15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 15
ސިޔާމް ބަނޑިދު އަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވައިފި

ނަގޫރޯޅިއެއް އެރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ދ. ބަނޑިދު އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018
ގެއްލުނު މަސްބޯޓެއް އަދިވެސް ނުފެނޭ: އެމްއެންޑީއެފް

ތޫފާން "އޮކްޝީ" ގައި ގެއްލުނު މަސްވެރިން ހޯދަން ރާއްޖެ ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޑިއާގެ ބޯޓްތަކަށް މަސްވެރިންގެ އެއްވެސް ބަޔަކު މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 21
ސުނާމީއަށް 13 އަހަރު، އަޑުއަހަން ޖެހޭ ޝަކުވާތަކެއް

މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން ކުރިމަތިވި ސުނާމީގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވި އެއް ރަށް ކަމަށްވާ ތ. ވިލިފުށީ، ޕެރިސް ވިލާ، މުހައްމަދު އަކްރަމް، 37، އޭރު ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ އަށް މީހުންނާ އެކު އަމިއްލަ ގޭގަ އެވެ. ސުނާމީގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ދަށުވެ އެމީހުންގެ ދެ ގެ ހަލާކުވި އެވެ. އެއީ މަންމަގެ ގެ އާއި ބައްޕަގެ ގެ އެވެ. އެ ހާދިސާއަށް ފަހު ވަގުތީ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 2
ވިއްސާރައިގައި ބޮޑަށް ގެއްލުންވީ ދަނޑުބިންތަކަށް

ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން އުފެދުނު ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނީ ދަނޑުބިންތަކަކަށް ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 1
ވިއްސާރާގައި 57 ރަށަކަށް ގެއްލުންވި: ޑިޒާސްޓާ

ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން އުފެދުނު ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 57 ރަށަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 15
ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 9.9 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 9.9 މިލިއަން ޑޮލަރު (152 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ އެހީއެއް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 3
ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާއިރު ތިމާވެއްޓަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 2
ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވާ އުޅަނދުތައް އަތޮޅުތަކަށް

ކާރިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ހޯދި އުޅަނދުތައް ވަރަށް އަވަހަށް އަތޮޅުތަކުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 10
ކޮޅިގަނޑެއްގައި އިސްދޫ އެއްގަމު ތޮށި ފުނޑުފުނޑުވެއްޖެ

މިއަދު ހެނދުނު ލ. އިސްދު އަށް އައި ގަދަ ކޮޅިގަނޑެއްގައި އެ ރަށު އެއްގަމު ތޮށިގަނޑު ފުނޑުފުނޑު ވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2017 1
ޕޯޗުގަލް ހިތާމައިގައި، އަލިފާނުގައި 61 މަރު

ޕޯޗުގަލްގެ ޖަންގަލީގައި ރޯވެގެން މިހާތަނަށް ހިނގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ހާދިސާގައި އިއްޔެ 61 މީހުން މަރުވެ، މުޅި ގައުމުގައި ހިތާމަފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 1
ކާރިސާގެ ހާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުތަކެއް ހަވާލުކޮށްފި

ކާރިސާގެ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (އެމްއެންޑީއެމްސީ) އިން އެމްއެންޑީއެފާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2017
ނިލަންދޫގެ ދެގެއަކަށް އަދިވެސް މީހުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭ

މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ފ. ނިލަންދު އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނު ދެ ގެއަށް އަދިވެސް މީހުންނަށް ބަދަލުނުވެވޭ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 4
ނިލަންދުއަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް!

ފ. ނިލަންދު އަށް މިއަދު މެންދުރު ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި، 10 ގެއެއްގެ ފުރާޅު އެއްލާލައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

June 01, 2017 4
އުލިގަމަށް އާދަޔާހިލާފު ވިއްސާރައެއް

މާ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހިއްޖެ ނަމަ މީގެ ކުރިން ވެސް ހއ. އުލިގަމުގައި ފެންބޮޑުވެ އެވެ. އެކަމަކު މެދުނުކެނޑި 24 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު ވާރޭވެހުމުން، އެ ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް މިހާރު...

22 މެއި

May 22, 2017 6
ގެއްލުން ލިބުނު ގޭގެ 18 މީހުން ވަގުތީ ހިޔާގައި

ރޭ އިރާކޮޅު މާލެއަށް އައި ގަދަކޮޅިގަނޑުގައި ގެއްލުން ލިބުނު ހ. ސޯސަންމީޑުގެ 18 މީހުން އަދިވެސް ތިބީ ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ކަމަށް ޑިޒަސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 16
މަރާމާތަށް އަމިއްލަ އަށް ޚަރަދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ހިތަދު އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ގޭގެ އަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރުމަށް އަމިއްލަ ގޮތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން ސަރުކާރުން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް، މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އައްޑު އަށް ފޮނުއްވި ވަފުދުގައި ހިމެނޭ...

06 މާޗް

March 06, 2017 74
ވެރި ރަށް: ބެކަޕް ޕްލޭނެއް، ސިސްޓަމެެއް ނެތް؟

މާލެ އިން އިއްޔެ ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ މަންޒަރެކެވެ؛ ހަގީގަތުގައި އެއީ އާންމުން ކަންބޮޑުވި ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިޔާސަތު ރާވާ ފަރާތްތައް ވިސްނަން ޖެހޭ ސީރިއަސް މަންޒަރެކެވެ. ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޭނުންތެރި މެސެޖްތަކެކެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 2
ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް

އަލިފާން ރޯވުމާއި ގުދުރަތީ އެކި ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް އަޔާދީ ތަކަފުލް އިން އިންޝުއަރަންސް ސްކީމެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 3
ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ގިނަ، ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޖުބޫރު

އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ހިނގައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން ދާ އިރު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް، ސަރުކާރުން އަމަލްކުރަން ޖެހޭ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ. މިއަދު ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި، ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016
ވަގުތީ ހިޔާގައި ތިބީ ފަސް މީހުން: އެންޑީއެމްސީ

މއ. ކަފިދޫގޭގައި ހުރި ބްރަދަހުޑްގެ ގުދަނުގައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން، މިވަގުުތު ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަނީ ފަސް މީހުންނަށް ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (އެންޑީއެމްސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016
ކާރިސާގެ މައުލޫމާތު ފޮނުވާ ވަސީލަތްތަކެއް ގާއިމްކޮށްފި

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ކާރިސާގެ ވަގުތުގައި އެކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ދެ ވަސީލަތެއް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް...

October 13, 2016 9
ރާއްޖެއަށް ގިނައިން ކާރިސާތައް ދިމާވާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެއަށް ގިނަ ކާރިސާތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން ދާ ކަމަށާއި މިއީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި ވިސްނަން ވެއްޖެ ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް...