16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017
ހަމަ ނިދި ނުލިބޭ ކުދިންނަށް ހަކުރު ބަލީގެ ނުރައްކާ

ރޭގަނޑު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނިދި ނުލިބޭ ކުދިންނަށް ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ ކަމަށް އެމެރިކަން އެކަޑެމީ އޮފް ޕީޑިއޭޓްރިކްސްގެ އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017
ހަކުރު ބަލީގެ މީހުން ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ސަމާލެއް ނުވޭ

ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސް ހުންނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު، އެ ބަލީގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހި ނުރައްކާވެދާނެ ކަމަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުހޯދާ ކަމަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ވެސް ބަދަލު ނުކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017
ވިހެއުމަށް ފަހު ފަލަވާ ނަމަ ހަކުރު ބައްޔަށް ސަމާލުވޭ

ވިހެއުމަށް ފަހު ފަލަވާ އަންހެނުންނަށް، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަލިވެ އިންނައިރު ހަކުރު ބަލީގެ ނުރައްކާ އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 2
އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނާއިން ހަކުރުބަލި ޖެހިދާނެ

އާދައިގެ ހަކުރު ބޭނުންކުރުމުން ހަކުރު ބައްޔާއި އެނޫން ވެސް ބަލިތައް ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރަށްޓަކައި ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ވަނީ އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނާ ބޭނުންކުރަން ފަށާފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސައިންސްވެރިން ކުރި ދިރާސާއަކަށް ފަހު އިންޒާރު ދެއްވި ގޮތުގައި އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޭނުންކުރުމަކީ ބަރުދަން އިތުރުވެ...

18 މެއި

May 18, 2017
ފަލަ އެކަމަކު ފިޓު މީހުންނެއް ނޫޅޭނެ

ފަލަޔަސް ސިއްހީ ގޮތުން ބަލާއިރު ފިޓް މީހުން އުޅޭނެ ކަމަށް ކުރެވިފައި އޮންނަނީ ކުށްހީއެއް ކަމަށް ޕޯޗްގަލްގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017
ހަކުރު ބައްޔަށް ފަރުވާކުރުމަށް ސްމާޓްފޯން

ޖަނަވާރުގެ ހަށިގަނޑުގައި އުޅޭ ދިރުން ހުރި ސެލްއެއް ސްމާޓްފޯން މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ސައިންސްވެރިން ހޯދައިފި އެވެ. މި ހޯދުމުގައި ސައިންސްވެރިން ވަނީ ހަކުރު ބަލި ހުރި މީދަލުގެ ހަށިގަނޑުގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފަ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
ހަކުރު ބަލިން ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން ވެދާނެ

ކުރީގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސްގެ ސަަބަބުން ހަނދާން ނެތުމުގެ މައްސަަލަތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ފަހުން ކުރި އާ ދިރާސާއެއްގައި، މިއީ ކިހިނެއް ދިމާވާ ކަމެއްކަން ދެނެގަތުމުގައި ވަނީ ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 1
ހަކުރު ބަލީގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރަން މުގު، ތޮޅި އަދި އޮށް

ފަހުގެ ދިރާސާއަކަށްފަހު ސައިންސްވެރިން ބުނި ގޮތުގައި ބޮޑެތި މީހުންނަށް އާންމުކޮށް ޖެހޭ ޓައިޕް-2 ޑައިބެޓީސް ނުވަތަ ހަކުރު ބަލި ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް މުގުގެ ބާވަތްތައް ކެއުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. ފެހި އޮށް، ޗިކްޕީސް، ބީންސް އަދި ސޯޔާބީންސާއި މުގުގެ ބާވަތްތަކުގެ 29 ގްރާމަށް ވުރެ މަދު ނުވާ މިންވަރެއް...

03 މާޗް

March 03, 2017 1
ހަކުރު މަދުކޮށްލުމުން ކުއްޖަކަށް އައި ބޮޑު ބަދަލު

ސްވިޑްންގެ މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅު ހަރުކާ ދުރުކުރަން ކުރި ކާމިޔާބު ހަނގުރާމައަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 3
ހަކުރުބަލި ފަސޭހަކުރެވިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑުވެއްޖެ

ހަކުރު ބަލި ޖެހިފައިވާ ޕެންކްރިއާސް، "ފާސްޓިން ޑައެޓް"ގެ ސަބަބުން "މަރާމާތު" ކުރެވި ހަކުރުބަލި ފަސޭހަކުރެވިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބަ އޮތް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017
ހަކުރުބަލި: ޕެންކްރިއާސް ކެންސަރުގެ އިންޒާރަކަށް ވެދާނެ

ހަކުރު ބައްޔަކީ ޕެންކްރިއާސް ކެންސަރުގެ ނިޝާނެއް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017
ހަކުރު ބައްޔަކީ ފަލަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނޫން

އެކަށީގެންވާ ބަރުދަނެއްގައި ހުއްޓަސް، ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަވެ މާގިނައިރު އިށީނދެ އިނުމަކީ ހަކުރު ބައްޔަށް ދެވޭ ދައުވަތެއް ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 1
ޓައިޕް 1 ޑައިބެޓީސް އަށް ވެކްސިނެއް ޓެސްޓްކުރަނީ

އެމެރިކަން ޑައިބެޓީސް އެސޯސިއޭޝަނުން ދާދި ފަހުން އިއުލާންކުރީ ޓައިޕް 1 ޑައިބެޓީސް އަށް ފަރުވާ ލިބޭ ވެކްސިނެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 12
ހަކުރު ބަލި ނުރައްކާ، ކާނާ އާއި ކަސްރަތު މުހިއްމު

މާފުށާއި މާކުންބެއަކީ ދިވެހިންނަށް އައު ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. މާލޫދު ކޭންތަކާއި ސުފުރާތަކަކީ ދިވެހިން މާ ކުރިން ވެސް ދަންނަ ދިވެހީންގެ ގާތް ރައްޓެހިންނެވެ. ކުރު ދޮށިން ހައްސަބާނާ އުސޫލުން ބަނޑުފުރާލަން ދިވެހިންނަށް އެއީ އެއްވެސް ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ މީރު ކެއުމާއި މީރު ބުއިންތަކަކީ ދިވެހިންގެ އަރުތަކަށް ނުހަނު މީރު އެއްޗިއްސެވެ....

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016
ހަކުރު ބަލި ހުރި ނަމަ ދުންފަތާ ގާތް ވެސް ނުވާތި!

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ދުންފަތުގެ ސަބަބުން އެތައް ގުނަޔަކަށް އިތުރުވެ އެވެ. އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ ނަމަ އަވަހަށް މަރުވުމަށް އޮންނަ ފުރުސަތު އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 1
ސޮޑާ ދަޅަކުން ހަކުރު ބަލީގެ ނުރައްކާ 46 ޕަސެންޓަށް

ދުވާލަކު އެންމެ ސޮޑާ ދަޅެއް ބުޔަސް "ޕްރީޑައެބެޓީސް" ނުވަތަ ހަކުރު ބައްޔަށް މީހާ ހުށަހެޅުމުގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަން ފެށުމުގެ ފުރުސަތު 46 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 1
ހަކުރު ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑު، ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް

ރާއްޖޭގައި ހަކުރުބަލީގެ މީހުން ގިނަވެ، ބަލީގެ ނުރައްކާ ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޮޑުވަމުންދާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މިކަމާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް،...

November 14, 2016
ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް: ހާލަތު ދެނެގަތުން ވަރަށް މުހިންމު

މިއަދަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަކުރާ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ނޮވެމްބަރު 14، ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަނީ ހަކުރުބައްޔާ މެދު...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016
ސޮފްޓް ޑްރިންކުން ހަކުރު ބަލީގެ ނުރައްކާ ދެ ގުނަވޭ

ދުވާލަކު ދެ ސޮފްޓް ޑްރިންކު ބޯ ނަމަ ހަކުރު ބަލީގެ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ނުރައްކާ ވެސް ދެ ގުނަ އަށް އިތުރުވާ ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޖާނަލް އޮފް އެންޑޮކްރިނޮލޮޖީގައި ޝާއިއުކުރި ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 3
ހަކުރު ހުއްޓާލާތާ ނުވަ ދުވަހުން ތަފާތު ފެނޭ

ހަކުރު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލާތާ އެންމެ ނުވަ ދުވަސް ތެރޭ ހަށިގަނޑުން ރަނގަޅު ބަދަލުތައް ފެންނަން ފަށާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016
ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ބިރާ ހަކުރު ބައްޔާ ގުޅުމެއް އޮވެދާނެ

އަދާކުރާ ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮންނަ މީހުންގެ ކިބައިން ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސްގެ އަލާމާތްތައް ފެނުން އިތުރު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.