03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 29
ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ، ފަރުވާކުޑަކޮށް ނުލާ!

ލުއިތައް ލިބުމާ އެކު، ބައެއް މީހުން ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް، ކޮވިޑް-19ގެ ބިރު ބޮޑުވެ، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން ދިއުމުގެ ނުރައްކަލާ މި އޮތީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 14
64 ހެލްތު ވޯކަރެއް، 67 ފުލުހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް 64 ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިއަކު އަދި 67 ފުލުހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 17
ފްރޮންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދޭން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން އާންމުން ރައްކާތެރިކޮށް، އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި އެހީތެރިވުމަށް އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 70
ނިޔާފަށް ރޮޒައިނާ ތާއީދުކުރުމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން!

ސިއްހީ މާހިރުންގެ ބަސް ހިމަނައިގެން އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބިލް އިތުރަށް އިސްލާހްކުރަން އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރު އަލީ ނިޔާފް ފާޅުކުރެއްވި ހިޔާލަށް މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ތާއީދު ކުރެއްވުމުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް އާއި އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ، ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 44
ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފާ އޮންނަން ޖެހޭ: ނިޔާފު

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރާ ގަރާރުން ބައެެއް ނުވަތަ ގަރާރު ބާތިލުކުރުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮންނަ ގޮތަށް އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ...

July 20, 2020 2
ފްރާންސްގެ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 9 ބިލިއަނުގެ ބޯނަހެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ތެރޭގައި ފްރާންސްގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 3
ދަތުގެ ފަރުވާއަށް 45 އަހަރު: ސަލީމަށް މަރުހަބާ!

ރާއްޖޭގައި ދަތުގެ ފަރުވާ ދޭން ފެށިތާ 45 އަހަރު ފުރުން މިއަދު ފާހަގަކުރާއިރު، އެ ހިދުމަތުގެ އެއް ބާނީ ކަމަށްވާ އޭރުގެ ޑެންޓަލް ހައިޖީނިސްޓް މުހައްމަދު ސަލީމާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް އޮތް އުފާވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 20
ކެފޭތަކުގަ ސިނގިރޭޓުބުއިން ޑޮކްޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓުތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ދިން ލުޔާއެކު، އަލުން ހުޅުވި އިރު، އެ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ނުކުރުމުން ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 8
ގަމުގެ ޑޮކްޓަރު އަވަހާރަވަންދެން ވެސް ބަލިމީހުންނާ އެކު

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ޑރ. ރާޖޭޝް އަޗަރްޔާ އަށް އަނގައިގެ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެނގިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ބަލި މީހުން ބައްލަވައި ބަރާބަރަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި އެވެ. ކަށީގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ގިނަ...

29 މެއި

May 29, 2020 1
ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހެއްގެ ކައިވެނި ހޮސްޕިޓަލްގައި

ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވަން ރޭވި ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު އެ މީހުން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކެންސަލްކޮށް، މަސައްކަތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 5
ޕީޕީއީ ނުލިބޭ ވާހަކަ ބުނުމުން ނަފްސާނީ ބަލީގެ ތަނަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އިންޑިއާ އިން ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އިރު، މާސްކާއި އެ ނޫން ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ އާލާތްތަކުގެ ދަތިކަން ހުރި ވާހަކަ ދެއްކި ޑޮކްޓަރަކު ނަފުސާނީ މައްސަލަ ހުރި މީހެއް ކަމަށް ނިންމައި، އެފަދަ މީހުންނަށް ފަރުވޭ ތަނެއްގައި ބުދަ ދުވަހު އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 20
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް އިތުރުގަޑި ދޭންޖެހޭ:ވިސާމް

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮންނަތާ މިހާރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ. އެ ކޮމިޝަންގެ މެެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފާތިމަތު އާމިރާ ފިޔަވައި...

May 20, 2020 24
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާދޭ އުސޫލު ބަދަލުކުރަން ގޮވާލައިފި

ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ދޭ ގޮތަށް ބަދަލު ގެންނަން، މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލް ޔޫނިއަން (އެމްއެޗްޕީޔޫ) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 5
ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 199 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 199 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 5
މަނަދޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތު މީހުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ނ. މަނަދޫން މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި ނުވަ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ނުހިމެނުނު ނަމަވެސް އެ ތަން ސާފު ކުރާ ދެ...

May 15, 2020 7
ލަކްސް އިން ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދެނީ

ކޮވިޑް-19ގައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ޕެކޭޖެއްގެ ކެމްޕެއިނެއް ލަކްސް ރިސޯޓްސް އެންޑް ހޮޓެލްސް އިން ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 9
ކޮވިޑްގެ އިސް ސަފުގައި އުޅޭ މީހުންގެ ފޯނު ހެކްކުރަނީ!

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މީހުންގެ ފޯނު ހެކްކުރަން އުޅޭ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 2
ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ގަތަރުން ހިލޭ 100،000 ޓިކެޓް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 100،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދޭން ނިންމައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ގަތަރު އެއާވޭޒް އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 11
ވެލިދޫ ފެސިލިޓީގެ ދެ މީހަކާ ގުޅޭ ޝަކުވާއެއް ބަލަނީ

އއ. ވެލިދޫ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެ މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން އެކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2020 60
ސިފައިންގެމީހާ އާއި ޑޮކްޓަރުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ނުުބަލާ

އއ. ވެލިދޫ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގައި ހިނގި ކަމަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުން ނުދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 2
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މި ދަތި ހާލަތުގައި ސިއްހީ އެހީތެރިން އުފުލަމުން ބުރަ އާއި އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސް ގައުމު ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް މި ވަނީ ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދީފަ...

09 މެއި

May 09, 2020 5
އައިޖީއެމްއެޗުގެ 16 ނަރުހަކު އައިސޮލޭޝަނަށް

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ބަލި މީހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހި އެއްވެސް ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު މިހާތަނަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ނުވިޔަސް އެއް ޑިޕާޓްމެންޓެއްގެ 16 ނަރުހަކު އައިސޮލޭޝަންގައި އެބަތިބި ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 1
ނައިކީން ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 30،000 ބޫޓް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ކުންފުނި ނައިކީން އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 30،000 ބޫޓް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 23
ދަރިފުޅު ކުރީ ސަފުގައި، ރޮމުން މަންމަ ދިން މެސެޖް

ޒުވާން ރީއަތު ހަމީދުގެ ކިޔެވުން އަދި ފުރިހަމައެއް ވެސް ނުވެ އެވެ. ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ފެށިތާ އަހަރެއްވީތަނުން، ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހި، ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީ އެވެ. އެކަމަކު، ވޮލަންޓިއަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މިހާރު އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް...