17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 17
ޖިއާންގެ ހަށިގަނޑާ އެކު އާއިލާ ރާއްޖޭން ފުރައިފި

ހަދަމުންދާ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ލިބުނު ޒަހަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެނިކޮށް މިއަދު ނިޔާވި ރަވްޝާން ޖިއާންގެ ހަށިގަނޑާ އެކު އޭނާގެ އާއިލާ މިރޭ ރާއްޖޭން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ފުރައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 29
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސުންނަށް އިނާޔަތް ލިބޭ ބިލެއް

ކުރީގައި ރާއްޖޭގައި ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކުށްވެރިނުވެ، އެ މަގާމުން ވަކިވެއްޖެނަމަ، ރައްކާތެރިކަމާއި އިނާޔަތް ދިނުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 12
"ބާރުދޭ ބިލް ނުނިމުނަސް މައްސަލަތައް ބަލަން ޖެހޭނެ"

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފެއްދި ކޮމިޝަނާއި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި މީހުން ގެއްލުވައިލުމުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނަށް ބާރުދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގެ މަސައްކަތް ނުނިމުނަސް އެ ކަންކަމާ ގުޅޭ މީހުންގެ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލައިގެން ނުވާނެ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 81
އިސް މަގާމްތައް ފުރުއްވި ބައެއް ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް

ކުރީ ސަރުކާރުތަކުގައި ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމްތައް ފުރުއްވި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަމާޒުވެ، މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 176
ޖޭޕީގެ ވަޒީރުންނަށް ފާޑުކިޔާތީ ޖަމީލް ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެބިނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ވަޒީރުންނަށް އެކަނި ފާޑުކިޔާތީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު މިއަދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 42
އިސްލާހީ ޓެގް އަޅުވައިގެން އެހެން ބަޔަކު އެބައުޅޭ

އިސްލާހީ މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަަކަށް ވެގެން ބައެއް ފަރުދުން މިހާރު އެބަ އުޅޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރި ބަަޔަކީ މަޝްހޫރު ނޫން ބަޔެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 26
ޖުމްހޫރީ 50: ރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުން، ކޮން އިރަކުން؟

މިއީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ލިއާ ރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ރިޕޯޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ރިޕޯޓްތައް މާދަމާ ކިއުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 51
އަނިޔާ އިން ކުރި އަސަރުން ޖަމީލް ކީރިތިކުރައްވައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އެމަނިކުފާނު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އެތައް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދީ، ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަނެ، ބިކަކުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު، ވީޓީވީގެ ލައިވް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ރޭ ކީރިތި ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 14
ގާސިމްގެ 3 ވަނަ އެޑްވައިޒަރަކަށް ރިޔާޒު ހަމަޖައްސައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ތިން ވަނަ އެޑްވައިޒަރަކަށް، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 42
ޑރ. ޖަމީލް މާދަމާ މާލެ ވަަޑައިގަންނަވަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު މާދަމާ މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 54
ޑރ. ޖަމީލާއި ގާސިމް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފައުންޑަ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 48
ދެން އޮތީ ގައުމު އެކުވެރިކޮށް، ބިނާކުރުން: އަލީވަހީދު

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވައި ބޮޑު ތަފާތަކުން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ދެން އޮތީ ގައުމު އެކުވެރިކޮށް ބިނާ ކުރުން ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 31
ރައީސް ޔާމީން ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ ނައިބު ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދާއި މި މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމްގެ އުފަން ރަށް ފުވައްމުލަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 24
"ބޭރުގައި ތިބި ބޭފުޅުން ރާއްޖޭގައި ވޯޓުލާން ނޭންގޭނެ"

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުތަކަށް ހޯދާ ބޭފުޅުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓު ނުލެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ބާރު އިލެކްޝަންސް...

September 09, 2018 23
ޖަމީލް، ލަންޑަނަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުން ފުވައްމުލަކަށް!

މި މަހު 23ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ލަންޑަންގައި ވޯޓުލާ ގޮތަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމުން އެ ގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ޝަކުވާ...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 14
ޖަމީލް ސިޔާމަށް: ފެތެމުންދާ އޮޑިން އަވަހަށް ސަލާމަތްވޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން "ފެތެމުންދާ އޮޑިއެއް" ކަމަށް ސިފަކުރައްވައި، އެ އޮޑިން އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ސިޔާމް ސަލާމަތްކަން ހޯއްދަވައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ...

August 29, 2018 62
އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ތިބީ ފުޅިއެއްގައި ބަންދުވެފައި:ރައީސް

އިދިކޮޅު ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ތިއްބެވީ "ފުޅިއެއް" ގެ ތެރޭގައި ބަންދުވެފައި ކަމަށާއި އެ "ފުޅީގެ" މަތި ނެންގުމުގެ ބާރު އޮތީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަތްޕުޅުގައި އެކަނި...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 24
އުުފާވެރިކަން ގެންނަން މިއޮތީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ޖަމީލް

ގެއްލިފައިވާ މިނިވަންކަމާއި ހައްގުތައް އަނބުރާ ހޯދުމަށް ލިބިފައި މިއޮތީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ރަނގަޅު ހިފުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 25
ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ޖަމީލް ދޮގުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުންނަށް ފައިސާ ބެއްސެވި ކަމަށް ބުނެ، ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018
އީޔޫ ޕާލިމެންޓްގެ މެމްބަރުންނާ ޖަމީލް ބައްދަލުކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ޕާލިމެންޓްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

July 04, 2018 38
އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ އާ ޝަރުތުތައް ފާސްކޮށްފި

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތާއި ރަށްވެހިކަން ހޯދައިގެން އުޅޭ މީހުން، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތާއި ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ނޫނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް،...

26 ޖޫން

June 26, 2018 8
ޖަމީލް، އީޔޫގެ އޮފިޝަލުންތަކަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަލީމް އަހްމަދު، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އޮފިޝަލުންތަކަކާ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

June 26, 2018 24
ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލިޔަސް ވާދަކުރެވޭނީ 10 އަހަރު ފަހުން

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތް ހޯދަގެން އުޅޭ މީހަކު ވެސް، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރެވޭނީ، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ...