03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020
ކޮވިޑް ޖެހުނު އިތުރު 153 މީހަކު ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދިން އިތުރު 153 މީހަކު މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 1
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 75 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި އުމުރުން 75 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އެ ބަލި ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން މަރުވި 47 ވަނަ މީހާ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 13
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 2
އިތުރު 47 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 47 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 19
ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަނީ ކަރަންޓީނު ލުއިކުރެވޭނެ ކަމަށް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި އެންމެ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައި ވަނީ ކަރަންޓީނުވެގެން ތިބެން ޖެހުމެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް ކޮވިޑް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ މާލޭގައި ތިބި މީހުން ރަށްރަށަށް ދާން ބޭނުންވިޔަސް ރަށަށް ގޮސް ދެ ހަފުތާގެ ބަންދެއްގައި ތިބެން ޖެހޭއިރު ބައެއް މީހުންނަށް މި އުސޫލު ނުހިނގާ ކަމުގެ ޝަކުވާ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020
އެއިޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ފަންޑު ހޯދަން ބޫޓެއް

ފަރުވާއެއް ނެތް އެއިޑްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ފަންޑު ހޯދުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރުގެ އެއިޑްސް ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޫޓެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 35 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑި އިރު ތެރޭގައި އިތުރު 35 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

November 26, 2020 11
ރާއްޖޭގައި ފިރިހެނުންގެ އުމުރު ހަތް އަހަރު ކުރު

ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ވުރެ ފިރިހެނުންގެ އުމުރު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް އަހަރު ކުރު ކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ ލަފާކުރުންތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 2
އިތުރު 52 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 52 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

November 24, 2020 14
ކަރަންޓީނުގައި ހުުރި މީހެއްގެ 15 ކޮންޓެކްޓުން ހިމެނޭ

ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ށ. ފޯކައިދޫ އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިރު، އޭނާގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރޭގައި 15 މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި...

November 24, 2020 2
"އައިސް ބަކެޓް ޗެލެންޖް" ދެވަނަ ބާނީ ވެސް މަރުވެއްޖެ

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިރަލްވެގެން ދިޔަ ކެމްޕޭން "އައިސް ބަކެޓް ޗެލެންޖް" އެއް މޭސްތިރިޔާ ޕެޓްރިކް ކްއިން އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 3
ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 94 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް 94 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އަދަދު އަނެއްކާ ވެސް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 4
ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 29 މީހުން

ކޮވިޑް-19އަށް މިއަދު 29 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 4
އިތުރު 41 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިތުރު 41 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

November 17, 2020 8
އެއާޕޯޓުން އަނެއްކާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 110 މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 4
ފްލޫ ކްލިނިކުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދު މައްޗަށް

ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 16, 2020 6
ކޮވިޑުގެ މަރު އިތުރުވުމަކީ ކޮމިއުނިޓީގެ ހާލަތެއް ނޫން

ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި ފެތުރިފައިވާ ސީދާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗުއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 26
ކަރަންޓީން ނުވެ ދެވޭނީ އަންލިންކްޑް ކޭސްތައް މަދުވުމުން

މާލެ ސަރަހައްދުން ފެންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ އަންލިންކްޑް ކޭސްތައް މަދު ނުވަނީސް ކަރަންޓީން ނުވެ ރަށްރަށަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް މިރޭ...

November 12, 2020
ކޮވިޑް-19 މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 26 މީހެއް

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ނެގި 1،444 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 26 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 30
ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން 98 މިލިއަން ރުފިޔާ

ލ. ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 34.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން 98 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 5
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކާފިއުގަޑި ދަންވަރު 12 އިން 4އަށް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ ވަގުތު އެޗުޕީއޭ އިން އަނެއްކާ ވެސް ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 19
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް އިތުރު މަސް ދުވަސް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާ ގުޅިގެން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. މިއީ މި މުއްދަތު އިތުރުކުރި ނުވަ ވަނަ ފަހަރެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 26 މީހެއް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖެ އިން ނެގި 1،130 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 26 މީހަކު ކަމަށް އެޗުޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 04, 2020 2
ކޮވިޑަށް އެމްއެންޔޫން ހެދި ދިރާސާގެ އަދަދު ނެރެފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން ހެދި ދިރާސާތަކުގެ ހާއްސަ އަދަދު މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 1
ކޮވިޑަށް 59 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑި އިރު ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ނެގިި 1،471 ސާމްޕަލް އިން 59 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

November 03, 2020 6
ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން އިތުރު 27 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ދ. ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 27 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.