04 ޖުލައި

July 04, 2019 35
އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަފްސީލު ރިޕޯޓެއް ލިބިއްޖެ:ރައީސް

އަނިޔާވެރިކޮށް އަވަހާރަކޮށްލި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާ ގުޅޭ ތަފްސީލު ރިޕޯޓެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 67
ބޮޑު 3 މަރުގެ ފަހަތުގައި ތިބި މީހުން ހޯދިއްޖެ:ސުއޫދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އާއި ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރާލި މައްސަލަ އާއި ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވައިލުމުގެ ފަހަތުގައި ތިބި މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ ކަމަށް، ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 13
މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނަށް ރިޔާޒު ހާޒިރު ކުރަނީ

މަރާލާފައިވާ ބައެއް މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނަށް ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ހާޒިރު ކުރަން އެތަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 43
އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ބެހޭ އާ ވާހަކައެއް ނެތް: ރިޔާޒް

މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި ހާދިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ އިދާރާގައި ނެތް، އާ މައުލޫމާތެއް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް އޭރުގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 3
އިންސާފަށް ވާސިލްނުވެވޭ މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން އެދެފި

ނިމިގެން ދިޔަ ސަރުކާރުތަކުގައި އިންސާފާ ހަމަ އަށް ވާސިލްނުވެވި ހުރި ކަމަށް އާއްމުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 16
ތިން މަރަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ދުންޔާ ގޮވާލައްވައިފި

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމު އަލީ އާއި ބްލޮގަރު ޔާމީނު ރަޝީދުގެ މަރާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނަށް އިންސާފު ހޯދައިދެއްވަން، އިންތިހާބީާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫނު ގޮވާލައްވައިފި...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 40
ބޮޑެތި މަރުގެ އެންމެ ފުނަށް ފީނަން ޖެހޭ!

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި އޭރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ ގަތުލުކޮށްލިތާ ހަ އަހަރެވެ. މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ހަތަރު އަހަރުވީ އެވެ. އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ ޔާމީން ރަޝީދު ގަތުލުކޮށްލިތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހެވެ. އޭގެ ފަހުން ވެސް، ވީގޮތެއް ނޭނގި ކުއްލި އެތައް މަރެއް ފެނިއްޖެ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 25
މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމުގައި އެހީވެދޭނަން: އުގެއިލް

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އާއި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ އިތުރުން ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް، އެކަން ކުރި ބައެއް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ދިވެހި ސައިންސްވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 65
އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގެއް ނުނިމޭ: ރިޔާޒް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިމިފައިވާ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ނިމިގެން ދާއިރު ވެސް އެކަމާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ހާމަ ނުކުރާތީ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 41
"އަފްރާޝީމްގެ މަރު ސިފަކުރެވުނީ މުސީބާތެއްގެ ގޮތުގައި"

މިއީ އަލްމަރްހޫމް ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ، މެލޭޝިއާގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގައި ކިޔަވާ ވިދާޅުވިއިރު އޭނާގެ ބެޗްލާސް ޑިގްރީގެ އަންޑާ ގުރެޖުއޭޓުގަ އާއި ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް އަދި ޕީއެޗުޑީގެ މަރުހަލާގައި ކިޔަވައި ދެއްވި ޕުރޮފެސާ އާރިފް އަލީ އާރިފް "މިހާރު"އަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 45
އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގް ފުރިހަމައެއް ނުވޭ: އާއިލާ

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ ގަތުލުކޮށްލިތާ މިއަދަށް ފަސް އަހަރުވީއިރު އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފުލުހުން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ތަހުގީގު ފުރިހަމަވި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭނީ އެކަމަށް ފައިސާ ހޭދަކުރި މީހުން ހޯދިގެން ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 156
އިސްވެރިއަކު ރިސޯޓެއްގައި ހުމާމާ ބައްދަލުކުރި: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލް ހުސެއިން ހުމާމް، މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެތަނުން ނެރެގެން ރިސޯޓަކަށް ގެންގޮސް ދައުލަތުގެ އޭރުގެ އިސްވެރިއަކު ބައްދަލުކުރި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 17
އަފްރާޝީމްގެ ހަނދާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒު މަޝްރޫއު ފަށަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝިމް އަލީގެ ހަނދާނުގައި އުނގޫފާރުގައި އިމާރާތްކުރާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް، 25 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 5
އަފްރާޝީމްގެ ބައްޕަ އަވަހާރަވެއްޖެ

އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަފްރާޝީމް އަލީގެ ބައްޕަ، އަލީ ޒާފިރު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 11
އަފްރާޝީމްގެ ފޮތެއް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ނެރެފި

އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ވެރިކަން އަންހެނުން ކުރުމުގައި ދީނުގައި އޮންނަ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް، ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ ލިޔުއްވި ފޮތެއް، މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ރޭ ނެރެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 14
އަފްރާޝީމްގެ މަރަށް މި ސަރުކާރުގައި އިންސާފު ނުލިބޭނެ

ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ހުއްޓުވާލާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ މަރަށް މި ސަރުކާރުގައި އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް އާއިލާ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2016 41
މަރުގެ އަދަބު: ދެކޮޅު އަޑުތަކާއި ނޭނގޭ ކަންކަން

ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ ގާތިލް ހުސައިން ހުމާމް މަރަން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ދެމެހެއްޓުމުން ކޯޓުތަކުގެ މަރުހަލާ މިހާރު އެވަނީ ނިމިފަ އެވެ. ދެން އޮތީ އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެވެ. ރާއްޖޭގައި 60 އަހަރަށް ފަހު އަލުން މަރުގެ އަދަބު ދޭން ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ....

27 ޖޫން

June 27, 2016 24
ހުމާމް މެރުން ހުއްޓުވަން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލި ހުސެން ހުމާމަށް ހިންގި ޝަރީއަތުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ، އޭނާ މެރުން ހުއްޓުވައި ދިނުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 24
"އަފްރާޝީމަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ރައީސް ބޭނުމެއްނުވޭ"

އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ އަލީއަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ކަަމަށް އެމްޑީޕީން ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2016 88
"އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި ރައީސްއާ ގުޅުވޭނެ ހެއްކެއް ނެތް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއްވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.