25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 11
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ހަދިޔާ އާއި ހިތްވަރު ޔޫސުފަށް

އުމުރުން ހަ އަހަރުގައި ކީރިތި ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރި ޔޫސުފް ބިން މާޒިންއާ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 19
ސަލްމާން މިސްކިތް ސައުދީ ވަފުދުން ބަލައިފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އެންމެ ފަހު މަސައްކަތްތައް އެ ގައުމުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދުން މިއަދު ބަލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 39
ދީނާ ދެކޮޅު ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ 2016 ގައި ހުށަހެޅި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމްދީނަަށާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 18
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބިލެއް ހަދައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

October 05, 2019 30
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ކީރިތި ރަސޫލާ އަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު...

October 05, 2019 12
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމާ ދެކޮޅަށް އިލްމުވެރިން އެކުގައި

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން ރާއްޖޭގައި އިތުރުވާތީ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިންތަކެއް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 11
އިތުރު 1،000 ހައްޖު ކޯޓާ ދީފި

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް 1،000 ކޯޓާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 26
މިނާ ގުރޫޕުން ހައްޖަށް ނުދެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ

މިނާ ގުރޫޕާ ގުޅިގެން ހައްޖަށް ދާން ފައިސާ ދައްކައި، ބައެއް މީހުން ވެކްސިން ވެސް ޖަހާފައި އޮއްވައި، އެ ގުރޫޕާ ގުޅިގެން މި އަހަރު ހައްޖަށް ނުދެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ އެވެ!

02 މެއި

May 02, 2019 21
މުހައްމަދު ޖަމީލް މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އަލުން އިމާރާތްކުރި މުހައްމަދު ޖަމީލް މިސްކިތް (ފައި ފުހޭ މިސްކިތް) މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 43
ހުތުބާ ލިޔާ މީހުންނަށް އެކަނި ފަންޑު ތަރައްގީއެއްނުވާނެ

ހަމައެކަނި ފަތުވާ ދޭ މީހުންނާއި ހުތުބާ ލިޔާ މީހުން ތިބެގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ފަންޑުތައް ތަރައްގީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019 8
ފަންޑުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެކި ބޭނުންތަކަށް ހިންގާ ފަންޑުތަކާއި މިސްކިތްތައް އެޅުމާއި އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މާދަމާ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 9
ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރުވާނެ ކަމުގެ އުންމީދުބޮޑު: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެއިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ދިއުމަށް ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދީފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 14
ޒިކްރާ މިސްކިތް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަނީ

ޒިކްރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ހަދަން އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަން އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން...

April 17, 2019 36
ރޯދައަށް މާލޭގައި ތިން މިސްކިތް ހުޅުވާނެ: މިނިސްޓަރު

އަންނަ މަހު ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް މާލޭގެ ސަރަހައްދުގައި ތިން މިސްކިތް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 14
ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވާތީ އިސްތިސްގާ ނަމާދުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވާތީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިއަދު އިސްތިސްގާ ނަމާދުކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 75
ޝެއިހުލް އަޒްހަރު ހުންނެވީ ކޯފާވެވަޑައިގެންފައި

އަޒްހަރު ޔުނިވާސިޓީގެ ޝެއިހުލް އަޒްހަރު، އަހުމަދު މުހައްމަދު އައްތޮއްޔިބް ހުންނެވީ މީގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ޓީޗަރުންނާމެދު ކަންތައް ކުރިގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޯފާވެފައި ކަމަށް މިސްރަށް ދިޔަ ވަފުދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 2
އަރަބިއްޔާގެ ޓީޗަރުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މިސްރަށް

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ޓީޗަރުންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގެ ވަފުދެއް މިސްރަށް އިއްޔެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 10
ކަންކަން ކުރާނީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން:މިނިސްޓަރު

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ އިލްމުވެރިންނާ އެކުގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.