15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 15
ސިޔާމް ބަނޑިދު އަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވައިފި

ނަގޫރޯޅިއެއް އެރުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ދ. ބަނޑިދު އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 9
ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބަނޑިދޫއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ދ. ބަނޑިދޫއަށް މިއަދު ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2018
އެމްއޭސީއެލް-ޑިޒާސްޓާ ސެންޓަރު އެއްބަސްވުމަކަށް

ކާރިސާގެ ހާލަތްތަކުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އާއި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 9
އުދައިގެ ސަބަބުން ބޮޑު ގެއްލުމެއް ނުވޭ: ޑިޒާސްޓާ

އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެފައި ނުވާ ކަމަށް، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 2
ސުނާމީގައި ގެ ހަލާކުވި ހުރިހާ އާއިލާތަކަށް ގެ ދިނިން

މީގެ 13 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީގައި ގެދޮރު ނެތި ދިޔަ ހުރިހާ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީ ނިމިފައިވާ ކަމަށް، ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގދ.ގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ދެކުނު ބައެއް ރަށްތަކަށް މިއަދު ހެނދުނު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ގދ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށެއްގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 2
ވިއްސާރައިގައި ބޮޑަށް ގެއްލުންވީ ދަނޑުބިންތަކަށް

ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން އުފެދުނު ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނީ ދަނޑުބިންތަކަކަށް ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 1
ވިއްސާރާގައި 57 ރަށަކަށް ގެއްލުންވި: ޑިޒާސްޓާ

ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން އުފެދުނު ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި 57 ރަށަކަށް އެކިވަރުގެ ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށް، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 3
ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގާއިރު ތިމާވެއްޓަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 29, 2017 15
ދުނިޔޭގެ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ބޮޑުވޭ: މިނިސްޓަރު

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ތަފާތު ހާދިސާތައް ދިމާވުމުގެ ފުރުސަތު ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު މިއަދު...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 2
ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވާ އުޅަނދުތައް އަތޮޅުތަކަށް

ކާރިސާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ހޯދި އުޅަނދުތައް ވަރަށް އަވަހަށް އަތޮޅުތަކުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 1
ކާރިސާގެ ހާލަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނުތަކެއް ހަވާލުކޮށްފި

ކާރިސާގެ ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސާމާނު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (އެމްއެންޑީއެމްސީ) އިން އެމްއެންޑީއެފާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 9
ދަތުރު ނުކުރެވިދާނެތީ ކާޑު ރައްކާކުރަން އެދެފި

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގައި ކަނޑުތައް އިތުރަށް ގަދަވެ، ދަތުރު ނުކުރެވޭ ހާލަތަކަށް ހިނގައިދާނެތީ، ރަށްރަށުގައި ހުރި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރައްކާކުރަން...

June 01, 2017 10
ވިއްސާރައިގައި ރަށްރަށަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ފެށިގެން ދެކުނުގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 6
ގެއްލުން ލިބުނު ގޭގެ 18 މީހުން ވަގުތީ ހިޔާގައި

ރޭ އިރާކޮޅު މާލެއަށް އައި ގަދަކޮޅިގަނޑުގައި ގެއްލުން ލިބުނު ހ. ސޯސަންމީޑުގެ 18 މީހުން އަދިވެސް ތިބީ ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ކަމަށް ޑިޒަސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 16
މަރާމާތަށް އަމިއްލަ އަށް ޚަރަދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

މިދިޔަ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ އައްޑޫ ހިތަދު އަށް އެރި ނަގޫރޯޅީގައި ގޭގެ އަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރުމަށް އަމިއްލަ ގޮތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން ސަރުކާރުން ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް، މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން އައްޑު އަށް ފޮނުއްވި ވަފުދުގައި ހިމެނޭ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 3
ސަރުކާރުގެ ދެ މަގާމަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުގެ ދެ މަގާމަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބަދަލު ގެންނަވައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 2
ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް

އަލިފާން ރޯވުމާއި ގުދުރަތީ އެކި ހާދިސާތަކުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހޭ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް އަޔާދީ ތަކަފުލް އިން އިންޝުއަރަންސް ސްކީމެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 3
ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ގިނަ، ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޖުބޫރު

އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތައް ހިނގައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވަމުން ދާ އިރު، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް، ސަރުކާރުން އަމަލްކުރަން ޖެހޭ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ. މިއަދު ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި، ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016
ވަގުތީ ހިޔާގައި ތިބީ ފަސް މީހުން: އެންޑީއެމްސީ

މއ. ކަފިދޫގޭގައި ހުރި ބްރަދަހުޑްގެ ގުދަނުގައި މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން، މިވަގުުތު ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަނީ ފަސް މީހުންނަށް ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (އެންޑީއެމްސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 2
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި 20 މީހަކަށް އެހީތެރިވަނީ

މއ. ކަފިދޫގޭގައި ހުރި ގުދަނުގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 20 މީހަކަށް ވަގުތީ ބޯ ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް ނޭޝަަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 5
އަނިޔާވި ސިފައިންގެ މީހާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދަނީ

މއ. ކަފިދޫގޭގައި ހުރި ގުދަނުގައި މިއަދު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވައިލުމުގެ ތެރޭގައި ޒަަހަމްވި ސިފައިންގެ މީހާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މިރޭ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގެންދަން...

November 28, 2016 4
ހާލުގައި ޖެހުނު 23 މީހަކަށް ޑިޒަސްޓާ އިން އެހީވަނީ

ދިލްބަހާރު ގޯޅީގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ރޯވެ، އެތަނާ ޖެހިގެން ހުރި ގެތަކަށް އަލިފާނުގެ އަސަރުކޮށްގެން، ހާލުގައި ޖެހުނު 23 މީހަކަށް ޑިޒަސްޓާ މެނޭޖްމެންޓު ސެންޓަރު (ޑީއެމްސީ) އިން...