24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020
"ބްލެކް ޕެންތާ 2" ގެ ޝޫޓިން ޖުލައި މަހު

ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި 2018 ގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ބްލެކް ޕެންތާ" ގެ ދެވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
"ޑެޑްޕޫލް 3" ސްކްރީންޕްލޭ މޮލިނޯސް ސިސްޓާސް އަށް

ބެލުންތެރިންގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އެކްޓަރު ރަޔަން ރެނޮލްޑްސްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ޑެޑްޕޫލް" ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
"ލަޔަން ކިންގް" ގެ ޕްރިކްއަލްއެއް ހަދަނީ

ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް މިދިޔަ އަހަރު ހޯދި ޑިޒްނީގެ ފިލްމު "ލަޔަން ކިންގް" ގެ ޕްރިކްއެލްއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 01, 2020
ޑިޒްނީގެ ތީމް ޕާކްތަކުން 28،000 ވަޒީފާ މަދުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި އަށް ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމާ ހެދި ޑިޒްނީގެ އެމެރިކާގެ ތީމް ޕާކްތަކުން 28،000 ވަޒީފާ މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 1
ޑިޒްނީ ޕްލަސް ވެސް ގޫގްލް އެސިސްޓަންޓަށް

ވޮއިސް ކޮމާންޑަށް ކަންކަން ފަސޭހަކޮށްދޭ ޑިވައިސްތަކަކީ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއިން ދިރިއުޅުމަށް އައި ބޮޑު ފަސޭހައެކެވެ. އެހެންވެ ވޮއިސް އެސިސްޓަންޓުންގެ ދައުރު ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
"މުލާން" ގެ ޚަބަރުތައް ނުގެންނަން އަންގައިފި!

މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ޕްރިމިއާކުރި އެ ސްޓޫޑިއޯގެ އާ ފިލްމު "މުލާން" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ޗައިނާގެ ވިގޫރް މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ޝިއަންޖިންގައި ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ހޫނުވުމާ ގުޅިގެން އެ ފިލްމާ ބެހޭ ޚަބަރުތައް ނުގެންނަން ޗައިނާގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 1
ވިގޫރްގައި މުލާން ޝޫޓްކުރުމުން ޑިޒްނީ ހޫނުފެނަށް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ސިނަމާތަކުގައި ނޭޅުވި ދިގުލައިގެން ދާން ފެށުމުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރި ޑިޒްނީގެ އާ ފިލްމު "މުލާން" އާ އެކު އެ ސްޓޫޑިއޯ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020 1
ކެވިން ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ

ޓިކްޓޮކްގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާ ކޯޅެމުން ދަނިކޮށް ޓިކްޓޮކްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމާއި އެ އެޕް ހިންގާ ބައިޓްޑާންސްގެ ސީއޯއޯގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން ދިޔަ އެމެރިކާގެ ކެވިން މޭޔާ މަގާމުތައް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
"ތުރީ މެން އެންޑް އަ ބޭބީ" ގެ ރިމެކް އެފްރޯން އަށް

މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ވަރަށް ކާމިޔާބު ކޮމެޑީއެއް ކަމަށްވާ "ތުރީ މެން އެންޑް ބޭބީ" ގެ ރިމެކެއް ހަދަން ޑިޒްނީން ނިންމައި، އޭގެ ރޯލެއް ޒެކް އެފްރޯން އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 1
ހެކަރުންގެ ތުރާތައް ސްޓްރީމިން އަށް ބޮޑު، ފާރަވެރިވޭ

މީގެ ކުރިން ސްޓްރީމިން ޓީވީގެ ހިދުމަތަށް ބާރުބޮޑު ނުވާ ވަރަށް ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިލި ލޮކްޑައުންތަކާ އެކު ބާރުބޮޑުވެފައިވާ އިރު، އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން ސަމާވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020
ޓޮމް ހޭންކްސް އަށް "ޕިނޯކިއޯ" ހުށަހަޅައިފި

ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ޑިޒްނީން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ "ޕިނޯކިއޯ" ގެ ރޯލެއް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް އަސް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
"މުލާން" އަންނަ މަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އަށް

"މުލާން" ބަލަން 30 ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހޭނެ

26 ޖުލައި

July 26, 2020
"އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތައް އަނެއްކާ ވެސް ފަސްކޮށްފި

ޖޭމްސް ކެމެރަންގެ "އެވެޓާ" ގެ ސީކްއެލްތަކަށް ކުރަން ޖެހިފައިވާ އިންތިޒާރު އަނެއްކާ ވެސް ދިގުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020
"ޕީޓަ ޕޭން" ގެ ރޯލެއް ޖޫޑް ލޯ އަށް

ޑިޒްނީން ހަދަން ނިންމާފައިވާ "ޕީޓަ ޕޭން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ރޯލަކަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޫޑް ލޯ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020
ޓިކްޓޮކުން ދައްކައިލި ހުނަރުން ޑިޒްނީގެ ސަމާލުކަން

ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާތަކާއި ސްޕެޝަލް އިފެކްޓްސްއާ އެކު އެމެރިކާގެ ޒުވާނަކު ޓިކްޓޮކުން ދައްކައިލި ހުނަރެއް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާކުރުމާ އެކު، ޑިޒްނީގެ އިތުރުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020
"ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ގެ އާ ފިލްމަށް މާގޯ

އެކްޓަރު ޖޯނީ ޑެޕް މައިގަނޑު ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ގެ އާ ފިލްމުން އޭނާ ފެންނާނެކަމާ ދޭތެރޭ ބޮޑެތި ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، ފިލްމަށް ބަތަލާ މާގޯ ރޮބީ ނަގައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020
ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ފްރީ ޓްރަޔަލް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

އަލަށް ސަބްސްކްރައިބްކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ދެމުން ގެންދިޔަ ހަތް ދުވަހުގެ ފްރީ ޓްރަޔަލް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
"ސްޓާ ވޯސް" ގެ ފިލްމެއް 40 އަހަރު ފަހުން

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ބަންދުކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިނަމާތައް އަންނަ މަހު އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ގައުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުވާނެ އެއް ފިލްމަކަށް "ސްޓާ ވޯސް" ސީރީޒްގެ ފިލްމެއްވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 2
ފްލޯއިޑްގެ ދަރިފުޅަށް ޑިޒްނީގެ ހިއްސާ ގަނެދީފި

އެމެރިކާ ފުލުހުންގެ އަނިޔާގައި މަރުވި ޖޯޖް ފްލޯއިޑްގެ ދަރިފުޅު ޖިއާނާ ފްލޯއިޑަށް، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާބްރާ ސްޓްރައިޒަންޑް ޑިޒްނީގެ ހިއްސާ ގަނެދީފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020
ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް އެންމެ މަދީ ނެޓްފްލިކްސްގައި

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންތަކާ އެކު، ސްޓްރީމިންގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މީގެ ކުރިން އިތުރުނުވާ ވަރަށް އިތުރުވެ، ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކަށް ބާރު ބޮޑުވި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތައް އެންމެ މަދީ ނެޓްފްލިކްސްގައި ކަމަށް އެމެރިކާގައި ހެދި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 2
ޑިޒްނީގެ ވެރިއަކު ޓިކްޓޮކްގެ ވެރިއަކަށް

އެމެރިކާ އިން އެކި ކަންކަމުގައި ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކުރާ ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ޓިކްޓޮކާ ގުޅެން ޑިޒްނީގެ ވެރިއަކު ނިންމައިފި އެވެ.