18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 131
ނަޝީދަށް މުންދު: ހިމާޔަތް އޮތްކަން ލިޔުމުން ދައްކަވާ

ތިރީގައި މިވަނީ "މިހާރު"ގެ އަހުމަދު ހަމްދޫނަށް މުންދު ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ މުހިންމު ބައިތަކެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 3
އދ.ވޯޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވީ އެކަމަށް ހިތްވަރުދޭތީ

ނަސްލު ނައްތާލުމާއި ގަތުލްއާންމުތައް ހުއްޓުވުމުގެ މައްސަލަ އދ. ގެ އާންމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިނުވީ އެ ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް...

September 17, 2017 53
އދ.ގެ ވޯޓުން ރާއްޖެ ރެކުމުން އެނގެނީ ކޮން ކަމެއް؟

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދޮގެއް ނޫނެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ވޯޓު ނެގި މައްސަލާގައި މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންގެ ވާހަކައެއް އަދި އެ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 59
ގަތަރަށް ވުރެ މިއަންމާގެ ގުޅުން މުހިންމު؟

މިއަންމާގައި މުސްލިމުންނަށް ދޭ އަނިޔާތައް ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމުން ރާއްޖެއިން އެޅި ފިޔަވަޅަކީ އެ ގައުމާ އެކު ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކަނޑާލުމެވެ. އެއީ އިޒުރޭލާ މެދު ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެޅި ފަދަ ފިޔަވަޅެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަންމާ އާއި އިޒުރޭލާ އެކު ރާއްޖެއިން ވިޔަފާރީގެ މާ ބޮޑު ގުޅުމެއް ނުބާއްވަ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 3
"ހާރިޖީ ބާރުތައް އޮތީ ޗައިނާ-ސައުދީއަށް ދޫކޮށްލާފައި"

މިނިވަންކަމާ އެކު ޚާރިޖީ ގުޅުން ހިންގުމުގެ ބާރު ލިބުނުތާ 52 އަހަރު އަހަރު ފުރުނުއިރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ އެ ބާރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޗައިނާ އަށް ދޫކޮށްލައްވާފައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 16
ނަވާޒްގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނެ

ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް މާދަމާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2017 2
ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ސަރީރު

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ސަރީރު މިއަދު އައްޔަނު ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017
ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު މަޝްވަރާއަށް ސައުތު ކޮރެއާ ތައްޔާރު

ސޯލް (ޖުލައި 17) - ދެ ކޮރެއާގެ ހޫނުވެފައިވާ މަޝްރަހު ފިނިކުރުމުގެ ގޮތުން ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު ސީދާ މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 10
"ޔޫއެންއެޗްއާރުސީގައި ވާދަ ނުކުރީ ތާއީދު ނެތުމުން"

އދ. އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ އަންނަ ދައުރަށް ރާއްޖެ އިން ކުރިމަތިލުމަށް ފަހު، ނަން އަނބުރާ ގެނައީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތްގޮތުން، އެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަން އެނގޭތީ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2017 30
ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް: މައުމޫން

ގަތަރާ އެކު ރާއްޖެ އިން ބާއްވަމުން އައި ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އަށް ގެއްލުންވާ ކަމެއް އެ ގައުމުން ނުކުރާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 42
ނަޝީދު ގަތަރުގެ ސަފީރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭން ދާދި ފަހުން ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލި ގަތަރުން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރާޝިދު ޝަފީ އަލް މައްރީއާ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 103
ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލީ ވަކި ގައުމެއްގެ ނުފޫޒަކުން ނޫން

ގަތަރާ އެކު އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުން ދިވެހިރާއްޖެ އިން ކަނޑާލީ ވަކި ގައުމެއްގެ ނުފޫޒާ ހެދި ނޫން ކަމަށާއި އެ ނިންމުމުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 05, 2017 6
ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލުމުން ގެއްލުން ލިބޭނެ: އަދާލަތު

ގަތަރާއެކު ރާއްޖޭން ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން ގާއިމުކޮށްފައި އޮތް ގުޅުން ރާއްޖޭން ކަނޑާލުމުން ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 05, 2017 179
ރާއްޖޭން ވެސް ގަތަރާ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ގަލްފް ސަރަހައްދުގައި އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުންތަކަށް ފަހު ރާއްޖެއިން ވެސް ގަތަރާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 16
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އދ. ގެ ކޯޑިނޭޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އދ. ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 5
ތަރައްގީގައި ރައީސްގެ މަސައްކަތްޕުޅަށް ލަންކާގެ ތައުރީފް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ސްރީ ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރަ މިއަދު ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 1
ފަސްކުރި ސާކް ސަމިޓާ މެދު ވާހަކަދައްކަން ބައްދަލުކުރަނީ

ފަސްކޮށްފައިވާ ސާކް ސަމިޓާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 6
ބެލްޖިއަމްގެ އޮނަރަރީ ކައުންސުލް ކަމަށް ޑރ. ޝަކީލާ

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ބެލްޖިއަމްގެ އޮނަރަރީ ކައުންސުލްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 12
އިސްލާމީ ގައުމުތަކާ ބާއްވާ ގުޅުމުން ފައިދާވޭ: އަޒްލީން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، އަރަބި އިސްލާމީ ގައުމުތަކާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ފައިދާ ދިވެހި ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 1
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗައިނާ އަށް

ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް ޗައިނާ އަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުގައި އިއްޔެ އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 11
ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ ތާއީދު ޗައިނާ އަށް!

އެކި ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެފައިވާ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭން ޗައިނާ އަށް ތާއީދު ކުރާ ކަމަށް އެ ގައުމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 04, 2017 27
ފޭދޫފިނޮޅު މައްސަލާގައި އިންޑިއާއަށް ޗައިނާ ރައްދު ދީފި

ކ. ފޭދޫފިނޮޅު ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުން އިންޑިއާ އިން ކަންބޮޑުވާތީ ހައިރާންވާ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.