް ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅެފައިވާ ބޮސްނިއާގެ ޑިފެންޑަރެއް ކަމަށްވާ ބޮޖާން މިހައިލޮވިޗް އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ އަށް ގެނެސްފި އެވެ.