25 މެއި

May 25, 2020 15
އެންދަމަން ފީނި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ގައްދޫ މަސްދޯންޏަކުން އެންދަމަން ފީނި ޒުވާނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 4
އެން ހިފަން ފީނި ޒުވާނާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ގދ. ކޮނޮއްޓާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ކައިރިން ފުޅި އަޅައިގެން އެން ހިފަން ފީނި މަސްވެރިއެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން، އެ މީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 1
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޖަރުމަނުގެ އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. މާޅޮސް ކައިރީ އޮތް ސަފާރީއަކުން ޑައިވިނަށް ދިޔަ މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 3
ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ތިނަދޫ ބޭރުމައްޗަށް ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 1
ގެއްލުނު ދެ ޑައިވަރުން ކަނޑުމަތިން ފެނިއްޖެ

މާލެ އަތޮޅު ހެލެނގެލި ރިސޯޓްގެ ކައިރީގައި އޮންނަ މާފަޅު ގައި ހަދަމުން އަންނަ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ ދެ ފިރިހެނަކު ޑައިވިނަށް ދިޔަ ފަހުން ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަނިކޮށް ކަނޑުމަތިން ފެނިއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 2
ރާއްޖޭގެ ޑައިވިން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތަށް އަރައިފި

މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު ރާއްޖެއިން މުގުރާލި ފްރީ ޑައިވިން ރެކޯޑް ގިނީސް ވޯލްޑް ރެކޯޑު ފޮތުގައި ރަސްމީކޮށް ލިސްޓުކޮށްފި އެވެ.

November 19, 2019 6
ޑީކޯވެގެން ގެނައި ދެ މީހުން ބަނޑޮހުގެ ޗެމްބަރަށް

ޑައިވިން ޑީކޮމްޕްރެޝަން ސިކްނަސް (ޑީކޯ) ވެގެން ރޭ މާލެ ގެނައި ދެ ފިރިހެނުންނަށް، ޗެމްބަރުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ބަނޑޮސް ރިސޯޓަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

November 19, 2019 14
ޑީކޯވުން އިތުރުވާތީ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

އެން ހިފަން އަޑި އަށް ފީނާ މަސްވެރިންނަށް، ޑައިވިން ޑީކޮމްޕްރެޝަން ސިކްނަސް (ޑީކޯ) ވުމުގެ މައްސަލަ އިތުރުވާތީ އެކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019 4
ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 9
9 އަހަރުގެ އުލާ، ޑައިވް ކުރުމާއި ފުޓްބޯޅައަށް ހާއްސަ

ބިރެއް ނެތި ހަމައެކަނި މޫދަށް އެރިލަނީއެއް ނޫނެވެ. ސްނޯކަލް ކުރުމާއި ސްކޫބާ ޑައިވިންގައި ވެސް ހަމަ އެހެންނެވެ. ހާއްސަ ކަމަކީ އަދި އުމުރުން އެންމެ ނުވަ އަހަރު ކަމެވެ. އާއިލާގެ އެންމެންނަކީ ވެސް މޫދަށް ހާއްސަ ލޯތްބެއް އޮންނަ ބަޔަކަށް ވުމުން، އާމިނަތު އުލާގެ ވެސް ވަނީ މޫދަށް ފަރިތަވީ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 9
ސްޓާފިޝް ފީނާ މި މަންޒަރު އެހާމެ ހިތްގައިމު!

ރާއްޖޭގެ ކަނޑު އަޑީގެ އެހާ ރީތި މަންޒަރުތަކާ އެކު ވެސް، ސްޓާފިޝްއެއް ފީނާ ވީޑިއޯއެއް ވަރަށް ނުފެންނާނެ އެވެ. ހަގީގަތުގައި އެއީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ މަންޒަރެކެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 12
ރާއްޖޭން ޑައިވިންގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު މުގުރާލައިފި

ފްރީ ޑައިވިން އިން އިޓަލީން ހަދާފައިވާ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ރާއްޖޭން މިއަދު މުގުރާލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 11
އާ ޖީއެމްއާ މަގާމު ހަވާލުކުރީ މޫދު އަޑީގައި

އޭޝިއާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ހޮޓެލްޗެއިން، ތައިލެންޑްގެ ދުސިތު އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބ. މުއްދޫގައި ހިންގާ ފަސްތަރީގެ ރިސޯޓުގެ އާ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރަށް، މޫދުއަޑީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މަގާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 15
މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

އއ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ކޮންސްޓަންސް ހަލަވެލި ރިސޯޓުގެ މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ސުޝްމިތާ ރާއްޖޭގައި ދަސްކުރީ ފީނަން

ސުޝްމިތާ ސެން އެޑަޕްޓްކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ދެ އަންހެން ކުދިންގެ ތެރެއިން ހަގު ދަރިފުޅު އަލީސާގެ 10 ވަނަ އުފަން ދުވަސް މި ފަހަރު ފާހަގަކުރީ ރާއްޖޭގަ އެވެ. ދެ ކުދިންނާއި ޒުވާން ލޯބިވެރިޔާ ރަހްމާން ޝޯލްއާ އެކު ކުރީގެ މިސް ޔުނިވާސް ވަނީ ރާއްޖޭގައި މޫދުގައި ފިލާވަޅުތަކެއް ވެސް ނަގައިފަ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 2
ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ވޮންމުލި ރިސޯޓުން ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސްއުޅެނިކޮށް ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 1
ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓު އަދިވެސް ނުފެނޭ

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓް އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 19
ދަގަނޑު ޖަހައިގެން މަސް ހިފުން މަނައެއް ނުވާނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުން، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ކުރުން މަނާވާ މަސްވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި ދަގަނޑު ޖަހައިގެން މަސް ހިފުން ނުހިމެނޭ ކަމަށާއި މަނައީ ކުރިން ވެސް އޮންނަ ގޮތަށް ބަޑި ޖަހައިގެން މަސް ހިފުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 1
ގެއްލުނު ޗައިނާ މީހާ ހޯދާތާ ތިން ދުވަސް

އާދީއްތަ ދުވަހު ކ. ކަނޑޫމާ ތިލައަށް ޑައިވިނަށް ފޭބި ފަހުން ގެއްލުނު ޓޫރިސްޓް މީހާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 10
އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ގދ. ކޮނޮއްޓޯ ކައިރީގައި އޮންނަ ތިލަޔަކަށް މިއަދު ހަވީރު އެންދަމަން ފޭބި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019
ކަނޑުއަޑީގެ އެންމެ ބޮޑު ތީމްޕާކް ބަހްރެއިނުގައި ހުޅުވަނީ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކަނޑުއަޑީގެ ތީމްޕާކް ބަހުރެއިނުގައި، އޮގަސްޓް މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 5
ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތީގައި ޖެހި ޓޫރިސްޓަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓެއްގައި ފައިގައި، އެ ރިސޯޓުގެ ދޯންޏެއްގެ ބުރަފަތިން ޖެހި މިއަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.