22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020
ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 48 މީހަކު

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 48 މީހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

September 22, 2020 8
ކޮވިޑްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި އަދަދު 100އިން ދަށް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން 100 އަށް ވުރެ ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

September 22, 2020 4
ކޮވިޑުގެ ތަޖުރިބާ، ދެ މީހެއްގެ ދުލުން

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ދުނިޔެ އަށް ބިންދާލި ކޮވިޑް-19 ގެ ރާޅުގެ ބާނީގައި ޖެހި އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވެސް އޮޔާ ގެންދިޔަ އެވެ. ހިކިފަސްތަނަކަށް އަތުވީ އުފަން ރަށެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 6
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 90 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން 90 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ރޭ ދަންވަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް ޖެހުނު 9،700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ބަލީގައި މިހާތަނަށް މަރުވި އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އެވެ. އަދި މިއީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ވެސް މިހާތަނަށް މަރުވި އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 12
ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓް އެވްރެޖްކޮށް ހަ ޕަސެންޓުގައި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ރޭޓް އޯގަސްޓް މަސް ތެރޭ 15 ޕަސެންޓާ ހިސާބަށް މައްޗަށް ދިއުމަށް ފަހު މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެ ރޭޓް އެވްރެޖްކޮށް ހަ ޕަސެންޓާ ހަމަ އަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 6
އަހަންނަށް ކޮވިޑް ހުއްޓުވިދާނެތަ؟

ކޮވިޑް-19 ހުއްޓުވަން ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބައެއް މީހުން އަދިވެސް ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އެ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ފަރުދީ ފެންވަރުގައި އެކަމަށް ކުރެވޭނެ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނެތެވެ. އެފަދަ އެކަކީ އަބްދުއްރަހީމް، 40، އެވެ. އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި، އޭނާ ކިތަންމެ ބޮޑަކަށް ރައްކާތެރިވެގެން އުޅުނަސް މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި މިހާރު ފެތުރިފައި އޮތް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 3
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 74 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން އިތުރު 37 ދިވެއްސަކާއި 37 ބިދޭސީއަކު މިއަދު ޕޮޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

September 18, 2020 3
ކޮވިޑުގެ ސިއްހީ ނުރައްކާ ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 30 މިލިއަން އަރައިފި އެވެ. މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް މިލިއަން ފަހަނައަޅަނީ އެވެ. ނިސްބަތުން ބަލާއިރު މަރުވާ އަދަދު މަދު ނަމަވެސް މީގައި ހުރި...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 17
ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން ބޮޑު އިންސްޕެކްޝަނެއް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އޮފީސްތަކާއި އާންމު ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ތަންތަނުން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް އަނެއްކާވެސް...

September 17, 2020 17
ބައްޔެއް އުޅޭހެން މަގުމަތިން ހިއެއްނުވޭ: އަފްޒަލް

މާލޭގެ މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު ބަލިމަޑުކަމެއް އުޅޭހެން ހީނުވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 4
ކޮވިޑަށް އިތުރު 99 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 99 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 3
އެހެން މީހުން ސަލާމަތްކުރަން މިއީ ނަމޫނާއެއް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނީ މިދިޔަ އޮގަސްޓްމަހު އެވެ. އެ މަހު މާލެ އިން ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްތަކަށް ފުރަބަންދު ހޯމް ކަރަންޓީނަށް 2،705 މީހުން ދިޔަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 121 މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސިވި އެވެ. އެކަމަކު ޕޮޒިޓިވް ޚަބަރަކީ، މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގައި މި ބަލި ފެތުރިފައި ނުވުމެވެ. ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި...

September 15, 2020 9
މާލެ އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މި އަހަރު މަދު

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށިފަހުން މިހާތަނަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ވުރެ މަދުކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

September 15, 2020 11
ރަށްރަށުން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މައްސަލަ ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މީހުން ބައެއް ހާލަތުތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުދޭ މައްސަލައިގައި ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 29
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން އަނެއްކާވެސް 100 އިން މައްޗަށް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވަމުން ދިއުމަށް ފަހު މިއަދު 100 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. އެކަމަކު، މިދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ބަލި އަލަށް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އުޅުނީ 100 އިން ދަށުގަ އެވެ.

September 13, 2020 1
އުކުޅަހުގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. އުކުޅަހުގައި ކަރަންޓީންގައި ހުރި އަންހެނަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 13, 2020 4
ކޮވިޑް ޖެހިގެން އައިސީޔޫގައި އޮތް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެ އިން އިތުރު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 1
ކޮވިޑް-19:މިއަދު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި މީހުންގެ ތެރެއިން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 12, 2020
އިހަވަންދޫން ޕޮޒިޓިވްވީ އިމާރާތް ކުރަން ދިޔަ ބައެއް

ހއ. އިހަވަންދޫން އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވި ހަތް މީހުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހުންނަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް އެ ރަށަށް ދިޔަ ބައެއް ކަމަށް އިހަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނެފިި އެވެ. ދެން އެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 3
ދަރިވަރުން ގޭގައި، "އޯކޭއެއް ނޫން"

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް އަޒުމެއްގައި ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ނުރައްކާ...

September 11, 2020 1
ކެލަ އާއި ދިއްދޫން ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހއ. ކެލަ އާއި ހއ. ދިއްދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 10
ބުރަ ޑިއުޓީއަށް ފަހު ވެސް ބަލި މީހުންނާ އެކު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު މި ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ، ހެޒްމެޓް ސޫޓުލައިގެން ހުރި ނަރުހަކު، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހަކާއެކު އޮށްވަޅުގޮނޑި ކުޅެން އިންދަ އެވެ. ކޮވިޑުގައި ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެ މީހުން އެޑްމިޓުކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއާ...

September 10, 2020 5
ޓޫރިސްޓުންގެ ނެގެޓިވް ޓެސްޓު އޮތްތޯ ބަލަން ފަށައިފި

މިއަދުން ފެށިގެން ދެން ރާއްޖެ އާދެވޭނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ޓެސްޓު ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ތަންފީޒު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 10, 2020 5
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަނީ

މާލެއާ އެކު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 4
ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން 30 ވަނަ މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 09, 2020 2
ކޮވިޑާ ގުޅޭ ބޮޑު ނަސޭހަތެއް: އަޑުއަހާ! ބަސްއަހާ!

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެ އިން ފެނުމުގެ ކުރިން ވެސް، ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރޭ މި ބަލީގެ އަލާމާތްތަކާއި، ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

September 09, 2020 4
ކުޅުދުއްފުށީގައި މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ކަރަންޓީނުގައި ހުރެގެން ފަރުވާ ހޯދަނިކޮށް ރޭ މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
ހޯޑެއްދޫން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 5
ހޯޑެއްދޫން 40 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ މީހުންނާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްކަން ކަށަވަރުވާ 40 މީހަކު ގދ. ހޯޑެއްދޫގައި ކަރަންޓީންކޮށްފި އެވެ.

September 07, 2020 51
މި މަހު ފަހުކޮޅު ކޭސްތައް މަދުވާން ފަށާނެ: ޝީނާ

މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައި އޮތް ނަމަވެސް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށްވާން ފަށާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ކަމަށް ޕަބްލިކް...

September 07, 2020 9
ކޮވިޑްގެ ސަންސެޓް ގާނޫނުން ގިނަ ބަޔަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އާއި އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ދަތިކަމާއި ގާނޫނީ ގޮތުން ހުރި ގިނަ ހުރަސްތަކަށް އެޑްރެސް ކުރެވޭ...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 8
އާރްއާރްޓީ: މިއީ ގައުމަށްޓަކައި ވާ ގުރުބާނީއެއް

ޝިއުނާއަކީ ކޮވިޑް-19 ގެ ފްރޮންޓްލައިންގައި އެންމެ ބުރަ، އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް މަސައްކަތް ކަމަށްވާ ރެޕިޑް ރެސްޕޮންސް ޓީމް (އާރްއާރްޓީ)ގެ ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 4
ހޯޑެއްދު އަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭއިން މަނާކޮށްފި

ގދ. ހޯޑެއްދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭ އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

September 04, 2020 20
"1676"، ކޮވިޑް ހޮޓްލައިންގެ ނުފެންނަ ފަޅި!

މުޅި ތަނުގައި އެއްއަޑަކަށް ގުގުމާފައި ހުރީ، ފޯނުކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ހީވާގި މަސައްކަތްތެރިންގެ އަޑެވެ. ފެނިގެން ދަނީ އާއްމުންގެ ފޯނު ކޯލުތަކަށް އިޖާބަ...