10 ޖުލައި

July 10, 2020 60
ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ޑޮލަރު ލިބޭނެ: ގަވަރުނަރު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމާ އެކު ވެސް ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 74
ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ 18ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ހުއްޓުމާ އެކު، ރާއްޖެ ޑޮލަރަށް ޖެހި، ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު 18ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 8
ރިސޯޓުތައް ބަންދުވުމުން އިމްޕޯޓު ދަށްވެ ޑޮލަރުގެ އަގު ދަށަށް

ރިސޯޓުތައް ބަންދު ކުރުމާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު ދަށްވެ، ޑޮލަރުގެ އަގު "ކަޅު ބާޒާރުގައި" ދަށްވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 16
މި ދަނޑިވަޅު ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރު ހިފެހެއްޓުން މުހިންމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުންނާއި، ތޮބީއީ ގޮތުން ހުރި ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ސަބަބުން، ކާބޯތަކެއްޗާއި، ތެލާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި، އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުމީހުން އެމީހުންގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އާއި އުޖޫރައަށް ވާ ފައިސާ ބޭރަށް ގެންދިއުމަށާއި، މި ނޫން ވެސް އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އެކުލެވޭ ގޮތުން،...

15 މާޗް

March 15, 2020 62
ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު މައްޗަށް ދަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމަށް ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމާ އެކު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ކުއްލިއަކަށް މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 13
ބޭރުކުރަން އުޅުނު ހަތަރު މިލިއަން އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނު ހަތަރު މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 3
ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ހާއްސަ އޭޓީއެމް އެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 3
އާމްދަނީގެ 61 ޕަސެންޓް ލިބުނީ ޑޮލަރުން

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ދައުލަތަށް ލިބުނުގެ އާމްދަނީގެ 61 ޕަސެންޓް ބަލައިގަތީ ޑޮލަރުން ކަމަށް ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 52
ޑޮލަރު ވިޔަފާރީގެ ކަޅު ފަރާތް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްގެން އެސްއޯއެފް އިން ހިންގި ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް އޭސީސީން މިދިއަ ހަފުތާގައި ނެރުނު އިރު އެނގުނު އެއް ކަމަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހިންގާ ޑޮލަރު މާރުކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި އެތައް ބަޔަކު ބެދިދާނެ ކަމެވެ. އެގޮތުން އެސްއޯއެފްއާ އެކު 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނިން ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 21
"އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ދިނީ ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ ގޮތުން"

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރުކުރި އެސްއޯއެފް ކުންފުނިން ފައިސާ ޖަމާކުރީ ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ފައިސާ ޖަމާވި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 4
މިދިޔަ އަހަރު އޭޓީއެމުން 415 މިލިއަން ޑޮލަރު ނެގި

މިދިޔަ އަހަރު އޭޓީއެމްތަކުން 415 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަސްޓަމަރުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 7
ވަގު ޑޮލަރު މާރުކުރި ބަޔަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ސައްހަ ނޫން އެމެރިކާ ޑޮލަރުތަކެއް މާރުކުރި މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށް އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ދޮންނަމެޝިނެއްގެ ތެރޭ ލައްކައިން ޔޫރޯ!

މަނީ ލޯންޑްރިންއޭ ބުންޏަސް އެއީ ފައިސާ ދޮންނަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މިއީ ހަމަ "މަނީ ލޯންޑްރިން" އަށް ވެދާނެ އެވެ. ވަގަށް ނެގި އެތައް ލައްކަ ޔޫރޯއެއް ފެނުނީ ދޮންނަމެޝިނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 7
ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރާއެކު ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާ އިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު ފައިސާ ބޭރު ކުރަން އުޅުނު އެ ގައުމުގެ ދެ މީހަކު ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 3
ޑޮލަރުން ވިޔަފާރި ނުކުރަން އުރުދުޣާން ގޮވާލައްވައިފި

އަންކަރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ރަޝިޔާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ހިންގާ އިރު އެމެރިކާ ޑޮލަރު ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 9
100 އާއި 50 ޑޮލަރުގެ ވަގު ނޫޓުތަކެއް ދައުރުވަނީ

ވަރަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޗާޕްކޮށްފައިވާ 100 އާއި 50 ޑޮލަރުގެ ވަގު ނޫޓުތަކެއް މި ދުވަސްވަރު ދައުރުވާތީ، އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބޭންކުތަކަށް އިއްޔެ އަންގައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 6
އޭޓީއެމްތަކުން 300 މިލިއަން ޑޮލަރު ނެގި: ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މާލެ އާއި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޑޮލަރު އޭޓީއެމްތަކުން މިދިޔަ އަހަރު 300 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު ކަސްޓަމަރުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 8
ޝުކޫރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރަން އެދިއްޖެ

ސްޓެލްކޯ އަށް ޑޮލަރު ގަތުމަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ދިން މައްސަލާގައި ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުއްޝުކޫރާއި އިތުރު މީހަކަށް ދައުވާ ކޮށްދޭން އެދި ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވި މައްސަލާގައި އިތުރު ކަންތައްތަކެއް ސާފުކުރަން، އެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް އަނބުރާ...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 23
ނިމާލާއި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާ ކުރަން ޕީޖީއަށް

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޑޮލަރު ގަތް މައްސަލާގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލާއި އެތަނުގެ އިސްވެރިންތަކަކަށް ދައުވާކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 4
ޝަރޫ އިން އިތުރު 3.8 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ދެ ކުންފުންޏަކަށް 20 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސުން އެހެން ދެ މީހަކަށް ދޫކުރި 250،000 ޑޮލަރު ޗެކްތަކެއް ބައުންސްވި މައްސަލާގައި އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ޝަރޫ އާއި މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކް (އެމްސީބީ) ގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.