02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 59
ފޭދޫފިނޮޅު ދިނުމުން އިންޑިއާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކ. ފޭދޫފިނޮޅު ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލުމުން އިންޑިއާ އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016
އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ ރާއްޖޭގެ ވެބްސައިޓް އާކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީން ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަކޮށް ހިންގާ ވެބްސައިޓް، ނުވަ އަހަރަށް ފަހު އަލުން ފަރުމާކޮށް، އިއްޔެ ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 20
މަޝްވަރާތައް ބޭރުގައި ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަނީ؟!

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެކު ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާ މަޝްވަރާތައް، އދ. އިން މެދުވެރިއެއްގެ ރޯލު އަދާކޮށްގެން ބޭރުގެ ގައުމެއްގައި ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން...

December 08, 2016 13
ވެރިކަން، ގާނޫނު ހެދުމުގައި އެހީވާން ބޭނުން: ޗައިނާ

ވެރިކަން ކުރުމާއި ގާނޫނުތައް ހެދުމުގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން ތަޖުރިބާ ހިއްސާކޮށް، އެއްބާރުލުން ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ޗައިނާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝިންގް ޑިޖެންގް އިއްޔެ...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 15
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން ރާއްޖެ ހިތާމަކުރާނެ ސަބަބުތައް

މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަން، ހަމަޖެހުމާއި ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކޮމަންވެލްތުގެ ޖަމާއަތުން ދިވެހިރާއްޖެ ވަކިވުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވޭތުވެދިޔަ އޮކްޓޫބަރު...

December 07, 2016 29
ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުގައި ނެތުމަކީ ފަޅުކަމެއް: ޑޯރިސް

ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމަކީ ބޮޑު ހިތާމައެއް ކަމަށާއި ކޮމަންވެލްތުގައި ރާއްޖެ ނެތް ކަމުގެ ފަޅުކަން އެ ޖަމާއަތުގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވެސް އިހުސާސް ކުރެވޭ ކަމަށް...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016
ޑިޕްލޮމެޓިކް އެވޯޑް ކެރީ އާއި އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީިރަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 25) - ޑިޕްލޮމެޓިކް ދާއިރާ އިން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޯން ކެރީ އާއި އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދު ޒާރިފަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 2
ކޮމަންވެލްތު މުހިއްމު، ރާއްޖެ ގުޅޭނެ ކަމަށް ހީކުރަން

ކޮމަންވެލްތާ އެކު ރާއްޖޭން އަދިވެސް ގުޅުން ބާއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ އިސް ވެރިއަކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުގައި އިއްޔެ ދަންނަވައިފި އެވެ.

October 18, 2016 17
ޕާކިސްތާނުން އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގަ ކެމްޕޭންކޮށްފި

އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތާ ހެދި ސާކް ސަމިޓު ވެސް ފަސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ޕާކިސްތާނުގެ އިސް ބޭފުޅަކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ދިވެހި...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 21
ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ފުނޑުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ: ޔޫއެސް

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ކޯޓުން މިއަދު ހަވާލުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ފުނޑުފުނޑުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން މިރޭ ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 33
ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރަން މަސައްކަތްކުރާނަން: ޔޫކޭ

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވި ނަމަވެސް، ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކުގައި ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 14, 2016 74
މޫސަގެ ކޮލަމް: ރެކިގަތުމުގެ އުޒުރަކަށް ކޮމަންވެލްތު

ރާއްޖޭގައި މި އޮތީ ޑިމޮކްރަސީއެއް ހެއްޔެވެ؟

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 6
މަޝްވަރާތަކާ މެދު އުއްމީދު އާވެއްޖެ: އިނގިރޭސި ސަފީރު

ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ މެދު ބާއްވަން މަސައަކަތް ކުރާ މަޝްވަރާތަކާ އުއްމީދު އާވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 2
ޖަމީލާއަށް ރުހުން ދިނުމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއަށް ފޮނުވައިފި

ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް ޖަމީލާ އަލީ ހާލިދު އައްޔަން ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ގައުމީ ސަލާމަތު ކޮމެޓީ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 5
ޖަރުމަނުގެ ސަފީރަކަށް ޖަމީލާ ހަމަޖައްސަނީ

ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް ޖަމީލާ އަލީ ހާލިދު އައްޔަން ކުރުމަށްޓަކައި އޭނާއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016 65
ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސް ސައުދީ އަށް

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

October 03, 2016 25
އިނގިރޭސި އިސް ސިޔާސީ މީހެއްގެ ލަފާ ދިވެހި ސަރުކާރަށް

ދިވެހި ސަރުކާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ރަނގަޅު ތަސައްވުރެއް ބޭރު ދުނިޔެ އަށް ދައްކައި ދިނުމަށް، އިނގިރޭސި ލޭބާ ޕާޓީގެ ކުރީގެ އިސް ސިޔާސީ ބޭފުޅަކު ލަފާ ދެއްވިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 3
ސާކް ސަމިޓަށް ފަހި މާހައުލަކަށް ރާއްޖޭން ގޮވާލައިފި

ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް ދިނުމަށް މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ކިބައިން ރާއްޖޭން އެދިއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 22
ފާޑުކިޔުން މަދު ކުރޭ، ކުރިއަރަން ފުރުސަތު ދީ: ރާއްޖެ

ބޭރު ދުނިޔޭގެ ފާޑުކިޔުން އޮންނަންޖެހޭނީ ވަކި ވަރެއްގައި ކަމަށް ބުނެ، މުއައްސަސާތަކަށް އަމިއްލަ އަށް ކުރިއަރަން ފުރުސަތު ދޭން ރާއްޖޭން ރޭ ދުނިޔެ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 96
މިއީ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާންވީ ވަގުތު: ރިޔާޒް

ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވާން މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށާއި އެ ޖަމާއަތުގެ މެމްބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ އޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 111
ސީމެގް އެޖެންޑާގައި ހިމަނައި ސަސްޕެންޑް ކުރަން އިންޒާރު

ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގްރޫޕް (ސީމެގް)ގެ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ހިމަނައި ދެން އިސްލާހު ނުވެއްޖެ ނަމަ ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ވިސްނާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މިއަދު ދީފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 16
އދ. މަޖިލީހަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ފުރާވަޑައިގެންފި

އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ވަފުދުގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު އެމެރިކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 54
އދ. އަށް މިފަހަރު ވެސް ރައީސް ވަޑައެއްނުގަންނަވާނެ

ކުރިއަށް އޮތް އދ.ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ވަފުދުގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ގޮތުން ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އެ މަނިކުފާނު ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގެން ބާއްވާ ތިން ވަނަ އާއްމު ބައްދަލުވުމެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 7
މުޓުންގާ އަނެއްކާ ރާއްޖެ އަށް، ލަންކާ އަށް ވެސް ދާނެ

ކޮމަންވެލްތުގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ވިލީ މުޓުންގާ އަނެއްކާ ވެސް އިއްޔެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.