13 ޖުލައި

July 13, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 19 ގައި ރިލީޒްކުރާ ޑިޒްނީގެ ފިލްމު "ލަޔަން ކިންގް" ގެ ހިންދީ ވާޝަނަށް ބޮލީވުޑަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ހާންގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަރިޔާން ހާން އަޑު އަޅައި ދީފައި ވާއިރު، އޭނާގެ އަޑު އިވޭ ޓްރެއިލާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019
"މެލަފިސަންޓް 2" ގެ ޓްރެއިލާ ޝައުގުވެރި

އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ "މެލަފިސަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައި "މިސްޓްރެސް އޮފް އީވިލް" ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ކުރަމުން ދިޔަ އިންތިޒާރަށް ޑިޒްނީން ނިމުން ގެނެސް ދީފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019
ޑިޒްނީގެ "މުލާން" ދައްކާލައިފި

ކުރީގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "މުލާން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ޑިޒްނީން ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
"ލިޓްލް މާމެއިޑް" އަށް ހެލީ ބެއިލީ

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސް ދީފައިވާ ބައެއް އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކުގެ ލައިވް-އެކްޝަން ވާޝަންތައް ގެނެސް ދިނުމުގެ ފޯރީގައި، މި ލިސްޓަށް "ލިޓްލް މާމެއިޑް" އިތުރުކޮށް، އޭގެ ލީޑް ބަތަލާއަށް ހެލީ ބެއިލީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ޑިޒްނީން ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ލަޔަން ކިންގް" ގެ ހިންދީ ވާޝަނަށް ޝާހްރުކާނާއި ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަރިޔާން އަޑު އަޅާފައި ވަނިކޮށް، ޝާޖްރުކްގެ އަޑު ހިމެނޭ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019
ޕިކްޒާގެ "ސޯލް" އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫންގައި

ޑިޒްނީގެ ދަށުން ހިންގާ ޕިކްޒާ އިން އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ދެވަނަ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ސޯލް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަލުން ރިލީޒް ކުރަނީ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް "އެވެޓާ" ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ވައްޓައިނުލެވުމުން، ކުރީގެ ފިލްމުގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު މަންޒަރުތަކަކާ އެކު އަލުން ފިލްމު ސްކްރީނަށް ގެންނަން ޑިޒްނީން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019
ޝާހްރުކްގެ ދެބަފައިން "ލަޔަން ކިންގް" އަށް އަޑު އަޅައި ދެނީ

އަންނަ މަހުގެ 19 ގައި ރިލީޒްކުރާ ޑިޒްނީގެ ފޮޓޯ ރިއަލިސްޓިކް އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ލަޔަން ކިންގް" ގެ ހިންދީ ވާޝަނަށް ޝާހްރުކް ހާނާއި އޭނާގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަރިޔަން ހާން އަޑު އަޅައިދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 3
"ފްރޯޒެން 2" ގެ އާ ޓްރެއިލާ

އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ޑިޒްނީގެ "ފްރޯޒަން" އަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެކެވެ. ދެހާސް ތޭރައިގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައި ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާކަށް ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ވެސް ނެތެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019
"މެލަފިޝަންޓް 2" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ "މެލަފިޝަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ މޭސްތިރިންނަށް "ސްޓާ ވޯސް"

ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" މި މަހު ނިންމައިލިޔަސް އޭގެ މޭސްތިރިން މަސައްކަތެއް ނެތިފައި ތިބޭކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. ޑިޒްނީން މިހާރު ވަނީ ދެ ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ޑީބީ ވެއިޒް އާއި ޑޭވިޑް ބެނިއޯފްއާ "ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމެއްގެ ޑައިރެކްޝަން ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ޑިސެމްބަރު، 16، 2022 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ފިލްމެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
"އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތައް ފަސްކޮށްފި

ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތަކުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި މީހުންގެ އިންތިޒާރީ ދިގުކޮށް ސީކްއެލްތައް ގެނެސްދޭ ތާރީހުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019
އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ހޯދީ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް"

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އެންމެ އަވަހަށް ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
"އަލާއްދިން" އަށް ތާރާ އޮޑިޝަން ހެދި

ޑިޒްނީން މި މަހު ރިލީޒްކުރާ "އަލާއްދިން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް އޮޑިޝަން ހެދި ކަމަށް "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" އިން ބޮލީވުޑަށް މި މަހު ތައާރަފުވާ ބަތަލާ ތާރިއާ ސުތާރިއާ ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 1
އެންމެ އަވަހަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދީ "އެންޑްގޭމް"

މިހާތަނަށް އެންމެ އަވަހަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު މިދިޔަ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 7
"އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ލީކްވެއްޖެ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ވެސް އާ ރެެކޯޑްތަކެއް ހަދަން ފަށާފައިވާ ޑިޒްނީ އާއި މާވެލްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" ލީކްވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019
ކްލިންޓްގެ އާ ފިލްމު ބޮމުގެ ހާދިސާއަކަށް

މޮޅު އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ކްލިންސްޓް އީސްޓްވުޑް އިތުރު ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019
ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ހިދުމަތް ނޮވެމްބަރުގައި

ސްޓްރީމިން ހިދުމަތުގެ ތެރެއަށް ނުކުންނަ ކުންފުނިތައް އިތުރުވެ، ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، މަޝްހޫރު ޑިޒްނީ ކުންފުނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019
ޒޫޓޯޕިއާގެ ޑައިރެކްޓަރު ރިޗް މޯ ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އަށް

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ޑިޒްނީގެ "ޒޫޓޯޕިއާ" ގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު އެ ސްޓޫޑިއޯ ދޫކޮށް، ސޮނީ ޕިކްޗާޒް އެނިމޭޝަނާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019
"ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ އާމްދަނީ ބިލިއަނަކަށް

މި އަހަރު ހޮލީވުޑްގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ މަގާމު ޑިޒްނީ އާއި މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސްގެ އަންހެން ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.