29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 2
ބައިޑަން ކުރީގައި އުޅެނީ ފޭކް ޕޯލްތަކުން: ޓްރަމްޕް

އެރިޒޯނާ (އޮކްޓޯބަރު 29) - ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ކުރީގައި އުޅުއްވާ ކަމަށް ދައްކަނީ ފޭކް ޕޯލްތަކުން ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 1
"ކޮވިޑުގެ މީޑިއާ ކަވަރޭޖާ މެދު ޓްރަމްޕް ހަސަދަވެރިވޭ"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 28)- ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށާއި ކޮވިޑްގެ މީޑިއާ ކަވަރޭޖާ މެދު ޓްރަމްޕް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަސަދަވެރިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020
"ޓައިމް" މެގަޒިންގެ ނަމުގެ ބަދަލުގައި "ވޯޓް"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ހަފުތާ މަޖައްލާ "ޓައިމް" ގެ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދު އެ މަޖައްލާގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާތަނަށް ނަމާ ނުލައި ގެނެސްދޭން ނިންމައި ކަވަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 6
ޓްރަމްޕް ދެވަނަ ދައުރެއް ހޯއްދަވަނީ އަމިއްލަ ފައިދާއަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 25) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެވަނަ ދައުރެއް ހޯއްދަވަން އުޅުއްވަނީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ނޫން ކަމަށާއި ޓްރަމްޕުގެ އަމިއްލަ ފައިދާ އާއި...

October 25, 2020 7
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޓްރަމްޕް ވޯޓު ދެއްވައިފި

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 25) - އެމެރިކާގައި އަންނަ މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން، އާލީ ވޯޓިން ނުވަތަ ކުރިން ވޯޓުލާ މީހުންގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ފްލޮރިޑާގައި އިއްޔެ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 2
ޓްރަމްޕް-ބައިޑަންގެ ބަހުސް: ކުރި ހޯދީ ކޮން ފަރާތެއް؟

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ރިޕަބްލިކަން ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޖޯ ބައިޑަން ރޭ ބޭއްވި އެންމެ ފަހު ޓީވީ...

October 23, 2020 1
ޓްރަމްޕް-ބައިޑަންގެ ފަހު ބަހުސް: ކޮވިޑާއި ތިމާވެއްޓަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ބޭއްވެވި އެންމެ ފަހު ޓީވީ ބަހުސްގައި ކޮވިޑް އާއި މޫސުމީ މައްސަލަތަކާއި ނަސްލީ...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 4
ބައިޑަން އަށް ކެމްޕޭން ކުރައްވަން އޮބާާމާ ނުކުންނަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން އަށް ކެމްޕޭން ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 1
ބަހުސްގެ މައުޟޫއާ މެދު ޓްރަމްޕް-ބައިޑަން ޚިޔާލުތަފާތު

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 20) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ޓީވީ ބަހުސްގެ މައުޟޫއާ މެދު ދެ ކެންޑިޑޭޓުން ޚިޔާލުތަފާތުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 8
ފައުޗީއަކީ "ގަމާރެއްގެ" ގޮތުގައި ޓްރަމްޕް ސިފަކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 19) - އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި އިހްތިރާމް ހޯއްދަވާފައިވާ އެމެރިކާ ސަރުކާރު އެންމެ އިސް އެއް ސައެންސްވެރިޔާ އެންތަނީ ފައުޗީ އަކީ "ގަމާރު" ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
ބައިޑަންއަކީ ކުށްކޮށްފައި ހުރި ކޮރަޕްޓް މީހެއް:ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 18) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ވާދަކުރައްވާ ޖޯ ބައިޑަން އަކީ މާޒީގައި ބޮޑެތި ކުށްތައް ކުރައްވާފައި ހުރި މުޖްރިމެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
އެމެރިކާގެ އިންތިޚާބުގައި 17މިލިއަން މީހުން ވޯޓުލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 16) - ނޮވެމްބަރު 3 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި "އާލީ ވޯޓިން" ގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 17.8 މިލިއަން މީހުން ވޯޓުލައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020
ޓްރަމްޕުގެ ހަގު ދަރިކަލުންނަށް ވަނީ ކޮވިޑް ޖެހިފައި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 15) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ހަގު ދަރިކަލުން ބެރޮން އަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރު ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ މެލަނިއާ ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 2
ބައިޑަންގެ ސަމާލުކަން ވެސް ފްލޮރިޑާ އަށް

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 14) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ތިން ހަފުތާ އަށް ވެފައިވާ އިރު ވާދަވެރި ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭނުގައި ފްލޮރިޑާ ސްޓޭޓަށް އިސްކަން ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 2
ޕޮޒިޓިވްވިތާ ދެ ހަފުތާ ނުވަނީސް ޓްރަމްޕް ކެމްޕޭނަށް

ފްލޮރިޑާ (އޮކްޓޯބަރު 13) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވިތާ ދެ ހަފުތާ ނުވަނީސް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 2
"އަޅުގަނޑަކީ ބިންގަރާހަށް ވަދެ ފިލާނެ މީހެއް ނޫން"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 12) - އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ލިބިފައި ވަނީ އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިޔާ ގޮތަށް ބިންގަރާހަށް ވަދެ ފިލާ އޮންނާނެ ރައީސެއް ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 1
ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން މިހާރު ބަލި ނުފެތުރޭނެ: ޑޮކްޓަރު

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 11) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން އެހެން މީހުންނަށް މިހާރު ބަލި ނުފެތުރޭނެ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ...

October 11, 2020 3
ޓްރަމްޕް ކަރަންޓީނުގައި، ކެމްޕޭން އެއްވުމެއް ބާއްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 11) - ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކަރަންޓީނުގައި ހުންނަވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް ކެމްޕޭން އެއްވުމެއް ރޭ...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 3
ބަލިން މުޅިން ރަނގަޅު ނުވަނީސް ޓްރަމްޕް އޮފީހަށް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 8) - ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިތާ ހަފުތާއެއް ނުވަނީސް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އޯވަލް އޮފީހަށް މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
ޓްރަމްޕާ އެކު ބަހުސްގައި ބައިވެރިވާން ބައިޑަން ދެކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކޮވިޑް-19 އިން މުޅިން ރަނގަޅު ނުވަނީސް އެމަނިކުފާނާ އެކު އަންނަ ހަފުތާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ ބަހުސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް...

October 07, 2020
ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ކަމަށް ބުނި ޕޯސްޓް ޑިލީޓްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 7) - ކޮވިޑުގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ކަމަށް ދެއްކުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއް ފޭސްބުކުން ޑިލީޓްކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 6
ޓްރަމްޕް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމާއެކު މާސްކް ނަންގަވައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 6) - ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ހޮސްޕިޓަލްގައި ހަތަރު ދުވަސްވަންދެން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް...

October 06, 2020
ޓްރަމްޕްގެ "ވޯކް އޮފް ފޭމް" އަށް ތިން ވަނަ ގެއްލުން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޝަރަފުގައި ދީފައިވާ "ހޮލީވުޑް ވޯކް އޮފް ފޭމް" އަށް ތިން ވަނަ ފަހަރަށް، ހުކުރު ދުވަހު ގެއްލުން ދީފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 5
ކޮވިޑްއާ ބެހޭގޮތުން ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވެއްޖެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 5) - ކޮވިޑްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްވެއްޖެ ކަމަށާއި އެ އެއްޗެހި ދަސްވީ "ހަގީގީ ސްކޫލަށް އާދެވުމުން" ކަމަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން...

October 05, 2020 2
ޓްރަމްޕުގެ އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދެ ފަހަރަށް ދަށްވި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 5) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަހުން، އެމަނިކުފާނުގެ އޮކްސިޖަން ލެވެލް ދެ ފަހަރަށް ދަށަށް ދިޔަ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 3
ޓްރަމްޕުގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: ޑޮކްޓަރުން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 4) - ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށާއި...

October 04, 2020 1
ދެ ރައީސުންގެ ދަރިންގެ މެދުގައި މިހާރު ގާތްކަމެއް ނެތް

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ދޮށީ ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ ޓްރަމްޕާ މިހާރު އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުންގެ ދޭތެރޭގައި އޮތް ގާތްކަން ނިމުމަކަށް...