21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 4
ދިވެހި ލީގު: ތިން ވަނަ ބުރުގައި އަށް ޓީމު ކުޅޭނެ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަން ރާވާފައިވަނީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އަށް ޓީމު ވެސް ތިން ވަނަ ބުރު ކުޅޭ ގޮތަށް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ފަސް ކުޅުންތެރިއަކު އަލުން ދަނޑަށް

މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި ސީޒަނެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ގައުމީ ޓީމަށް ވަގުތު ދޭން ވެގެން ލޯކަލް ސީޒަން ތެރޭގައި ބޮޑު ބްރޭކްތަކެއް ނެގުމުގެ ނަތީޖާ އަކަށްވީ ސީޒަންގެ ވަކި ހިސާބަކުން އެކި ޓީމުތަކުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް އަނިޔާވެ އަވަހަށް ސީޒަން ނިމުމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 3
ޓީސީގެ ޓާގެޓް ތަށްޓަށް: ޝާޒްލީ

ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ އާ ސްކޮޑަކާ އެކު މި ސީޒަނާ ކުރިމަތިލި ނަމަވެސް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޓާގެޓަކީ ކޮންމެވެސް އެއް މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ސަސްއާ އެކު ނާދު އަށް ގަދަ ހައެއްގެ ޓާގެޓެއް

މި ފަހަރު އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް)ގެ މެނޭޖްމަންޓުން ދީފައިވާ ޓާގެޓަކީ ގަދަ ހައެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާގެ އަމާޒަކީ އެ އަށް ވުރެ ވެސް މައްޗަށް ޓީމު ގެންދިއުން ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު އަހުމަދު ނާޝިދު (ނާދު) ބުނެފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 1
ޝާފީ އާއި ބެންޖޯ ސަސް އަށް

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުޅެފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ދެ ޑިފެންޑަރުން ކަމަށްވާ އަހުމަދު ޝާފިއު (ޝާފީ) އަދި އަބްދުﷲ ހަނީފް (ބެންޖޯ) މި ފަހަރު އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ގްރީންގައި ނިސްތާރު ރަނގަޅު ޕްލޭނަކާ އެކު

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗުކަމާ ޒުވާން ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު މުހައްމަދު ހަވާލުވިއިރު އޭރު ވެސް އޭނާގެ ވިސްނުމަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކަކާއި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ލައިގެން ޕްލޭނެއްގެ ތެރެއިން ދުރު އަދި ކައިރި މުސްތަގުބަލަކަށް އަހަރުން އަހަރަށް ވަރުގަދަ ކުރެވޭ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 1
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން ޑިސެމްބަރު 8 ގައި

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ޑިސެމްބަރު އަށް ވަނަ ދުވަހު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެފްއޭއެމުން ޝެޑިއުލް އާންމުކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 1
އާ ސީޒަން: އީގަލްސް އަށް މާލީ ދަތިކަން

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގައި ވެސް ވާދަކުރަން ޖެހިފައިވާ ކްލަބް އީގަލްސް އަށް މި ވަގުތު އޮތް އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ މާލީ ދަތިތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 2
ވެލެންސިއާ ކޯޗަކަށް އާތީ ހަމަޖައްސައި ޕްރެކްޓިސް ފަށަނީ

ގައުމީ ޓީމުތަކާއި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތަކުގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރި ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ)ގެ ކޯޗުކަމުގައި ކްލަބް ވެލެންސިއާ އިން ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަން ތައްޔާރުވާން މާދަމާ ޕްރެކްޓިސް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2020 3
އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިސް ފަށަނީ މާޒިޔާ އިން

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަށް ކްލަބްގެ ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ ހުއްދަދީފައިވާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިސް ފަށާނެ ކްލަބަކަށް މާޒިޔާ ވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 3
ފުޓްބޯޅަ ޕްރެކްޓިސް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށިދާނެ

ފުޓްބޯޅަ ޕްރެކްޓިސްތައް ފެށުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ވަރަށް އަވަހަށް ހުއްދަ ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ޕްރެކްޓިސް ފަށާނެ ކަމަށް ކްލަބްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 4
ކުޅުންތެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ބަލައިގަންނަން: ބައްސާމް

ފުޓްބޯޅަ ކަލަންޑަރާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ނުދާތީ އާއި މުބާރާތްތައް މަދުވުމާ ގުޅިގެން ކުޅުންތެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ބަލައިގަންނަ ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ލީގު ކުޅެގެން ފަރުޖައްސައިލެވެން ނެތް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 6
ކްލަބްތަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތެއް ހޯދަންޖެހޭ: މަހުލޫފު

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބްތަކަށް ވެވުނު ވަރަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަބަދު ސަރުކާރުން ނޫނީ އެފްއޭއެމުން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދީގެން އެހީވުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގޮތްތަކެއް ވެސް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 6
ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން އޮގަސްޓް މަހު؟

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި، ކުރިން ރޭވި ގޮތަށް އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ނުފެށޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޮގަސްޓް މަހު ލަސްވެގެން ފެށޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 3
އަންނަ ސީޒަނުގެ ބައެއް މެޗުތައް ހުޅުމާލެ ދަނޑަށް

އަންނަ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގައި ބައެެއް މެޗުތައް ހުޅުމާލޭގައި ސިންތެޓިކް އެތުލެޓިކްސް ޓްރެކުގައި އޮތް ދަނޑުގައި ކުޅެވޭގޮތް ހެދުމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 5
ޝަރުތަކާ އެކު ނިލަންދޫ އަށް ލީގުން ފުރުސަތު ދީފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ޝަރުތުތަކާ އެކު ކޮންޑިޝަނަލް ލޯކަލް ލައިސެންސަކާ އެކު ލީގުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެފްއޭއެމުން ދީފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 4
ލައިސަންސް ހޯދަން ނިލަންދޫ އަށް ފަހު ފުރުސަތުދީފި

މާދަމާ ފަށާ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން އަށް ކްލަބަކަށް ލައިސަންސް ލިބިފައިވާއިރު، ލައިސަންސް ނެގުމަށް ފ. ނިލަންދޫ އަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 7
އެހީއަށް އެދުމުން ކްލަބްތަކަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ދެނީ

އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތަކުގެ ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދުމުން ކޮންމެ ކްލަބަކަށް 200،000ރ. ދިނުމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 2
ފޯކައިދޫ އަތުން މޮޅުވެ ޓީސީން އަލުން ލީޑުފުޅާކޮށްފި

މުހައްމަދު ސާމިރުގެ ހެޓްރިކާ އެކު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން 5-1 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އަލުން ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018
ފެހެންދޫ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދެ ވަނަ އަށް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ބ. ފެހެންދޫ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.