27 މެއި

May 27, 2020 26
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން 50 ކޭސް ގިނައެއްނޫން: އެޗްޕީއޭ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުޔެއް ދެވޭ ވަރަށް އެބަލީގެ ކޭސްތައް މަދުވެއްޖެ ކަމަށާއި ދުވާލަކަށް 50 އަކަށް ކޭސް ފެނުމަކީ ގިނަ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 18
ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން މުޖުތަމައުގައި ބަލި އޮންނާނެ

ރިލީފް ޕެކޭޖްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޑިސްކައުންޓްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 60 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

May 23, 2020 49
ކޭސްތައް މަދުވާނީ މިވަރަށް ކަމަށް ވެދާނެ: އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި ރޭޓަކީ ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ފެތުރޭ ބޭސްލައިން ނުވަތަ އެންމެ ދަށްކޮށް ހުންނާނެ ރޭޓަށް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

20 މެއި

May 20, 2020 10
ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ރިޕޯޓުކުރުން މަދުވެއްޖެ

ރިޕޯޓުތައް ދައްކާ ގޮތުން، މިދިޔަ ތިން އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށް. އެކި ކަހަލަ ރޯގާތަކާއި އެ ނޫން ވެސް ބަލިތައް ފެނުނަސް އެ ބަލިތައް ރިޕޯޓުކުރި އަދަދު ވަރަށް މަދު ކަމަށް ޑރ. އަފްޒަލް ވިދާޅުވި.

19 މެއި

May 19, 2020 27
ސިޔާސީ މީހުންނާ ވިސްނުމުގެ ތަފާތެއް އެބައުޅޭ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 37 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

May 19, 2020 7
ޕޮޒިޓިވްވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން:އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންގެ އަދަދުތައް މިހާރު ހަމަހަމަ ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ...

May 19, 2020 23
ތުއްތު ކުއްޖާގެ ހާލަތު ނޭނގި އާއިލާ ހާސްކަމުގައި

އެންމެ 17 ދުވަހުގެ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ އެ ކުއްޖާގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއަށް ވީ ގޮތެއް ނޭނގި، ވާނުވާގައި ތިބެން ޖެހުން. އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އަފްޒަލް ވެސް މިރޭ...

18 މެއި

May 18, 2020 12
އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ޖެހި ހާލުބޮޑުވެގެން ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުން އައި އެކަކު ހާލު ރަނގަޅުވެ ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގައިފި އެވެ.

May 18, 2020 39
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރާނީ އާންމުގެ ތައްޔާރީއަށް ބަލާފައި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަަޅާފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ އުސޫލުތަކަށް ލުޔެއް ގެންނާނީ އާންމުން އެ ކަމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ވަރަށް ބަލާފައި ކަމަށާއި ގޮތެއް ނިންމޭނީ ލޮކްޑައުންގެ...

17 މެއި

May 17, 2020 14
އިތުރު ހަތަރު ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު ފަސް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

May 17, 2020 5
ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ 199 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 199 މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 17, 2020 42
ނިއު ނޯމަލްގައި ދެތިން މަހު އުޅެން ޖެހިދާނެ: އަފްޒަލް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ނިއު ނޯމަލްގައި ވެސް ދެތިން މަހު އުޅެން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 16
"ކޮވިޑްގެ ސާޖް ދަށްކުރެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވޭ"

ކޮވިޑް-19 ގެ ސާޖް (ކުއްލި އިތުރުވުމެއް) އަންނަ މިންވަރު ކުރިން ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ދަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 9
ހީކުރިވަރަށް ސާޖެއް އަދި ނާދޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

ރާއްޖެ އިން ރޭ 12 އިން ފެށިގެން މި ވަގުތާ ހަމައަށް 27 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 982 އަށް އަރައިފި އެވެ.

May 14, 2020 2
ކޮވިޑް-19: އިތުރު އަށް މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު އަށް މީހަކު އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 33
މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހުސައިން އަބްދުﷲ އަވަހާރަވެއްޖެ

ރޭގެ 12 އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 51 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ. މި އަދަދާ އެކު ޕޮޒިޓިވްވި ޖުމްލަ މިހާރު ވަނީ 955 އަށް އަރައިފަ އެވެ.

May 13, 2020 17
"ޓެސްޓު އިތުރު ނުކުރެވޭ ނަމަ ސާޖް އަޔަސް ނޭނގޭނެ"

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭ ވަރު އިތުރު ނުުކުރެވޭ ނަމަ އެ ބަލީގެ "ސާޖެއް" (ކުއްލި އިތުރު ވުމެއް) އަޔަސް ނޭނގި ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން މިރޭ ބުނެފި...

12 މެއި

May 12, 2020 29
ރާއްޖޭގައި ރިކަވަރީ ރޭޓް ލަސް: ޑރ. އަފްޒަލް

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުން ރަނގަޅުވާ ރޭޓް ރާއްޖޭގައި ލަސް ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްްރާހީމް އަފްޒަލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 12, 2020 8
ޓެސްޓްތަކުގެ ނަތީޖާ އޮޅެނީ "ކްރޮސް ކޮންޓެމިނޭޓްވާތީ"

ކޮވިޑް-19 ގެ ބައެއް ޓެސްޓްތަކުން "ފޯލްސް ރިޒަލްޓް" ލިބެނީ ސާމްޕަލްތައް ޕްރޮސެސްކުރާއިރު (އެއް ސާމްޕަލްގެ އަސަރު އަނެއް ސާމްޕަލަށް ކޮށް) ކްރޮސް ކޮންޓެމިނޭޓްވާތީ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ...

11 މެއި

May 11, 2020 40
އިތުރު 35 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުރިއަށް ދެ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރިމަތިލަނީ، ކޮވިޑް 19ގެ ސާޖަށް ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެކަމާ ބެހޭ ތައްޔާރުތައް އޮތީ ވެފައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 7
އައްޑޫ ކޭސް ނެގެޓިވްކަން ޔަގީން ކުރިން: އެޗްޕީއޭ

އައްޑޫއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ފުރަތަމަ ޓެސްޓުން ދެއްކި މީހާ އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަށަަވަރު ކޮށްފައި ވާނެކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

May 10, 2020 22
އޭޑީކޭގެ 12 މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 45 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 835 އަށް އަރައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 16
އިތުރު 25 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ޖުމްލަ އަދަދު 790

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު އިތުރު 22 މީހަކު ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 766 އަށް އަރައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 19
ގޭގެއަށް ތަށިބަރި ފޮނުވުން ހުއްޓާލަން އެދެފި

ކޮންމެހެން ފޮނުވަން ޖެހިގެން ނޫނީ މި ދުވަސްވަރު ގޭގެއަށް ތަށިބަރި ފޮނުވުން ހުއްޓާލަން އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 39
ލޮކްޑައުން ތެރޭގައި ޕީކަށް ނުދާނެ: ޑރ. އަފްޒަލް

ކޮވިޑް-19 މާލެ އިން ފެނުމާ އެކު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާއިރު މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން ބަލީގެ ޕީކަށް ދާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 32
ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ޕީޕީއީ ހުންނާނެ: މަބްރޫކް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 600 އަށް މިއަދު އަރައިފި އެވެ.

May 06, 2020 12
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާގެ 66 ކޮންޓެކްޓެއް ހޯދައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ރާއްޖޭގެ ދެ ވަނަ މަރުގެ ގޮތުގައި ބަލާ ބަންގްލަދޭޝްގެ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ މީހާއާ ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ 66 މީހަކު މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

05 މެއި

May 05, 2020 21
ބަލި އައި ގޮތެއް ނޭޭނގޭ 39 މީހަކު އެބަތިބި:އެޗްޕީއޭ

ކޮވިޑް-19 އަށް ކުރިން ޕޮޒިޓިވް ވި އެއްވެސް މީހަކާ ކޮންޓެކްޓްވި ކަމެއް ނޭނގި 39 މީހަކަށް އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 11
ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ކުއްލިއަކަށް އިތުރުވެދާނެ: އަފްޒަލް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ވޭތުވެދިޔަ ދެތިން ދުވަހު މަދުވިޔަސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކުއްލިއަކަށް ބޮޑު ކްލަސްޓާއެއް ފެނި އަދަދު މަތިވެދާނެ ކަމަށާއި އަދި...

May 04, 2020 4
މަނަދޫގެ 15 ސިއްހީ އެހީތެރިއަކު އެކަހެރިކޮށްފި

ނ. މަނަދޫން އެހެން ފަރުވާ އަކަށް މާލެ ގެނައި މީހާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ރަށުގެ 15 ސިއްހީ އެހީތެރިއަކު އައިސޮލޭޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 6
އަދި ރިލެކްސް ވާކަށް ނުވޭ، އިތުރު ކޭސްތައް ފެނިދާނެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

May 03, 2020 12
މި ދެ ދުވަހު އާ ކްލަސްޓާއެއް ނުފެނޭ: އެޗްޕީއޭ

މި ދެ ދުވަހު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު އޭގެ ކުރީ ދެ ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު މަދުވެފައި ވަނީ އާ ކްލަސްޓާތަކެއް ނުފެންނާތީ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި...