24 ޖުލައި

July 24, 2020 3
ދިރާގުން އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑަށް 157މިލިއަން ބަހަނީ

މި އަހަރުގެ އިންޓެރިމް ޑިވިޑެންޑުގެ ގޮތުގައި 157.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ދިރާގުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 5
ދިރާގުގެ 100 ޕަސެންޓް ފައިދާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަނީ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދިރާގަށް ލިބުނު 905 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 17
ދިރާގު: މިއީ ދިވެހިންގެ ކާމިޔާބު ކުންފުންޏެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ދިރާގުގެ އުމުރުން މިއަދު 30 އަހަރު ފުރުނީ އެވެ. މިދިއަ 30 އަހަރު އެ ކުންފުނިން ވަނީ މުވާސަލާތީ ދާއިރާ އިން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ. ދިރާގުގެ 99 ޕަސެންޓް މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިންނެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ ހުލާސާ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 6
ދިރާގަށް 215 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގަށް 215.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 2
މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގަށް ލިބުނު ފައިދާ އިތުރުވެއްޖެ

ހިދުމަތުގެ އަގު ހެޔޮކުރި ނަމަވެސް ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ ނުވަ ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 5
ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު 898 މިލިއަންގެ ފައިދާއެއް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ވިޔަފާރިން 898 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ދިރާގަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 4
ދިރާގުން ހިއްސާދާރުންނަށް 897 މިލިޔަން ރުފިޔާ ބަހަނީ

ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 897.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ހުށަހެޅުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ. މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ، ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ލިބޭނެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 4
ދިރާގަށް 234 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ

ދިރާގުގެ މިދިޔަ ކުއާޓަރުގެ ފައިދާ، އޭގެ ކުރީ ކްއާޓަރަށް ވުރެ 11 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސް، 234 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 6
ދިރާގަށް 210 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

މޮބައިލް ޑޭޓާ އާއި ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތުން ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވުމުން ދިރާގަށް މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 210.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 16
ދިރާގު ދިވެހިންގެ ހިދުމަތުގައި 29 އަހަރު

މުވާސަލާތީ ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ އަށް ވަނީ އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ އެވެ. އެ ބަދަލުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިވެރިއަކީ މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަލެސް ގުޅިގެން އުފެއްދި "ދިރާގު"ކަން ދިވެހިން ހަނދާން އެބަހުއްޓެވެ. އެ ކުންފުނި އުފެދުނު ފަހުން މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް މުވާސަލާތީ...

23 ޖުލައި

July 23, 2017 3
ދިރާގުން ހިއްސާދާރުންނަށް 452 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަނީ

ދިރާގުން މި އަހަރުގެ އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާދާރުންނަށް 452.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 7
ދިރާގުގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި 8.45ރ.

ދިރާގުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އިން ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 8.45ރ ބަހަން އެ ކުންފުނީ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 8
ދިރާގުގެ ހިއްސާދާރުންނަށް 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަނީ

މުވާސަލާތީ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި، ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބެހުމަށްޓަކައި ހިއްސާދާރުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 2
ދިރާގުން ހަމަސް ދުވަހުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހަނީ

ދިރާގުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 450 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 12
ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ދިރާގުގެ ފައިދާ 24 ޕަސެންޓް ދަށަށް

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި، ދިރާގަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު ފުރަތަމަ ކުއާޓަރަށް ވުރެ 24 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.