24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 4
އޮޕަރޭޝަން ކުރަނިކޮށް އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 24) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރުގައި ކަށީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަމުން ދިޔަ ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 5
ތިން ދުވަހުން 7 ބައްރަށް ދަތުރުކޮށްގެން ރެކޯޑެއް

އެންމެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ހަތް ބައްރުގެ 208 ގައުމަކަށް ދަތުރުކޮށްގެން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ޒުވާން އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 4
ފައިޒާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ މޭސްތިރިންނަކީ ދެމަފިރިން

ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމަށް މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރަނީ ފައިޒާ ކުންފުނީގެ ވެކްސިނަށެވެ. މީގެ އަޖުމަބެލުމުގެ ފުރަތަމަ ދިރާސާތަކުން ދައްކަނީ މި ވެކްސިން 90 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ވެސް މަތީ މިންވަރަކަށް ބަލިން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމަށެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 2
މީހެއްގެ ވައިނޮޅިން މަހެއް ނަގައިފި

މަސް ބާނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މީހެއްގެ އަނގައިގެ ތެރެއަށް ވަދެ ވައިނޮޅީގައި ތާށިވި މަހެއް މިސްރުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ނަގައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 1
ސްޓްރޯކާ ދެކޮޅަށް ރަނގަޅު ލައިފްސްޓައިލެއް މުހިއްމު

ސްޓޯރަަކަކީ ފުރާނަ އަށް ނުރައްވާ ސިއްހީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އެހެންވެ މިކަމަށް ޗެކަޕްތައް ހަދައި، ޑޮކްޓަރުންގެ އިރުޝާދުތަކާއި ލަފާގެ މައްޗަށް އާންމު ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ދަތު ރިހުމަށް ލުއި ހޯދަން ގޭގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަން

ދަތެއްގައި ރިއްސުމަކީ ވޭން ހުރި ކަމެކެވެ. އެހެންވެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަބަދު ވެސް ދަތްތައް ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމެވެ. ދަތް ފަނިކެއުމާއި ކޮބަޑި ޖެހުމާއި ހިރުގަނޑު ހަލާކުވުމަށް...

October 28, 2020 5
ރީތި ކަމަށް ބުނާތީ ޑޮކްޓަރު ރައްދު ދީފި

އެމެރިކާގެ އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކުރަމުންދާ ފޮޓޯތަތަކާ ހެދި އޭނާ އަކީ ޑޮކްޓަރަކަށްވާންޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ މާ ރީތި މީހެއް ކަމަށް ބުނާތީ އެކަމަށް އޭނާ ރައްދު...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 1
ބަލިމީހުންގެ ގެޔަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދާ ޑޮކްޓަރެއް

އުމުރުން 87 އަހަރުގެ ރާމްޗަންދުރަ ދަނޭކަރަކީ އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ ޗަންދުރަޕޫރްގައި ދިރިއުޅޭ ޑޮކްޓަރެކެވެ. ހަކީމީ ބޭސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން އާންމުންގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ މި ޑޮކްޓަރުގެ ހާއްސަ ކަމަކީ އޭނާ ނިސްބަތްވާ ސްޓޭޓްގެ ކައިރި އަވަށްތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައިސްކަލުގައި ޒިޔާރަތްކޮށް، ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020
ހޯވަބޯޑެއްގެ މަތީގައި ދަތް ނެގި ޑޮކްޓަރަކު ޖަލަށް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން، ބަލި މީހެއްގެ ދަތެއް ނެގިއިރު ހޯވަބަޑެއްގެ މަތީގައި އެކަންކޮށް، ވީޑިއޯކުރި މައްސަލާގައި ދައުވާކުރި އެމެރިކާގެ ޑޮކްޓަރު 12 އަހަރަށް ލުމާ އެކު، ސިއްހީ ދާއިރާ އިން 10 އަހަރަށް ސަންޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 1
އޯޑޮކްއިން މި މަހު ހިލޭ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ

ސްރީ ލަންކާގެ ޓެލެމެޑިސިން ޕްލެޓްފޯމް "އޯޑޮކް" މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހިލޭ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 4
ވީޑިއޯކޯލުން ލަންކާގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކޭގޮތް ހަދައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ޓެލެމެޑިސިން ޕްލެޓްފޯމް "އޯޑޮކް"އާ ގުޅިގެން، ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން އެ ގައުމުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު އުރީދޫން ހަމަޖައްސައިދީފި...

August 23, 2020 2
އިންޑިއާ މީހެއްގެ އޯވަރީން 50 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް

އިންޑިއާ މީހެއްގެ އޯވަރީން 50 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 1
އިރާގުގެ ރެފިއުޖީއެއް ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީ އަށް

ވަރަށް ކުޑައިރު ބޭސް ފަރުވާއަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް އާއިލާއާ އެކު ދިޔަ ގޮތަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އިރާގުގެ ޒުވާނަކު އޭ ލެވެލް އިން ހޯދި ނަތީޖާ އެކު، ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގައި މެޑިސިން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 18
ފްރޮންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް 13.4 މިލިއަން ދީފި

ކޮވިޑް-19 އިން އާންމުން ރައްކާތެރިކޮށް، އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި އެހީތެރިވުމަށް އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ހާއްސަ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 13.4...

August 09, 2020 69
ސިއްހީ ދާއިރާ އަންނަނީ ކުރިއަރަމުން: ހެލްތު

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށަށް ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 97
ސިއްހީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ޝަކުވާތަކެއް މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީއަށް

މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ސިއްހީ ނިޒާމުގެ ފެންވަރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށްވަމުން ދާކަމުގެ ޝަކުވާ، ޑޮކްޓަރުންގެ ބަޔަކު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ފަސް ބޭފުޅަކު އެކުވެގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ހުށައަޅުއްވައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 29
ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ، ފަރުވާކުޑަކޮށް ނުލާ!

ލުއިތައް ލިބުމާ އެކު، ބައެއް މީހުން ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް، ކޮވިޑް-19ގެ ބިރު ބޮޑުވެ، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން ދިއުމުގެ ނުރައްކަލާ މި އޮތީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 14
64 ހެލްތު ވޯކަރެއް، 67 ފުލުހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް 64 ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިއަކު އަދި 67 ފުލުހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 17
ފްރޮންޓްލައިން މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދޭން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން އާންމުން ރައްކާތެރިކޮށް، އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި އެހީތެރިވުމަށް އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 70
ނިޔާފަށް ރޮޒައިނާ ތާއީދުކުރުމުން ހިތްހަމަނުޖެހުން!

ސިއްހީ މާހިރުންގެ ބަސް ހިމަނައިގެން އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބިލް އިތުރަށް އިސްލާހްކުރަން އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރު އަލީ ނިޔާފް ފާޅުކުރެއްވި ހިޔާލަށް މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ތާއީދު ކުރެއްވުމުން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް އާއި އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ، ރޭ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 44
ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފާ އޮންނަން ޖެހޭ: ނިޔާފު

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނު ކުރާ ގަރާރުން ބައެެއް ނުވަތަ ގަރާރު ބާތިލުކުރުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮންނަ ގޮތަށް އާއްމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ...

July 20, 2020 2
ފްރާންސްގެ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 9 ބިލިއަނުގެ ބޯނަހެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ތެރޭގައި ފްރާންސްގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން 9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޯނަހެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 3
ދަތުގެ ފަރުވާއަށް 45 އަހަރު: ސަލީމަށް މަރުހަބާ!

ރާއްޖޭގައި ދަތުގެ ފަރުވާ ދޭން ފެށިތާ 45 އަހަރު ފުރުން މިއަދު ފާހަގަކުރާއިރު، އެ ހިދުމަތުގެ އެއް ބާނީ ކަމަށްވާ އޭރުގެ ޑެންޓަލް ހައިޖީނިސްޓް މުހައްމަދު ސަލީމާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް އޮތް އުފާވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 20
ކެފޭތަކުގަ ސިނގިރޭޓުބުއިން ޑޮކްޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓުތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ދިން ލުޔާއެކު، އަލުން ހުޅުވި އިރު، އެ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ނުކުރުމުން ބައެއް ޑޮކްޓަރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.