22 ޖޫން

June 22, 2020 7
މާވެޔޮ މިސްކިތް ނިންމައި، ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

މާވެޔޮ މިސްކިތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމައި، ސަރުކާރާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ މިސްކިތް ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 3
ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ ހައްޖުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާނެ

ރާއްޖެ އިން ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް މީހުން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ލިބިއްޖެ ނަމަވެސް އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 5
މާދަމާ އަކީ ފަހު ރޯދަ، އީދަކީ އާދިއްތަ ދުވަސް

މާދަމާ އަކީ މި ރޯދަ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދަކީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަސް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދެންމެ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

May 22, 2020 13
އާންމު ހާލަތުގައި ހުރި ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަނީ

ލޮކްޑައުންކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި، މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހުރި ރަށްރަށް ނޫން އެހެން ހުރިހާ ރަށެއްގެ މިސްކިތްތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 11
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ނުކުރުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 28 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 12
މިސްކިތްތަކުގައި ތަރާވީހް ނަމާދެއް ނޯންނާނެ: މިނިސްޓަރު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި އޮވެއްޖެ ނަމަ މާލޭގައި ޖަމާއަތުގައި ތަރާވީހް ނަމާދު ނޯންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 22
ރޯދަމަހަށް ހާފިޒުން ގެނައުމުުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަރުކަށިކޮށް، އެކި ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމުން، މި ރޯދަ މަހު ތަރާވީސް ނަމާދު...

April 07, 2020 28
ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ޒަކާތު ފަންޑުން 3 މިލިއަން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ޒަކާތު ފަންޑުން ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާތަނަށް ހަަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު ރޭ...

18 މާޗް

March 18, 2020 171
ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިސޯޓެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 6
މިސްކިތު ފަންޑުން ތިން މިސްކިތަކަށް 1 މިލިއަން ރުފިޔާ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ތިން މިސްކިތެއް މަރާމާތުކުރަން މިސްކިތު ފަންޑުން، އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 23
މާވެޔޮމިސްކިތް ނިންމަން އޭޕްރީލް 18އަށް މުހުލަތު ދީފި

މާވެޔޮ މިސްކިތް ނިންމައި އަންނަ މަހުގެ 18ގެ ކުރިން ހަވާލުކުރަން އެތަނުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މުހުލަތު ދީފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 57
ޝަހީމްގެ ސުވާލު، މަހްލޫފަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުތޯ؟

އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު ރިޕޯޓެއް ނެރުމުން އުވައިލި މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ގެ މަސައްކަތް އަދިވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް ބުނެ އިލްމުވެރިންތަކެއް، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާ މިއަދު ބައްދަލުކުރެއްވުމުން، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 38
އަންހެން ކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލަފާ ހޯދަނީ

އަންހެންކުދިން ހިތާނުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ލަފަޔަކަށް އެދުމުން އެކަމުގައި އިސްލާމީ ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައުޔެއް ހޯދަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 3
މެންކުގެ ދަރުސްތައް ބިނާކުރައްވާނީ ދީނީ ރިހެބިލިޓޭޝަނަށް

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް ބިން މޫސާ މެންކް (މުފްތީ މެންކް) ރާއްޖޭގައި ދެއްވާ ދަރުސްތައް ބިނާކުރައްވާނީ އިސްލާމް ދީނާ ދުރަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުން ހުންނަ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 5
ހުރިހާ މިނިސްޓަރުންނަށް ވެސް އިތުބާރު އެބަ އޮތް: ހޫދު

ކެބިނެޓްގެ ހުރިހާ މިނިސްޓަރުންނަށް ވެސް އިތުބާރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 25, 2019 57
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވަކިކުރަން ހުށަހަޅާނަން: ހަލީމް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު އަމިއްލަ އަށް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވައިފި ނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 11
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ ހަދިޔާ އާއި ހިތްވަރު ޔޫސުފަށް

އުމުރުން ހަ އަހަރުގައި ކީރިތި ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރި ޔޫސުފް ބިން މާޒިންއާ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 19
ސަލްމާން މިސްކިތް ސައުދީ ވަފުދުން ބަލައިފި

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ އެންމެ ފަހު މަސައްކަތްތައް އެ ގައުމުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދުން މިއަދު ބަލައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 39
ދީނާ ދެކޮޅު ރިޕޯޓްގެ މައްސަލަ 2016 ގައި ހުށަހެޅި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމްދީނަަށާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓުގެ މައްސަލަ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 18
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބިލެއް ހަދައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

October 05, 2019 30
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ކީރިތި ރަސޫލާ އަށާއި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު...

October 05, 2019 12
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމާ ދެކޮޅަށް އިލްމުވެރިން އެކުގައި

އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން ރާއްޖޭގައި އިތުރުވާތީ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިންތަކެއް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 11
އިތުރު 1،000 ހައްޖު ކޯޓާ ދީފި

ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް 1،000 ކޯޓާ ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019 26
މިނާ ގުރޫޕުން ހައްޖަށް ނުދެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ

މިނާ ގުރޫޕާ ގުޅިގެން ހައްޖަށް ދާން ފައިސާ ދައްކައި، ބައެއް މީހުން ވެކްސިން ވެސް ޖަހާފައި އޮއްވައި، އެ ގުރޫޕާ ގުޅިގެން މި އަހަރު ހައްޖަށް ނުދެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރުބޮޑުވެއްޖެ އެވެ!

02 މެއި

May 02, 2019 21
މުހައްމަދު ޖަމީލް މިސްކިތް ހުޅުވައިފި

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އަލުން އިމާރާތްކުރި މުހައްމަދު ޖަމީލް މިސްކިތް (ފައި ފުހޭ މިސްކިތް) މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.