06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 18
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ މާ ބޮޑު، ހިންގަން އުނދަގޫވާނެ!

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓު މާ ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ފަންނީ ވަސީލަތްތައް ނެތި އެ މިނިސްޓްރީ ނުހިންގޭނެ ކަމަށް، ސިޔާސީ ބައެއް ބޭފުޅުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 7
ހުކުމާ އެއްގޮތަށް މައުމޫންގެ ބޭފުޅުން ދަރަނި ދައްކައިފި

ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމާ އެއްގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން މިއަދު ފައިސާ ދައްކަވައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 25
"ރާއްޖެ އޮތް ތަނުގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތައް އެބަހުރި"

ރާއްޖެ އޮތް ސަރަހައްދުގެ ސަބަބުން އިގުތިސާދީ ގޮތުން ހުރި ފައިދާތަކާ އެއްވަރަށް ރާއްޖެ އަށް ނުރައްކާތައް ވެސް އެބަހުރި ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް އެކަން އެނގޭ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން...

February 10, 2019 4
ދެ މިލިއަން ދޭން އެންގި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްފި

ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް،...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 16
ތިން މަރަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ދުންޔާ ގޮވާލައްވައިފި

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމު އަލީ އާއި ބްލޮގަރު ޔާމީނު ރަޝީދުގެ މަރާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނަށް އިންސާފު ހޯދައިދެއްވަން، އިންތިހާބީާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 32
ބަލިވީމަ ރީތިކޮށް އުޅޭކަށް ޔާމީނަކަށް ނޭނގެ: ދުންޔާ

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ތަނުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގޮތް ދޫނުކުރައްވައި ހުންނެވި ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ބަލިވީމަ ވެސް ރީއްޗަށް އުޅުއްވަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 25
އިންޑިޔާއާ ދޭތެރޭ އޮތް އިތުބާރު ހޯދަން ޖެހޭ: ދުންޔާ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިޔާ ދެމެދު އޮތް އިތުބާރާއި އެކުވެރިކަން އަނބުރާ ގެންނަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 32
މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން ދުންޔާ އިންޑިއާ އަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން، އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން މި ހަފުތާ ބަންދުގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 29
ފާޑުކިޔަސް މި ލޯތްބަކަށް ބަދަލެއް ނައި!

ސިޔާސީ ދާއިރާއިން އަބަދު ވެސް ފެންނަ މޫނަކީ އެ ދެބެންގެ ތެރެއިން ދުންޔާ މައުމޫނެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އާއްމުން އެންމެ ބޮޑަށް ދަންްނަ މޫނަކީ ވެސް އެއީ އެވެ. އެއާޚިލާފަށް، އެއްމާބަނޑު ކޮއްކޯފުޅު، ޔުމްނާ މައުމޫނަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން މީގެ ކުރިން މާ ހަރަކާތްތެރި ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 30
ދުންޔާގެ ތައުރީފް ނަޝީދަށް: ގުޅިގެން ކާމިޔާބު ލިބޭނެ

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާ ލީޑަރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ނަޝީދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފްކުރައްވައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2018 32
ގައުމު އެއްބައިކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ:ދުންޔާ

ގައުމު އެއްބައިވަންތަ ކުރުމުގައި ސަރުކާރުން އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 35
ކެބިނެޓް އިއުލާން ކުރިއިރު، އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނޭނގޭ!

އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހިޔަނި ކެބިނެޓް މިއަދު އިއުލާން ކުރެއްވިއިރު، އެއީ އެ ޕާޓީތަކަށް އެނގިގެން ހިނގި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 60
ބައްޕަގެ ހުކުމުން އާއިލާއަށް ލިބުނީ ޝޮކެއް: ދުންޔާ

އެއް އަހަރާއި ހަތް މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމުން އާއިލާ އަށް ޝޮކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް، މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 19
"ވޯޓުން އެނގުނީ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ ކަން"

އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އެނގެނީ ރާއްޖޭގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަން ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 20
ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ގުޅުން ހީނަރު، ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ހައްލު ކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން މުހިންމު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 45
ބައްޕަ ސަލާމަތްކޮށްދޭން ދުންޔާ އިންޑިއާގެ އެހީއަށް

ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އާއިލާގެ އެހެން ބޭފުޅުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ދުންޔާ މައުމޫން އިންޑިއާގެ އެހީ އަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 13
ޚިޔާލުތަފާތުވުން ހުއްޓަސް ދައްތަ ވަރަށް ލޯބިވޭ: ޔުމްނާ

އެކި ކަންކަމުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުންތައް ހުއްޓަސް، އޭނާ ދެކެ ދައްތާފުޅު، ދުންޔާ މައުމޫން ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށް ޔުމްނާ މައުމޫން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 23
ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖޭގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއްނެތް

ރާއްޖެއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ބޭރު ގައުމުތަކުން ނުވަތަ ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ހައްލެއް ހޯދައެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 24
މިއީ އެންމެ ހިތާމަވެރި އުފަންދުވަސް: ޔުމްނާ

މިއަދަކީ، އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އިދިކޮޅު އެންމެންގެ "ސުޕަހީރޯ" ޔުމްނާ މައުމޫންގެ 48 ވަނަ އުފަންދުވަހެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އޮހެނީ އެވެ. އެންމެން އެދެނީ އުފާވެރި ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޔުމްނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިއީ އޭނާ އަށް އެންމެ ހިތާމަވެރި އުފަން ދުވަހެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 9
އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާގެ އެންމެން ދޫކޮށްލާ: ދުންޔާ

ބޮޑުބޭބޭފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ، އާއިލާގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދޫކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 6
އެޗްއާރުސީއެމުން ދޫނިދޫ ޖަލުގެ ހާލަތު ބަލައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ދޫނިދޫ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގެ ހާލަތު ބަލައިފި އެވެ.