22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 2
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 3
ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ސެޕްޓެމްބަރު 20 ގައި!

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު، އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ދިގު ދުވުމުގެ އިވެންޓްކަމުގައިވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓް ސެޕްޓެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް، އިޖްތިމާއީ ރޮނގުން ވިދާލައިފި

އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކަށް ބިނާކޮށް، އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް މެރެތޮންސް އެންޑް ޑިސްޓެންސް (އެއިމްސް) އިން ދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ސޯޝަލް އެވޯޑްގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018 6
ވާދަވެރި ރޭސް މޯޑަށް، 10 ކިލޯމީޓަރު ފަޒީލަށް

މިއަދު އޮތް ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ އެންމެ ވާދަވެރިވާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު 5 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުން މުހައްމަދު ރަޝީދު (މޯޑު) ކާމިޔާބުކުރިއިރު، 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ބައިން އެއް ވަނަ ދާދި ފަހުން ގައުމީ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު އެތުލީޓުގެ މަގާމު ލިބުނު ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން ހޯދައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 3
ދިރާގުރޯޑް ރޭހަށް ހާއްސަ އެޕުން ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް

ދިރާގު ރޯޑު ރޭސް ފަށަން ހަ ދުވަހަށްވީ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނިން ވަނީ އެކަމަށް ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް ވެސް ލޯންޗުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ލޯންޗުކުރި އެ އެޕުން، ދުވުމާ ގުޅޭ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ލިބޭނެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018
ރޯޑް ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް މިރޭ

ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް މިރޭ 8:00-10:00 އަށް ދިނުމަށް ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 1
ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގެ ބިބް ދޫކުރުން މާދަމާ ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ދުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓް ކަމަށްވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ބައިވެރިންނަށް ރޭސް ކިޓް ދޫކުރަން މާދަމާ ހެނދުނު ފަށާނެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 3
ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގެ ދުވުންތެރިންނަށް ޓްރެއިނިން ދެނީ

އަންނަ މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް ހިލޭ ޓްރެއިނިން ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018
ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގެ ޖާގަ 48 ގަޑިއިރު ތެރޭ ފުރިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ދުވުމުގެ ރޭސް، ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލިތާ އެންމެ 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޖާގަ ފުރިއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 2
ދިރާގު ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރޭސް، ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ރޯޑު ރޭހުގައި ޖަމިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކުުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޝިޔާރާ އެކު ދިރާގުން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދުވުމުގައި، ޖަމިއްޔާތަކުން ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017
ދިރާގުން ޖަމިއްޔާތަކަށް ތިންލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

މި އަހަރު ބޭއްވި "ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑު ރޭސް" އިން ލިބުނު 352،010ރ. އެ ދުވުމާ ގުޅުނު ޖަމިއްޔާތަކާ މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 1
ރޭހަށް 24 ގަޑިއިރު: ތައްޔާރުވާންވީ ކިހިނެއް؟

މާދަމާ އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެއް ފަހަރާ ދުވަން ނުކުންނާނެ ދުވަހަށް ވާނެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ ހަވީރު ފަށާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި އެކި ފަންތީގެ މީހުން ދުވާނެ އެވެ. ގައުމީ ފެންވަރުގެ ދުވުންތެރިންނާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް ގަވާއިދުން ދުވާ ދުވުންތެރިންގެ އިތުރުން މުޅިން އަލަށް ދުވުމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017
ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑްރޭސްގެ ބިބް، ޓީޝާޓް ދޫކުރަނީ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ބައިވެރިންނަށް ބިބް އަދި ޓީޝާޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 4
48 ގަޑިއިރު، ދިރާގު ރޭހުގެ 50 ޕަސެންޓް ފުލް

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ދުވުމުގެ ރޭސް ކަމަށް ވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިތާ 48 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް 1،500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 4
ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑު ރޭހަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017
ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް މި މަހު 24 ގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިގު ރާސްތާ ދުވުމުގެ ފޯރި އާލާކޮށްދިން ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ މި އަހަރުގެ އިވެންޓް މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާނެކަމަށް ދިރާގުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 1
ދެ މަސް ނުވަނީސް ފަޒީލް ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ޒައިދު ޝަރީފް ހެދި ރާއްޖޭގެ 10 ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ރެކޯޑަށް ދެ މަސް ނުވަނީސް ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން މިއަދު އެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 3
ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ ރެކޯޑް ފަޒީލް މުގުރާލައިފި

މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން ޑރ. ހުސެއިން ހަލީމް (ކުޑަހުސެން) ހަދާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫން މިއަދު...

November 11, 2016
އެތައް ހާސް ބަޔަކު ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގައި

އެތައް ހާސް ދުވުންތެރިންނާއެކު ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ދިރާގު ރޯޑް ރޭސް ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 5
ދުވުންތެރިން ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށް އިންތިޒާމްތަކެއް!

ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ ބާއްވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ބައިވެރިން ހުޅުމާލޭ އަށް ދިއުމަށް ހާއްސަ އިންތިޒާމްތަކެއް ދިރާގުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.