11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 19
އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދަށް އަމަލުނުކުރާ ނަމަ އަންގަން އެދެފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ގޮތުން އަމަލުކުރަން ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކަށް އަމަލުކުރަން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެއްވެސް ތަނަކުން ހުރަސް އަަޅާ ނަމަ އެކަން އެޗްޕީއޭ އަށް އަންގަން މިރޭ އެދެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 29
ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ، ފަރުވާކުޑަކޮށް ނުލާ!

ލުއިތައް ލިބުމާ އެކު، ބައެއް މީހުން ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް، ކޮވިޑް-19ގެ ބިރު ބޮޑުވެ، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން ދިއުމުގެ ނުރައްކަލާ މި އޮތީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 76
44 ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު އެކަނިވެސް 44 ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

July 10, 2020 29
އެކެއްގެ 74 ކޮންޓެކްޓްސް، 33 ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް މިހާރު ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެހެން ކްލަސްޓާތަކާ ގުޅުމެއް ނެތް މީހުން އިތުރުވާއިރު، ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ކޮންޓެކްޓް ވި މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވަމުން...

07 ޖުލައި

July 07, 2020 11
ގުޅުން ނެތް ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާންޖެހޭ: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ގިނަ ބައެއްގެ ގައިން އެ ބަލި ފެނުމަކީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަމަށް ކޮވިޑާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދޭ ޓީމުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 9
ޑރ. އަފްޒަލް: ގިނަ މީހުންގެ އާދަތައް ރަނގަޅު

ބޭރަށް ނުކުންނަން ދިން ލުއިތަކުގެ ބޭނުން އާންމުން ހިފަމުން އަންނަ އިރު ގިނަ ބައެއްގެ ކިބާގައި ރަނގަޅު އާދަތަކެއް ހުރުމާ އެކު، އަލުން ލޮކްޑައުންއަކަށް ދާން ޖެހޭ ފަދަ މަންޒަރެއް އަދި ނުފެންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 7
"ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލު ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ބަލަން"

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނީ ވަކި ކަންތައްތަކަށް ބަލާފައި ކަމަށާއި އެކަންތައްތައް ހަފުތާއަކުން ހަފުތާއަކުން އަލުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އަށް ލަފާ ދޭ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 33
ބަލިން ސަލާމަތް ވަންދެން ލޮކްޑައުންގައި ނުތިބެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 މުޅި ދުނިޔެ އިން ނެތިގެންދާނެ ކަމަށް ބަލައި، އަހަރު، ދެ އަހަރު ވަންދެން މުޅި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުން ހާލަތެއްގައި ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހީމް އަފްޒަލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 49
ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްތައް އެބަ ގިނަވޭ: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އެއް ކޭސް އަނެއް ކޭސްއާ ގުޅުމެއް ނެތި ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އިތުރުވާ ކަމުގެ އަލާމާތެއް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 12
ލުއިދިން ފަހުން ބަލި ފެތުރުނު މިންވަރު ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރި ފަހުން މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ބަލި ފެތުރުނު މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ފަށަން އުޅޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 37
ދެ ވަނަ ރާޅަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭތި!

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް އެބަ އޮތެވެ. މީހުން ކަންފަސޭހަކޮށްލައިފާނެކަމެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ދެވަނަ ރާޅު ބިންދާލައި، ކުރިން ކުރި މަސައްކަތް ފެނަށް ވެގެން ދަނީ އެ ކަންފަސޭހަކޮށްލުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 24
ކޭސްތައް މަދުވެ، ގިނަ ބަޔަކު ރަނގަޅުވި ދުވަހެއް

މާލެތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެެން ފެށި ފަހުން މިއަދަކީ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އެންމެ މަދު އެހެންމެ އެ ބަލިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ރަނގަޅުވިކަން އިއުލާނުކުރި އެއް ދުވަހަށް ވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 13
ކުލި ނުދެއްކި ރަށަށް ބަދަލުވާ އަދަދު އިތުރުވަނީ!

ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ

31 މެއި

May 31, 2020 8
ދުވަސްވީ މީހުންނާއެކީ އެހެން މީހުން ބޭރަށްނުދާން އެދެފި

ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު އެ މީހުންނާއެކު އެހެން އުމުރުތަކުގެ މީހުން ވެސް ބޭރަށް...

May 31, 2020 42
އިތުރު 101 ކޭސް، ގިނައީ ތޮއްޖެހިގެން އުޅޭ ބިދޭސީން

އިއްޔެ އިރު އޮއްސި 6:00 އިން މިއަދުގެ 6:00 އަށް 101 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ކުރީގެ ކްލަސްޓާތަކާ ގުޅުން ހުރި ކޮންޓެއިންމަންޓް...

27 މެއި

May 27, 2020 46
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން 50 ކޭސް ގިނައެއްނޫން: އެޗްޕީއޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދެވޭ ވަރަށް އެބަލީގެ ކޭސްތައް މަދުވެއްޖެ ކަމަށާއި ދުވާލަކަށް 50 އަކަށް ކޭސް ފެނުމަކީ ގިނަ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 18
ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން މުޖުތަމައުގައި ބަލި އޮންނާނެ

ރިލީފް ޕެކޭޖްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޑިސްކައުންޓްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

May 23, 2020 49
ކޭސްތައް މަދުވާނީ މިވަރަށް ކަމަށް ވެދާނެ: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި ރޭޓަކީ ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ފެތުރޭ ބޭސްލައިން ނުވަތަ އެންމެ ދަށްކޮށް ހުންނާނެ ރޭޓަށް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

20 މެއި

May 20, 2020 10
ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ރިޕޯޓުކުރުން މަދުވެއްޖެ

ރިޕޯޓުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މިދިޔަ ތިން އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށް. އެކި ކަހަލަ ރޯގާތަކާއި އެ ނޫން ވެސް ބަލިތައް ފެނުނަސް އެ ބަލިތައް ރިޕޯޓުކުރި އަދަދު ވަރަށް މަދު ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވި.

19 މެއި

May 19, 2020 27
ސިޔާސީ މީހުންނާ ވިސްނުމުގެ ތަފާތެއް އެބައުޅޭ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 37 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

May 19, 2020 7
ޕޮޒިޓިވްވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން:އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންގެ އަދަދުތައް މިހާރު ހަމަހަމަ ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ...

May 19, 2020 23
ތުއްތު ކުއްޖާގެ ހާލަތު ނޭނގި އާއިލާ ހާސްކަމުގައި

އެންމެ 17 ދުވަހުގެ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ އެ ކުއްޖާގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގި، ވާނުވާގައި ތިބެން ޖެހުން. އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އަފްޒަލް ވެސް މިރޭ...

18 މެއި

May 18, 2020 12
އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ޖެހި ހާލުބޮޑުވެގެން ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުން އައި އެކަކު ހާލު ރަނގަޅުވެ ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގައިފި އެވެ.

May 18, 2020 39
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރާނީ އާންމުގެ ތައްޔާރީއަށް ބަލާފައި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަަޅާފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ އުސޫލުތަކަށް ލުޔެއް ގެންނާނީ އާންމުން އެ ކަމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ވަރަށް ބަލާފައި ކަމަށާއި ގޮތެއް ނިންމޭނީ ލޮކްޑައުންގެ...

17 މެއި

May 17, 2020 14
އިތުރު ހަތަރު ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު ފަސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

May 17, 2020 5
ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 199 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 199 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 17, 2020 42
ނިއު ނޯމަލްގައި ދެތިން މަހު އުޅެން ޖެހިދާނެ: އަފްޒަލް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ނިއު ނޯމަލްގައި ވެސް ދެތިން މަހު އުޅެން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 16
"ކޮވިޑްގެ ސާޖް ދަށްކުރެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވޭ"

ކޮވިޑް-19 ގެ ސާޖް (ކުއްލި އިތުރުވުމެއް) އަންނަ މިންވަރު ކުރިން ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ދަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.