13 ޖޫން

June 13, 2019 5
ތިމާވެށީގެ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން އެއްތަނަކަށް

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން، ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެކު މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 6
ބެލްޖިއަމްގެ އޮނަރަރީ ކައުންސުލް ކަމަށް ޑރ. ޝަކީލާ

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ބެލްޖިއަމްގެ އޮނަރަރީ ކައުންސުލްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 16
ކާޓިން ޔުނިވާސިޓީގެ ބޯޑު މެމްބަރަކަށް ޑރ. ޝަކީލާ

އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ހުންނަ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކާޓިން ޔުނިވާސިޓީގެ ސްކޫލް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް (އެސްއޯއެމް)ގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މެމްބަރު ކަން ކުރީގެ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.