08 ޖުލައި

July 08, 2020
"ޕީޓަ ޕޭން" ގެ ރޯލެއް ޖޫޑް ލޯ އަށް

ޑިޒްނީން ހަދަން ނިންމާފައިވާ "ޕީޓަ ޕޭން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ރޯލަކަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޫޑް ލޯ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020
ޓިކްޓޮކުން ދައްކައިލި ހުނަރުން ޑިޒްނީގެ ސަމާލުކަން

ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާތަކާއި ސްޕެޝަލް އިފެކްޓްސްއާ އެކު އެމެރިކާގެ ޒުވާނަކު ޓިކްޓޮކުން ދައްކައިލި ހުނަރެއް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކުރުމާ އެކު، ޑިޒްނީގެ އިތުރުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020
"ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ގެ އާ ފިލްމަށް މާގޯ

އެކްޓަރު ޖޯނީ ޑެޕް މައިގަނޑު ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ގެ އާ ފިލްމުން އޭނާ ފެންނާނެކަމާ ދޭތެރޭ ބޮޑެތި ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، ފިލްމަށް ބަތަލާ މާގޯ ރޮބީ ނަގައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ފްރީ ޓްރަޔަލް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

އަލަށް ސަބްސްކްރައިބްކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ދެމުން ގެންދިޔަ ހަތް ދުވަހުގެ ފްރީ ޓްރަޔަލް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
"ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމެއް 40 އަހަރު ފަހުން

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ބަންދުކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިނަމާތައް އަންނަ މަހު އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ގައުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުވާނެ އެއް ފިލްމަކަށް "ސްޓާ ވޯސް" ސީރީޒްގެ ފިލްމެއްވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 2
ފްލޯއިޑްގެ ދަރިފުޅަށް ޑިޒްނީގެ ހިއްސާ ގަނެދީފި

އެމެރިކާ ފުލުހުންގެ އަނިޔާގައި މަރުވި ޖޯޖް ފްލޯއިޑްގެ ދަރިފުޅު ޖިއާނާ ފްލޯއިޑަށް، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާބްރާ ސްޓްރައިޒަންޑް ޑިޒްނީގެ ހިއްސާ ގަނެދީފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020
ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް އެންމެ މަދީ ނެޓްފްލިކްސްގައި

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންތަކާ އެކު، ސްޓްރީމިންގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މީގެ ކުރިން އިތުރުނުވާ ވަރަށް އިތުރުވެ، ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކަށް ބާރު ބޮޑުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް އެންމެ މަދީ ނެޓްފްލިކްސްގައި ކަމަށް އެމެރިކާގައި ހެދި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 2
ޑިޒްނީގެ ވެރިއަކު ޓިކްޓޮކްގެ ވެރިއަކަށް

އެމެރިކާ އިން އެކި ކަންކަމުގައި ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރާ ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކާ ގުޅެން ޑިޒްނީގެ ވެރިއަކު ނިންމައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020
ޑިޒްނީން އީދު ތީމަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދެނީ

ރޯދަ މަސް ނިންމާލައި މުސްލިމުން ކުރިމަތިލާ ފިތުރު އީދާ ދިމާކޮށް ޑިޒްނީމް އީދު ތީމަކަށް ފިލްމެއް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020
ޑިޒްނީން މާސްކް ވިއްކައިގެން މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަނީ

ޑިޒްނީގެ ފިލްމުތަކުން ފެނިފައިވާ އެކި ކެރެކްޓާތަކުގެ މޫނު ސިފަވާ ގޮތަށް ފޮތި މާސްކް ތައްޔާރުކޮށް، އެ އެއްޗެހި ވިއްކައިގެން ލިބޭ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމިއްޔާއަކަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020
"ހާކިއުލެސް" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ރުޒޯ ދެބެއިންނާ އެކު

ޑިޒްނީން މީގެ 23 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ހާކިއުލެސް" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއް މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރުން/ޕްރޮޑިއުސަރު ރުޒޯގެ ދެބެއިންގެ ހިއްސާ އެކު ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 2
ޑިޒްނީގެ 100،000 މުވައްޒަފަކަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކުރިމަތިވި ހާލަތާ ގުޅިގެން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވޯލްޓް ޑިޒްނީ ކުންފުނީގެ 100،000 އެއް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020
ޑިޒްނީން "ރޮބިން ހުޑް" ވެސް އަލުން ހަދަނީ

މީގެ 47 އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން ކާޓޫން ފިލްމު "ރޮބިން ހުޑް" ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
މޭގަން އަށް ޑިޒްނީން "ވަޒީފާއެއް" ކަށަވަރު

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ޝާހީ ޒިންމާތައް ދާދި ދޫކޮށްލެއްވީ ވެސް އަމިއްލަ މަސަައްކަތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރެއްވުމަށްޓަކަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު މިއޮތީ ފެށިފަ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020
ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ލިސްޓަށް "ޕީޓަ ޕޭން"

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސްދީފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތައް އަސްލު އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދޭން ހިފާފައިވާ ފޯރީގެ ތެރެއަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020
ޑިޒްނީގެ ޝަންހާއީ ރިސޯޓް އަލުން ހިދުމަތަށް

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބަންދުކުރި ޑިޒްނީގެ ޝަންހާއީ ޑިޒްނީ ރިސޯޓްގެ ބައެއް ތަންތަން، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ޗައިނާގައި މިހާރު މައިތިރިވަމުން އަންނާތީ އަލުން އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ

09 މާޗް

March 09, 2020
"ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ގެ ޕްރިކްއެލް ސީރީޒެއް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އަށް ފަހު، މީގެ ޕްރިކްއެލް ސީރީޒެއް ހަދަން ޑިޒްނީން ނިންމައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020
ޖެކް ސްޕެރޯގެ ރޯލުން ޖޮނީ ޑެޕް ފެންނާނެ؟

މަގުބޫލު ފިލްމު ސީރީޒް "ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމުގެ މައި ކެރެކްޓާ ކެޕްޓަން ޖެކް ސްޕެރޯގެ ރޯލުން ޖޮނީ ޑެޕް ނުފެންނާނެކަމުގެ އަޑުތައް މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން ދެކެވެމުން ދަނިކޮށް، އެ ވާހަކަ މުޅިން އެހެން ގޮތަކަށް އެނބުރެން ފަށައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 1
"ޕެރަސައިޓް" އަންނަ މަހު ހުލޫ އަށް

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައިގެން އޮސްކާގެ ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރަސައިޓް" އަންނަ އެޕްރިލް މަހު ހުލޫ އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 1
"އަލައްދިން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި "އަލައްދިން" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.