21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 2
އިންޑިއާއިން ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނަށް ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފި

އިންޑިއާގެ އޯލް އިންޑިއާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެޑިކަލް ސައެންސަސް (އެއިމްސް) އިން ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނަށް ހާއްސަ ވޯކްޝޮޕެއް އިއްޔެ ހިންގައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 33
ޑރ. ފައިސަލް: ސީދަލަށް، ތެދަށް، ޖެހިލުމެއް ނެތި!

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަހުމަދު ފައިސަލްގެ ޓްވީޓްތަކަށް ނަަޒަރު ހިންގާލައިފި ނަމަ އެއް ކަމެއް ކަށަވަރުވާނެ އެވެ: އާންމުންނަށް ކޮންމެހެން ވެސް އެނގެން ޖެހޭ މެސެޖްތައް ސީދަލަށް، ތެދަށް އަދި ޖެހިލުންވުމެއް ނެތި ދެއްވާ ކަމެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 1
އިނގިރޭސި ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޑިސްޕޯސަބަލް ބުރުގާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މުޅިން އަލަށް މުސްލިމު މުވައްޒަފުން ޑިސްޕޯސަބަލް ބުރުގާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން 7.4 ކިލޯގެ ކިޑްނީއެއް ނަގައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު 26) - ބަލި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން 7.4 ކިލޯގެ ކިޑްނީއެއް އިންޑިއާގެ ޑޮކްޓަރުން ނަގައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ނައިކީގެ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ސިއްހީ ދާއިރާގެ އަށް ހާއްސަ

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް ނެރޭ ނައިކީން މުޅިން އަލަށް، ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް އަންނަ މަހު ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 24
ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ: އަބަދުވެސް އާންމުންނާ އެކު!

ބަލިމީހުން ބެއްލެވުމުގެ އިތުރުން ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ އަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކުރައްވަން ޖެހޭ އެ ޒާތުގެ އެހެން ކަމެއް އޮވެ އެވެ؛ އާއިލީ މެމްބަރުން ކުރާ ސިއްހީ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުމެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އޭނާ އަށް ބުރަކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. އެއީ އޭނާއަށް އުފަލެކެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 22
ނައްތާލާފައިވާ ބަލިތައް އަނެއްކާވެސް ފެނިދާނެތަ؟

ރާއްޖޭގައި ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައިވާ ލެޕްރަސީ ނުވަތަ ޖުޒާމް ބަލި އަނެއްކާވެސް ފެތުރެމުން ދާ ކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި އާއްމުވުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކަށް ސިހުން ލިބުނެވެ. އެއީ ތެދު ޚަބަރެއް ނޫން ކަމަށް، ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ފަހުން ޔަގީންކޮށްދިން ނަމަވެސް އާންމުންގެ މެދުގައި ޝައްކުތަކެއް އުފެދުނެވެ. ރާއްޖޭން އެއްކޮށްހެން ނުވަތަ ވަރަށް...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 1
ޑޮކްޓަރުންގެ ކަށިގަނޑުގެ ބޭނުން ކެނޑެނީ

އެއީ ޑޮކްޓަރެއްކަން އެންމެ ފަސޭހައިން އެނގޭނެ އެއްގޮތަކީ ކަރުގައި އަޅާފައި އޮންނަ ކަށިގަނޑުންނެވެ. ވަރަށް ގިނަ ޑިވައިސްތައް ސްމާޓްވެ، އިހުގެ އުފެއްދުންތައް ކުންޏަށްވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ޑޮކްޓަރުންގެ ކަށިގަނޑަކީ އަދިވެސް ހަމަ އާންމު އެއްޗެކެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 5
ސިއްހީ ދާއިރާއަށް މީހުން ގެނައުމާ ގުޅޭ އުސޫލެއް ހަދަނީ

ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން މީހުން ގެނައުމަށް އެޖެންސީތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ އުސޫލެއް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 15
ޑރ. އުބައިދު އަނެއްކާ ވެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް

ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ޚިދުމަތް ދެއްވަން ބޭނުންވާތީ، ސާޖަރީގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަބްދުﷲ އުބައިދު އަނެއްކާ ވެސް އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 4
ނަފްރަތު އުފައްދަން ބޭނުން ކުރީ ފޭކް އެކައުންޓެއް

އިންޑިއާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ރާއްޖެ ގެންދަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގޮވާލީ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) ގެ ޑޮކްޓަރެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެ ޑޮކްޓަރުގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ފޭކް އެކައުންޓަކުން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019
އިންޑިއާ އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން ގަހަނާ އާއިި ފައިސާ ފޮތި

އިންޑިއާގެ ވެސްޓް ބެންގާލްގައި ބުދަ ދުވަހު ކުރި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން ގަހަނާ އާއި ފައިސާފޮތިތަކެއް ނަގައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 19
ބޯޓުގައި މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއް

ކޮލޮމްބޯ އިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ދަތުރުކުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ދަތުރު ހާއްސަވާނެ އެކަކީ ޑރ. ހިޝާމް އަލީ ޒަކީ އެވެ. އެއީ އޭނާގެ އިންޓާންޝިޕް ފެށުމަށް ކުރާ ދަތުރަށްވުމުން ކުރާ އުއްމީދުތައް ވެސް ބޮޑެވެ. ތިން ގަޑިއިރުގެ އެ ދަތުރު ނިމެން ގަޑިއިރަކަށްވެފައި ވަނިކޮށް...

16 ޖޫން

June 16, 2019 45
އެތެރެވެފައި ތިބީ އެންމެ ރަނގަޅު ޑޮކްޓަރުންނެއް ނޫން!

ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ޑޮކްޓަރުން ގެނައުމުގައި ކުރިން އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް އެތެރެވެފައި ތިބީ އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޑޮކްޓަރުން ނޫން ކަމަށާއި އެ އަށް ވުރެ ރަނގަޅު ޑޮކްޓަރުން ހޯދޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 30
އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވުމުން ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކު ހޯދަނީ

މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވެ، ބޮލަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް އިތުރުވެފައިވާތީ އައިޖީއެމްއެޗަށް ނާރުގެ އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރަކު ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ސަލީމް (ކުޑަ ބަންދޭ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 1
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

May 28, 2019 21
ބޭރު ޑޮކްޓަރުންގެ ފެންވަރު ބަލަނީ އެޖެންސީއަކުން ނޫން

ރާއްޖެ ގެންނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ފެންވަރު ދަށްވުމަކީ އެ މީހުން ގެންނަ ރެކްރޫޓިން އެޖެންސީތަކުގެ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެޖެންސީތައް...

22 މެއި

May 22, 2019 30
ބޭރު ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ހޯދުން ހެލްތަށް އެކަނި

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެކަނި ކުރާގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 3
90 މީހުންނަށް އެޗްއައިވީ ޖެއްސި ޑޮކްޓަރު ހައްްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 5) - ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ސިރިންޖް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޭނުންކޮށްގެން 90 މީހުންނަށް އެޗްއައިވީ ޖެހިފައި ވަނީ ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 9
މެޑިކަލް ކޮލެޖާ މެދު ޑރ. ޝީޒާގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވިދާނެ ކަމަކަށް، މީގެ ދެތިން އަހަރު ދުވަހު ކުރިއަށް ބެއްޔަސް، ދަރިވަރުންގެ ހިތަކަށް ނާރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކާ އެކު އެ ބިންގާ މިހާރު ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފެށި އެމްބީބީއެސްގެ ފުރަތަމަ ކޯސް، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 2
ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕެކޭޖެއް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްލޭނެއް އުރީދޫން މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.