23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018 2
ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރަކީ ދުނިޔެ އަށް ހުރި ބިރެއް: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑު ބިރެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 2
ސައްދާމް ހުސޭނަށް ޖެހުނު ހާލު ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނެ

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އީރާނާ ޖައްސާލައިގެން އުޅޭ ނަމަ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވެސް ޖެހޭނީ އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިނަށް ޖެހުނު ހާލު ކަމަށް އީރާނުގެ...

September 22, 2018 2
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން ރޭވިކަން ދޮގުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ގާނޫނު އަސާސީގެ މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހާމަކުރި...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018
ޓްރަމްޕާ އެކު އާ ސަމިޓަކަށް ކިމް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ޕިއޮންޔަން (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - އިތުރު ސަމިޓެއް ބޭއްވުމަށް އެދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 1
ގުދުސްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދޭ އެހީ ޓްރަމްޕް ކަނޑާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ފަލަސްތީނުގެ އިރުމަތީ ގުދުސްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ދޭ 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ކަނޑާލަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
އަސަދު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު ވާހަކަ ޓްރަމްޕް ދޮގުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިފާއީ އޮފިޝަލުންނަށް އަމުރި ކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
ކެމިކަލް ހަމަލާ އަށް ފަހު ޓްރަމްޕް ބޭނުންވީ އަސަދު އަވަހާރަކޮށްލަން

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ސީރިއާ ސަރުކާރުން ދިން ކަމަށް ބުނާ ކެމިކަލް ހަމަލާ އަށް ފަހު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބޭނުންވީ ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު އަވަހާރަކޮށްލުން ކަމަށް މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ ބޮބް ވުޑްވާޑުގެ ފަހުގެ ފޮތުގައި ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 1
ޑަބްލިއުޓީއޯއިން ވަކިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޓްރަމްޕް ދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 31) - އެމެރިކާއާ މެދު އިންސާފުން ކަންތައް ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދުނިޔޭގެ ވިޔަފާރި ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުޓީއޯ) އިން ވަކިވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 4
"ޓްރަމްޕާ ހަނގުރާމަ ކުރުމެއް، މަޝްވަރާކުރުމެއް ނެތް"

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 5
އެމެރިކާއިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިއަސް ފަހަތަށްނުޖެހޭނެ

އަންކަރާ (އޮގަސްޓް 12) - ތުރުކީން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ފާދިރީއެއްގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ނަމަވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 1
މެލަނިއާ ޓްރަމްޕުގެ މައިންބަފައިންނަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ޓްރަމްޕުގެ ސްލޮވޭނިއާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އަށް އެމެރިކާގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 3
"ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން ކުރާނެ މަޝްވަރާއެއް ނެތް"

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 8) - ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުގައި އީރާން އޮތްހާ ދުވަހަކު "އިތުބާރު ނުކުރެވޭ" އެމެރިކާއާ ކުރާނެ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 6
"އީރާނާ އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ނުވާނެ"

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު އަޅާފައި ވަނީ އެންމެ ވޭންދެނިވި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަމަށާއި އެ ގައުމާ އެކު އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ނުކުރަން އެމެރިކާގެ...

August 07, 2018 2
ޓްރަމްޕް، ނަތަންޔާހޫ، ބިން ސަލްމާން ބާކީވެއްޖެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލް އަދި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިން ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީވެއްޖެ ކަމަށް އީރާންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 3
ޓްރަމްޕަކީ އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހެއް، މަޝްވަރާ ކުރުން ބޭކާރު: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 1) - އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި އީރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް ޓްރަމްޕަކީ އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު ކުރާ މަޝްވަރާގައި އެއްވެސް އަގެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އީރާނުގެ ވެރިން ރައްދު ދީފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 5
އީރާންގެ ރައީސްއާ ބައްދަލު ކުރަން ތައްޔާރު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 31) - އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި އީރާނުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 5
ޓްރަމްޕަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ބެލޭނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 27) - ގާނޫނީ އަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ވިޔަފާރީގައި އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ހިމަނައި ބޭރުގެ ސަރުކާރަކުން މާލީ މަންފާއެއް ހޯދާފައިވާތީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބެލޭނެ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަކު ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 1
އިވަންކާގެ ފެޝަން ކުންފުނީގައި ބަންދު ބޯޑު

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާގެ ފެޝަން ކުންފުނި "އެޕޮނިމަސް" ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 4
އެމެރިކާ އަށް ބިރު ނުދައްކަން ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާ އަށް އެކި ފާޑުގެ ބިރުތައް ނުދެއްކުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އީރާނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

July 23, 2018 7
އެމެރިކާއާ އެކު ކުރާ ހަނގުރާމަ ވާނީ ހަނގުރާމަތަކުގެ މަންމަ އަށް

ތެހެރާން (ޖުލައި 23) - "ސިންގާގެ ނަގުލަށް ނުކުޅުމަށާއި" އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ނަމަ އެމެރިކާއާ އެކު ކުރާ ހަނގުރާމަ ވެގެން ދާނީ ހުރިހާ "ހަނގުރާމަތަކުގެ މަންމަ" އަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ...

13 ޖުލައި

July 13, 2018
ކިމްގެ ފަރާތުން ޓްރަމްޕަށް ހިތްގައިމު ސިޓީއެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 13) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައި ވަނީ "ވަރަށް ހިތްގައިމު" ސިޓީއެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018
ޓްރަމްޕްގެ ލަންޑަން ދަތުރާ ދިމާކޮށް އިހްތިޖާޖް

ލަންޑަން (ޖުލައި 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ލަންޑަނަށް ކުރައްވާ ދަތުރާ ދިމާކޮށް އިހްތިޖާޖްތައް ކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

July 12, 2018 2
ޓްވިޓާގެ "ރައީސް" އަކީ ވެސް ޓްރަމްޕް

ދުނިޔޭގެ ގައުމުގެ ލީޑަރުންގެ ތެރެއިން ޓްވިޓާގައި އެންމެ ގިނަ ފޮލޯވަރުންނާ އެކު އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ލީޑަރަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލް ޓްރަމްޕްގެ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 1
ޓްރަމްޕްގެ ފަރާތުން "ރޮކެޓް މޭން" ލަވަ ކިމް އަށް

އުތުރު ކޮރެއާ އަށް އިސްލާހީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެމެރިކާއާ އޮތް ގުޅުން ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ބަދަހިވަމުންނެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސިންގަޕޫރްގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބައްދަލު ކުރައްވައި، ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ހާއްސަ ސޮފުހާއެއް ވެސް ވަނީ...