02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
މެލޭޝިއާއިން ކިޔަވަން 100 ސްކޮލާޝިޕް ހުށަހަޅައިފި

މެލޭޝިއާގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން 100 ސްކޮލަޝިޕް ރާއްޖެ އަށް ދޭން ކިއު ސްޓަޑީ މެލޭޝިއާ އިން އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 13
މަތީ ތައުލީމްގެ ފުރުސަތުތައް ކުރިއަށްދާނެ: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް، މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ދޭ ފުރުސަތުތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 25, 2020 6
ލޯނުގެ އިތުރު ބުރެއް މި އަހަރު އިއުލާނު ނުކުރެވިދާނެ

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން މި އަހަރު ލޯނުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް އިއުލާނުކުރުމަކީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމުގައި ސަރުކާރަށް ވާނެކަމެއް ކަމަށް ހީނުވާ ކަމަށް...

June 25, 2020 4
ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ ނަންތައް އިއުލާނުކޮށްފި

މިިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އިއުލާނުކުރި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ލިބޭ 500 އަށްވުރެ ދަރިވަރުންގެ ނަން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 10
ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުން ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރާނަން

މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރާނެ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 4
ޓޫރިޒަމްގެ ކުރު ކޯސްތަކެއް ފެށުމާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި

މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 2
ކޮލެޖުގައި ކިޔަވައިދޭ ބަދަލުތައް ބަލަން ބައްދަލުންތަކެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކޮލެޖުތަކުގެ ކިޔަވައިދިނުމަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ހިއްސާކުރަން ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 4
އަމިއްލައަށް ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރަނީ

އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުން، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

May 18, 2020 9
ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ހަދަނީ އިންޑިޔާއާ ގުޅިގެން

ރާއްޖޭގެ ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން، އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ސްކިލް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ އެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 15
ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދަރިވަރުންނަށް އެހީ ދެނީ

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފަައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ފައިސާގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 8
ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ފަންނީ މީހުން ނެރުމަށް މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ހުނަރުވެރި، ފަންނީ މީހުން ނެރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ މެދު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 7
ސްޓޫޑެންޓް އާ ލޯނަށް މި އަހަރު ހުޅުވާނުލެވިދާނެ

މަތީ ތައުލީމުގެ އިތުރު ލޯނަކަށް މި އަހަރު ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް އަދި ނެތް ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 10
ކޮލެޖުތަކުގެ ޖަމިއްޔާ އިން މިނިސްޓަރު އަރިހަށް

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިތަކުގެ ސަބަބުން ކޮލެޖުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބެމުން ދާތީ އެކަމަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަންއާ ބައްދަލުކުރަން، މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ އަމިއްލަ ކޮލެޖުތައް ތަމްސީލުކުރާ ޖަމިއްޔާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 6
ސަރުކާރު ބަންދުވިޔަސް ހަޔާ އެޑިކޭޝަނުން ފައިސާ ދޫކުރަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އެކި ސްކީމްތަކުގެ ދަށުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 8
ކޮލެޖު ފީ ހޯދަން މިނިސްޓްރީއަށް ދާންނުޖެހޭ ގޮތް ހަދަނީ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ އަށް ހިލޭ ކިޔަވަން ދީފައިވާ ފުރުސަތުގައި ކިޔަވާ ބައެއް ދަރިވަރުން ކޮލެޖު ފީ އަމިއްލަ އަށް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދައި އަދި އެ ފައިސާ ހޯދަން ކޮންމެ މަހަކު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއަށް ދާން ނުޖެހޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 6
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދެއްކުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދެއްކުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 4
ހައްލު ގުޅިފައި އޮތީ މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލާ: މިނިސްޓަރު

މަތީ ތައުލީމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު ބޮޑަށް ގުޅިފައި ވަނީ މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލަށް ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް 1،300 ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލައިފި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ދޫކުރާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް 1،300 ދަރިވަރަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 28
ފަންނީ މީހުން ނޫފެއްދޭތީ ޖާބިރުގެ ނުރުހުން މިނިސްޓަރަށް

ރާއްޖޭގައި އެކައުންޓެންޓުންނާއި އޮޑިޓަރުން ފަދަ ފަންނީ މީހުން ބިނާ ނުކުރެވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަނަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 13
ލުއިތަކަކާ އެކު މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނަށް ހުޅުވާލައިފި

ދަރިވަރުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކަކާ އެކު މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 4
"ބޭރުގައި ތިބި ދަރިވަރުންގެ ހާލަތު އެބަ ބަލަން"

ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ވުހާން ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ހާލަތު ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 8
ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ހެދޭނީ ކޮލެޖަށް 10 އަހަރު ވުމުން

އަމިއްލަ ޔުނިވާސިޓީތައް އުފެއްދޭނީ، ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާތާ 10 އަހަރު ވުމުން ކަމަށް، މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 2
މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 52 ދަރިވަރަކަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން، މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ލޯނުގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް މިދިޔަ އަހަރު ހުޅުވައިލި ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު ދީފައި ވަނީ 52 ދަރިވަރަކަށް ކަމަށް...

November 28, 2019 8
ތައުލީމުގެ ލޯނުގައި "ފަގީރު" ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަން

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ލޯނު ދޭއިރު، ތަނަވަސްކަން ނެތް ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު...