12 ޖުލައި

July 12, 2020 40
ހާލަތު ދަށް، އެކަމަކު ދެން ވެސް އޮތީ ރައްކާތެރިވުން

މިވެނިކަމެއް ކުރާ އިރު، ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ކުރަންވީ ކީއްތޯ އަހައިދޭން އެކަކު ބުންޏެވެ. އަނެެކަކު އެދުނީ މިވެނި މީހަކު އަމަލުކުރާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ނުރައްކަލެއް ނުވާނެތޯ...

July 12, 2020 40
މާލޭގެ ހާލަތު އަދި ރަނގަޅު، އެކަމަކު ކަންބޮޑުވޭ:ޓެގު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުވާ މިންވަރު ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން މާލޭގެ ހާލަތު އަދި ރަނގަޅު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

20 ޖޫން

June 20, 2020 75
ގިނަ ބަޔަކު ބޭރުގައި! ޑރ. އަލީ ލަތީފުގެ އިންޒާރެއް

ލޮކްޑައުން ލުއިކުރުމާ އެކު އާންމުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ މަންޒަރުތަކާ މެދު، ޓެގް ޓީމުގެ އިސް ލީޑަރު ޑރ. އަލީ ލަތީފު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، އަލުން ލޮކްޑައުންއަކަށް ދާން ޖެހޭ ފަދަ ނަތީޖާއެއް ފެނިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 24
ލުއިދެނީ ތައްޔާރު ވެވުނީމަ, ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވޭ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް މާދަމާ ލުއި ދެނީ އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ބަލީގެ ނުރައްކާ ކުޑަވެގެން ނޫން ކަމަށާއި ހާލަތު ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ވެސް ފަރުވާދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރެވި ތައްޔާރުވެވުމުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ މިރޭ...

May 27, 2020 108
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިދީ މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ހުޅުވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދީ، މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ހުޅުވައިލުމުގެ ހުއްދަ މާދަމާ ދޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ...

May 27, 2020 75
ލޮކްޑައުން ނެތް ރަށްރަށަށް މިހާރު އެއްވެސް ހުރަހެއް

ކޮވިޑްގެ ރާޅު ބޮޑުނުވީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ވެގެން ކަމަށާއި މިކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއވިއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 143
ބަލި ފެތުރުނީ ތައްޔާރު ނުވެ ތިބީމައެއް ނޫން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅި އެވެ. ސްކޫލްތަކާއި މިސްކިތްތަކާއި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ބޯޑަރު ވެސް ބަންދުކޮށް މާލޭގައި ކާފިއު އެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް 100 ޕަސެންޓް ފުރިހަމަ ނުވިޔަސް، އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ވައިރަސް ފެތުރުނަ ނުދީ ތިން މަސް ހިފަހައްޓައިލެވުނެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 87
މަސް ނިމޭއިރު ޕީކަށް އަރައި 6،000 ޕޮޒިޓިވްވެދާނެ

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެ ޕީކަށް ނުވަތަ އެއް ދުވަސް ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ފެންނާނީ މަސް ނިމޭއިރު ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 94
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖޭގައި ރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 18
ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދާން ޖެހެނީ ކޮންޓެކްޓް ގިނަ ވީމާ

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިންތިހާއަށް ގިނަވެ، އެއް ބަޔަކު ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ބައިިތިއްބަން ޖެހޭ ހިސާބަށް ގޮސްފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓްސް ގިނަވެގެން ކަމަށް ޓެގް ޓީމުގެ ލީޑަރު ޑރ. އަލީ ލަތީފު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 14
"ބޭރަށް ދާ ނަމަ މާސްކް އެޅުން ވަރަށް މުހިއްމު"

ކޮރޯނާވައިރަސް މާލެ އަށް ފެތުރިފައިވާ މި ނުރައްކާތެރި ދުވަސްވަރު ގެއިން ބޭރަށް ދާ ނަމަ މާސްކް އެޅުން މުހިންމު ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) ގެ ލީޑަރު ޑރ. އަލީ ލަތީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 56
ލޮކްޑައުން ނިމޭ ވަގުތަކީ "އީދެއް" ނޫން!

ކޮވިޑް-19 މާލެ ތެރޭގައި ފެތުރުނަ ނުދޭން ތިން ގަޑިއިރުގެ ކާފިއު ހިންގިއިރު ފެނުނީ ހިތްދަތި މަންޒަރެކެވެ؛ އެންމެންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުމަތީގައި ތިން ގަޑިއިރަށް ބައެއް މީހުންނަށް ކެތްކޮށެއްނުލެވުނެވެ. ކާފިއު ފަށާ ވަގުތު ޖެހޭއިރު، ފިހާރަތަކާއި ޚިދުމަތްދޭ އެހެން ތަންތަން އޮންނަނީ ތޮއްޖެހިފަ އެވެ. ކާފިއު ނިމޭ ވަގުތު ވެސް...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 10
ރިސޯޓްތަކުން މީހުން ފޭބުން ފަސޭހަކޮށްދީފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރިދާނެތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރިސޯޓްތަކުން މީހުން ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެ، އެ ރިސޯޓްތަކުން މީހުން ފައިބަން ހުއްދަ ދިނުމުގެ އުސޫލު މިހާރު ފަސޭހަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

April 09, 2020 28
ކާފިއު އުވާލިޔަސް ގޭގައި މަޑުކުރައްވާ: އަލީ ލަތީފް

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހަވީރު 5 ން ރޭގަނޑު 8 އަށް ހަފުތާއެއް ވަންދެން ހިންގި ކާފިއު މިއަދު އުވައިލި ނަމަވެސް ހުރިހާ އެންމެން ވީހާ ވެސް ގިނަ ވަގުތު ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް...

April 09, 2020 36
ޑރ. އަލީ ލަތީފު: ދިވެހިންނަށް ނަމޫނާއަކީ ސިންގަޕޫރު

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ސިންގަޕޫރުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ރާއްޖެ ނަމޫނާ ނަގައިފި ނަމަ ކަންކަން ދާނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް، ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގުރޫޕް (ޓެގް) ގެ...

29 މާޗް

March 29, 2020 8
ކަރަންޓީނުން ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓު ކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ކުރާ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ކަރަންޓީންގެ 14 ދުވަސް ހަމަވުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓު ކުރަން ނިންމައިިފި އެވެ.