17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 6
ކެލާގައި ހުން ފެތުރޭތީ ޑޮކްޓަރެއް ގެންގޮސްފި

ހއ. ކެލާ ގައި ވަރުގަދަ ހުމެއް ފެތުރި، ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރު އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހުމުން އެހެން ޑޮކްޓަރެއް ގެންގޮސް ބަލި މީހުން ބަލަން ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 8
ފަރުވާ- ތަޝައްފީގެ ޒީޝާ...

"... އައިމިނަތު އީޝާ ... ލައްބަ މިސް. ފާތިމަތު ލުބުނާ .... ލައްބަ މިސް. މަރިޔަމް ޒީޝާ .... މަރިޔަމް ޒީޝާ..."

02 ޖުލައި

July 02, 2019 2
ރޯގާ އިތުރުވެ އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފްލޫ ކްލިނިކެއް

ރޯގާ ޖެހިގެން މި ދުވަސްވަރު އައިޖީއެމްއެޗުން ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާތީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަދު ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

July 02, 2019 21
އިންފްލުއެންޒާ އިތުރުވެއްޖެ، އަވަހަށް ވެކްސިން ޖަހާ!

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން އިންފްލުއެންޒާ ބީ ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެކަމަށް ހާއްސަ ވެކްސިން އަވަހަށް ޖެހުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ...

04 މެއި

May 04, 2019 1
ހަނދާންނެތޭ ބަލީގެ އާ ވައްތަރެއް ހޯދިއްޖެ

ޑިމެންޝާ ނުވަތަ ހަނދާން ނެތޭ ބަލީގެ އާ ވައްތަރެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 27
ދިވެހިން ކާންވީ ގޮތް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް

ކްރީމް ކްރޭކަރު ބިސްކޯދު ކިތަންމެ ކަމުދިޔަޔަސް، ސަރުބީ އާއި ލޮނު ގިނަކަމުން، އެއީ އަބަދު ކާން ހެޔޮވާ ވަރު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ދޭތެރެއަކުން ދެތިން ބިސްކޯދު ކާލެވިދާނެ އެވެ. ޖޫސް ގިރީމާ މޭވާގައި ހުންނަ ނަރު (ފައިބަ) ނެތިގެންދާނެތީ އާއި ޖޫހަށް ހަކުރު އެޅުން ރަނގަޅު ނުވާނެތީ އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ މޭވާ އޮތް ގޮތަށް ކާލުމެވެ....

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 9
ހިމޮފީލިއާގެ ފަރުވާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނަން: އަމީން

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލާއިރު ހިމޮފީލިއާ އަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ހިމަނަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 19
އަމާޒަކީ ބަލިފަތުރާ ސޫފި ދެނެގަނެވޭ ލެބެއް ގާއިމްކުރުން

ބަލިތައް ފަތުރާ ސޫފާސޫފި ދެނެގަނެވޭނެ ލެބެއް ގާއިމްކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
މި ދުވަސްވަރު ޑެންގީ ހުމާއި ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރު

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުގައި ޑެންގީ ހުމާއި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާ މި ދުވަސްވަރު އިތުރުކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 3
ކޮންމެ ފަސް މީހަކުން އެކަކު މަރުވަނީ ގޯސް އެއްޗެހި ކާތީ

މީހުންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ދަށަށް ދާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ކެއުން ގޯސްވުން ކަމަށާއި ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ފަސް މީހަކުން އެކަކު މަރުވަނީ އެކަމާ ހެދި ކަމަށް ވާތީ އާއްމުންގެ ކެއިންބުއިމުގެ އާދަތައް ރަނގަޅުކުރުވަން ސަރުކާރުތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދިރާސާއެއްގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ރީތި ބޮޑު ދެ ލޯ؛ އެކަމަކު ހިތްދަތިކަމެއް

އިންސާނުންގެ ރީތިކަން އެންމެ ބޮޑަަށް ދައްކުވައިދޭ އެކައްޗަކީ ލޮލެވެ. އުމުރުން އެންމެ ދެ އަހަރުގެ މި ކުއްޖާ ވެސް ހާއްސަވަނީ ލޮލުންނެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 2
ޖަރާސީމް ހުރި ތަރުކާރީގެ އިތުރު ބާވަތެއް ފެނިއްޖެ

ޔޫރަޕުން އެތެރެ ކުރަމުން އަންނަ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީގެ އިތުރު ބާވަތަކުން ޖަރާސީމް ފެނި، އެ ތަކެތި ބާޒާރުން ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 16
ތަރުކާރީގައި ޖަރާސީމު ހުރުމުން ބާޒާރުން ނަގަނީ

ޔޫރަޕުން އެތެރެ ކުރަމުން އައި ގަނޑުކޮށްފައިވާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކެއްގައި އިންސާނުންނަށް ގެއްލުން ހުރި ޖަރާސީމެއް ހުރުމުން، ބާޒާރުން އެ ތަކެތި ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީއިން (އެމްއެފްޑީއޭ) ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 2
އިންފްލުއެންޒާ ޖެހެން ކެރޭ ނަމަ 3،500 ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ކުރާ ދިރާސާއެއްގައި ބައިވެރިވެ، ހަށިގަނޑަށް އިންފްލުއެންޒާ ވައިރަސް ޖައްސަން ކެރޭ މީހުންނަށް 3،500 ޑޮލަރު ދޭން އެ ޔުނިވަސިޓީން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018
ނިޕާ ވައިރަސް- ނުރައްކާ ބޮޑު

ނިޕާ ވައިރަސް ނުވަތަ އެން.އައި.ވީ އަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވައިރަހެކެވެ. މި ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައި ވަނީ 1998 ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިޔާގެ ކެމްޕަންގް ސަންގްއައި ނިޕާއޭ ކިޔުނު އަވަށަކުންނެވެ. ނިޕާ ވައިރަހަށް ނަން ދެވިފައި ވަނީ މި އަވަށަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. ނަވާސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރު ވަނަ އަހަރު އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ފެނުނު ނުރައްކާތެރި...

21 މެއި

May 21, 2018 41
ޝަކުވާއަކާ ނުލައި: ތުރުތުރުއެޅިޔަސް ގަދަ ހިތްވަރު

އެންމެ ލޯބިވާ މީހާ މަރުވެގެން ދިޔުމުގެ ހިތްދަތިކަން ދުވަހަކު ވެސް ފިލައިފާނެ ހެއްޔެވެ؟ ދިރިއުޅުމަށް ބުރޫއަރުވާ، ފަރުވާއެއް ނެތް ބޮޑު ބައްޔެއް ހުއްޓާ އާދައިގެ މީހެކޭ އެއްގޮތަށް އުޅެން ކިހާ ހިތްވަރެއް ބޭނުންވާނެ ހެއްޔެވެ؟

24 މާޗް

March 24, 2018 2
ގައިންގަޔަށްނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް

ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިން "25 އަށް 25" މިއަދު ލޯންޗުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018
ރޯގާ ފެތުރެން އުޅޭކަން އަންގައިދޭ ތާމޮމީޓަރެއް

ރޯގާ ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ހިސާބުތައް ދެނެގަނެ، ބަލި ފެތުރެން އުޅޭކަމުގެ އިންޒާރު ދޭ ތާމޮމީޓަރެއް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް އައޮވާގެ ރިސާޗަރުން އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 10
ނުފޫޒު، ބިރު، ހިމޭންކަން: ދުންފަތަށް ކަނު ލޮލެއް

ހަތަރު ލައްކަ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުޑަ ގައުމަކަށް އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް ހިންގަން ވަރަށް ފަސޭހަވާނެއޭ ހީވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި އެކަމެއް ނުވެ އެވެ. ދުޅަހެޔޮކަމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމުގެ ގޮތުގައި ސިއްހީ މާހިރުން ފާހަގަކުރަމުންދާ ދުންފަތުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން ރާއްޖެ ވަނީ...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 10
ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އިން ޓީބީ ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 34
އާދައިގެ ހުމެއް ކަމަށް ބުނި ކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް!

އައިޖީއެމްއެޗުން އާދައިގެ ހުމެއް ކަމަށް ބުނެ ފަރުވާ ދިން ހަ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކު، ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދިޔުމުން އޭނާއަށް ސީރިއަސް ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.