02 ޖުލައި

July 02, 2020
ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ފޮތާ ދެކޮޅަށް ނެރުނު އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ބެހޭ ގޮތުން، އޭނާ އަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ މޭރީ ޓްރަމްޕް ލިޔުއްވި ފޮތް ނެރުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ނިއު ޔޯކްގެ ދަށު ކޯޓަކުން ނެރުނު...

July 02, 2020 2
ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ފޮތާ ދެކޮޅަށް ކޯޓް އަމުރެއް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ އަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ މޭރީ ޓްރަމްޕް ލިޔެފައިވާ ފޮތް ނެރުން ވަގުތީ މަޑުޖައްސައިލަން އެމެރިކާގެ ކޯޓަކުން އަންގާރަ...

30 ޖޫން

June 30, 2020 7
ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އީރާނުން ނެރެފި

ތެހެރާން (ޖޫން 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް އީރާނުން ނެރެ، ޓްރަމްޕް ހައްޔަރު ކުރުމުގައި އިންޓަޕޯލްގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

June 30, 2020 1
ރޯލިން ސްޓޯންސް އިން ޓްރަމްޕަށް އިންޒާރެއް

ކުރިއަށް އޮތް ރިއާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރައްވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ކެމްޕޭނުތަކުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ބޭންޑް ދަ ރޯލިން ސްޓޯންސްގެ ލަވަތައް...

21 ޖޫން

June 21, 2020 1
"ވައިރަހަށް ޓެސްޓްކުރުމަކީ ދެމިޔަލީ ކަނޑިއަކާ ކުޅުން"

އޮކްލަހޮމާ (ޖޫން 21) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޓެސްޓް ކުރުމަކީ "ދެ މިޔަލީ ކަނޑިއަކާ" ކުޅުން ފަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

June 21, 2020 4
ވައިރަހުގެ ބިރާ އެކު ވެސް ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން ފަށައިފި

އޮކްލަހޮމާ (ޖޫން 21) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މީގެ ތިން މަސް ދުވަސް ކުރިން އެމެރިކާ ލޮކްޑައުން ކުރި ފަހުން، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކެމްޕޭން އެއްވުމެއް...

June 21, 2020 2
ބޯލްޓަންގެ ފޮތް ނެރުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ކޯޓުން ނުދިން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 21) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ޖޯން ބޯލްޓަން ވައިޓް ހައުސްގައި ހޭދަކުރެއްވި މުއްދަތުގައި ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް އޭނާ ލިޔުއްވި...

19 ޖޫން

June 19, 2020 1
ޓްރަމްޕްގެ ފަތިފުށާ ބެހޭ ފޮތެއް އާއިލާގެ ތެރެއިން

އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބު ވެސް ބޯމަތިވެ، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރައްވާ އިރު ކުރިމަތީގައި ހުރި މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އެއްކޮޅުން މުޅި އެމެރިކާގައި ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަރްކުރަން ގޮވައިލާ އަޑުގަދަ ވަނީ އެވެ. އަދި އެފަދަ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ޓްރަމްޕް ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ވެސް...

18 ޖޫން

June 18, 2020 2
އަލުން އިންތިޚާބުވާން ޗައިނާގެ އެހީއަށް ޓްރަމްޕް އެދުނު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 18) - ވެރިކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރެއް ކާމިޔާބު ކުރައްވަން ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ އެހީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޯއްދެވި ކަމަށް ކުރީގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ޖޯން ބޯލްޓަންގެ އާ ފޮތުގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 3
ކަންބޮޑުވުމަކީ ޓްރަމްޕް އިންތިޚާބު ވަގަށް ނަގައިފާނެތީ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 14) - އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ނޮވެމްބަރު މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަގަށް ނަންގަން އުޅުއްވަފާނެތީ ނުވަތަ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ ވައިޓް ހައުސް އިން ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވަފާނެތީ ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން...

12 ޖޫން

June 12, 2020 9
މައްސަލަ ބަލާތީ އައިސީސީއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - އެމެރިކާ ސިފައިންނާއި އެމެރިކާއާ ގުޅިފައިވާ ގައުމުތައް، ޚާއްސަކޮށް އިޒްރޭލުން ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ބަލާތީ އެ...

June 12, 2020 9
ޓްރަމްޕާއެކު ފައްޅިއަށް ދެވުނީތީ ހިތާމަކުރަން: ޖެނެރަލް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 12) - ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރާލުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި މުޒާހަރާތައް ވަރުގަދަވެފައި ވަނިކޮށް ވައިޓް ހައުސް އިން...

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
ފްލޮއިޑުގެ މަރުން އެމެރިކާގެ ހަގީގީ ސިފަ ފެނިއްޖެ

ތެހެރާން (ޖޫން 5) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑު ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައިވާތީ އެ ގައުމުގެ ހަގީގީ ސިފަ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ...

June 05, 2020
ޓްރަމްޕްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އަމުރާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

ސޯޝަލް މީޑިއާއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަޕްމް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުއްވި ރިޔާސީ އަމުރާ ގުޅިގެން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކުން އަންގާރަ...

04 ޖޫން

June 04, 2020 4
ޓްރަމްޕް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ގައުމު ބައިބައި ކުރަން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 4) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރާލާފައިވާތީ މުޅި އެމެރިކާގައި ފަށާފައިވާ މުޒާހަރާތައް...

June 04, 2020 26
އަޅުގަނޑު ބަންކަރަށް ވަނީ އެތަން ބަލާލަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 4) - ވައިޓް ހައުސްގެ ބަންކަރަށް ވަދެވަޑައިގަތީ އެ ތަން ބަލާލައި އިންސްޕެކްޓްކޮށްލަން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 10
ފައްޅިއަށް ޓްރަމްޕް ވަޑައިގަތީ ފިނޑި ނޫންކަން ދައްކަން

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 3) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރުވުމުން މުޅި އެމެރިކާގައި ފެށި މުޒާހަރާތައް ވައިޓް ހައުސްގެ ބޭރުގައި ވެސް ވަރުގަދަ ކުރުމުން ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބިމު އަޑީގެ ކޮޓަރިއަކަށްލި ވާހަކަ ނޫސްތަކުގައި...

02 ޖޫން

June 02, 2020 3
މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ ބަންކަރަށް ޓްރަމްޕް ވައްދަން ޖެހުނު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 2) - އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް، ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ މަރާލާފައިވާތީ އެމެރިކާގައި ފެށި ވަރުގަދަ އިހުތިޖާޖްތައް ވައިޓް ހައުސްގެ ބޭރުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަރުގަދަވި ވަގުތު ސީކްރެޓް ސާވިސްގެ އެޖެންޓުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ވައިޓް...

30 މެއި

May 30, 2020 8
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެމެރިކާ އިން ގުޅުން ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 30) - ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއާ އެމެރިކާ އިން ގުޅުން ކަނޑާލިކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
"ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާ އިން ލިބުނު ގޯސް ހަދިޔާއެއް"

ވޮޝިންޓަން (މެއި 29) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ފަރާތުން ދުނިޔެ އަށް ލިބުނު "ވަރަށް ގޯސް ހަދިޔާއެއް" ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 20
އެންމެ ގިނަ މީހުން އެމެރިކާއިން ޕޮޒިޓިވްވުމަކީ ފަޚުރެއް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 20) - ކޮވިޑް-19 އެންމެ ގިނައިން ޖެހުނު މީހުން ތިބި ގައުމަކީ އެމެރިކާ ކަމަށްވުމަކީ ލިބުނު "ޝަރަފުގެ ބެޖެއް" ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 16
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަކީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 19) - ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އަކީ ޗައިނާގެ ޕަޕެޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެ ޖަމާއަތުން ވަކިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަނެއްކާވެސް ދެއްވައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020
އެމެރިކާގެ ސްޕޭސް ފޯސްގެ ދިދަ ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ގޮތްޕެއްގެ ގޮތުގައި، ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުފެއްދެވި ސްޕޭސް ފޯސްގެ ދިދަ ދައްކާލައިފި އެެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 16
ކޮރޯނާވައިރަސް: އެމެރިކާ އަށް ދިން އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 8) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ދިން އެންމެ ބޮޑު ހަމަލާ ކަމަށާއި އެ ކަމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޗައިނާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 13
ވައިރަހަކީ އަޅުގަނޑަށް އަމާޒުކޮށް ޖެހިމަޅިއެއް:ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 1) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅޭ ކަންކަން ޗައިނާ އިން މެނޭޖްކޮށްފައި ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން އޭނާ އަށް ނާކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އަށް ހީވާ ހުރިހާ ގޮތެއް ހިމަނައިގެން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 9
ޓްރަމްޕުގެ ހުށަހެޅުއްވުމާ ދެކޮޅަށް ކުންފުނިން އިންޒާރު!

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 25) - ޑިސްއިންފެކްޓެންޓެއް ހަށިގަނޑަށް ފޮނުވައިގެން ކޮރޯނާވައިރަސް މަރާލެވިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން، އެ ގޮތަށް އެކަން ނުކުރުމަށް ދުނިޔޭގައި ޑިސްއިންފެކްޓެންޓް އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 15
ދުނިޔެ އަށް މިހާލު ޖެހުނީ ޗައިނާގެ ސަބަބުން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 19) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ މިއަދު އޮތް ހާލަތަށް ވެއްޓެން ޖެހުނީ ޗައިނާގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އެ ވައިރަހަކީ އެ ގައުމުން މާކުރިންސުރެ ވެސް ހުއްޓުވެން...

April 19, 2020 10
ޓްރަމްޕުގެ ތުހުމަތު ވޫހާން ލެބުގެ ޑިރެކްޓަރު ދޮގުކޮށްފި

ވޫހާން (އެޕްރީލް 19) - ކޮރޯނާވައިރަހަކީ ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ލެބަކުން ދޫވި އެއްޗެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ ތުހުމަތު ވޫހާން ލެބުގެ ޑިރެކްޓަރު...