14 ޖޫން

June 14, 2018 4
ދޫގަސް، އެމްޕީއެލްއާ ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި

އައްޑޫ ގަމުގައި އަހަރުތަކެއް ކުރިން ފެށިގެން، ދޫގަހުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ގެސްޓް ހައުސް އަލުން ތަރަައްގީކޮށް 120 ކޮޓަރިއާ އެކު ހުޅުވަން، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާ މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018 9
ގަމުގެ ދޫގަސް ތަރައްގީކޮށް އަލުން ހުޅުވަނީ

އައްޑޫ ގަމުގައި އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ފެށިގެން ދޫގަހުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އައި ގެސްޓް ހައުސް އަލުން ތަރަައްގީކޮށް 120 ކޮޓަރިއާ އެކު ހުޅުވަން ނިންމައި، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން މިރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 9
ދޫގަސް ވިއްކާ ނުލައި، ލޯނުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަނީ

ނުދައްކާ އޮތް ލޯނެއްގެ މައްސަލާގައި، އައްޑޫގައި ހުންނަ ދޫގަސް ގެސްޓް ހައުސް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ކޯޓުން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ދީފައިވިޔަސް އެ ބޭންކުން ދޫގަސް ވިއްކާ ނުލާނެ ކަމަށާއި އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ދޫގަސް ހިންގުމާ ހަވާލުވާން ތައްޔާރުވަމުންދާ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 6
ދޫގަސް، އެމްޕީއެލްއާ ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލު ކުރަނީ

އައްޑޫ ގަމުގެ ދޫގަސް ގެސްޓް ހައުސް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އާ ވަރަށް އަވަހަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނައިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 3
ލޯނު ނުދައްކާ ނަމަ ބޭންކަށް ދޫގަސް ވިއްކާލެވިދާނެ

އައްޑޫ ގަމުގައި ހުންނަ ދޫގަސް ހިންގުމާ ހަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޕީއެލް އިން ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެމްވީކޭ އިން ނެގި ލޯނު ނުދައްކައިފި ނަމަ ދޫގަސް ވިއްކާލުމުގެ ބާރު ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 15
ދޫގަސް މޯގޭޖްކޮށް 2 މިލިއަން ޑޮލަރު އޮތީ ނަގާފައި

ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކަށް ދޫގަސް ރަހުނު ކޮށްފައި ވާތީ، އެތަން އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރަކަށް ބޭންކް އޮފް ސިލޯން (ބީއޯސީ) އިން ސިވިލް ކޯޓުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016 9
ދޫގަސް ހަވާލުކުރާތާ ދެ މަސްތެރޭ ޓޫރިސްޓުން ގެންނަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހުންނަ ދޫގަސް، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)އާ ހަވާލުކުރާތާ ދެ މަސް ތެރޭގައި އެ ތަނަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.