27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 6
ރާއްޖެ، ލަންކާ، އިންޑިއާ ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގް ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާއިން ބާއްވަމުން އައި މެރިޓަރިމް ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގް މިއަދު އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ދެގައުމުގެ ނޫސްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 8
އެފްރިކާ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކޮށްފި

އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުންނާއި ފޮރިން މިިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 38
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ޝްރިންގްލާ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 42
ގައުމަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ކަމެއް ރައީސް ނުކުރައްވާނެ

އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހި ގައުމަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުވާ ފާޑުކިއުންތައް ޝެއިހު ޑރ. އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފާއި ޝެއިހް އިލްޔާސް ދިފާއުކުރައްވައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 32
ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެން ބޭނުން:ޕޮމްޕެއޯ

އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސަަރަހަައްދާއި ބައިނަލް އަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ މުހިއްމުކަން އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރަނގަޅު ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަން އެމެރިކާ ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕެއޯ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 67
ގުޅުން ބަދަހިކުރާނީ މިނިވަންކަން ނުގެއްލޭގޮތަށް: ރައީސް

ރާއްޖެ، ބައިނަލްއަގުވާމީ އާއިލާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރަމުން އަންނާނީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ނުގެއްލޭ ގޮތަށް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 10
އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް ޝްރިންގްލާ އަންނަ މަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ،

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 22
ރަށްތައް އަތުލާ ވާހަކައިގެ އަސާސެއް ނެތް:ޗައިނާ

ރާއްޖެއަށް ޗައިނާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ނުދެއްކިއްޖެ ނަމަ އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ގައުމަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކެއް ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަައިގެ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް މިއަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 82
"އިންޑިއާގެ ގުޅުމަށް ފާޑުކިޔަނީ ތަރައްގީ ހަޖަމުނުވާތީ"

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުމަށް ފާޑުކިޔައި އެ ގުޅުން ބަލައިނުގަނެވިގެން އުޅެނީ މި ސަރުކާރުން ގެންނަ ތަރައްގީ ހަޖަމް ނުވާ ބައެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރު އަބްދުއްﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 26
ޕާޓީ ގޭމް ތެރެއަށް ޗައިނާ ނުވެއްދޭނެ: ސަފީރު

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި އޮތް ވާދަވެރިކަމަށް ޗައިނާ ވައްދަން އުޅުނަސް އެ ގައުމުގެ ސިޔާސަތު ބަދަލު ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް ދިވެހި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 84
ތަނަވަސްކަން ހޯދޭނީ އިންޑިއާއާ ގުޅުން ދަމަހައްޓައިގެން

ދިވެހިންގެ ތަނަވަސްކަން ހޯދޭނީ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ޒަމާންވީ ގުޅުން ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ގެންގުޅެގެން ކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 28
އިންޑިއާގެ ލޯނުން ނުރައްކާތަކެއް އެބަހުރި: ތޯރިގު

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ލޯނު ދެނީ ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަކެއް އެކުލެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަހިނބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަަރު އަހުމަދު ތޯރިގު މިއަދު ތުހުމަތުކުރައްވައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 53
އެހީވަނީ ދެކޮޅުވެރިކުރުވާކަށް ނޫން: ޗައިނާ ސަފީރު

ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކާ އެކު ޗައިނާއިން މަސައްކަތްކުރަނީ އެންމެންގެ ކުރިއެރުމަށް ކަމަށާއި އެއް ބައިވެރިއަކު އަނެއް ބައިވެރިއަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުވަން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮން އިންޑިއާއަށް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 1
އިންޑިއާ އިން ނެގި ލޯނުތަކުގެ ތަފްސީލަށް އެދިއްޖެ

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައި ފަހުން އިންޑިއާ އެކު އުފެދުނު ގާތް ގުޅުމުގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތަފްސީލް ހާމަކޮށްދޭން އެދި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 66
އިންޑިއާއަކީ ދުނިޔެއަށް އުއްމީދެއް: ރައީސް

އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އިންޑިއާއިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ދުނިޔެއަށް އުއްމީދު ލިބޭ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 30
އިންޑިއާގެ ކްރެޑިޓްލައިނުގެ ދަށުން 7 މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އަށް ދޭން ނިންމައިފައިވާ 800 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 12.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ކްރެޑިޓްލައިނުގެ ދަށުން ބޮޑު ހަތް މަޝްރޫއެއް ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އެސް ޖައިޝަންކަރު މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 13, 2020 13
ރާއްޖެ-ކޮޗިން ފެރީ ދަތުރުތައް 3 މަސްތެރޭގައި ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ފެރީ ދަތުރުތައް ކުރިއަށް އޮތް 2-3 މަސް ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 13, 2020 10
އިންޑިޔާ އިން 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދެނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިގުތިސޯދަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަންނަން، ބަޖެޓު ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އަށް 250 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.9 ބިލިއަން ރުފިިޔާ) ގެ ލޯނެއް ދޭން އިންޑިޔާ އިން...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 28
ޗައިނާ-އިންޑިއާގެ ދުޝްމަނަކަށް ރާއްޖެ ވެދާނެ: އާދަމް

ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދީ ދެ ބާރު ކަމަށްވާ ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާނަށް، ދަރުއަޅާ ބަޔަކަށް ރާއްޖެ ވެއްޖެ ނަމަ، ދިވެހިންނަކީ އެ ދެ ގައުމުގެ ދުޝްމަނަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 6
އޮސްޓްރޭލިއާއިން 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕީޕީއީ

އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޕީޕީއީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 31
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް އަދިވެސް ބޭރުގެ އެހީ މުހިއްމު: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އަދިވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފަރާތްތަކުގެ އެހީ އާއި އެއްބާރުލުން ރާއްޖެއަށް ލިބުން މުހިއްމު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 12
އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަންގެ ފާރު، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމަށް

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 55 އަހަރު މިއަދު ފުރުމާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުންތައް ދައްކައިދޭ ފޮޓޯތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަންގެ ފާރު ހާއްސަކޮށްފި އެވެ.