20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 1
"ޖޫނިއާ ކޮލެޖްތައް ހިންގާނީ ސަރަަހައްދާ ގުޅޭގޮތަށް"

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖޫނިއާ ކޮލެޖްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މޮޑެލް މިހާރު ވަނީ ބައްޓަން ކޮށްފައި ކަމަށާއި އެ ތަންތަން ހިންގަން ސަރުކާރުން ގަސްދު ކުރަނީ ކޮލެޖް...

November 20, 2019 79
ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ދޮގުހެއްދެވިކަމުގެ ތުހުމަތު

ބޭރު ގައުމުތަކުން ކިޔަވައިގެން ހަރުކަށި ފިކުރުތަކާ އެކު މީހުން ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ތަންތަން އެނގިވަޑައިގެންފައި ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 10
ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލެއް ހަދައި ރަޖިސްޓްރީވާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 4
ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ވަޒީފާ ބޭނުންވާ މީހުންގެ މައުލޫމާތުތަކާއި މާކެޓުގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އެނގޭނެ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހެދި ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ވެބްސައިޓް މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 37
ދެބެއިންނަށް ރައީސްގެ އިނާމް: އާއިލާ އުފަލުން!

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން (ޗަބީ) އާއި ޓީޗަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ލީލާ އަހުމަދަށް އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ރެއެކެވެ. އެއީ ޗަބީ އާއި ލީލާގެ އެ އުއްމީދު ހާސިލްވެގެން ދިޔަ ރެއެކެވެ. އެ ދެބޭފުޅުންގެ ދެ ދަރިކަލުން ވެސް އެއް ހަފުލާއެއްގައި ރައީސްގެ އެވޯޑް ހާސިލްކުރެއްވީ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 1
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕަށް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާލަނީ

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕަ"ށް ކުރިމަތިލާން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް...

November 09, 2019 2
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕްގައި އުރީދޫ ބައިވެރިވެއްޖެ

މަތީ ތައުލީމްގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕްގައި އުރީދޫން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 7
އަލިފާނުގައި ގެއްލުންވި ދެ ދަރިވަރަކަށް ސްކޯލާޝިޕް ދީފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ދަރިވަރެއްގެ މަތީ ތައުލީމު ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން ސްކޮލަޝިޕެއް ދީފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 17
ހިލޭ ޑިގްރީއަށް 24 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފި

ސަރުކާރުން ހިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް މިހާތަނަށް 24 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 23, 2019 15
ޕްރައިވެޓް ޔުނިވާސިޓީ ހެދޭނެ ފުރުސަތު ގާނޫނަކުން ދެނީ

މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދައި އަމިއްލަ ޔުނިވާސިޓީތައް ހެދޭނެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ޓްރެކްޓާސް ސިންގަޕޫރުގެ ކޯހެއް ޕޮލީޓެކްނިކްގައި ހިންގަނީ

ޓްރެކްޓާސް ސިންގަޕޫރުގެ ހެވީ މެޝިނާއި އިންޖީނު މަރާމާތުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ދެ ކޯހެއް މޯލްޑިވްސް ޕޮލީޓެކްނީކްގައި ފަށަން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 4
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕާއެކު މަތީ ތައުލީމްގެ އާ ފުރުސަތެއް

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން "ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕް" ގެ ނަމުގައި އާ ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމެއް ސަރުކާރުން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

October 20, 2019 5
ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން، ފެން ބިލްޑިންގަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އޮފީސް، ފެން ބިލްޑިންގަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 1
ޕައިލެޓް ތަމްރީން ހަދާ ދަރިވަރުން އެކި ގައުމުތަކަށް

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ދަށުން ސްރީ ލަންކާގައި ޕައިލެޓް ތަމްރީން ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް، އެހެން ގައުމެއްގައި ވެސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 13
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު އިންޓްރެސްޓް އެއް ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރަނީ

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ދޫކުރާ ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް އެއް ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރަން ސަރުކާރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 13
ދެ ޔުނިވާސިޓީގެ ކައުންސިލަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ކައުންސިލް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ މަޖިލީހަށް، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 23
ޒުވާނުންނަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް

ވަޒީފާ އަށް ޒުވާނުން ޝައުގުވެރިކުރުވޭނެ ގޮތްތަކާއި ތަފާތު ހުނަރުތައް ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަތުމަށް 20 މިލިއަން ޑޮލަރު (308 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 8
ހަ މަސް ފަހުން އެމްއާރުއެމް އުފައްދަން ހުށަހަޅައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ، މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހަމަކޮށް، ހަ މަސް ފަހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ކްލިކް ކޮލެޖުގައި ސެގީ ޔުނިވާސިޓީގެ 4 ކޯހެއް ފަށަނީ

މެލޭޝިޔާގެ ސެގީ ޔުނިވާސިޓީގެ ހަތަރު ޕްރޮގްރާމެއް، ކްލިކް ކޮލެޖުން ރޭ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 9
ގައުމީ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނާއި ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ގައުމީ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 10
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް 163 ދަރިވަރަކު ހޮވައިފި

މަތީ ތައުލީމަށް ލޯނު ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ޑިސްކޮލިފައިވުމުން އަލުން ހުޅުވާލައި ކުރިމަތިލީ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 163 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 3
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް މިފަހަރު ވެސް 900 ހުށަހެޅުން

ރާއްޖޭން ބޭރުން ކިޔަވަން ދޫކުރާ ލޯނަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަކަށް ހުޅުވާލުމުން ވެސް 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހުށަހެޅި ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 10
ދަރިވަރުން ވިސްނަންވީ އާ އީޖާދުތައް ކުރަން: ރައީސް

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރާ ދަރިވަރުން ވިސްނަންވީ އާ އީޖާދުތައް ކުރުމަށް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 6
އިންޓްރަސްޓް ކުޑަ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ހުޅުވާލައިފި

މިހާރު ނަގާފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ އިންޓްރަސްޓް ކުޑަ ކުރުމަށާއި ލޯނު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.