19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 6
އަހަންނަށް ކޮވިޑް ހުއްޓުވިދާނެތަ؟

ކޮވިޑް-19 ހުއްޓުވަން ކުރެވޭނީ ކޮން ކަމެއްތޯ ބައެއް މީހުން އަދިވެސް ސުވާލު ކުރެ އެވެ. އެ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި، ފަރުދީ ފެންވަރުގައި އެކަމަށް ކުރެވޭނެ މާ ބޮޑު ކަމެއް ނެތެވެ. އެފަދަ އެކަކީ އަބްދުއްރަހީމް، 40، އެވެ. އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި، އޭނާ ކިތަންމެ ބޮޑަކަށް ރައްކާތެރިވެގެން އުޅުނަސް މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި މިހާރު ފެތުރިފައި އޮތް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 17
ބައްޔެއް އުޅޭހެން މަގުމަތިން ހިއެއްނުވޭ: އަފްޒަލް

މާލޭގެ މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު ބަލިމަޑުކަމެއް އުޅޭހެން ހީނުވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 19
ހައި ރިސްކް މީހުންގެ ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނަވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހުމުން އެންމެ ބޮޑު ނުރައްްކަލާ ކުރިމަތިވާ ކެޓަގަރީގެ މީހުންނަށް އެ ބަލި ޖެހޭ ވަރު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވެ، ހެލްްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

August 30, 2020 2
ފްރޮންޓްލައިން ކޮވިޑް ކޭސްތައް ގިނައީ އެއާޕޯޓުގައި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު އެންމެ ގިނައީ ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ވަޒީފާނެތް މީހުން ކަމަށާއި ފްްރޮންޓްލައިން މީހުންގެ...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 34
ކޮވިޑަކީ ސިޔާސީކަމެއް ނޫން: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 އަކީ ވަކި މީހަކަށް ޖެހި، ވަކި މީހަކަށް ނުޖެހޭ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އެއްވުންތަކާ މެދު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 14
ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުން އެންމެ ގިނަ ހަ ގްރޫޕް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ވަޒީފާއެއް ނެތި އުޅޭ މީހުންކަން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ރޭ ހާމަކުރި ތަފާސްހިސާބުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

August 20, 2020 19
ކޮންޓެކްޓުތައް މަދުވިޔަސް ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވާ މީހުންގެ އަދަދު ކުރިއަށް ވުރެ މަދުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު ދުވާލަކު ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އަދިވެސް ގިނަކަމުން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އިން...

August 20, 2020 34
ނުގެންދެވި ތިބި ގިނަ މީހުންނަކީ ދާން ދެކޮޅުހެދި މީހުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ދާން އިންކާރުކުރާ މީހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 19
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން: މިހާރު އެންމެ ބުރަ ކަންތައް

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށިއިރު، ބަލި ޖެހޭ މީހުންނާއި އެ މީހުންނާ ދިމާވި އަދި ގުޅުން އޮތް މީހުން ދެނެގަންނާކަށް މާ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް ނެތެވެ. އޭރު މާ ބޮޑަށް ބަލި އާއްމުވެފައި ނުވާތީ، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރެއިން މީހުން ހޯދާކަށް އުނދަގުލެއް ނޫނެވެ. ބަލި ދެކެ ޖެހިލުންވެ، ކިރިޔާ އަލާމާތެއް ފެނުނަސް ރިޕޯޓު...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 13
ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގައި ބަލަނީ ގާތުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގައި މިހާރު ބަލަނީ ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކާ ސީދާ ބައްދަލުވި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުން ހޯދުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް އެ މީހަކާ ގާތުގައި އުޅޭ ނުވަތަ ކްލޯސް ކޮންޓެކްޓުން ހޯދުމަށް ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 19
އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދަށް އަމަލުނުކުރާ ނަމަ އަންގަން އެދެފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން އަމަލުކުރަން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުކުރަން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެއްވެސް ތަނަކުން ހުރަސް އަަޅާ ނަމަ އެކަން އެޗްޕީއޭ އަށް އަންގަން މިރޭ އެދެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 29
ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ، ފަރުވާކުޑަކޮށް ނުލާ!

ލުއިތައް ލިބުމާ އެކު، ބައެއް މީހުން ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް، ކޮވިޑް-19ގެ ބިރު ބޮޑުވެ، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން ދިއުމުގެ ނުރައްކަލާ މި އޮތީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 76
44 ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު އެކަނިވެސް 44 ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

July 10, 2020 29
އެކެއްގެ 74 ކޮންޓެކްޓްސް، 33 ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް މިހާރު ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެހެން ކްލަސްޓާތަކާ ގުޅުމެއް ނެތް މީހުން އިތުރުވާއިރު، ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ކޮންޓެކްޓް ވި މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވަމުން...

07 ޖުލައި

July 07, 2020 11
ގުޅުން ނެތް ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާންޖެހޭ: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ގިނަ ބައެއްގެ ގައިން އެ ބަލި ފެނުމަކީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށް ކޮވިޑާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދޭ ޓީމުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 9
ޑރ. އަފްޒަލް: ގިނަ މީހުންގެ އާދަތައް ރަނގަޅު

ބޭރަށް ނުކުންނަން ދިން ލުއިތަކުގެ ބޭނުން އާންމުން ހިފަމުން އަންނަ އިރު ގިނަ ބައެއްގެ ކިބާގައި ރަނގަޅު އާދަތަކެއް ހުރުމާ އެކު، އަލުން ލޮކްޑައުންއަކަށް ދާން ޖެހޭ ފަދަ މަންޒަރެއް އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 7
"ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލު ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ބަލަން"

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނީ ވަކި ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި ކަމަށާއި އެކަންތައްތައް ހަފުތާއަކުން ހަފުތާއަކުން އަލުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަށް ލަފާ ދޭ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 33
ބަލިން ސަލާމަތް ވަންދެން ލޮކްޑައުންގައި ނުތިބެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 މުޅި ދުނިޔެ އިން ނެތިގެންދާނެ ކަމަށް ބަލައި، އަހަރު، ދެ އަހަރު ވަންދެން މުޅި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުން ހާލަތެއްގައި ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 49
ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްތައް އެބަ ގިނަވޭ: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އެއް ކޭސް އަނެއް ކޭސްއާ ގުޅުމެއް ނެތި ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އިތުރުވާ ކަމުގެ އަލާމާތެއް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 12
ލުއިދިން ފަހުން ބަލި ފެތުރުނު މިންވަރު ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރި ފަހުން މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރުނު މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ފަށަން އުޅޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 37
ދެ ވަނަ ރާޅަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭތި!

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް އެބަ އޮތެވެ. މީހުން ކަންފަސޭހަކޮށްލައިފާނެކަމެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ދެވަނަ ރާޅު ބިންދާލައި، ކުރިން ކުރި މަސައްކަތް ފެނަށް ވެގެން ދަނީ އެ ކަންފަސޭހަކޮށްލުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 24
ކޭސްތައް މަދުވެ، ގިނަ ބަޔަކު ރަނގަޅުވި ދުވަހެއް

މާލެތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެެން ފެށި ފަހުން މިއަދަކީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އެންމެ މަދު އެހެންމެ އެ ބަލިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ރަނގަޅުވިކަން އިއުލާނުކުރި އެއް ދުވަހަށް ވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 13
ކުލި ނުދެއްކި ރަށަށް ބަދަލުވާ އަދަދު އިތުރުވަނީ!

ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ

31 މެއި

May 31, 2020 8
ދުވަސްވީ މީހުންނާއެކީ އެހެން މީހުން ބޭރަށްނުދާން އެދެފި

ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު އެ މީހުންނާއެކު އެހެން އުމުރުތަކުގެ މީހުން ވެސް ބޭރަށް...

May 31, 2020 42
އިތުރު 101 ކޭސް، ގިނައީ ތޮއްޖެހިގެން އުޅޭ ބިދޭސީން

އިއްޔެ އިރު އޮއްސި 6:00 އިން މިއަދުގެ 6:00 އަށް 101 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކުރީގެ ކްލަސްޓާތަކާ ގުޅުން ހުރި ކޮންޓެއިންމަންޓް...