14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
ކުދި ގިނަ ހާދިސާތަކެއް، ގެއްލުން ސުނާމީއާ އެއްވަރު

ގުދުރަތީ ބޮޑެތި ކާރިސާތައް ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވާލެއް މަދަސް ކުދި ހާދިސާތައް ކައިރިކައިރީގައި ހިނގަމުންދާތީ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭ، 2004ގެ ސުނާމީއާ ދާދި އެއްވަރެއްގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާކަން ދިރާސާތަކުން އެނގެ އެވެ. މިއީ ކާރިސީ ހިރާސް (ޑިޒާސްޓާ ރިސްކް) ކުޑަކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުވަސް އިއްޔެ ފާހަގަކުރި އިރު ނެޝަނަލް...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 1
ސީޑީއާރުއައިއާ ގުޅެން ލަފާ ހޯދަން ރައީސް ނިންމަވައިފި

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ކަށަވަރުކޮށް، މޫސުމީ ކާރިސާތަކުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ "ޗާޓާ އޮފް ދަ ކޯލިޝަން ފޮ ޑިޒާސްޓަ ރެޒިލިއަންޓް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ" (ސީޑީއާރުއައި)ގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާ ހޯދަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމަވައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 4
އެންޑީއެމްއޭގެ އޮޑިޓުން ފެންމަތިވި މައްސަލަތައް ބަލަނީ

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)ގެ އޮޑިޓުން ފެންމަތިވި މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 92
ކެއުމަށް ހޭދަކުރި 9 މިލިއަނާ މެދު ސުވާލުއުފައްދައިފި!

ކޮވިޑް-19ގެ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (ދަރުބާރުގެ) އާއި ބައެއް ފެސިލިޓީތަކުގެ ކެއުންބުއިމަށް މިދިޔަ ޖެނުއަރީން މިދިޔަ ޖޫންގެ ނިޔަލަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވީ ގޮތަކާ މެދު އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 37
ދިވެހިން މިތިބީ ލުބުނާނު ރައްޔިތުންނާ އެކު: ރައީސް

ލުބުނާނުގައި ރޭ ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކެއް ގޮވައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތައުޒިޔާ ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 13
ވިއްސާރައިގައި އައްޑޫގެ 151 ގެއަކައަށް ގެއްލުންވި

އައްޑު އަށް އިއްޔެ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވި ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް 151 ގެއަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 10
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 16.5 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކާރިސާތަކުން އަރައިގަތުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށް ރާއްޖެ އަށް 16.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (254 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ވޯލްޑް ބޭންކުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި ފިލިޕީންސުން 16 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 26) - ބާރުގަދަ ތޫފާން "ފާންފޯން" އެރުމުގެ ސަބަބުން ފިލިޕީންސުން 16 މީހުން މަރުވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019
ބޮއިންގެ ސީއީއޯ، މައްސަލަގަނޑު ތެރޭގައި ވަކިކޮށްފި

ބޮއިންގެ 737 މެކްސް މަރުކާގެ ދެ ބޯޓު ވެއްޓި އެތައް ބަޔަކު މަރުވި ދެ ހާދިސާއަށް ފަހު ކުންފުންޏަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަގަނޑުން ސަލާމަތްނުވެވި، ސީއީއޯ މަގާމުން އިއްޔެ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 5
އަލިފާނުގައި އިމާރާތްތަކަށް 35 މިލިއަންގެ ގެއްލުން

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި އިމާރާތްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު 35 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 1
ޖަޕާނުގެ ތޫފާނުގައި އެހީތެރިވާން 10،000 މީހުން

މިދިއަ ހޮނިހިރުދުވަހު ޖަޕާނަށް ކުރިމަތިވި ވަރުގަދަ ތޫފާން ހަގިބިސް އަށް ފަހު މީހުން ސަލާމަތްކުރާށާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން 110،000 މީހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 1
ތޫފާން "ހަގިބިސް" ގައި ޖަޕާނުން 25 މަރު

ޕެސިފިކް ކަނޑުގައި އުފެދުނު ބާރުގަދަ ތޫފާން "ހަގިބިސް" އިއްޔެ ޖަޕާނަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 25 އަށް އަރައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 9
ގެ އެނދި އާއިލާތަކަށް 3 މަހުގެ ކުލި ދައްކައިދެނީ

ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ދިރިނޫޅެވޭވަރަށް ގެތައް އަނދައި ހުލިވި އާއިލާތަކަށް އާ ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިދީ، ތިން މަސް ދުވަހުގެ ކުލި ދައްކައިދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
އެހީގެ ފަންޑަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ހުޅުވި އެހީގެ ފަންޑަށް 2.5 މިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 2
ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑު؛ 14 ގެއަކާއި ހަ ގުދަން އެނދި

ކެމިކަލް ގުދަނުގައި ރޯވެ މާލޭގައި މިހާތަނަށް ހިނގި އަލިފާނުގެ އެންމެ ބޮޑު ހާދިސާގައި 14 ގެއަކާއި ހަ ގުދަނެއް އެނދި ކަމަށް ނެޝެނަލް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ހިސާބުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ގިނަ އާއިލާތަކެއްގެ ދިރިއުޅުން ވަނީ އަނދައި އަޅިއަށްވެފަ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 2
މީހުން ދިރިނޫޅެވޭވަރަށް އަށް ގެއެއް އެނދި:އެންޑީއެމްއޭ

ތިލަފުށިގޭގެ ކެމިކަލް ގުދަނުގައި ރޯވެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި މީހުން ދިރިނޫޅެވޭވަރަށް އަށް ގެއެއް އަނދައި ހުލިވި ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 2
ވަގުތީހިޔާތަކުން ގޭގެ އަށް މީހުން ބަދަލުކުރަން ފަށައިފި

ހ. ތިލަފުށީގޭގައި ހުންނަ ކެމިކަލް ގުދަނެއްގައި ރޯވެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ތިބި ގިނަ ބަޔަކު ގޭގެ އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮޓޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019 11
އެންޑީއެމްއޭ: މަދު ބަޔަކާ އެކު ބުރަ މަސައްކަތުގައި

ސުނާމީ ކާރިސާއަށް ފަހު އުފެއްދި، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) ގެ ހަޔާތުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަކީ ބުރަ ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. މިވީ 15 ވަރަކަށް އަހަރު އެކި ކާރިސާތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހުނަސް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއިން ލިބުނުވަރުގެ ގެއްލުމެއް އެހާތަނަށް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ. މިއީ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 23
ބަދަލު ހޯދައިދެވޭނީ އިންޝުއާ ކުރުވައިގެން!

ހ. ތިލަފުށީ ގޭގައި ހުރި ގުދަނުގައި ރޯވެ، މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންނަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭނީ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ 20 ޕަސެންޓް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނުމާ އެކު އާއްމުންގެ މެދުގައި ބޮޑު ބަހުސެއް ފެށިއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 17
ގެއްލުންތައް ބަލަން ސިފައިން ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްފި

މާލޭގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބަލަން އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ޑްރޯން އެއް ބޭނުންކޮށްފި އެވެ.

September 23, 2019 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދު ހުޅުވާލައިފި

ހ. ތިލަފުށިގޭގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ރޯވުމުގެ ސަބަބުން އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހަައްދު، އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

September 23, 2019 29
ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ފައިސާގެ އެހީ ހޯދަނީ

ހ. ތިލަފުށިގޭގައި ހިންގި ކެމިކަލް ގުދަނުގައި ރޯވެ ހިނގި ބޮޑު ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީ ހޯދުމަށް ބެންކް އެކައުންޓެއް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ...