12 މެއި

May 12, 2020 4
ކޮވިޑް-19 އާ އެކު ފަރިތަވި އާ ބަސްތައް

އާ އަހަރަކާ މުޅި ދުނިޔެ ކުރިމަތިލައި، 2020 ގައި ކުރާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރާވަމުން ދަނިކޮށް މުޅި ދުނިޔެ މިހާރު މިއޮތީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރިން ނާންނަ ވަރުގެ ބޮޑު ބަދަލެއް، ބޮޑު ތާށިކަމަކާ އެކު ބޮޑު ބަންދަކުން މިއޮތީ ބަންދުވެފަ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 8
ޅެން ބައިތުގެ ޗެލެންޖެއް އެކަޑަމީން ފަށައިފި

މިއަދު ފާހަގަ ކުރާ ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ބައިތު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޗެލެންޖެއް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 3
ސްކޫލް ގައިޑް: ރައުފަތުގެ ހާއްސަ ލޯބި، ދިވެހި ބަހަށް

ދިވެހި ބަހުގެ އަދީބު އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯދުބެ) ގެ ހަގު ދަރިފުޅު ރައުފަތު ސޯދިގު ސްކޫލުގައި އުޅުނުއިރު ދޭތެރެއަކުން ދިމާވާ ކަމެއް އޮވެ އެވެ؛ ދިވެހި މާއްދާ އިން އޭ ސްޓާ ހޯދައިފިއްޔާ އެވާނީ ބައްޕަ އެހީވީ ކަމަށެވެ. އޭ ސްޓަ ނުލިބިއްޖެއްޔާ ބުނާނީ ސޯދުބެ ދަރިފުޅަށް ހާދަ ކަމެއް ނުވެޔޭ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 6
ދިވެހި ބަސް ކުރިއެރި ގޮތާ ގުޅޭ ފޮތެއް ރައީސަށް

ދިވެހި ބަސް އުފެދި، ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ބަސް ކުރި އަރައިގެން ދިޔަ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 56
ގަދަކަމުން އުފައްދާ ބަސް

މި ވާހަކަ ފެށެނީ މި ހިސާބުންނެވެ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަސްތަކެއް އުފައްދަން ބޭނުން ޖެހިގެން، ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން މަސައްކަތް ފެށި ހިސާބުންނެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 18
އޮޅުން ބޮޅުން: ދިވެހި ބަހުގެ އާ ލަފުޒުތައް

ދިވެހި ބަސް މުއްސަނދި ކުރުވުމަށް، ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައި އޮންނަ ފަރާތުން ކުރާ، އަޅުގަނޑަށް އެންމެ މުހިއްމު، އެއް މަސައްކަތަކީ އާ ބަސް ހެދުމެވެ. ދިވެހި އަދަބިއްޔާތާ ބެހޭ ތަފާތު އިހުގެ ލިއުންތައް ޗާޕްކުރުމާއި، އަލަށް ފޮތް ލިއާ މީހުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަކި އުޞޫލެއްގެ...

30 މެއި

May 30, 2019 36
ހޮސްޕިޓަލަށް ދިން ނަންތަކާ މެދު ވިސްނަން އެދެފި

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ދިވެހި ނަންތަކާ މެދު ބަހުގެ އެކަޑަމީން އިތުރަށް ވިސްނުމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 21
އާ ލަފްޒު ހަދާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ: ޔުމްނާ

ދިވެހި ބަހުގެ އާ ލަފްޒުތައް ހެދުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އާޓްސް، ކަލްޗާ އަދި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 142
ދަރުމަންވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންތައް ބޮޑު ޖޯކަކަށް!

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަކަށް ދިޔައީމެވެ. އެއީ އިންޑިއާގެ އެންޔޫ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި މޫތުގުރުދާ ނިޒާމާއި ވިޔަނަވަރު ސިއްހަތާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާއެކެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 8
ވިލާ ހައި ސްކޫލުގައި މިއަދު ކިޔަވައިދިނީ ދިވެހިން

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް (ވީއައިއެޗްއެސް) ގައި ހުރިހާ މާއްދާއެއް ދިވެހި ބަހުން މިއަދު ކިޔަވައި ދީފި އެވެ.

April 15, 2019 14
ގައުމީ ހެދުންތަކާ އެކު ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ގައުމީ އެކި ވައްތަރުގެ ހެދުމުގައި ނަލަ ހެދިލައިގެން ތިބިއިރު ވަރަށް ލޯތްބެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި، އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް...

05 މާޗް

March 05, 2019 84
ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހި ބަހުން ކިޔަވައިދޭން މަޝްވަރާކުރަނީ

ކީ ސްޓޭޖް އެކެއްގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް، މާއްދާތައް ދިވެހި ބަހުން ކިޔަވައިދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 32
"ތައުލީމު ދިނުމުގައި ދިވެހި ބަސް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ"

ތައުލީމީ މަރުހަލާތަކުގައި ދިވެހި ބަހަށް އިސްކަން ދިނުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 21, 2019 44
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދިވެހި ނަންތަކެއް ކަނޑައަޅަނީ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަންތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް، ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން ފަށައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 50
މަރުވުން، ނިޔާވުން، އަވަހާރަވުން

"ކީއްވެގެންތަ މަރުވިއްޔޭ ތިޔަ ލިޔަނީ؟"

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 7
އަދަބިއްޔާތު މާއްދާ އިން ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުކުރާނެ

ދިވެހި މާއްދާ ކިޔަވަން ދަރިވަރުން ފޫހިވާކަމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދު ވެސް އިވެ އެވެ. މާދަރީ ބަސް ކަމަށް ވިއަސް، އެހެން ބަސްތަކަށް ވުރެ ދިވެހި ބަހަށް ބައެއް ދަރިވަރުން ދޭ ސަމާލުކަމާއި ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާކުރާ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި މާއްދާގެ ހާލަތު ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި އޮއްވައި ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 14
ސްކޫލްތަކުގައި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ސްކޫލުތަކުގައި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު، ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ތައާރަފުކޮށް އަންނަ އަހަރު ކިޔަވައިދޭން ފަށަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން...

February 05, 2019 7
ނަދުވީގެ "އަދަބީ ފާޑުކިޔުން" މިރޭ ނެރެނީ

ރާއްޖެ އަށް އެ އިލްމެއްގެ އަލިކަން އެހާ ބޮޑަށް ފާޅުވެފައި ނުވާ، އެކަމަކު އެ އިލްމަކަށް ނުހަނު ބޭނުން ޖެހިފައިވާ، އަދަބީ ފާޑުކިޔުމުގެ އިލްމާ ބެހޭގޮތުން، މަރްހޫމް މުހައްމަދު ވަހީދު...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 8
ދުވަހުގެ "ބާއްޖަވެރި ޅެންބައިތު": ޝާކިރުގެ އުފަލެއް

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ހޭލައިގެން ފޯނު ބަލައިލާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މަރުހަބާ ކިޔާނީ އެ މެސެޖެވެ. އެއީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ލިބޭ ހަދިޔާއެކެވެ. ރީތި ފޮޓޯގަނޑެއްގައި، ތާނަ، އަރަބި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން "ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް" އެދިފައި އޮންނައިރު ތިރީގައި އޮންނަނީ ހިތްގައިމު ޅެން ބައިތުކޮޅެކެވެ. ދުވަހާ ގުޅޭ ނުވަތަ އާއްމު...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 7
އަލީ ހުސައިން: ފޮތްތައް ނެރުމުގައި ދެ ވަނައެއް ނެތް!

"ގޮނޑަށް އުކާލާފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ވެސް އެއްކުރައްވާނެ. ފައިސާ ދީގެން ވެސް ކުރީގެ ލިޔުންތައް ހޯއްދަވާނެ. އެހެން މީހުންނަށް ނުލިބޭ ކަހަލަ ލިޔުންތައް ހޯއްދަވާނެ. އެ ލިޔުންތައް...

January 09, 2019 41
ނޮވެލްޓީ އަލީ ހުސެއިން އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗާޕުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރައްވަމުން އަންނަ ހިދުމަތްތެރިޔާ އަލީ ހުސެއިން، 82، މިއަދު ހެނދުނު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 18
ތާރީޚީ އިލްމުވެރިޔާ ނަދުވީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ހަޔާތް ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ތާރީޚީ އިލްމުވެރިޔާ މ. މޫންޑްރޮޕްސް، މުހައްމަދު ވަހީދު (ނަދުވީ) މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 44
ނަޝީދުގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަމާ ގުޅޭ އިލްމީ ފޮތެއް ނެރެފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރި އިލްމީ ދިރާސާ ފޮތެއް ރޭ ނެރެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 1
ލޯފަން ކުދިންނަަށް ތާނަ ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްދެނީ

ލޯފަން ކުދިންނަށް ތާނަ ލިޔަން ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން ހޯމަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.