03 ޖޫން

June 03, 2019
މެޗަކުން ބަލިނުވެ މާޒިޔާ ވެޓްރަންސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި މެޗަކުން ބަލިނުވެ މާޒިޔާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 3
އޭދަފުށި ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ސިފައިން ފައިނަލަށް

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 5-4 އިން ކުރިހޯދައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ސިފައިންނާއި އޭދަފުށި އެއްވަރު، މާޒިޔާ ފައިނަލާ ގާތަށް

ވެޓެރަންސް ކަޕްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް ފުޓްބޯލް ކްލަބާއި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 1-1 އިން އެއްވަރުވުމުން، ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މާޒިޔާ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 3
މޯޑު ވަނައެއްގެ އުއްމީދުގައި، ނަސްރު 13 ހަމަކުރަނީ

މިރޭ ދަންވަރު ތައިލެންޑްގެ ޗިއަން މާއީ މެރެތަންއަށް ނުކުންނާނީ ހާފު މެރެތަންގެ ވަނައަކަށް އުއްމީދުކޮށްގެން ކަމަށް، ރާއްޖޭގެ އަރަމުން އަންނަ ދުވުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ރަޝީދު (މޯޑު) މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 1
ޝާޑު: ސިފައިންގެ ރޫހު ހިފަހައްޓާ ކުޅަދާނަ ސެޓަރު

މީގެ އަށެއްކަ އަހަރު ކުރިން މަޝްހޫރު ވޮލީބޯޅަ ކޯޗު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ސަތޯ) ދިން ހިތްވަރަކީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ ސެޓަރު ހުސެއިން ޝާހިދު (ޝާޑު) އަށް މި ކުޅިވަރުގައި ކުރިއަށްދާން ހުޅުވިގެންދިޔަ ދޮރެވެ. ސަތޯ ދިން ހިތްވަރާއި އިރުޝާދުގެ ބޭނުންހިފައި ޝާޑު ދިޔައީ ފަސް ބެލުމެއްނެތި ކުރިއަށެވެ. ކުޑައިރުން ފެށިގެން ކުޅެމުން އައި...

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 3
ބަދަލުހިފައި ޕޮލިހުން ގައުމީ ތަށި އުފުލާލައިފި

އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމުގެ ބަދަލުހިފައި، ސީދާ ތިން ސެޓުން ވާދަވެރި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ބަލިކޮށް، ޕޮލިސް ކްލަބުން ގައުމީ މުބާރާތުގެ ތަށި ރޭ އުފުލާލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ޕޮލިސް ބަދަލު ހިފުމަކަށް، ސިފައިން ތަށި ދިފާއުކުރަން

ފަންސާސް ވަނަ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ އަމާޒަކީ އެ ޓީމުން އެންމެ ސަމާލުކަން ދޭ މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކުރުމެވެ. އަނެއްކޮޅުން ޕޮލިސް ކްލަބް ނުކުންނާނީ އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ފައިނަލުންވި ބަލީގެ ބަދަލުހިފުމަކަށެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 2
ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ސިފައިން ފައިނަލަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޕޮލިސް ކްލަބް ބަލިކޮށް، މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ހޯދައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2018
ޕޮލިހާއި ސިފައިން ސެމީން ޖާގަ ހޯދައިފި

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާއި ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2018
ޕޮލިހާއި ސިފައިންނަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާއި ޕޮލިސް ކްލަބް މޮޅުވެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 2
ސިފައިން ހޯދި ކާމިޔާބީ: ލޯންގޭ އަށް ޝުކުރު ހައްގުވޭ!

ޕޮލިސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް ފައިނަލުގައި 3-2 ސެޓުން ކުރި ހޯދައި ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ހޯދިއިރު، މި ފަހަރު ވެސް މި ކާމިޔާބީގެ އެންމެ ބޮޑު...

October 24, 2018
ސިފައިން، އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ޕޮލިސް ކްލަބް 3-2 ސެޓުން ބަލިކޮށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018
ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ސިފައިން ހޯދައިފި

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ތިން ވަނަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް 3-1 ސެޓުން ކުރި ހޯދައި ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޮލިހަށް

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި އިއްޔެ ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-2 ސެޓުން ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018
ސިފައިން، ގުޑީސް، ޕޮލިސް އަދި ހުޅުމާލެ ސެމީ އަށް

ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާއި، ގުޑީސް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް، ޕޮލިސް ކްލަބް އަދި ހުޅުމާލެ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 1
ބާލިން މެރެތަންއަށް ސިފައިންގެ ޓީމު ފުރައިފި

މާދަމާ އޮންނަ ޖަރުމަންގެ ބާލިން މެރެތަންގައި ދުވަން ދިވެހި ސިފައިން ކްލަބްގެ ތިން ދުވުންތެރިޔަކު އިއްޔެ ފުރައިފި އެވެ

06 ޖޫން

June 06, 2018
ސިފައިން އަތުން ބަލިވެ ޕޮލިސް ކަޓައިފި

ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްދާ ވެޓްރަންސް ކަޕްގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން 2-1 އިން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް އަތުން ބަލިވެ ޕޮލިސް ކްލަބް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018
ވެޓްރަންސް ކަޕް: ނިއު އަށް ހަމަޖެހުމެއް

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗުން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރިހޯދައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 2
ނިއު އާއި ސިފައިންގެ މެޗު އެއްވަރު

ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަަތަމަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މިއަދު ހަވީރު ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 3
ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދައިފި

ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން ސީލައިފް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުން ތިން ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިއަދު ހޯދައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 10
ލޯންގޭ އެދިނީ ވަރުގަދަ މެސެޖެއް!

މޯލްޑިވިއަން 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް ގައުމީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް ރޭ ހޯދުމާ އެކު ފެނުނީ ސިފައިންގެ ޓީމުގެ އަހުމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ލޯންގޭ) ޖާޒީ ބޭލުމަށް ފަހު...

December 18, 2017 19
ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިންނަށް

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ތަށި މިލްކުކުރަން ނުކުތް މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް ސީލައިފް ގްލޯބަލް 49 ވަނަ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިވެހި...