05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 5
ދެން އަންނަ "އުދަބާނި" މާ ވަރުގަދަވާނެ: އަމްޖޭ

"އުދަބާނި" އަކީ މިހާތަނަށް އަމްޖޭ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމް.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 6
"ދޭތީ އަނިޔާ" ހިތާ ކުޅެލާނެ

މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ފިލްމް "ދޭތީ އަނިޔާ" އަކީ ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތަކާ ކުޅެލާނެ އަސަރު ގަދަ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2016
މި އަހަރުގެ ލިސްޓަށް އަމްޖޭގެ "ދޭތީ އަނިޔާ"

މަޝްހޫރު ޑައިރެެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) މިހާރު ޑައިރެކްޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމް "ދޭތީ އަނިޔާ" ގެ ޝޫޓިންގެ 50 ޕަސަންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމް މި އަހަރު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައުން ގާތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.