02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 52
ފުރަތަމަ ކޭސް: ކުއްލި ހާސްކަމާއި ބިރުވެރިކަމެއް

އިޓަލީގެ އެ ޓޫރިސްޓް ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ފެށުމާ އެކު ހެން ބަލިވި އެވެ. އޭރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރި ގައުމުތައް ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްޓުމަކަށް ގެންނަމުން ދިޔަ ކޮރޯނާވައިރަސް ރާއްޖެއަށް އައިކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ބަލިވީ އެ ވައިރަސްގެ ސަބަބުންނެވެ. ރިސޯޓްގެ މެނޭޖްމަންޓުން އެކަން އެޗުޕީއޭގެ...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 72
އިތުރު ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ކޮރޯނާވައިރަހަށް މިއަދު ޕޮޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

April 01, 2020 18
ދުނިޔެއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް، އާ އާދަތަކެއް!

ޒަމާނާ އެކު ބައެއް ސަގާފަތްތައް ވެސް ފަސްދީ ދިޔަ ނަމަވެސް، ރޯދަ މަހަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އެވާ ތައްޔާރީތަކަށް ކުޑަ ވެސް ބަދަލެއް ނާދެ އެވެ. ރޯދަ މަހަށް ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަ އިރު،...

31 މާޗް

March 31, 2020 41
ޔޫކޭ އިން އައި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހަދަނީ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން، ސިއްހީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު...

March 31, 2020 93
ޔޫކޭއިން އައި ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައިސް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 4
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

މާލޭގެ ގެެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނަގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

March 29, 2020 10
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭން 13 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭގައި ފަރުވާކުރަމުން އައި 15 މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ދިވެހިން ފިޔަވައި އެންމެންގެ ވެސް ބަލި ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 10
ޓެސްޓުކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑރ. މޫސާ މުރާދު މިރޭ ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

March 28, 2020 1
ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްވުމުން ހަކުރާ ހުރާ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފެނިގެން މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަންދުކުރި ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ ރިސޯޓް ހުޅުވާފައިވާ ކަމަށް...

26 މާޗް

March 26, 2020 21
ކަންބޮޑުވުމަށް ރައީސް ދެއްވި ފަރުވާއަކީ ހިތްހަމަޖެހުން!

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަމަށް ވުރެން ވެސް ބައެއް މީހުންގެ ޝަކުވާ އަދި ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވީ، ރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މި ބައްޔާއާ އެކު، ސަރުކާރުގެ...

March 26, 2020 5
ހަކުރާހުރާ ރިސޯޓު އަނެއްކާ ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބިދޭސީއަކު ފެނިގެން ސިނަމަން ހަކުރާހުރާ ރިސޯޓު އަނެއްކާ ވެސް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 20
ރާއްޖެ މިއޮތީ ފުލް ލޮކްޑައުންއެއްގައި: ރައީސް

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ މިހާރު ވެސް އޮތީ "ފުލް ލޮކްޑައުން" އެއްގައި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 25, 2020 64
ހުރިހާ ބަހެއް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން: ރައީސް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ އިސް އަދި ފަހު ބަސް ވެސް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމަކީ އެ މީހުންގެ ލަފަ އާއި އިރުޝާދުތައް...

March 25, 2020 78
އިތުރު އެއް ހަފުތާ ބަންދު، އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ކެންސަލް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ޚާއްސަ ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއް މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 18
"ފަހު ރުފިޔާ ވެސް ހޭދަކުރާނީ ރައްކާތެރި ކަމަށް"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ވެސް އަޅާނީ އާއްމު ސިއްހަތަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި އެންމެ ފަހު ރުފިޔާއާ ޖެހެންދެން ހޭދަކުރަން ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 24, 2020 57
ޔޫއޭއީގައި ދިވެއްސަކު ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވް

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ބާރަށް ފެތުރޭ، ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވް ވި 50 މީހުންގެ ތެރޭގައި ދިވެއްސަކު...

March 24, 2020 96
އިޓަލީން ދިވެހި ޑޮކްޓަރު: މިއީ މަރުގެ ވައިރަހެއް!

ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް އެންމެ ބޮޑަށް މިހާރު ފެތުރިފައިވާ އިޓަލީގެ އުތުރުގައި އޮންނަ ރޮވީގޯގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރު، އޭނާގެ ވަށައިގެންވާ...

23 މާޗް

March 23, 2020 2
ފެލައިނީއާ ސީދާ ކޮންޓެކްޓްވި 20 މީހުން ދެނެގަނެފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށް، ދުބާއީ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ކަމަށް ބެވޭ 20...

March 23, 2020 27
ކޮވިޑް-19: ހަކުރާހުރާ އިން ޝައްކުވި މީހާ ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމަތްތަކެއް ފެނިގެން ސިނަމަން ހަކުރާހުރާ ރިސޯޓުން ޓެސްޓްކުރި މީހާގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ...

22 މާޗް

March 22, 2020 11
ފެލައިނީއާ ބައްދަލުވި ނަމަ އަވަހަށް ރިޕޯޓްކުރަން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި...

March 22, 2020 34
ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި ދެ ދިވެއްސަކު ޓެސްޓްކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓުވި ދެ...

21 މާޗް

March 21, 2020 31
"ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ގޭގައި އިށީނދެ ތިބެދީ"

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިން ވެސް މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ނިންމަވައިލެއްވީ، އެތައް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ...

March 21, 2020 12
އެންގުމާ ހިލާފަށް ރިސޯޓަށް ދިޔަ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރު

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން އަރައިފޭބުން މަނާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓެއްގެ...

19 މާޗް

March 19, 2020 9
ކޮވިޑް-19: ސްޕާތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރިސޯޓުތަކުގެ ސްޕާތައް ފިޔަވައި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެހެން ހުރިހާ ސްޕާއެއް ބަންދުކުރަން...

March 19, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ޕެރެޑައިސްއިން 10 މީހަކު ޓެސްޓު ކުރަނީ

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ 10 މީހަކަށް ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭތީ އެ މީހުން ޓެސްޓު ކުރުމަށްޓަކައި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެ...

18 މާޗް

March 18, 2020 34
މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރާކަށް ނޫޅޭ: މަބްރޫކް

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުމާ ގުޅިގެން، އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާދަމާ އިން ފެށިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެކި ފަރާތްތަކުން ފަތުރާ...

March 18, 2020 29
ބޭރުގެ ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ޓީމެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައިވާތީ، ބޭރުގެ ސިއްހީ ތަޖުރިިބާކާރުން ހިމެނޭ މެޑިކަލް ރެސްޕޮންސް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ޓީމެއް މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 4
ކިރިޔާ އަލާމާތެއް ފެނުނަސް މިހާރު ޓެސްޓް ކުރާނެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުން އިތުރަށް ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަރުދަނާކޮށް، ޝައްކުވާ ކަހަލަ އަލާމާތެއް ކިރިޔާ...

March 17, 2020 48
ޓެސްޓްކުރަން ދެކޮޅު ހެދި މީހަކު އެޗްޕީއޭއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހެއްގެ ޓެސްޓު ހެދުމަށްޓަކައި ފަރުކޮޅުފުށި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގުމުން، އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުދިން...

16 މާޗް

March 16, 2020 2
ސްޕެއިނުން އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ޓެސްޓް ކުރަނީ

ސްޕެއިން އައި އިތުރު ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން އެ މީހާގެ ޓެސްޓުތައް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

March 16, 2020 8
ހުޅުމާލެއިން ޓެސްޓް ހެދި ދިވެހި މީހާ ނެގެޓިވް

އަނަންތަރާ ދިގު މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ޓޫރިސްޓް މީހާއާ "ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް" ވި ދިވެހި މީހާގެ ޓެސްޓް ނެގެޓިވް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)...

15 މާޗް

March 15, 2020 28
ސަފާރީން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުން ބާލާނީ ލ. އަތޮޅަށް

ފުވައްމުލަކުން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ "އައިލެންޑް ސަފާރީ1"ގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ތިބި ދެ މީހުން ލ. އަތޮޅަށް ބާލައި، ކަރަންޓީނުކުރާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ...

March 15, 2020 17
ކޮވިޑު ޖެހުނު މީހަކާ ގުޅުން ހުރި މީހެއް ހުޅުމާލޭގައި

އަނަންތަރާ ދިގުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހާ އާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މީހަކު ހުޅުމާލޭގައި ހުއްޓާ، އޭނާގެ ގައިން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުން ފަރުކޮޅުފުށްޓަށް ގެންގޮސް...

14 މާޗް

March 14, 2020 42
ކޮވިޑް-19: ކޮންމެ ގެޔަކަށް 1 ޓަނު ފެން ހިލޭ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުރިމަތިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް އެއް ޓަނު ފެން...

March 14, 2020 16
އިތުރު ތިން ގައުމަކުން މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މިރެއިން ފެށިގެން ސްޕެއިންގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާކުރުމަށާއި އަދި ޖަރުމަނާއި ފްރާންސްގެ ވަކި ސަރަހައްދުތަކަކުން މީހުން އައުން...