27 ޖޫން

June 27, 2019
އަނެއްކާވެސް ކޮފީގެ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް

ކޮފީ ބޯ މީހުންނަށް އަނެއްކާވެސް އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ހަށިހަނޑުގައި ހުންނަ ފެޓްތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ "ބްރައުން ފެޓް" ގެ މަސައްކަތްތައް ކޮފީގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްދެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2019
ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަކުން ސިއްހަތު އަންދާޒާކުރެވިދާނެ؟

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ތެރެއިން، ހާއްސަކޮށް ފޭސްބުކްގައި މީހުން އާންމުކުރާ ޕޯސްޓްތަކުން ވެސް އެ މީހެއްގެ ސިއްހީ ހާލަތު އަންދާޒާ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 45
އެ ކުއްޖާގެ ހާލަތު އިހުސާސްކޮށްލަން މި ފުޅި ފުދޭ!

ނިހާޝާ ސައީދު އޭނާގެ ދުވަސް ފަށަނީ އިނގިލި ކުރިއަށް ހަރާލާ ކައްޓަމުން ލޭ އޮހޮރުވާލައި، އެއިން ހަދާ ޓެސްޓުންނެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ހަކުރު ހުރި މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަސް ފަހަރު އިނގިއްޔަށް އެ ކަށި ހަރަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ހަކުރު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ދުވާލަކު ހަތަރު އިންސިއުލިން އިންޖެކްޝަން ޖަހަ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019
ގިނަ ދުވަހަށް ގާތުން ދޭ ނަމަ ހަކުރު ބަލިން ސަލާމަތްކޮށްދޭ

ޑޮކްޓަރުން އަބަދު ވެސް ލަފާ ދެނީ އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް ހަ މަސް ދުވަހަށް ދަރިފުޅަށް ގާތުން ދިނުމަށެވެ. ގާތުން ދިނުމަކީ މައިމީހާ އާއި ދަރިފުޅުގެ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި އަދި ދެމައިންގެ ގުޅުން ވެސް ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 2
ސްޓްރޯކްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރަން ހެނދުނު ނާސްތާ މުހިންމު

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނެގުމުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ދިރާސާތައް ގިނަ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް އޭގެ ދިރާސާއެެކެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 3
ހަކުރަށް ދޭ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތަށް ފައިދާ

ހަކުރު ބައްޔަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތުގެ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ފައިދާކުރާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 10
ހަކުރުބަލީގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ހަކުރުބަލީގެ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމް ކ. ތުލުސްދޫގައި މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019
ފައިބަ މުއްސަނދި ޑައެޓެއް ވަރަށް މުހިއްމު

އާންމުކޮށް ކުރިމަތިވާ، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބޮޑެތި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވާން ބޭނުން ނަމަ މަތީ މިންވަރަކަށް ފައިބަ އެކުލެވޭ ކެއުންތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިއްމު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018
މައިގްރެއިން އިން އަންހެނުންނަށް ހަކުރުބަލި ދުރުކޮށްދޭ؟

މައިގްރެއިންގެ ވޭން އުފުލަންޖެހޭ އަންހެނުންނަށް ޓައިޕް 2 ޑައިބެޓީސްގެ ނުރައްކާ ކުޑަވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ 74،000 އަންހެނަކު ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ހަކުރު ހުންނަ ކާނާގެ ތެރެއިން ސޮޑާގެ ނުރައްކާ ބޮޑު

ސޮޑާގެ ބާވަތްތައް މާގިނައިން ބޭނުންކުރުމަކީ ސިއްހަތަށް ހުރި ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށާއި ހަކުރު ހުންނަ އެހެން ކާނާތަކަށް ވުރެ ވެސް ސޮޑާގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 1
ރޭގަަނޑު ޑިއުޓީކުރާ އަންހެނުންނަށް ހަކުރު ބަލީގެ ބިރު

ބައެެއް ދާއިރާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަކީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ރޭގަނޑު ވެސް ޑިއުޓީ ނަގަން ޖެހޭ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން ޝިފްޓް ޑިއުޓީ ޖެހުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް ސިއްހީ ގޮތުން ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންނަށެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 2
ޕްރިޔަންކާގެ ލޯބިވެރިޔާ ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން ހަކުރު ބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ، އެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ވާން އުޅޭ ފިރިމީހާ، އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018
ހަކުރު ބަލި ޖެހޭ ޒުވާނުންނާއި ކުޑަކުދިން ވެސް ގިނަ

ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނާއި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ހަކުރު ބަލި ޖެހޭ މިންވަރު ގިނަކަމަށް ޑައެބީޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ (ޑީއެސްއެމް)ގެ ސީއީއޯ އައިޝަތު ޝިރުހާނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 14, 2018
އޭޑީކޭއިން ހިލޭ ހެލްތު ސްކްރީން ކޮށްދެނީ

މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ މި އަހަރުގެ ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފަރާތުން ހިލޭ ހެލްތު ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

November 14, 2018 6
ވަށައިގެން ހަކުރު: ކުދިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަކުރު ހިމެނުން ހުއްޓާލާކަށް ނުވޭ ބާވަ އެވެ؟

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
ހާޓްއެޓޭކްގެ ނުރައްކާ އަންހެނުންނަށް ބޮޑު

ލޭގެ ޕްރެޝަމަރު މަތި މީހުންނާއި ހަކުރު ބަލި މީހުންގެ އިތުރުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ އަންހެނުންނަށް ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިސާރާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018
ގޭގެ ފްރިޖްގައި އިންސިއުލިން ބެހެއްޓުން ރަނގަޅެއް ނޫން

ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އިންސިއުލިން ގޭގެ ފްރިޖްގައި ބެހެއްޓުން ބުއްދިވެރި ނޫން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018
ހަކުރުބަލީގެ ނިޝާންތައް 20 އަހަރު ކުރިން ފެނޭ

ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސް ހުރިކަން ކަށަވަރުވުމުގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރިން ވެސް އެ ބަލީގެ ނިޝާންތައް ހަށިގަނޑުން ފެންނަން ފަށާ ކަމަށް ދިރާސާ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސްގެ އަލާމާތްތައް

ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސް އަކީ ހަށިގަނޑުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އިންސިއުލިން އުފައްދައިނުދިނުމުން ލޭގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ މާބޮޑަށް އިތުރުވުމެވެ. މިހެން ވުމުން ހަށިގަނޑުގެ އެކި ގުނަވަންތަކަށް ގެއްލުންވެ ސިއްހީ ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކަށް މީހާ ހުށަހެޅެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
މާބަނޑު މީހުންނަށް ޕާސްތާ ރަނގަޅުތަ؟

ގިނައިން ގްލޫޓެން އެކުލެވޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެެރޭގައި ހިމެނޭ ޕާސްތާ ފަދަ ތަކެތި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު \ ކާ ނަމަ ދަރިންނަށް ފުރާވަރުގައި ޓައިޕް 1 ޑައިބެޓީޒްގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 2
ހަކުރުގެ މީހުންނަށް އިންސިއުލިން ބޭސް ގުޅައެއް

ހަކުރު ބަކި ތަހައްމަލު ކުރާ މީހުންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ވޭނަކީ އިންސިިއުލިން އިންޖެކްޝަން ޖަހަން ޖެހުމެވެ. މިއީ އިސްޖެކްޝަން ޖަހަން ބިރުގަންނަ މީހުންނަށް އޮތް އިތުރު ހިތްދަތި ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އޮތީ އުފާވެރި ހަބަރަކެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 6
ސެފްރޯން ތެލުގެ ފައިދާތައް ގިނަ

ކާ އެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރަން ސެފްރޯން ބޭނުން ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިއީ ކިތަންމެ އަގު ބޮޑު އެއްޗަކަށް ވިޔަސް ކެއުންތަކާއި ތަފަތު ބުއިންތަކުގެ ރަހަ ވެސް މީރުކޮށްލަން ސެފްރޯނަކީ ދޫކޮށް ނުލެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.