15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 8
ވިލާ ހައި ސްކޫލުގައި މިއަދު ކިޔަވައިދިނީ ދިވެހިން

ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް (ވީއައިއެޗްއެސް) ގައި ހުރިހާ މާއްދާއެއް ދިވެހި ބަހުން މިއަދު ކިޔަވައި ދީފި އެވެ.

April 15, 2019 14
ގައުމީ ހެދުންތަކާ އެކު ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ގައުމީ އެކި ވައްތަރުގެ ހެދުމުގައި ނަލަ ހެދިލައިގެން ތިބިއިރު ވަރަށް ލޯތްބެވެ. ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި، އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް...

05 މާޗް

March 05, 2019 84
ދަރިވަރުންނަށް ދިވެހި ބަހުން ކިޔަވައިދޭން މަޝްވަރާކުރަނީ

ކީ ސްޓޭޖް އެކެއްގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް، މާއްދާތައް ދިވެހި ބަހުން ކިޔަވައިދިނުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 32
"ތައުލީމު ދިނުމުގައި ދިވެހި ބަސް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ"

ތައުލީމީ މަރުހަލާތަކުގައި ދިވެހި ބަހަށް އިސްކަން ދިނުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 21, 2019 43
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދިވެހި ނަންތަކެއް ކަނޑައަޅަނީ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަންތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް، ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން ފަށައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 50
މަރުވުން، ނިޔާވުން، އަވަހާރަވުން

"ކީއްވެގެންތަ މަރުވިއްޔޭ ތިޔަ ލިޔަނީ؟"

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 7
އަދަބިއްޔާތު މާއްދާ އިން ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑުކުރާނެ

ދިވެހި މާއްދާ ކިޔަވަން ދަރިވަރުން ފޫހިވާކަމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދު ވެސް އިވެ އެވެ. މާދަރީ ބަސް ކަމަށް ވިއަސް، އެހެން ބަސްތަކަށް ވުރެ ދިވެހި ބަހަށް ބައެއް ދަރިވަރުން ދޭ ސަމާލުކަމާއި ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާކުރާ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ދިވެހި މާއްދާގެ ހާލަތު ނާޒުކު ފައްތަރެއްގައި އޮއްވައި ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 14
ސްކޫލްތަކުގައި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ސްކޫލުތަކުގައި ދިވެހި އަދަބިއްޔާތު، ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ތައާރަފުކޮށް އަންނަ އަހަރު ކިޔަވައިދޭން ފަށަން ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން...

February 05, 2019 7
ނަދުވީގެ "އަދަބީ ފާޑުކިޔުން" މިރޭ ނެރެނީ

ރާއްޖެ އަށް އެ އިލްމެއްގެ އަލިކަން އެހާ ބޮޑަށް ފާޅުވެފައި ނުވާ، އެކަމަކު އެ އިލްމަކަށް ނުހަނު ބޭނުން ޖެހިފައިވާ، އަދަބީ ފާޑުކިޔުމުގެ އިލްމާ ބެހޭގޮތުން، މަރްހޫމް މުހައްމަދު ވަހީދު...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 8
ދުވަހުގެ "ބާއްޖަވެރި ޅެންބައިތު": ޝާކިރުގެ އުފަލެއް

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު ހޭލައިގެން ފޯނު ބަލައިލާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް މަރުހަބާ ކިޔާނީ އެ މެސެޖެވެ. އެއީ ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ލިބޭ ހަދިޔާއެކެވެ. ރީތި ފޮޓޯގަނޑެއްގައި، ތާނަ، އަރަބި އަދި އިނގިރޭސި ބަހުން "ބާއްޖަވެރި ދުވަހަކަށް" އެދިފައި އޮންނައިރު ތިރީގައި އޮންނަނީ ހިތްގައިމު ޅެން ބައިތުކޮޅެކެވެ. ދުވަހާ ގުޅޭ ނުވަތަ އާއްމު...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 7
އަލީ ހުސައިން: ފޮތްތައް ނެރުމުގައި ދެ ވަނައެއް ނެތް!

"ގޮނޑަށް އުކާލާފައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ވެސް އެއްކުރައްވާނެ. ފައިސާ ދީގެން ވެސް ކުރީގެ ލިޔުންތައް ހޯއްދަވާނެ. އެހެން މީހުންނަށް ނުލިބޭ ކަހަލަ ލިޔުންތައް ހޯއްދަވާނެ. އެ ލިޔުންތައް...

January 09, 2019 41
ނޮވެލްޓީ އަލީ ހުސެއިން އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗާޕުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރައްވަމުން އަންނަ ހިދުމަތްތެރިޔާ އަލީ ހުސެއިން، 82، މިއަދު ހެނދުނު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 18
ތާރީޚީ އިލްމުވެރިޔާ ނަދުވީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ހަޔާތް ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ތާރީޚީ އިލްމުވެރިޔާ މ. މޫންޑްރޮޕްސް، މުހައްމަދު ވަހީދު (ނަދުވީ) މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 44
ނަޝީދުގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަމާ ގުޅޭ އިލްމީ ފޮތެއް ނެރެފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބަސްމޮށުންތެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރި އިލްމީ ދިރާސާ ފޮތެއް ރޭ ނެރެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 1
ލޯފަން ކުދިންނަަށް ތާނަ ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްދެނީ

ލޯފަން ކުދިންނަށް ތާނަ ލިޔަން ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން ހޯމަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 1
ލޯފަން މީހުންނަށް ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްދެނީ

ލޯފަން މީހުންނަށް ތާނަ ބްރައިލް ތައާރަފުކޮށް، އެ މީހުންނަށް ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްދޭން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 33
ދިވެހިންނަށް ވުރެ ދިވެހި ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއް!

ނާސަރީ ބުކްޝޮޕަށް ވަދެ ދިވެހި ތާރީހާ ބެހޭ ފޮތެއް، ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ ފޮތެއް، ދިވެހި ވާހަކައެއްގެ ނަން ބުނެލުމާ އެކު މުހައްމަދު ޝަރީފުލް އިސްލާމް ހަމައެކަނި އެ ފޮތް ހުރި ތަން ދައްކާލަނީއެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ފަހަރު ދިވެހި ލިއުންތެރިންގެ ނަން ބުނެލުމުން ވެސް އެ މީހުންގެ ފޮތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާ އެކު ކަސްޓަމަރުންނަށް އެހީތެރިވެ އެވެ....

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 7
އޮޅުންބޮޅުން- މާދަރީބަސް

މި ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފީމެވެ. އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވެސް ރަސްމީ ގޮތުން ކަންތައްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ރަސްމީ ގޮތުން ތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ރަމްޒީ ގޮތުން ތޯއެވެ؟ މިހެން ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ އެއްދުވަހަކު މުންޑެއް އަނދެގެން އިހު ޒަމާނުގައި ފިރިހެނުން ލާ...

21 މާޗް

March 21, 2018 10
ބަސްކުރިއަރުވައި އިލްމީ ދިރާސާތައް ހަދަން އެއްބަސްވުމެއް

ދިވެހި ބަސް ކުރިއަރުވައި އިލްމީ ދިރާސާތައް ހަދަން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 36
ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ތާނައިން ނުލިޔަން އަންގައިފި

ނޫސްތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލިޔާ ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި މާތް ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު ތާނަ އިން ލިޔާތީ އެކަން ނުކުރުމަށް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 105
ސާރު، ދާލަން، ބުރިޖު - ކަމުދޭތަ؟

ދިވެހި ބަހުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ފަސޭހަކަމާއި ބޭނުންތެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވޭ ދުވަސްވަރެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މަގްބޫލުކަމާ އެކު ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވާ މި ބަހުސްގެ ފޯރި ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ގަދަކޮށްލަނީ ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީން އަލަށް ހަދާ ލަފްޒުތަކެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި ތައާރަފްކުރި ތިން...

03 ޖުލައި

July 03, 2017 2
އަރަބި އަދި ދިވެހި ބޮޑުއަކުރު ލިޔުމުގެ މުބާރާތެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އިން ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން، ބޮޑުއަކުރުން ދިވެއްސާއި އަރަބި ލިޔުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 20
އަޝްރަފު: ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް، އަދި ޒަމާނީކޮށް

ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީ އަކީ މުސްކުޅި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަވެފައި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަމާ ހިނގާށެވެ! އެތާނގެ ރައީސް އަޝްރަފު އަލީ އެ ދައްކައިދެނީ އޭގެ ތެރެއިން އެއް މިސާލެވެ. އޭނާގެ ފޭސްބުކް ހާވާލައިފި ނަމަ، އެ ނޫން މަންޒަރެއް މިހާރަކު ނުފެންނާނެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017 19
ދިވެހި ބަހުގެ ލޯބީގައި ޑިޒައިނަރަކު ދައްކާ ތަފާތު

ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ކަހަލަ ދިވެހި ފޮތްތަކާއި އަދަބީ ސާމަނު ވަރަށް މަދެވެ. މިހާރުގެ ކުދިން ދިވެހި ބަހަށް ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވާ އެއް ސަބަބަކީ ވެސް މިއީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އާމިނަތު ޝަރީހާން އިބްރާހީމް ބޭނުންވަނީ އެކަން ބަދަލުކުރާށެވެ.