10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 2
ބިލިއަނަރު ބްލޫމްބާގް ރިޔާސީ ރޭހުގައި ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 10) - އަންނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އަލަބާމާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރައިމަރީގައި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބިލިއަނަރު މައިކަލް ބްލޫމްބާގް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
މައްސަލައިން ސަލާމަތްކޮށްދޭން އޭޖީގައި ނޭދެން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 8) - ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައިގެން ސިޔާސީ ވާދަވެރިއަކަށް ޕްރެޝަރު ކުރެއްވި މައްސަލައިން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި އެދިފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 12
އައިއެސްގެ އާ ލީޑަރުވެސް އެމެރިކާއަށް އެނގޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 3) - އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ މަރަށް ފަހު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އާ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސި އަބޫ އިބްރާހިމް އަލް ހާޝިމީ އަލް ގުރައިޝީއާ ބެހޭ...

November 03, 2019 2
ޓްރަމްޕުގެ ދިރިއުޅުއްވުން ނިއު ޔޯކުން ފްލޮރިޑާ އަށް

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 3) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދިރިއުޅުއްވުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނިއު ޔޯކުން ފްލޮރިޑާގެ ޕާމް ބީޗަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 6
ބަޣުދާދީގެ ބަދަލުގައި ހުރި މީހާ ވެސް ވަނީ މަރާލާފައި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 30) - އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ އަށް ފަހު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ހަވާލުވާން ހުރި މީހާ ވެސް ވަނީ އެމެރިކާގެ ސްޕެޝަލް ފޯސަސްގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރާލާފައިވާ...

October 30, 2019 2
ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ހަދައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ކޮންގްރެސްގެ ޑިމޮކްރެޓިކުން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 54
"ބަޣުދާދީ މަރުވީ ތިން ދަރިންނާ އެކު އަމިއްލަ އަށް"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އިސްލާމިކް ސްޓެޓޭ (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރުވީ ސީރިއާގެ އިދްލީބުގައި އެމެރިކާގެ ޚާއްސަ ސިފައިންގެ ހަމަލާތަކުން ފިލަން ވަން ކޮޅު ބެދިފައިވާ ހޮހަޅައިން ސަލާމަތް ވެވޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުން އޭނާގެ ގައިގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ވެސްޓް ގޮއްވާލައިގެން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 7
ރައީސްކަން ކުރާތީ 2-5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުންވޭ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 22) - އެެމެރިކާގެ ރައީސްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާތީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި އަށް ދަނީ 2-5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބެމުން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
މައްސަލަ ބޮޑުވެ ޓްރަމްޕުގެ ރިސޯޓުގައި ސަމިޓް ނުބާއްވާނެ

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފްލޮރިޑާ ރިސޯޓުގައި ބާއްވަން ނިންމި ޖީ7 ގެ ސަމިޓް، ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތައް ކުރަން ފެށުމުން، އެހެން ތަނެއްގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ޓްރަމްޕް ވަކިކުރަން އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަން އަންގައިފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަން ވައިޓް ހައުސް އިން ރަސްމީކޮށް އަންގައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019
ޓްރަމްޕާއި ބައިޑަން ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 7) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި އޭނާގެ އާއިލާއަކީ ވެސް ކޮރަޕްޓް ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 2
"ކޮންގްރެސް އަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަން ޔަގީނެއް ނޫން"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 5) - ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ބާރު އަޅުއްވާފައިވާތީ އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އިން މިހާރު ފަށާފައިވާ ތަހުގީގުގައި އެއްބާރުލުން ދެވޭނެކަމާ މެދު ޔަގީން ނުވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019 3
ބައިޑަންގެ މައްސަލަ ޗައިނާ އިން ބަލަންޖެހޭ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 4) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ޗައިނާގެ ކިބައިން ވެސް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 1
ޓްރަމްޕަށް އަޅުގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުދެވޭނެ: ބައިޑަން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 3) - ޔުކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ގުޅުއްވައިގެން ކިތަންމެ ޕްރެޝަރެއް ކުރައްވަން އުޅުއްވި ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުންނަވާނެކަން އިއުލާންކުރައްވާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 3
މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅުމަކީ ބަޣާވާތް ކުރުން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 2) - ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅުމަކީ "ބަޣާވާތެއް" ކުރުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 02, 2019 1
"ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅުމަކީ ބުލީކުރުން"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުކުރުމަށް ޑިމޮކްރެޓުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގައި އެމެރިކާގެ ޚާރިޖިއްޔާގެ ސްޓާފުންނަށް ބުލީ ކުރަމުންދާ...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ޓްރަމްޕުގެ ވަކީލް ތަހުގީގު ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 1) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިއެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ގުޅުއްވައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބާރު އެޅުއްވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރާ ހައުސްގެ އިންޓަލިޖެންސް، ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް އޯވަސައިޓް އެންޑް ރިފޯމް ޕެނަލަށް ޓްރަޕުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ރޫޑީ ޖިއުލިއާނީ ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 2
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް: ޕެލޯސީ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިއެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޔޫކްރޭން ސަރުކާރަށް ބާރު އަޅައިގެން ރައީސް ޑޮނަލްްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާވެފައި ކަމަށާއި އެހެންވެ ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ހައުސްގެ ރައީސް ނެންސީ ޕެލޯސީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 4
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިއެއްގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް ބޭރު ގައުމެއްގެ އެހީ ހޯދި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ޑިމޮކްރެޓިކުން ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 9
ބޭރުގެ ލީޑަރަކަށްކީ އެންމެ ހޫނު މަރުހަބާ މޯދީ އަށް

ޓެކްސަސް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ބޭރުގެ ލީޑަރަކަށް އެމެރިކާ އިން މިހާތަނަށް ނުކިޔާވަރުގެ ހޫނު މަރުހަބާއެއް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް ކިޔައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019
ބޯލްޓަން ބޭރުކުރީ އީރާން މައްސަލާގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުމުން

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުގެ މަގާމުން ޖޯން ބޯލްޓަން ބޭރު ކުރީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމާ މެދު ރައީސް...

September 13, 2019 1
ފްލެވަޑް އީ-ސިނގިރެޓް މަނާކުރާނަން: ޓްރަމްޕް

ތަފާތު އެކި ރަހަތަކުގެ އީ-ސިނގިރެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ކުރިމަތުވަމުންދާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތިރުވަމުންދާތީ އެ ބާވަތުގެ ސިނގިރެޓް އެމެރިކާގައި...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 5
ހަރުކަށި ބޯލްޓަން، ޓްރަމްޕުގެ މުޝީރުކަމުން ބޭރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ވައިޓް ހައުސްގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމުން ހަރުކަށި ޚިޔާލުގެ ޖޯން ބޯލްޓަން ބޭރުކޮށްފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 4
ޓްރަމްޕާ ބައްދަލުކުރާނީ ދަތިކުރުން ހުއްޓާލުމުން: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 28) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އަޅަން ޖެހޭ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުން ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.