16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 1
"އަލައްދިން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި "އަލައްދިން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020
"ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާކަން ޑިޒްނީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 3
"ބަމްބީ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް

މީގެ 78 އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ބަމްބީ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް ވެސް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2020
"ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު

މިދިޔަ މަހިގެ ފަހުކޮޅު ރިލީޒްކުރި ސްޓާ ވޯސް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ސްޓާ ވޯސް: ދަ ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަށް އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އެއް ބިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020
ޓެސްލާގެ ކާރުތަކަށް ޑިޒްނީ+ ވެސް އަންނަނީ

ޓެސްލާގެ މި ފަހުގެ މޮޑެލްތަކަކީ ކާރު ތެރޭގައި ތިބެގެން ސްޓްރީމިން ސާވިސްގެ ހިދުމަތް ވެސް ލިބޭ އުފެއްދުންތަކެކެވެ. އެގޮތުން ނެޓްފްލިކްސް އާއި ޔޫޓިއުބް ވެސް ޓެސްލާގެ ފަހުގެ މޮޑެލްތަކުގައި ޓެސްލާގެ ތިއޭޓާ ސޮފްޓްވެއާގެ އެހީގައި ލިބެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
"އެވެޓާ 2" އާ އެކު "އެންޑްގޭމް" ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ: ކެމެރޮން

އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިހާތަނަށް ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑާ އެކު މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި "އެވެންޖާޒް: ދި އެންޑް ގޭމް" ބޮކްސް އޮފީހުން ފަތަހަކޮށްފައިވާ މަގާމު 2021 ގައި ރިލީޒްކުރާ "އެވެޓާ 2" އާ އެކު އަލުން ހޯދޭނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރޮން ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 1
ޗައިނާގެ ޓޫރިޒަމް ލޯގޯއެއް ޑިޒްނީގެ ލޯގޯއާ ވައްތަރު

ޗައިނާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޑާލިއަންގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން ބޭނުންކުރާނެ ލޯގޯއެއް ޑިޒައިންކުރަން ހުޅުވާލައި، އެއް ވަނަ އަށް ދިޔަ ލޯގޯ އެމެރިކާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ޑިޒްނީގެ ލޯގޯއާ ވައްތަރުވުމުން ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
ސްޓާ ވޯސްގެ އާ ފިލްމު ބެލުމުގައި ސަމާލުވާން އެދެފި

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ސްޓާ ވޯސް ސީރީޒްގެ އާ ފިލްމު "ދަ ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަކީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ފްލޭޝިން ލައިޓްގެ ހަރަކާތްތައް ފެންނަ ފިލްމުތަކަށްވާތީ ފޮޓޯސެންސިޓިވް އެޕިލެޕްސީ ހުންނަ މީހުން އެކަމަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019
"އަލައްދިން" ގެ ސްޕިންއޮފެއް ޑިޒްނީ ޕްލަސް އަށް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި "އަލައްދިން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ސްޕިންއޮފެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
"އަލައްދިން" ގެ ފަހުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ: މައްސޫދު

މި އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ޑިޒްނީގެ "އަލައްދިން" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނަސް އެ ފިލްމަށް ފަހު އެއްވެސް ފިލްމަކުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި އޮޑިޝަނަކަށް ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށް އެކްޓަރު މޭނާ މައްސޫދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
"ލިޓްލް މާމެއިޑް" އަށް ހެރީއެއް ނޫން، ޖޮނާ

ޑިޒްނީން ހަދަން އުޅޭ "ލިޓްލް މާމެއިޑް" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ޖޮނާ ހައުއާ-ކިންގަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 1
ޑިޒްނީ+ ފެށުމާ އެކު ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް

ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް ޑިޒްނީ+ އަންގާރަ ދުވަހު ލޯންޗްކުރުމާ އެކު ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ޑިޒްނީ: ކުޑައިރުން ފެށިގެން ދިވެހިންނާ ގުޅިފައި!

އަހަރެމެން ކުޑައިރު، އެންމެ އުފާވާ ގަޑިއަކީ ކާޓޫނު ބަލާ ގަޑި އެވެ. އަދި އެ މީހަކު އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ ކާޓޫން ނުވަތަ ފިލްމެއް އަންނަ ގަޑިއަށް ގޭގެ ހުރިހާ ކޮއްކޮމެން، ދައްތަމެން އަދި ބޭބެމެންނާ އެކު ޓީވީ ބަލަން އެ ގަޑިއަކަށް އިންތިޒާރު ކުރެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019
ޑިޒްނީގެ "އަ ކްރިސްމަސް ކެރޯލް" އަލުން ހަދަނީ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން ތްރީޑީ އެނިމޭޓެޑް ޑާކް ފެންޓަސީ ފިލްމު "އަ ކްރިސްމަސް ކެރޯލް" ތަފާތު ނަމަކާ އެކު އަލުން ހަދަން ނިންމައި އޭގެ ސްކްރިޕްޓް ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ޕްރިތީ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް

އެމެރިކާ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ދިރިއުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019
"ޕައިރޭޓްސް" ގެ އާ ފިލްމުގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފި

އެކްޓަރު ޖޮނީ ޑެޕާ ނުލައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ "ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ސީރީޒްގެ ފިލްމަށް ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔަން ދެ ލިޔުންތެރިޔަކާ ޑިޒްނީން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

October 30, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ މޭސްތިރިން "ސްޓާ ވޯސް" ދޫކޮށްލައިފި

މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ މޭސްތިރިން ކަމަށްވާ ޑީބީ ވެއިޒާއި ޑޭވިޑް ބެނިއޯފްއާ "ސްޓާ ވޯސް" ގެ ޓްރިލޮޖީއެއް ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ހަވާލުވުމަށް ފަހު އެ ޕްރޮޖެކްޓް...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019
ޑިޒްނީގެ "ޕިނޯކިއޯ" ރޮބަޓް ޒެމެކިސް އަށް

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސްދީފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޕިނޯކިއާ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަނާ ކުރިން ހަވާލުވި ސެމް މެންޑޭޒް ފިލްމު ދޫކޮށްލާފައިވާތީ، މީގެ ޑައިރެކްޝަން ރޮބަޓް ޒެމެކިސް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމު "ޑްރައިވް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019
"ރޯގް ވަން" ގެ ޕްރިކްއެލް ސީރީޒެއް ޑިޒްނީ+ އަށް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން "ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީޒް" ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތަކެއް ކިޔައިދޭ ސީރީޒެއް ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އިން ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އެ ސީރީޒްގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ޓޯނީ ގިލްރޯއިއާ އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019
އަނެއްކާ ވެސް "އިންސްޕެކްޓާ ގެޖެޓް" ގެ ފިލްމެއް

މީގެ 36 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން އެނިމޭޓެޑް ސައިންސް ފިކްޝަން ކޮމެޑީ ސީރީޒް "އިންސްޕެކްޓާ ގެޖެޓް" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް ކުރިން ވެސް ގެނެސްދީފައި ވަނިކޮށް މީގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާ ވެސް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.