30 ޖޫން

June 30, 2020 10
6ރަށެއްގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރާނެ ކާޓްރިޖް ހަދިޔާކޮށްފި

ހަ ސަރަހައްދެއްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން، ޖީން އެކްސްޕާޓް ކާޓްރިޖް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ރޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 8
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން 10،000 ޓެސްޓްކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އިތުރު 10،000 ޓެސްޓު ކިޓު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 13
ސްކޫލުތައް ހުޅުވަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެހީތެރިކަން ދެނީ

ނިއު ނޯމަލްގައި ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާއިން އެހީތެރިކަން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 34
ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އިތުރު 10،000 ކިޓް ހަދިޔާކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން އިތުރު 10،000 ޓެސްޓު ކިޓް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 8
"ތައްޔާރީ ފުރިހަމަ، އެކަމަކު ހިންދެމިލެވޭކަށް ނެތް"

ކޮވިޑް-19އަށް ރާއްޖެއިން ވެފައިވާ ތައްޔާރީތައް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް އެގޮތަށް ބަލައިގެން ހިންދެމިލެވެން ނެތް ކަމަށް، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބް ޑރ. އަރްވިންދް މާތުރް މިދިއަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 24
ކަން ފަސޭހަ ކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެ ދާނީ ފަހަތަށް:އަމީން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް ބޯނުލަނބައި، ކަން ފަސޭހަކޮށްލައިގެން ތިބެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ ހޯދައި ނުފެންނަ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ...

April 06, 2020 9
އެޗްޕީއޭގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުބާރުކުރޭ: ޑރ.އަރްވިންދު

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ޑރ. އަރުވިންދު މާތޫރު އިއްޔެ ވެސް ވާހަކަ ފެއްޓެވީ ރާއްޖޭގެ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅު ކަމަށް...