18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 129
ޑޮލަރު ބޭރުވާ މިންވަރު ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ: ބީއެމްއެލް

ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުތަކުން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ލިމިޓު ކަނޑައެޅީ ބޭންކުގައި ޑޮލަރު ހުރި މިންވަރު ނިސްބަތުން ދަށްވުމާ އެކު، ބޭރަށްދާ ޑޮލަރު މަދު ކުރަން ޖެހޭތީ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 64
ކާޑުން މުއާމަލާތު ކުރެވޭނެ އަދަދު ލިމިޓު ކޮށްފި

ދިވެހި ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތު ކުރެވޭނެ މިންވަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދުން ފެށިގެން ލިމިޓު ކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 112
ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް، ޑޮލަރުގެ އަގު މައްޗަށް!

މާލޭގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑޮލަރު ގަނެވިއްކާ ތަނަކަށް އިއްޔެ ވަތް އިރު ކަމުދާކަށް ނެތެވެ؛ އެތަނުގައި މިހާރު ވިއްކަން ހުރީ ތަރުކާރީ އެވެ! މާރުކުރާނެ ޑޮލަރެއް ނުލިބެ އެވެ. އާންމުކޮށް ޑޮލަރުގެ ބާޒާރު އޮތް ޗާނދަނީ މަގުގެ ގެސްޓް ޝޮޕް ސަރަހައްދުން ފެންނަނީ މާޔޫސްކަމެވެ. އެތަންތަނަށް ޑޮލަރު ނުލިބޭ އިރު ވަންނާނެ ޓޫރިސްޓަކު...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 42
ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެކަނި އިތުރަށް ޑޮލަރު ދޫކުރަނީ

ހަމައެކަނި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެކަނި މި މަހުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހު ބޭންކުތަކަށް އިތުރަށް ޑޮލަރު ދޫކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 27
ޑޮލަރު އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ: އަމީރު

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 31, 2020 16
ޑޮލަރު ލިބުން ދަތި، އަދިވެސް ތާށިވާނެ: ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް ވެސް ޑޮލަރުގެ ތާށިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި އާންމުންނަށް ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އިތުރަށް ދަތިވެދާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 11
ޑޮލަރު ޖަމާކުރާ އުސޫލު ބަދަލުކުރުމުން ރުޅި ގަދަވެއްޖެ

ބޭރުގެ އެކި ޕްލެޓްފޯމުތަކުން ފޮނުވާ ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްދޭ އުސޫލަށް ބީއެމްއެލް އިން ގެނައި ބަދަލާއެކު ގިނަ ބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 97
ޑޮލަރު އަގުބޮޑުވީ ލޯނުދައްްކަން ޖެހުމުން: ދޮންބިލެތް

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އިގުތިސާދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެފައި ވަނިކޮށް ޑޮލަރުގެ އަގު ރާއްޖޭގައި ބޮޑުވަނީ ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހުމުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެތް) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 61
ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ޑޮލަރު ލިބޭނެ: ގަވަރުނަރު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމާ އެކު ވެސް ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 74
ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ 18ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ހުއްޓުމާ އެކު، ރާއްޖެ ޑޮލަރަށް ޖެހި، ކަޅު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު 18ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 8
ރިސޯޓުތައް ބަންދުވުމުން އިމްޕޯޓު ދަށްވެ ޑޮލަރުގެ އަގު ދަށަށް

ރިސޯޓުތައް ބަންދު ކުރުމާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު ދަށްވެ، ޑޮލަރުގެ އަގު "ކަޅު ބާޒާރުގައި" ދަށްވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 17
މި ދަނޑިވަޅު ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރު ހިފެހެއްޓުން މުހިންމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުންނާއި، ތޮބީއީ ގޮތުން ހުރި ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ސަބަބުން، ކާބޯތަކެއްޗާއި، ތެލާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި، އަދި ރާއްޖޭން ބޭރުމީހުން އެމީހުންގެ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އާއި އުޖޫރައަށް ވާ ފައިސާ ބޭރަށް ގެންދިއުމަށާއި، މި ނޫން ވެސް އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އެކުލެވޭ ގޮތުން،...

15 މާޗް

March 15, 2020 62
ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު މައްޗަށް ދަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމަށް ކުރިމަތިވި ހީނަރުކަމާ އެކު ބާޒާރުގައި ޑޮލަރުގެ އަގު ކުއްލިއަކަށް މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 13
ބޭރުކުރަން އުޅުނު ހަތަރު މިލިއަން އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެ އިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނު ހަތަރު މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 3
ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ހާއްސަ އޭޓީއެމް އެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 3
އާމްދަނީގެ 61 ޕަސެންޓް ލިބުނީ ޑޮލަރުން

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ދައުލަތަށް ލިބުނުގެ އާމްދަނީގެ 61 ޕަސެންޓް ބަލައިގަތީ ޑޮލަރުން ކަމަށް ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 52
ޑޮލަރު ވިޔަފާރީގެ ކަޅު ފަރާތް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްގެން އެސްއޯއެފް އިން ހިންގި ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް އޭސީސީން މިދިއަ ހަފުތާގައި ނެރުނު އިރު އެނގުނު އެއް ކަމަކީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހިންގާ ޑޮލަރު މާރުކުރުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރޭގައި އެތައް ބަޔަކު ބެދިދާނެ ކަމެވެ. އެގޮތުން އެސްއޯއެފްއާ އެކު 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނިން ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 21
"އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ދިނީ ޑޮލަރު ވިއްކުމުގެ ގޮތުން"

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރުކުރި އެސްއޯއެފް ކުންފުނިން ފައިސާ ޖަމާކުރީ ޑޮލަރު ގަތުމުގެ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ފައިސާ ޖަމާވި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 4
މިދިޔަ އަހަރު އޭޓީއެމުން 415 މިލިއަން ޑޮލަރު ނެގި

މިދިޔަ އަހަރު އޭޓީއެމްތަކުން 415 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަސްޓަމަރުން ނަގާފައިވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 7
ވަގު ޑޮލަރު މާރުކުރި ބަޔަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފި

ސައްހަ ނޫން އެމެރިކާ ޑޮލަރުތަކެއް މާރުކުރި މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށް އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ދޮންނަމެޝިނެއްގެ ތެރޭ ލައްކައިން ޔޫރޯ!

މަނީ ލޯންޑްރިންއޭ ބުންޏަސް އެއީ ފައިސާ ދޮންނަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މިއީ ހަމަ "މަނީ ލޯންޑްރިން" އަށް ވެދާނެ އެވެ. ވަގަށް ނެގި އެތައް ލައްކަ ޔޫރޯއެއް ފެނުނީ ދޮންނަމެޝިނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.