30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 29
ޑރ. ހަބީބު: ދިވެހިން ކުރިން ގަތީ ބިރު، މިހާރު ދިގު ކިއޫއެއްގައި!

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަށީގެ ބައްޔަށް ހާއްސަ ވެގެން 2004 ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވި ޑޮކްޓަރު މުހަންމަދު ހަބީބަށް އޭރު ކުރިމަތިވެ ވަޑައިގަތީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެވެ. އޭރު ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނަށް އޮންނަ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ކުޑަކަމުން ކިތަންމެ ކުޑަ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ވިޔަސް ދަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށެވެ. އެކަމަކު 13 އަހަރު...

20 ޖުލައި

July 20, 2019 44
ޑރ. ހަބީބު ޓްރީ ޓޮޕަށް

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކަށީގެ ޑޮކްޓަރު، އަދި މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ޑރ. މުހައްމަދު ހަބީބު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި މީހުން ބައްލަވަން ފައްޓަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 13
އައްޑޫގައި ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަންކޮށްފި

މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރި، ކަކުލު ހުޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު މިއަދު ސ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 49
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި ކުރިއެރުމަކީ ކޮބާ؟

މި ފަހުން ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ލިބުނު އެންމެ އުފާވެރި އެއް ހަބަރަކީ، އުތުރުގެ ތިން އަތޮޅު ވެސް ސިއްހީ ދާއިރާ އިން ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، މަލްޓި ސްޕެޝަލިޓީ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ކުރާ ވާހަކަ އެވެ. ހއ، ހދ އަދި ށ،. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ރަށަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 2
ފުރަތަމަ ހެލްތް އެކްސްޕޯ 16 ސްޓޯލާ އެކު ފަށައިިފި

އެމްވީ މެޑިކަލްސް އިން ބާއްވާ ފުރަތަމަ މެޑިކަލް އެކްސްޕޯ 16 ސްޓޯލާއެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.