03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 5
ދިވެހި ސިނަމާގެ ފަޅުކަން އަންނަ އަހަރު ފިލާނެތަ؟

މި އަހަރު އަޅުވަން ޕްލޭންކުރި ފިލްމުތައް ހުރީ އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައި.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 3
"ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ސިލްސިލާ "ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން އޭގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 2
"ދައުވަތު" މިހާރު ބެލޭނެ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން "ޝޯޓްސް" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމި ކުރު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދައުވަތު" އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020
ޑާކް ރެއިންގެ "ދައުވަތު" އޮކްޓޯބަރު 1 ގައި

ޑާކް އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދޭ އެ ސްޓޫޑިއޯގެ "ޝޯޓްސް" ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދައުވަތު" އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020
ޑާކް ރެއިން "ޝޯޓްސް" އަށް ފުރަތަމަ "ދައުވަތު"

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓް ސްޓޫޑިއޯސް އިން ގެނެސްދޭން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ތަނުގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލްގެ "ޝޯޓްސް" އަށް ގެންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދައުވަތު" ގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 4
"ގަމިނި" ގެ ޓްރެއިލާ ވަރަށް ޝައުގުވެރި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުންމީދީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މޫމިން ފުއާދު ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ވެބް ސީރީޒް "ގަމިނި" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ބައިސްކޯފުން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
"ބަޅިނދު" ގެ ކާސްޓަށް "ނީނާ" ގެ ބަތަލު

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ހަދަމުން އަންނަ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބަޅިނދު" ގެ ކާސްޓަށް، އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ނީނާ" އިން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފުކުރާ ބަތަލު ޝަރަފު...

September 15, 2020 4
ޑާކް ރެއިނުން އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް

މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ފީޗާ ފިލްމަކާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ދެ ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަމުން އަންނަ ޑާކް ރެެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އާ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 5
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޝްފާ "ބީވީމާ" އިން އެކްޓިން އަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓަށް ސްކްރީން ރައިޓަރު އަހުމަދު ޒަރީރު ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "ބީވީމާ" އިން، މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް އަޝްފާ އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 1
އިއްލެގެ "ނީނާ" އަޅުވާނީ އަންނަ އަހަރު

ދާދި ފަހުން ޓީޒާއެއް ދައްކައިލި، ޑައިރެކްޓަރު އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ) ގެ އާ ފިލްމު "ނީނާ" އަންނަ އަހަރު އަޅުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 2
"ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ކާސްޓުންގެ އަޑުން

އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ އަޑާ އެކު ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ޒަރީރުގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމަކީ "ބީވީމާ"

ފިލްމު "ލީނާ" އާއި "އަނދިރިކަން" އަދި "ވީބޭވަފާ" ފަދަ ފިލްމުތަކުގެ ސްކްރީން ރައިޓަރު އަހުމަދު ޒަރީޒު ފީޗާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 3
ޓީޒާ އިން "ނީނާ" ގެ ގަދަކަން ދައްކާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން "ބަވަތި" އާ އެކު އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ) މިހާރު ވެފައި ވަނީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ އެންމެ އުންމީދީ ޑައިރެކްޓަރަށެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް ގެނެސްދިން ސައިކޮލޮޖިކަލް ތުރިލާ އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 7
ނުޒޫ އާއި ޔާދާއާ އެކު ޑާކް ރެއިންގެ އާ ފިލްމެއް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ލިސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 21
މަރިޔަމް ނިޝާ އެނބުރި އަންނަނީ؟

ދިވެހި ފިލްމީ ޚަބަރެއް "މިހާރު" ގައި ލިޔެފި ނަމަ ކުރާ ކޮމެންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ބަތަލާ މަރިޔަމް ނިޝާގެ ވާހަކަ އަންނަލެއް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އޭނާގެ އެކްޓިންގެ މޮޅު ވާހަކަ އާއި ރީތި ވާހަކަ އާއި ގިނަ ބަޔަކު ނިޝާ މަތިން ހަނދާންވާ ވާހަކަ އެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ބޮޑު ސްކްރީނުން ދެކިލަން ޝައުގުވެރިވާ ވާހަކަ އާއި ނިޝާގެ އިންޓަވިއުއެއް...

04 ޖުލައި

July 04, 2020 10
އައި ފިލްމްސް ވެސް ޖުމަލްއާ ދުރަށް

އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް ނިމާލު (ޖުމަލް) ގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން، އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުން "އައި ފިލްމްސް" އިން ވެސް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 1
ސީޒަންގެ "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާއެއް

އަލީ ސީޒަންގެ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ޔޫއްޕެގެ "ނަފުރަތުވުމުން" ބައިސްކޯފަށް

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓްކޮށް، ގެނެސްދިން ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ނަފުރަތުވުމުން" ވެސް ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ޑާކް ރެއިންގެ "ނޮވެމްބަ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އަންނަ ޖުލައި މަހު ސިނަމާއަށް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތް ފިލްމު "ނޮވެމްބަ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020
"ހަތަރު އުދަރެސް" ބައިސްކޯފަށް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އައި ފިލްމު "ހަތަރު އުދަރެސް" ރޭ ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 7
ރީކޯ މޫސަގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ރީކޯ މޫސާ މަނިކަކީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް ލޯބިވި އެކްޓަރެކެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު މޫސަ ވަނީ އޭނާގެ އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިގެން، ރާއްޖޭގައި ވެސް މޮޅު އެކްޓަރުން ތިބިކަން ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ.