08 ޖޫން

June 08, 2020 17
އައްޑޫ އައިއެމްޑީސީން އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދަނީ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާކަން ދެނެގަތުމަށް ހަދާ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ހުއްދަ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ހިންގާ އިންޓަނެޝަނަލް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރު (އައިއެމްޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 2
ނުފޫޒުގަދަ ލީޑަރެއްގެ އެވޯޑު ޝަކީލާ އަށް ލިބިއްޖެ

ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުން ބިނާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ނުފޫޒު ގަދަ މީހުންނަށް އެސޯސިއޭޝަން ޓު އެޑްވާންސް ކޮލިޖިއޭޓް ސްކޫލް އޮފް ބިޒްނަސް (އޭއޭސީއެސްބީ) އިން ދޭ "އިންފްލުއެންޝަލް ލީޑާ" ގެ އެވޯޑު ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ ސީއީއޯ އަދި ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ އަށް...

13 ޖޫން

June 13, 2019 5
ތިމާވެށީގެ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން އެއްތަނަކަށް

ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން، ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެކު މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 6
ބެލްޖިއަމްގެ އޮނަރަރީ ކައުންސުލް ކަމަށް ޑރ. ޝަކީލާ

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ބެލްޖިއަމްގެ އޮނަރަރީ ކައުންސުލްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 16
ކާޓިން ޔުނިވާސިޓީގެ ބޯޑު މެމްބަރަކަށް ޑރ. ޝަކީލާ

އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ހުންނަ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކާޓިން ޔުނިވާސިޓީގެ ސްކޫލް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް (އެސްއޯއެމް)ގެ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުގެ މެމްބަރު ކަން ކުރީގެ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ އަށް ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.