14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 8
ޅެން ބައިތުގެ ޗެލެންޖެއް އެކަޑަމީން ފަށައިފި

މިއަދު ފާހަގަ ކުރާ ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ބައިތު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޗެލެންޖެއް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 39
ސާކުގެ ލިޓަރަރީ އެވޯޑު އަޝްރަފަށް ލިބިއްޖެ

ސާކު ގައުމުތަކުގެ ލިޔުންތެރިންނާއި އަދަބިއްޔާތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ އިން ދޭ ލިޓަރަރީ އެވޯޑު ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 16
ޓޫރިސްޓުންނަށް ދިވެހި ބަސް ކިޔަވައިދެނީ

އެނބޫދޫ ފަޅުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ރިސޯޓުތަކަށް ދާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑެމީ އާއި ކްރޮސް ރޯޑްސް ގުޅިގެން ދިވެހި ބަސް ކިޔަވައިދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 6
ދިވެހި ބަސް ކުރިއެރި ގޮތާ ގުޅޭ ފޮތެއް ރައީސަށް

ދިވެހި ބަސް އުފެދި، ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ބަސް ކުރި އަރައިގެން ދިޔަ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޮތެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 13
ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ރަން ވަނަތައް ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް

ގައުމީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުބާރާތުގެ ގިނަ ގިންތިތަކަކުން ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް އެއްވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 56
ގަދަކަމުން އުފައްދާ ބަސް

މި ވާހަކަ ފެށެނީ މި ހިސާބުންނެވެ. ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަސްތަކެއް އުފައްދަން ބޭނުން ޖެހިގެން، ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން މަސައްކަތް ފެށި ހިސާބުންނެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 18
އޮޅުން ބޮޅުން: ދިވެހި ބަހުގެ އާ ލަފުޒުތައް

ދިވެހި ބަސް މުއްސަނދި ކުރުވުމަށް، ދިވެހި ބަހާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައި އޮންނަ ފަރާތުން ކުރާ، އަޅުގަނޑަށް އެންމެ މުހިއްމު، އެއް މަސައްކަތަކީ އާ ބަސް ހެދުމެވެ. ދިވެހި އަދަބިއްޔާތާ ބެހޭ ތަފާތު އިހުގެ ލިއުންތައް ޗާޕްކުރުމާއި، އަލަށް ފޮތް ލިއާ މީހުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަކި އުޞޫލެއްގެ...

30 މެއި

May 30, 2019 36
ހޮސްޕިޓަލަށް ދިން ނަންތަކާ މެދު ވިސްނަން އެދެފި

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ދީފައިވާ ދިވެހި ނަންތަކާ މެދު ބަހުގެ އެކަޑަމީން އިތުރަށް ވިސްނުމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 21
އާ ލަފްޒު ހަދާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ: ޔުމްނާ

ދިވެހި ބަހުގެ އާ ލަފްޒުތައް ހެދުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އާޓްސް، ކަލްޗާ އަދި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 142
ދަރުމަންވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަންތައް ބޮޑު ޖޯކަކަށް!

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަކަށް ދިޔައީމެވެ. އެއީ އިންޑިއާގެ އެންޔޫ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި މޫތުގުރުދާ ނިޒާމާއި ވިޔަނަވަރު ސިއްހަތާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާއެކެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 44
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދިވެހި ނަންތަކެއް ކަނޑައަޅަނީ

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކަށް ކިޔާނެ ދިވެހި ނަންތަކެއް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް، ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން ފަށައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 7
ނަދުވީގެ "އަދަބީ ފާޑުކިޔުން" މިރޭ ނެރެނީ

ރާއްޖެ އަށް އެ އިލްމެއްގެ އަލިކަން އެހާ ބޮޑަށް ފާޅުވެފައި ނުވާ، އެކަމަކު އެ އިލްމަކަށް ނުހަނު ބޭނުން ޖެހިފައިވާ، އަދަބީ ފާޑުކިޔުމުގެ އިލްމާ ބެހޭގޮތުން، މަރްހޫމް މުހައްމަދު ވަހީދު (ނަދުވީ) ލިޔުއްވާފައިވާ، އަދި އެ ރޮނގުން ރާއްޖޭގައި ނެރޭ ފުރަތަމަ ފޮތް "އަދަބީ ފާޑުކިޔުން" މިރޭ އިފްތިތާހު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 18
ތާރީޚީ އިލްމުވެރިޔާ ނަދުވީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ހަޔާތް ދުށް އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ތާރީޚީ އިލްމުވެރިޔާ މ. މޫންޑްރޮޕްސް، މުހައްމަދު ވަހީދު (ނަދުވީ) މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 3
ދިވެހި ބަހުން ހިދުމަތްތައް ހޯދޭނެ އެޕެއް އުރީދޫން

ދިވެހި ބަހުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފުރަތަމަ ސެލްފް-ކެއާ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އުރީދޫން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018 1
ލޯފަން ކުދިންނަަށް ތާނަ ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްދެނީ

ލޯފަން ކުދިންނަށް ތާނަ ލިޔަން ކިޔަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެއް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން ހޯމަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 1
ލޯފަން މީހުންނަށް ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްދެނީ

ލޯފަން މީހުންނަށް ތާނަ ބްރައިލް ތައާރަފުކޮށް، އެ މީހުންނަށް ލިޔަންކިޔަން ދަސްކޮށްދޭން ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 7
އޮޅުންބޮޅުން- މާދަރީބަސް

މި ހަފްތާގައި އަޅުގަނޑުމެން ދުނިޔޭގެ މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފީމެވެ. އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ވެސް ރަސްމީ ގޮތުން ކަންތައްތަކެއް ކުރެވުނެވެ. ރަސްމީ ގޮތުން ތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ރަމްޒީ ގޮތުން ތޯއެވެ؟ މިހެން ދަންނަވާލަން ޖެހެނީ އެއްދުވަހަކު މުންޑެއް އަނދެގެން އިހު ޒަމާނުގައި ފިރިހެނުން ލާ...

12 މާޗް

March 12, 2018 23
ޕެވިލިއަނަށް ދިވެހި އާ ނަމެއް: "ފަވީލާ"

ރަސްފަންނުގައި ހަދާ ޕެވިލިއަން އަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީ އިން އާ ލަފުޒެއް ދީފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 13
އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީގެ ހަނދާނުގައި ފޮތެއް ނެރެފި

ދައުލަތަށް ބައި ގަރުނަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރައްވައި އެތައް ބަޔެއްގެ ލޯތްބާއި އިހުތިރާމް ހޯއްދަވާފައިވާ ނިޝާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ މަރްހޫމް އަބްދުއްސައްތާރު މޫސާ ދީދީގެ ހަނދާނުގައި ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީން ފޮތެއް ނެރެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 105
ސާރު، ދާލަން، ބުރިޖު - ކަމުދޭތަ؟

ދިވެހި ބަހުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ފަސޭހަކަމާއި ބޭނުންތެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވޭ ދުވަސްވަރެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މަގްބޫލުކަމާ އެކު ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވާ މި ބަހުސްގެ ފޯރި ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ގަދަކޮށްލަނީ ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީން އަލަށް ހަދާ ލަފްޒުތަކެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި ތައާރަފްކުރި ތިން...