12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
ސްޓާ ވޯސްގެ އާ ފިލްމު ބެލުމުގައި ސަމާލުވާން އެދެފި

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ސްޓާ ވޯސް ސީރީޒްގެ އާ ފިލްމު "ދަ ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަކީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ފްލޭޝިން ލައިޓްގެ ހަރަކާތްތައް ފެންނަ ފިލްމުތަކަށްވާތީ ފޮޓޯސެންސިޓިވް އެޕިލެޕްސީ ހުންނަ މީހުން އެކަމަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019
"އަލައްދިން" ގެ ސްޕިންއޮފެއް ޑިޒްނީ ޕްލަސް އަށް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި "އަލައްދިން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ސްޕިންއޮފެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
"އަލައްދިން" ގެ ފަހުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ: މައްސޫދު

މި އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ޑިޒްނީގެ "އަލައްދިން" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނަސް އެ ފިލްމަށް ފަހު އެއްވެސް ފިލްމަކުން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި އޮޑިޝަނަކަށް ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށް އެކްޓަރު މޭނާ މައްސޫދު ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
"ލިޓްލް މާމެއިޑް" އަށް ހެރީއެއް ނޫން، ޖޮނާ

ޑިޒްނީން ހަދަން އުޅޭ "ލިޓްލް މާމެއިޑް" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ޖޮނާ ހައުއާ-ކިންގަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 1
ޑިޒްނީ+ ފެށުމާ އެކު ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް

ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް ޑިޒްނީ+ އަންގާރަ ދުވަހު ލޯންޗްކުރުމާ އެކު ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ޑިޒްނީ: ކުޑައިރުން ފެށިގެން ދިވެހިންނާ ގުޅިފައި!

އަހަރެމެން ކުޑައިރު، އެންމެ އުފާވާ ގަޑިއަކީ ކާޓޫނު ބަލާ ގަޑި އެވެ. އަދި އެ މީހަކު އެންމެ ޝައުގުވެރިވާ ކާޓޫން ނުވަތަ ފިލްމެއް އަންނަ ގަޑިއަށް ގޭގެ ހުރިހާ ކޮއްކޮމެން، ދައްތަމެން އަދި ބޭބެމެންނާ އެކު ޓީވީ ބަލަން އެ ގަޑިއަކަށް އިންތިޒާރު ކުރެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019
ޑިޒްނީގެ "އަ ކްރިސްމަސް ކެރޯލް" އަލުން ހަދަނީ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން ތްރީޑީ އެނިމޭޓެޑް ޑާކް ފެންޓަސީ ފިލްމު "އަ ކްރިސްމަސް ކެރޯލް" ތަފާތު ނަމަކާ އެކު އަލުން ހަދަން ނިންމައި އޭގެ ސްކްރިޕްޓް ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ޕްރިތީ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް

އެމެރިކާ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ދިރިއުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019
"ޕައިރޭޓްސް" ގެ އާ ފިލްމުގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފި

އެކްޓަރު ޖޮނީ ޑެޕާ ނުލައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ "ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ސީރީޒްގެ ފިލްމަށް ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔަން ދެ ލިޔުންތެރިޔަކާ ޑިޒްނީން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

October 30, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ މޭސްތިރިން "ސްޓާ ވޯސް" ދޫކޮށްލައިފި

މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ މޭސްތިރިން ކަމަށްވާ ޑީބީ ވެއިޒާއި ޑޭވިޑް ބެނިއޯފްއާ "ސްޓާ ވޯސް" ގެ ޓްރިލޮޖީއެއް ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ހަވާލުވުމަށް ފަހު އެ ޕްރޮޖެކްޓް...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019
ޑިޒްނީގެ "ޕިނޯކިއޯ" ރޮބަޓް ޒެމެކިސް އަށް

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސްދީފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޕިނޯކިއާ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަނާ ކުރިން ހަވާލުވި ސެމް މެންޑޭޒް ފިލްމު ދޫކޮށްލާފައިވާތީ، މީގެ ޑައިރެކްޝަން ރޮބަޓް ޒެމެކިސް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރާ ކަރަން ޖޯހަރުގެ ފިލްމު "ޑްރައިވް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019
"ރޯގް ވަން" ގެ ޕްރިކްއެލް ސީރީޒެއް ޑިޒްނީ+ އަށް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން "ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީޒް" ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތަކެއް ކިޔައިދޭ ސީރީޒެއް ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އިން ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އެ ސީރީޒްގެ ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓް ޓޯނީ ގިލްރޯއިއާ އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019
އަނެއްކާ ވެސް "އިންސްޕެކްޓާ ގެޖެޓް" ގެ ފިލްމެއް

މީގެ 36 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން އެނިމޭޓެޑް ސައިންސް ފިކްޝަން ކޮމެޑީ ސީރީޒް "އިންސްޕެކްޓާ ގެޖެޓް" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް ކުރިން ވެސް ގެނެސްދީފައި ވަނިކޮށް މީގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާ ވެސް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 1
ސުޕަހީރޯ ފިލްމުތަކަށް މާޓިން ސްކޮސީސްގެ މަލާމާތެއް

ސުޕަހީރޯ ފިލްމުތަކަކީ "ތީމް ޕާކްތަކެއް" ގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް އެކަހަލަ ފިލްމުތަކަކީ އެހާ އޮއްޓަރު ހުރި ފިލްމުތަކެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ހޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު މާޓިސް ސްކޮސިސް ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ އަޑަށް އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ

ހޮލީވުޑްގެ ބޮޑެތި ފިލްމުތައް އިންޑިއާގައި ރިލީޒްކުރާ އިރު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ލައްވައި ހިންދީ ބަހުން އަޑުއަޅުވައިގެން ރިލީޒްކުރުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. ދާދި ފަހުން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން "ލަޔަން ކިންގް" ގެ މައި އެއް ކެރެކްޓާ އަށް ހިންދީ ބަހުން އަޑުއަޅައި ދިނީ ޝާހްރުކް ޚާނެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ރަޔަންގެ "ކްލޫ" ޑައިރެކްޓްކުރަން ޖޭޒަނަށް

ޑިޒްނީ އާއި ފޮކްސްއާ ގުޅިގެން، މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަޔަން ރެނޮލްޑްސް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ކުޅޭ ފިލްމު "ކްލޫ" ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅެން ޖޭޒަން ބޭޓްމަން އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
"ބްލެކް ޕެންތާ 2" 2022 ގައި

މިދިޔަ އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ ދެވަނަ ބައި 2022 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

August 26, 2019
"ދި އެޓާނަލްސް" ގެ ކާސްޓަށް ކިޓް ހެރިންގްޓަން

ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭ މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސް އާއި ޑިޒްނީ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ދި އިޓާނަލްސް" ގެ ކާސްޓަށް، "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން ވިދާލި އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ކިޓް...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019
ޑިޒްނީގެ "މުލާން" ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވައިލަނީ

ހޮންކޮންގުގައި ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކޮށް، ޑިޒްނީގެ ފިލްމު "މުލާން" ގެ ބަތަލާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެ ފިލްމު ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 1
"ޓޯއި ސްޓޯރީ 4" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތައް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދަމުން އަންނަ ކާމިޔާބީތަކުގެ ތެރެއަށް، ޖޫން މަހު ރިލީޒްކުރި އެމިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޓޯއި ސްޓްރީ 4" ވެސް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއަކާ އެކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019
"ހޯމް އެލޯން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަން ޑިޒްނީން ހަދަނީ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި އަދި މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ފިލްމު "ހޯމް އެލޯން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.